Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Ο Αναπληρωτής Υπουργός εκφράζει την ικανοποίηση και τις ευχαριστίες του για τη συμμετοχή στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας». Η επικείμενη ίδρυση του νέου αυτού Ιδρύματος διανοίγει νέες προοπτικές για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που θα στηρίζει την Έρευνα που διεξάγεται στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας. Οι πόροι που θα διαχειρίζεται θα είναι πρόσθετοι εκείνων του ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται η ΓΓΕΤ και θα εστιασθούν στη στήριξη νέων επιστημόνων στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων υψηλής ποιότητας χωρίς γεωγραφικούς και θεματικούς περιορισμούς. Η διαβούλευση αυτή αποτελεί ένα ανοιχτό βήμα προς τους πολίτες, οι οποίοι συμμετέχοντας με τις εποικοδομητικές προτάσεις και επισημάνσεις τους, θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στην τελική διαμόρφωση του σχεδίου νόμου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την ίδρυση Ελληνικού Ιδρύματος για την Έρευνα και την Καινοτομία» (Ελ.Ιδ.Ε.Κ.). Στόχος του νόμου είναι η δημιουργία ενός νέου, ανεξάρτητου, ευέλικτου και αξιοκρατικού Οργανισμού για την  αξιολόγηση και χρηματοδότηση της ποιοτικής έρευνας και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB). Και τούτο, κατά τα διεθνή χρηματοδοτικά πρότυπα στο χώρο της επιστημονικής έρευνας. Σε συνέχεια συμφωνίας που θα υπογραφεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΙΒ, τα επόμενα τρία χρόνια, το Ελ.Ιδ.Ε.Κ. θα διαθέσει 240 εκ. ευρώ αποκλειστικά για τη στήριξη νέων επιστημόνων, τον εμπλουτισμό του επιστημονικού εξοπλισμού και την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και σε ερευνητικά κέντρα και τεχνολογικούς φορείς της χώρας. Επισημαίνεται ότι οι πόροι αυτοί θα είναι πρόσθετοι εκείνων που είναι διαθέσιμοι από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και όσων προέλθουν από τον Ορίζοντα 2020.

Το εν λόγω σχέδιο νόμου στοχεύει να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της κρίσης στην επιστημονική έρευνα, όπου κυριαρχεί το φαινόμενο της διαρροής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό. Το Ίδρυμα θα υποστηρίξει την Πολιτεία να διαμορφώσει, μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, ουσιαστική Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα χωρίς αποκλεισμούς θεματικών περιοχών και περιφερειακών ποσοστώσεων. Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις σας για τις σχετικές ρυθμίσεις. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 και ώρα 14:00.

Κώστας Φωτάκης

Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Η δημόσια διαβούλευση παρατείνεται και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016 και ώρα 14:00.