Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο έκτο: Ρυθμίσεις πειθαρχικών θεμάτων εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

1. Σε κάθε περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται ένα ή περισσότερα πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια. Οι αρμοδιότητες του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου ασκούνται από δύο (2) τμήματα.
2. α) Το πρώτο τμήμα κάθε πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο είναι αρμόδιο για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν, στη διοικητική περιφέρεια της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, σε:
αα) σχολικές μονάδες της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από οριστική ή προσωρινή τοποθέτηση ή διάθεση ή απόσπαση,
ββ) σχολικές μονάδες της ιδιωτικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
γγ) αποκεντρωμένες υπηρεσιακές μονάδες της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
δδ) δημόσιους φορείς παροχής δια βίου μάθησης και
εε) νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Υπ.Π.ΔΒΜ.Θ.)
β) Στο πρώτο τμήμα κάθε πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου υπάγονται και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στη διοικητική περιφέρεια της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης:
αα) ως στελέχη της διοίκησης της εκπαίδευσης, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του παρόντος,
ββ) στα εκκλησιαστικά γυμνάσια και λύκεια, στα ιερατικά σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και στα εκκλησιαστικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης, που προβλέπονται στο κεφάλαιο Γ΄ του ν. 3432/2006 (Α΄ 14), ως ισχύει καθώς και
γγ) ύστερα από απόσπαση ή διάθεση, σε οποιαδήποτε άλλη θέση του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
γ) Στο πρώτο τμήμα κάθε πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου υπάγονται και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που προβλέπονται στα άρθρα 17 και 18 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199).
δ) Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στην κεντρική υπηρεσία του Υπ.Π.ΔΒΜ.Θ. υπάγονται στην αρμοδιότητα του πρώτου τμήματος του πειθαρχικού συμβουλίου της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης Αττικής.
ε) Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται σε σχολικές ή άλλες υπηρεσιακές μονάδες και φορείς στο εξωτερικό υπάγονται στην αρμοδιότητα του πρώτου τμήματος του πειθαρχικού συμβουλίου που λειτουργεί στην περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης όπου υπάγεται η διεύθυνση εκπαίδευσης από την οποία αποσπώνται.
3. α) Το δεύτερο τμήμα κάθε πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου που προβλέπεται στην παράγραφο 1 είναι αρμόδιο για:
αα) το διοικητικό προσωπικό που προβλέπεται στο άρθρο 28 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και υπηρετεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) που εδρεύουν στη διοικητική περιφέρεια της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ββ) το ειδικό επιστημονικό, ερευνητικό, τεχνικό, βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε σχολικές μονάδες και άλλες αποκεντρωμένες υπηρεσιακές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που εποπτεύονται από το Υπ.Π.ΔΒΜ.Θ. και εδρεύουν εντός των ορίων της διοικητικής περιφέρειας της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, εκτός του προσωπικού που υπάγεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος, στην αρμοδιότητα του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου που συνιστάται στο Υπ.Π.ΔΒΜ.Θ. σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 146Α του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως προστέθηκε με το άρθρο δεύτερο του παρόντος και
γγ) Το προσωπικό των υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ της παρούσης που υπηρετεί, ύστερα από διάθεση ή απόσπαση, σε οποιαδήποτε άλλη θέση στη διοικητική περιφέρεια της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.
β) Το προσωπικό των υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ της παρούσης που υπηρετεί, ύστερα από απόσπαση ή διάθεση, στο εξωτερικό υπάγεται στην αρμοδιότητα του δεύτερου τμήματος του πειθαρχικού συμβουλίου που λειτουργεί στην περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης όπου υπάγεται η υπηρεσιακή μονάδα από την οποία αποσπάται.
4. Τα πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια συνεδριάζουν δημόσια και αποτελούνται:
α) το πρώτο τμήμα από:
αα) δύο (2) μέλη τα οποία ορίζονται σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως προστέθηκε με το άρθρο δεύτερο του παρόντος,
ββ) δύο (2) διευθυντές οργανικής μονάδας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με τους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται από τον πρόεδρο του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 146Β του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως προστέθηκε με το άρθρο δεύτερο του παρόντος και
γγ) ένα (1) διευθυντή εκπαίδευσης της πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τον αναπληρωτή του, ο οποίοι υπηρετούν στην περιφέρεια της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης και υποδεικνύονται από τον πρόεδρο του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου ύστερα από κλήρωση από συγκεντρωτική κατάσταση ανά περιφέρεια που γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 146Β του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως προστέθηκε με το άρθρο δεύτερο του παρόντος.
β) το δεύτερο τμήμα από:
αα) τα δύο (2) μέλη που προβλέπονται στην υποπερίπτωση αα) της προηγούμενης περίπτωσης,
ββ) τους (2) διευθυντές οργανικής μονάδας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με τους αναπληρωτές τους, που προβλέπονται στην υποπερίπτωση ββ) της προηγούμενης περίπτωσης και
γγ) ένα (1) διευθυντή εκπαίδευσης της πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υπηρετούν στην περιφέρεια της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, όταν η υπόθεση αφορά υπάλληλο που ανήκει στο προσωπικό της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 ή έναν (1) πρύτανη Α.Ε.Ι., με τον αναπληρωτή του, όταν η υπόθεση αφορά υπάλληλο που ανήκει στο προσωπικό της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3. Τα μέλη της παρούσης υποπερίπτωσης υποδεικνύονται από τον πρόεδρο του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου ύστερα από κλήρωση που γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 146Β του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως προστέθηκε με το άρθρο δεύτερο του παρόντος,
5. Στην αρμοδιότητα του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου που συνιστάται στην κεντρική υπηρεσία του Υπ.Π.ΔΒΜ.Θ. υπάγεται το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ειδικό επιστημονικό, ερευνητικό, τεχνικό, βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό:
α) των υπηρεσιών που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και γ΄ του άρθρου 1 του π.δ. 182/2004 (Α΄ 161),
β) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.),
γ) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) και των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από αυτή,
δ) της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Ν.Γ.),
ε) του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),
στ) της Ακαδημίας Αθηνών,
ζ) του Εθνικού Γυμναστηρίου Αθηνών «Ι. Φωκιανός»,
η) του Δημοσίου Πρότυπου Παιδικού Γυμναστηρίου Καισαριανής,
ι) του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) και
ια) της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (Ε.Β.Ε.).
6. Για τη σύνθεση του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου της παραγράφου 5 το ένα (1) από τα μέλη, με τον αναπληρωτή του, που προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως προστέθηκε με το άρθρο δεύτερο του παρόντος, είναι προϊστάμενοι διεύθυνσης της υπηρεσιακής μονάδας του Δημοσίου ή του Ν.Π.Δ.Δ. στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος που διώκεται πειθαρχικά και υποδεικνύονται από τον πρόεδρο του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου ύστερα από κλήρωση που γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του ίδιου άρθρου.
7. Για τις πειθαρχικές υποθέσεις του προσωπικού του παρόντος στο δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο του άρθρου 146Α του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως προστέθηκε με το άρθρο δεύτερο του παρόντος, λειτουργεί τέταρτο τμήμα το οποίο αποτελείται από:
α) τον πρόεδρο του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου,
β) δύο (2) νομικούς συμβούλους του Κράτους, εκ των οποίων ο αρχαιότερος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, με τους αναπληρωτές τους,
γ) έναν (1) προϊστάμενο γενικής διεύθυνσης της κεντρικής υπηρεσίας του Υπ.Π.ΔΒΜ.Θ., με τον αναπληρωτή του που υποδεικνύονται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και
δ) για το προσωπικό που:
αα) σύμφωνα με την παράγραφο 2, υπάγεται στην αρμοδιότητα του πρώτου τμήματος κάθε πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου, έναν (1) διευθυντή εκπαίδευσης, με αναπληρωτή του άλλο διευθυντή εκπαίδευσης, που υποδεικνύονται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
ββ) σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 5, υπάγεται στην αρμοδιότητα του δεύτερου τμήματος κάθε πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου που λειτουργεί στην οικεία περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης ή στην αρμοδιότητα του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου που λειτουργεί στην κεντρική υπηρεσία του Υπ.Π.ΔΒΜ.Θ., αντίστοιχα, έναν (1) προϊστάμενο γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης της κεντρικής υπηρεσίας του Υπ.Π.ΔΒΜ.Θ., με αναπληρωτή του άλλο προϊστάμενο γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης της κεντρικής υπηρεσίας του Υπ.Π.ΔΒΜ.Θ. που υποδεικνύονται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
γγ) σύμφωνα με την παράγραφο 8 του παρόντος, υπάγεται, σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, στο δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο της παρούσης, έναν (1) από τους προέδρους των συμβουλίων επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
8. Για τις πειθαρχικές υποθέσεις των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, των σχολικών συμβούλων, των διευθυντών εκπαίδευσης, του κύριου προσωπικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και των συντονιστών εκπαίδευσης του εξωτερικού αρμόδιο είναι, σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, το τμήμα του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου της παραγράφου 7.
9. Το έργο των πρωτοβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων του παρόντος άρθρου υποστηρίζεται από Γραμματεία. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας των Γραμματειών των πρωτοβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων. Για την οργάνωση και λειτουργία της Γραμματείας του τέταρτου τμήματος του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου εφαρμόζεται η παράγραφος 10 του άρθρου 146Α του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως προστέθηκε με το άρθρο δεύτερο του παρόντος.
10. Για τα θέματα σύνθεσης και λειτουργίας των πειθαρχικών συμβουλίων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας των Α.Ε.Ι. που δεν υπάγονται στο προσωπικό της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 ισχύουν οι κείμενες διατάξεις. Τα πειθαρχικά συμβούλια των καθηγητών των Α.Ε.Ι. είναι αρμόδια και για τις πειθαρχικές υποθέσεις του προσωπικού που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 77 και της παραγράφου 6 του άρθρου 78 του ν. 4009/2011.
11. Στην περίπτωση που σε περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης συνιστώνται περισσότερα του ενός πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια με την απόφαση σύστασης καθορίζεται και η κατά τόπο αρμοδιότητα τους ανάλογα με τον αριθμό των εκπαιδευτικών και του ειδικού επιστημονικού, ερευνητικού, τεχνικού, βοηθητικού και διοικητικού προσωπικού που υπηρετούν στη διοικητική περιφέρεια της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.

 • 11 Νοεμβρίου 2011, 23:21 | giota chaimala
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Μολονότι στην εισηγητική έκθεση του νόμου «Πρώτα ο μαθητής, πρώτα η σχολική μονάδα, νέα διοικηση για το νέο σχολείο» αναφέρεται ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αντανακλά τη γενικότερη εικόνα της δημόσια διοικησης η οποία στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισμό …και υψηλές περιφερειακές ανισότητες», με το παρόν νομοσχέδιο πραγματοποιείται αυτό που με το προαναφερθέν χαρακτηρίζεται ως παρωχημένο. Μεταφέρονται δηλαδή οι πειθαρχικές αρμοδιότητες (σε πρώτο βαθμό) από την Διεύθυνση στην Περιφέρεια. Με βάση όμως τα ανωτέρω αυτή η μετακύλιση αρμοδιότητας μοιάζει οξύμωρο σχήμα.
  Προτείνεται επίσης η μεικτή συγκρότηση των πειθαρχικών συμβουλίων σε πρώτο βαθμό ήτοι η συγκρότηση και από δικαστικούς. Όπως πιθανώς θυμούνται οι παλαιότεροι αυτή ήταν μια λύση που είχε εφαρμοστεί στο παρελθόν και δεν απέδωσε.

  Μειονεκτήματα της λύσης που επιλέχθηκε είναι αφ ενός ο εξαιρετικός φόρτος των δικαστικών από τα κύρια καθήκοντα τους (προς επίρρωση της θέσης αυτής αρκεί κανείς να δει τις καθυστερήσεις στη λειτουργία του δευτεροβαθμίου πειθαρχικού συμβουλίου όπως αυτό υφίσταται σήμερα) και αφετέρου ο μεγάλος αριθμός των πειθαρχικών υποθέσεων ειδικά στον νομό αττικής. Τα πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια πρέπει να είναι ευέλικτα και να δρουν με ταχύτητα. Κρίσιμο επίσης είναι τα πρωτοβάθμια πειθαρχικά να συγκροτούνται από μέλη που γνωρίζουν και το νόμο αλλα και δεν είναι μακριά από την εκπαίδευση και τις δομές της. Ετσι αν αμφισβητείται η αξία της συμμετοχής των αιρετών μελών των εν λόγω συμβουλίων, ο νομοθέτης δεν θα πρέπει να ξεχνά ότι στην εκπαίδευση υπαρχουν εκπαιδευτικοί με νομικές σπουδές, οι καθηγητές νομικών και πολιτικών επιστημών (ΠΕ13) οι οποιοι θα μπορούσαν να συγκροτήσουν τα εν λόγω πειθαρχικά συμβουλία έχοντας τα απαραίτητα εχέγγυα καθώς και γνωρίζουν ή τουλάχιστον μπορούν με ευχέρεια να ερμηνεύσουν και να εφαρμόσουν τον νόμο αλλά και κοντα στην εκαίδευση είναι.

 • 7 Νοεμβρίου 2011, 11:48 | ΒΑΪΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 9  0

  Είμαι δημόσιος υπάλληλος, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες και νόμους που χρειάζεται να διέπουν τις σχέσεις τους με τον θεσμό και μεταξύ τους. Πρέπον είναι να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο πρόσωπο που θα κρίνει και θα θέτει τον υπάλληλο στο πειθαρχικό, να μην διακατέχεται απο μισαλλοδοξία και εμπάθεια, αλλά να έχει αυξημένη κριτική του καθήκοντος.

 • 6 Νοεμβρίου 2011, 21:41 | Γιάννης Πλατάρος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  0

  το πρώτο που διαφαίνεται είναι η κατάργηση του αιρετού στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και η αυστηροποίηση του Κώδικα. Κάποιος που δεν γνωρίζει λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίον απεδίδετο η μέχρι σήμερα πειθαρχική δικαιοδοσία, μπορεί να είναι θετική εξέλιξη. Εγώ όμως δεν πιστεύω ότι θα έχουμε θεαματικά αποτελέσματα αποτελεσματικότητας.

  Αλλά το θέμα είναι να προσφέρουμε κάποια ουσιαστική υπόδειξη επί του Νομοσχεδίου…
  Να αντικατασταθεί η παρακάτω διατύπωση :

  ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΤΟ:

  «ββ) δύο (2) διευθυντές οργανικής μονάδας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με τους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται από τον πρόεδρο του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 146Β του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως προστέθηκε με το άρθρο δεύτερο του παρόντος και»

  ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ:

  «ββ) δύο (2) διευθυντές οργανικής μονάδας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με τους αναπληρωτές τους,οι οποίοι επιλέγονται με δημόσια κλήρωση και για θητεία δύο ετών έτους που δεν μπορεί να ανανεωθεί σε διάστημα μικρότερο της δεκαετίας από την λήξη της πρώτης θητείας κληρωτού. Η κλήρωση, γίνεται ανάμεσα στους Διευθυντές που έχουν τουλάχιστον 24 έτη πραγματικής Δημόσιας Υπηρεσίας και συμπεριλαμβάνονται στους 10 πρώτους στους οικείους πίνακες των αρμοδίων διευρυμένων ΠΥΣΔΕ ή ΠΥΣΠΕ κατά τις τελευταίες κρίσεις Στελεχών της Εκπαίδευσης. Οι ισοβαθμούντες στην 10η θέση, συμπεριλαμβάνονται στην κλήρωση.»

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ:

  Βάζουμε την κλήρωση για λόγους αμεροληψίας και καλούμε την θεά τύχη να επιλέξει ανάμεσα στους εμπειρότερους και τους πλέον καταρτισμένους κατά τεκμήριο. Αυτό το στοιχείο, προάγει την ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ των κρινομένων απέναντι στους κριτές του.

  Ευχαριστώ πολύ .

 • 6 Νοεμβρίου 2011, 20:45 | ΓΖ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  0

  Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος είναι ΝΠΔΔ. Ως εκ τούτου θα πρέπει τα σχετικα με το Πειθαρχικό Συμβούλιο της πρέπει να αναφέρονται στα ΝΔΠΠ και όχι στους φορείς του ΥΠΠΔΒΜΘ