Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Τίθεται από σήμερα 03/02/2021 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της 1ης Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025 του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 118 -141 του ν. 4635/2019 (A΄ 167). Το ΤΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καταρτίστηκε από το Τμήμα Α’ Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ, έπειτα από επιτελική διαβούλευση με τις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου. Το ΤΠΑ λαμβάνει υπόψη τις ήδη χρηματοδοτούμενες δράσεις από το ΠΔΕ του ΥΠΑΙΘ (εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος) ενώ προβλέπει και νέες παρεμβάσεις σε όλο το φάσμα των τομέων πολιτικής του Υπουργείου. Το σύνολο των προβλέψεων του ΤΠΑ του ΥΠΑΙΘ για την προγραμματική περίοδο 2021-2025 καθορίζει τις προτεραιότητες ανά άξονα στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών στόχων, τους ειδικούς στόχους, τον προϋπολογισμό, καθώς και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή του. Δεδομένης της σπουδαιότητας του ΤΠΑ για το φορέα μας καλούνται οι πολίτες, οι υπηρεσίες, οι εποπτευόμενοι φορείς και οι κοινωνικοί/οικονομικοί εταίροι να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την όποια βελτίωση του περιεχομένου του.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως και 04/03/2021 όπως αυτό προβλέπεται στο ν. 4635/2019

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ