Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Την Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Διατάξεις για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσής των επαγγελμάτων (ΕΕ L 173)».

 

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ευχαριστεί θερμά τους πολίτες για τη συμμετοχή τους. Οι απόψεις και οι παρατηρήσεις που μας υπέβαλαν συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου νόμου.

Δημόσια διαβούλευση επί των διατάξεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173)

Μαρούσι, 25 Νοεμβρίου 2020

 

Τίθενται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173).

 

  • Σκοπός της Οδηγίας είναι η θέσπιση ενός κοινού πλαισίου κανόνων για τη διενέργεια αξιολογήσεων αναλογικότητας από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από τη θέσπιση νέων, ή την τροποποίηση υφιστάμενων, ρυθμίσεων για τον περιορισμό της πρόσβασης σε νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα ή της άσκησης των επαγγελμάτων αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
  • Τα βασικά μέσα για την επίτευξη του σκοπού της Οδηγίας είναι:

α) ο έλεγχος της αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση κάθε σχετικής ρύθμισης, με αντικειμενικό και ανεξάρτητο τρόπο,

β) η επανεξέταση της αναλογικότητας ύστερα από τη θέσπιση της ρύθμισης, με βάση τα αποτελέσματά της εφαρμογής της και τις μεταγενέστερες εξελίξεις,

γ) η απαγόρευση της εισαγωγής διακρίσεων λόγω ιθαγένειας ή τόπου διαμονής,

δ) η υποχρέωση αιτιολόγησης της ρύθμισης βάσει στόχων δημόσιου συμφέροντος,

ε) η θέσπιση συγκεκριμένων κριτηρίων για την εξέταση της αναλογικότητας,

στ) η πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων μερών πριν από τη θέσπιση της ρύθμισης, καθώς  και η παροχή της δυνατότητας συμμετοχής και έκφρασης των απόψεών τους και

ζ) η παροχή της δυνατότητας προσφυγής στη δικαιοσύνη και ελέγχου της αναλογικότητας από τα εθνικά δικαστήρια.

  • Με την προωθούμενη ενσωμάτωση της Οδηγίας, ο έλεγχος της αναλογικότητας συνδέεται με τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία και τους κανόνες για την καλή νομοθέτηση του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
  • Προβλέπεται προκαταρκτική αξιολόγηση της αναλογικότητας κάθε σχεδιαζόμενης ρύθμισης (νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης) από το εκάστοτε αρμόδιο υπουργείο ή αρχή (επαγγελματικό φορέα), καθώς και ο έλεγχος της τήρησης της αναλογικότητας από την αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή και την Επιτροπή Αξιολόγησης Ποιότητας της Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας στο πλαίσιο της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας.
  • Η αιτιολόγηση των ρυθμίσεων βάσει σκοπών δημόσιου συμφέροντος εντάσσεται στην αιτιολογική έκθεση της ανάλυσης συνεπειών ρύθμισης του άρθρου 62 του ν. 4622/2019. Στην ανάλυση συνεπειών ρύθμισης εντάσσεται επίσης ειδική έκθεση για την αξιολόγηση της αναλογικότητας, η οποία συντάσσεται ύστερα από εισήγηση του συντονιστή (εθνικού εκπροσώπου) της παρ. 2 του άρθρου 59 του π.δ. 38/2010 και γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.
  • Η επανεξέταση της αναλογικότητας ύστερα από τη θέσπιση των ρυθμίσεων πραγματοποιείται με τη διαδικασία  αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής ρυθμίσεων του άρθρου 56 του ν. 4622/2019.
  • Η πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων μερών και η συμμετοχή τους στη διαδικασία διασφαλίζεται μέσω διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4622/2019.

 

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας, σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 08:00.

 

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Νίκη Κεραμέως

 

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω διατάξεις θα ενσωματωθούν στο σχέδιο νόμου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις» που βρίσκεται ήδη σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση (δείτε εδώ).