Δημόσια Διαβούλευση γι ατο σχέδιο νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανταποκρινόμενο στις ανάγκες που γεννά το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον εντός του οποίου δρουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εισάγει προς διαβούλευση σχέδιο νόμου με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ».
Το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί έργο πολύμηνης συνεργασίας μεταξύ των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Υπουργείου, με στοχευμένες παρεμβάσεις σε σημεία του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, τα οποία έχουν αξιολογηθεί ως δυσλειτουργικά από τους ίδιους τους φορείς.
Σε αυτό το πλαίσιο εισάγονται ρυθμίσεις με τις οποίες διαμορφώνεται ένα πιο ευέλικτο σχήμα άσκησης των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενισχύοντας περαιτέρω την διοικητική αυτοτέλεια που τους επιφυλάσσει το Σύνταγμα, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού κατά τρόπο ώστε να καλύπτονται οι διαφοροποιημένες ανάγκες της τοπικής διακυβέρνησης. Παράλληλα με τις διατάξεις του οικονομικού κεφαλαίου στόχος είναι αφενός η προσαρμογή των εν λόγω φορέων σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον και η εν γένει εύρυθμη λειτουργία τους, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητά τους και συμβάλλοντας στην οικονομική τους βιωσιμότητα, και αφετέρου η διευκόλυνση των δημοτών να εκπληρώσουν συσσωρευμένες υποχρεώσεις τους προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού κάτι που την ίδια στιγμή καθιστά πιο πιθανή από την πλευρά των δήμων την είσπραξη αυτών των οφειλών. Επίσης ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα διοικητικής λειτουργίας των αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας και ενίσχυσης της διαφάνειας, διόρθωσης και επικαιροποίησης των διαδικασιών προμηθειών και διαγωνισμών κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.
Το Υπουργείο αναμένει τη συμβολή κάθε ενδιαφερόμενου φορέα μέσα από το θεσμό της διαβούλευσης για την τελική διαμόρφωση του ανωτέρω σχεδίου.

Ο Υπουργός Εσωτερικών