Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της δημόσιας διαβούλευσης για το Προεδρικό Διάταγμα «Οργανισμός Λειτουργίας του Ν.Π.Ι.Δ. «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών»», του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες και την ικανοποίησή μου για τη συμμετοχή και την ποιότητα των σχολίων στη δημόσια διαβούλευση. Οι προτάσεις, παρατηρήσεις, ενστάσεις και τα ιδιαίτερα χρήσιμα σχόλια που έχουν υποβληθεί αποτελούν, ήδη, αντικείμενο μελέτης και επεξεργασίας, προκειμένου να βελτιωθεί το Π.Δ. με την ενσωμάτωσή τους.

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Κωνσταντίνος Γαβρόγλου

Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της δημόσιας διαβούλευσης για το Προεδρικό Διάταγμα «Οργανισμός Λειτουργίας του Ν.Π.Ι.Δ. «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών»», του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες και την ικανοποίησή μου για τη συμμετοχή και την ποιότητα των σχολίων στη δημόσια διαβούλευση. Οι προτάσεις, παρατηρήσεις, ενστάσεις και τα ιδιαίτερα χρήσιμα σχόλια που έχουν υποβληθεί αποτελούν, ήδη, αντικείμενο μελέτης και επεξεργασίας, προκειμένου να βελτιωθεί το Π.Δ. με την ενσωμάτωσή τους.

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Κωνσταντίνος Γαβρόγλου

Οργανισμός Λειτουργίας του Ν.Π.Ι.Δ. «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών»

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θέτει από σήμερα 16/05/2018 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Οργανισμός Λειτουργίας του Ν.Π.Ι.Δ. «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών»», σε εφαρμογή του άρθρου 5 ν. 3512/06 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4473/17, (ΦΕΚ-78 Α).
Το Προεδρικό Διάταγμα περιλαμβάνει διατάξεις για τη διάρθρωση και λειτουργία του Ν.Π.Ι.Δ., τον αριθμό, τις θέσεις, τις κατηγορίες, τα προσόντα, τη κατάσταση και τα καθήκοντα του απασχολούμενου προσωπικού, καθώς και το πειθαρχικό δίκαιό τους, τα θέματα εκπόνησης μελετών, εκτέλεσης έργου, εκμισθώσεως ή μισθώσεως ακινήτων και παροχής υπηρεσιών που αφορούν στη λειτουργία και συντήρηση του Τεμένους και της διενέργειας προμηθειών, την οικονομική διαχείρισή του και την υπαγωγή του στο κατάλληλο σύστημα λογιστικής διαχείρισης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ομαλή λειτουργία του και την επίτευξη του σκοπού του.
Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σας καλεί να συμμετέχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 και ώρα 12:00΄.

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Κωνσταντίνος Γαβρόγλου