Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Ο Αναπληρωτής Υπουργός εκφράζει την ικανοποίηση και τις ευχαριστίες του για τη συμμετοχή στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου προεδρικού διατάγματος με τίτλο «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφάλειας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες και την κατάργηση των Οδηγιών 89/618/Ευρατόμ, 90/641/Ευρατόμ, 96/29/Ευρατόμ, 97/43/Ευρατόμ και 2003/122/Ευρατόμ (ΕΕ L 13/17.1.2014) – Θέσπιση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας».
Στη διαβούλευση κατέθεσαν τις απόψεις τους 16 κοινωνικοί εταίροι και ενδιαφερόμενοι. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται 9 επιστημονικές – επαγγελματικές ενώσεις, οι οποίες κατέθεσαν σχόλια είτε από κοινού είτε μεμονωμένα.
Η διαβούλευση αυτή αποτελεί ένα ανοιχτό βήμα προς τους πολίτες, οι οποίοι συμμετέχοντας με τις εποικοδομητικές προτάσεις και επισημάνσεις τους, θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στην τελική διαμόρφωση του σχεδίου π.δ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2013

O Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Φωτάκης Κωνσταντίνος, θέτει από σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14.00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο προεδρικού διατάγματος «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφάλειας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες και την κατάργηση των οδηγιών 89/618/Ευρατόμ, 90/641/Ευρατόμ, 96/29/Ευρατόμ, 97/43/Ευρατόμ και 2003/122/Ευρατόμ (ΕΕ L 13/17.1.2014) – Θέσπιση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του Π.Δ. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14:00.

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός,

Κώστας Φωτάκης