Άρθρο 11: Όροι Προκήρυξης Ε.Σ.Ρ.

1. Η διαδικασία αδειοδότησης των παρόχων περιεχομένου αρχίζει με τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης από το Ε.Σ.Ρ.

2. Στην προκήρυξη καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία χορήγησης των αδειών παρόχων περιεχομένου και ειδικότερα κατ΄ ελάχιστον τα εξής:

α) Η εμβέλεια, το πρόγραμμα και το είδος του περιεχομένου που αφορούν οι προκηρυσσόμενες άδειες.

β) Η χρονική διάρκεια της άδειας.

γ) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

δ) Το χρονοδιάγραμμα, τα στάδια και ο τρόπος διενέργειας της διαδικασίας χορήγησης των αδειών μέσω της δημοπρασίας.

ε) Η τιμή εκκίνησης ανά κατηγορία άδειας.

στ) Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων στη διαδικασία τόσο της προεπιλογής όσο και της τελικής φάσης της δημοπρασίας και η διαδικασία ελέγχου της συνδρομής αυτών.

ζ) Τα έγγραφα που απαιτείται να υποβάλλουν οι υποψήφιοι. προκειμένου να αποδείξουν τη συνδρομή των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο θετικών και αρνητικών προϋποθέσεων, βάσει των οποίων θα γίνει η προεπιλογή τους για να αποκτήσουν το δικαίωμα συμμετοχής στην τελική φάση της δημοπρασίας.

η) Ο τρόπος ανακήρυξης των αδειούχων και οι υποχρεώσεις αυτών.

3. Η διαδικασία χορήγησης αδειών παρόχων περιεχομένου εθνικής εμβέλειας και περιφερειακής εμβέλειας για κάθε γεωγραφική περιφέρεια είναι αυτοτελής. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων συμμετοχής δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη σε άλλη υποψηφιότητα που υποβάλλεται από το ίδιο νομικό πρόσωπο. Τυχόν στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί στο ΕΣΡ στο πλαίσιο παλαιότερων διαδικασιών ή στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας δεν λαμβάνονται υπόψη.

4. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται υποχρεωτικώς:

α) σε τρεις ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, για την προκήρυξη που αφορά τη διαδικασία για τη χορήγηση αδειών παρόχων περιεχομένου εθνικής εμβέλειας,

β) σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και σε μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία εφημερίδα, εδρεύουσες από εκείνες που έχουν την έδρα τους εντός του αντίστοιχου νομού/γεωγραφικής περιοχής και πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α΄ 68), για την προκήρυξη που αφορά τη διαδικασία χορήγησης αδειών παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας.

5. Η συμμετοχή στη διαδικασία χορήγησης αδειών παρόχου περιεχομένου συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της σχετικής προκήρυξης και δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή με επιφύλαξη ή υπό αίρεση.

6. Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης αδειών, θεωρούνται δεσμευτικά για τους υποψήφιους.

 • Άρθρο 11 παρ. 2.
  1. Το σημείο β) θεωρούμε ότι δεν έχει νόημα, αφού το παρόν Σχέδιο Νόμου ήδη ορίζει ρητά 10 έτη στο Άρθρο 2, παρ. 6.
  2. Στα περιεχόμενα της προκήρυξης θεωρούμε ότι πρέπει να περιλαμβάνονται:
  (α) το πλήθος των Αδειών που προκηρύσσονται.
  (β) Το μέγιστο πλήθος των Αδειών που θα μπορεί κάθε πάροχος να διεκδικήσει ή αλλιώς το μέγιστο πλήθος των ροών που θα μπορεί να παρέχει κάθε αδειοδοτημένος πάροχος περιεχομένου (για παράδειγμα Κανάλι Ενημέρωσης, Κανάλι Ψυχαγωγίας, κλπ)
  (γ) Η ποιότητα κάθε ροής περιεχομένου (SD ή HD).

 • 20 Αυγούστου 2015, 11:19 | Αναστασία Χρήστου

  Καθώς πρόκειται για πλειοδοτικό διαγωνισμό η υποβολή των προσφορών γιατί να είναι με κλειστούς φακέλους; Μήπως θα έπρεπε να είναι ανοικτή η διαδικασία της υποβολής και η έκθεση των επιμέρους στοιχείων της καιεπιπλέον δεν διευκρινίζεταιο χρόνος εξέτασης τυχόν ενστάσεων που θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες.

 • 25 Ιουλίου 2015, 00:50 | Κ.Παπαδημητρίου

  Δεν αρκείμ όνο προκήρυξη στην ιστοσελίδα του ΕΣΡ, θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρονική προκήρυξη και σε άλλες ιστοσελίδες του Κράτους, και στη Διαύγεια.

 • 25 Ιουλίου 2015, 00:27 | Κ.Παπαδημητρίου

  Η προκήρυξη θα πρέπει να γίνεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, αφού επιτρέπεται η συμμετοχή αλλοδαπών υποψηφίων.

 • 24 Ιουλίου 2015, 17:10 | Σοφία

  Θα επρεπε μηνιαίως όλα τα κανάλια να παραδίδουν προς τον υπουργό ασφαλιστική και φορολογική ενημερώτητα, ώστε να μην παραμένουν και να λειτουργούν κανάλια που οφείλουν προς εργαζομένους, ασφαλιστικά ταμεία και κράτος!

 • 23 Ιουλίου 2015, 09:57 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Προκειμένου περί ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, μήπως υπάρχουν και υποχρεώσεις δημοσιότητας σε επίπεδο ΕΕ όπως και προέγκρισης των όρων του διαγωνισμού από την Ευρ.Επιτροπή;