Τελικό Κείμενο Υπουργικής Απόφασης

Μετά από  μελέτη και επεξεργασία όλων των παρατηρήσεων,  απόψεων και  προτάσεών σας, καταλήξαμε στη σχετική ΥΑ . Μπορείτε να την κατεβάσετε απο εδώ σε μορφή *.pdf.

Δημόσια Διαβούλευση της Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων διανομής και κοστολόγησης διδακτικών βιβλίων, ηλεκτρονικών σημειώσεων και ενίσχυσης βιβλιοθηκών»

Ο εκσυγχρονισμός των μεθόδων παραγωγής και ιδιαίτερα του τρόπου διάθεσης της επιστημονικής και εκπαιδευτικής γνώσης, ειδικά στο χώρο των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, αποτελεί βασικό παράγοντα για την επίτευξη υψηλού επιπέδου διδασκαλίας.

Στην κατεύθυνση αυτή, είναι αναγκαίο να εκσυγχρονιστεί περαιτέρω το πλαίσιο δωρεάν διάθεσης έντυπων βιβλίων με την επιτάχυνση και ηλεκτρονικοποίηση και του σταδίου της κοστολόγησης, μετά την επιτυχημένη παρέμβαση που συντελέστηκε μέσω της υπηρεσίας Εύδοξος.

Επιπλέον, η επέκταση του διαδικτύου, η ευρεία χρήση των ηλεκτρονικών σημειώσεων και βοηθημάτων αλλά και του ηλεκτρονικού βιβλίου αποτελούν εξελίξεις που καλούν για αλλαγές. Οι δύσκολες δημοσιοοικονομικές συνθήκες απαιτούν τον εξορθολογισμό και τη βελτιστοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία:

Διανομή 2010-2011

Δαπάνη κοστολογημένων συγγραμμάτων~ 62.000.000 ευρώ
Συνολική οφειλή σε εκδότες56.780.000 ευρώ ή 91% της συνολικής οφειλής
Συνολική οφειλή σε αυτοεκδότες5.850.000 ευρώ ή 9 % της συνολικής οφειλής
Το ποσό που δαπάνησαν οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες το 2009, χρονιά, προ κρίσης για την απόκτηση βιβλίων ανήλθε στα 4.300.000 εκατομμύρια[1] ευρώ ή στο 7% των δαπανών για το 2010-2011. Για τα έτη 2010 και 2011 το συγκεκριμένο κονδύλι αναμένεται να έχει μειωθεί ακόμα περισσότερο λόγω των δημοσιο-οικονομικών περικοπών.

Βασικός στόχος της προωθούμενης Κ.Υ.Α. είναι ο εξορθολογισμός των δαπανών και η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των παραγόντων που μετέχουν στην παραγωγή και διάθεση επιστημονικής γνώσης (Διδασκόντων, Βιβλιοθηκών και Εκδοτών).

Πιο συγκεκριμένα, με την υπογραφή της εν λόγω Κ.Υ.Α αναμένεται να καθοριστούν:

– Η έννοια του συγγράμματος με τη συμπερίληψη των ηλεκτρονικών σημειώσεων και ηλεκτρονικών βιβλίων ελεύθερης πρόσβασης (Άρθρο 1).

– Η κατάργηση διανομής του βοηθήματος (Άρθρο 2) και η ενεργοποίηση της δυνατότητας προμήθειας του από τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες σε ικανό αριθμό για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας (Άρθρο 5).

– Η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση, αυτοματοποίηση και επιτάχυνση του τρόπου κοστολόγησης των έντυπων βιβλίων ελεύθερου εμπορίου με άμεσα οφέλη τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της διαφάνειας (Άρθρο 3).

– Ο τρόπος διάθεσης των ηλεκτρονικών σημειώσεων από τους διδάσκοντες μέσω του ΕΥΔΟΞΟΥ με στόχο την έγκαιρη διανομή τους στους φοιτητές και σπουδαστές, καθώς και θέματα αμοιβών συγγραφέων (Άρθρο 4).

– Η ενεργοποίηση της δυνατότητας εκ μέρους των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, σε συνεργασία με τα Τμήματα των Ιδρυμάτων, συνεχούς εμπλουτισμού των συλλογών τους με απώτερο στόχο την υιοθέτηση πολιτικών μακροχρόνιου δανεισμού (Άρθρο 5).

– Λοιπά θέματα λειτουργίας της υπηρεσίας Εύδοξος (Άρθρο 6).

Το Υπουργείο Παιδείας θέτει ως στόχο την ουσιαστική αλλαγή των ισορροπιών σε όφελος των Ιδρυμάτων και των Βιβλιοθηκών, ώστε οι τελευταίες να καλύψουν οποιαδήποτε κενά δημιουργηθούν με ένα τρόπο όμως βιώσιμο στο χρόνο και όχι με τον αδιέξοδο τρόπο που γινόταν ως τώρα. Οι τελευταίες θα έχουν την δυνατότητα να προχωρήσουν συντονισμένα σε προμήθεια βιβλίων για την κάλυψη των αναγκών των φοιτητών και σπουδαστών και να οδηγήσουν στην πραγματική καθιέρωση του πολλαπλού συγγράμματος και όχι της σημερινής κατάστασης, την οποία γνωρίζουν όλοι.

Σας καλούμε να συμβάλετε στην προσπάθειά μας, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις, μέχρι τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2011.


[1] Στοιχεία Ετήσιας Έκθεσης 2009 Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Μ.Ο.Π.Α.Β.)