Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι.

«Δημόσια διαβούλευση για τη διαδικασία της εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης των Καθηγητών και των υπηρετούντων Λεκτόρων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα».

Θέτουμε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της υπό έκδοση Υπουργικής απόφασης που αφορά τη διαδικασία της εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης των Καθηγητών και των υπηρετούντων Λεκτόρων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Επιτυγχάνεται έτσι η στόχευση και ο σκοπός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την νομοθέτηση των κανόνων που αφορούν τη λειτουργία των Α.Ε.Ι. σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας αλλά και για την έκφραση γνώμης πριν από την έκδοση σημαντικών κανονιστικών πράξεων που αφορούν τον πυρήνα της λειτουργίας των Α.Ε.Ι. από τους ενδιαφερόμενους.
Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις σας για τις σχετικές ρυθμίσεις. Η διαβούλευση λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της έκδοσης και δημοσίευσης της απόφασης θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 24:00.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.

Μαρούσι, Δεκεμβρίου 2016

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Κωνσταντίνος Γαβρόγλου