«Η Έρευνα και η Τεχνολογία βασικός μοχλός ανάπτυξης»: Δημόσια διαβούλευση για την ανάδειξη κεντρικών προτεραιοτήτων των Δράσεων Έρευνας και Τεχνολογίας που απευθύνονται στον Παραγωγικό Τομέα

Η Υπουργός Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Άννα Διαμαντοπούλου εγκαινίασε την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2010 την δημόσια διαβούλευση  για την ανάδειξη κεντρικών προτεραιοτήτων των Δράσεων Έρευνας και Τεχνολογίας που απευθύνονται στο Παραγωγικό Τομέα. Βασικός στόχος της διαδικασίας αυτής  είναι η έρευνα να ανταποκρίνεται στη ζήτηση και όχι μόνο στις δυνατότητες προσφοράς ερευνητικών αποτελεσμάτων από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα ερευνητικά κέντρα.

Καλείστε να συμμετάσχετε στη διαβούλευση διατυπώνοντας  τις προτάσεις σας για:

  • την ανάδειξη συγκεκριμένων προτεραιοτήτων με στόχο την υλοποίηση έργων σε εστιασμένους Ε&Τ τομείς που υποστηρίζουν τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας,
  • τις μεθόδους παρέμβασης που θα επιτρέψουν την αποτελεσματικότερη υλοποίησή τους, και
  • τη μείωση γραφειοκρατίας – απλούστευση διαδικασιών.

Η διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή. Για τον κύκλο των προκηρύξεων του φθινοπώρου 2010, θα ληφθούν υπόψη τα σχόλια που θα κατατεθούν έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2010.


Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για το διάστημα 24/8 – 19/9/2010 και Επανενεργοποίησή της έως 30/6/2011

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων ευχαριστεί θερμά όσους συμμετείχαν στη διαβούλευση για την ανάδειξη κεντρικών προτεραιοτήτων των δράσεων έρευνας και τεχνολογίας που απευθύνονται στον παραγωγικό τομέα.

Ακολούθησε μελέτη και επεξεργασία όλων των απόψεων και προτάσεων που κατατέθηκαν μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου, τα οποία αποδελτιώθηκαν και δημοσιοποιούνται στην παρούσα ιστοσελίδα καθώς και στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr).

Τα σχόλια που κατατέθηκαν έως και τις 19 Σεπτεμβρίου 2010 θα ληφθούν υπόψη για την προετοιμασία των προκηρύξεων του φθινοπώρου 2010 που αφορούν σε δράσεις του παραγωγικού τομέα.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η διαβούλευση επί του Κειμένου Βάσης που παρατίθεται παραμένει ανοιχτή προκειμένου επιπρόσθετα σχόλια να αξιοποιηθούν στη διαμόρφωση νέων δράσεων έρευνας και τεχνολογίας που αφορούν στην υποστήριξη του παραγωγικού τομέα.

Κατεβάστε την Έκθεση Αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης για το διάστημα 24/8-19/9/2010.