6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΟΥ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

6.1. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από οκτώ (8) μήνες (240 ημέρες), από την υπογραφή της σύμβασης.
6.2. Ως τόπος παράδοσης του υλικού ορίζεται η έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης (Αμυγδαλέζα Αττικής – αποθήκες Ελληνικής Αστυνομίας, Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Θρακομακεδόνων 101, Αχαρνές T.K. 136 01- τηλέφωνο 210-2463328) και η μεταφορά του θα γίνει με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή.
6.3. Οι δεξαμενές καυσίμου θα παραδοθούν πλήρους φορτίου.
6.4. Το υπό προμήθεια είδος θα συνοδεύεται από όλα τα μέρη – παρελκόμενά του που είναι αναγκαία για την ομαλή λειτουργία του και από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών χρήσης (manual) στην Ελληνική γλώσσα τουλάχιστον , σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
6.5. Κατά την παραλαβή να διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι: α) Μακροσκοπικός έλεγχος προς διαπίστωση της υπάρξεως της σήμανσης ‘CE’, καθώς επίσης και προς διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων, κακώσεων του επιμελημένου της κατασκευής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής, της πληρότητας των τεχνικών όρων της σύμβασης καθώς και της πληρότητας από πλευράς εξαρτημάτων και του καινούργιου του υλικού. β) Πρακτική δοκιμασία (λειτουργικός έλεγχος), προς διαπίστωση του κανονικού της λειτουργίας. Γ) Πληρότητα καυσίμου.
6.6. Με το πέρας της παράδοσης θα διενεργηθεί έλεγχος μέτρησης της δόσης ακτινοβολίας ανά επιθεώρηση, της δευτερεύουσας ακτινοβολίας στις ορισθέντες θέσεις χειριστή, καθώς και την οριοθετημένη περιοχή που θα καθορισθεί από την Ε.Ε.Α.Ε. (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας) προς διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου συστήματος και με τα θεσμοθετημένα όρια. Τα έξοδα θα βαρύνουν του προμηθευτή.
6.7. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει στα Συνοριακά Σημεία Διέλευσης, ήτοι Αστυνομικά Τμήματα Κακαβιάς Ιωαννίνων, Κήπων Έβρου και Ευζώνων Κιλκίς, χωρίς επιπλέον κόστος, τουλάχιστον έξι (6) άτομα της κάθε Υπηρεσίας, στη χρήση και λειτουργία των συστημάτων, για χρονικό διάστημα μίας τουλάχιστον (1) ημέρας. Η εκπαίδευση θα καλύπτει πλήρως όλες τις διαδικασίες ρύθμισης και χρήσης του συστήματος καθώς και της επίλυσης των πλέον συχνών δυσλειτουργιών-βλαβών, καθώς και την τυχόν βαθμονόμηση. Να παραδοθεί βεβαίωση – πιστοποίηση πραγματοποίησης εκπαίδευσης, με δυνατότητα μετεκπαίδευσης άλλων χρηστών καθώς και η αναφερόμενη, στην παράγραφο 7.3 των τεχνικών προδιαγραφών, κατάσταση ανταλλακτικών.
6.8. Η οριστική παραλαβή από την επιτροπή παραλαβής, θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης χωρίς να υπολογίζεται το χρονικό διάστημα μεταφοράς, εγκατάστασης και ελέγχου-κοινοποίησης των αποτελεσμάτων από την Ε.Ε.Α.Ε.

 • 3 Αυγούστου 2016, 07:58 | ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε.

  6.1. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από οκτώ (8) μήνες (240 ημέρες), από την υπογραφή της σύμβασης.
  6.2. Ως τόπος παράδοσης του υλικού ορίζεται η έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης (Αμυγδαλέζα Αττικής – αποθήκες Ελληνικής Αστυνομίας, Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Θρακομακεδόνων 101, Αχαρνές T.K. 136 01- τηλέφωνο 210-2463328) και η μεταφορά του θα γίνει με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή.
  6.3. Οι δεξαμενές καυσίμου θα παραδοθούν πλήρους φορτίου.
  6.4. Το υπό προμήθεια είδος θα συνοδεύεται από όλα τα μέρη – παρελκόμενά του που είναι αναγκαία για την ομαλή λειτουργία του και από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών χρήσης (manual) στην Ελληνική γλώσσα τουλάχιστον , σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
  6.5. Κατά την παραλαβή να διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι: α) Μακροσκοπικός έλεγχος προς διαπίστωση της υπάρξεως της σήμανσης ‘CE’, καθώς επίσης και προς διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων, κακώσεων του επιμελημένου της κατασκευής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής, της πληρότητας των τεχνικών όρων της σύμβασης καθώς και της πληρότητας από πλευράς εξαρτημάτων και του καινούργιου του υλικού. β) Πρακτική δοκιμασία (λειτουργικός έλεγχος), προς διαπίστωση του κανονικού της λειτουργίας. Γ) Πληρότητα καυσίμου.
  6.6. Με το πέρας της παράδοσης θα διενεργηθεί έλεγχος μέτρησης της δόσης ακτινοβολίας ανά επιθεώρηση, της δευτερεύουσας ακτινοβολίας στις ορισθέντες θέσεις χειριστή, καθώς και την οριοθετημένη περιοχή που θα καθορισθεί από την Ε.Ε.Α.Ε. (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας) προς διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου συστήματος και με τα θεσμοθετημένα όρια. Τα έξοδα θα βαρύνουν του προμηθευτή.
  6.7. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει στα Συνοριακά Σημεία Διέλευσης, ήτοι Αστυνομικά Τμήματα Κακαβιάς Ιωαννίνων, Κήπων Έβρου και Ευζώνων Κιλκίς, χωρίς επιπλέον κόστος, τουλάχιστον έξι (6) άτομα της κάθε Υπηρεσίας, στη χρήση και λειτουργία των συστημάτων, για χρονικό διάστημα μίας τουλάχιστον (1) ημέρας. Η εκπαίδευση θα καλύπτει πλήρως όλες τις διαδικασίες ρύθμισης και χρήσης του συστήματος καθώς και της επίλυσης των πλέον συχνών δυσλειτουργιών-βλαβών, καθώς και την τυχόν βαθμονόμηση. Να παραδοθεί βεβαίωση – πιστοποίηση πραγματοποίησης εκπαίδευσης, με δυνατότητα μετεκπαίδευσης άλλων χρηστών καθώς και η αναφερόμενη, στην παράγραφο 7.3 των τεχνικών προδιαγραφών, κατάσταση ανταλλακτικών.
  6.8. Η οριστική παραλαβή από την επιτροπή παραλαβής, θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης χωρίς να υπολογίζεται το χρονικό διάστημα μεταφοράς, εγκατάστασης και ελέγχου-κοινοποίησης των αποτελεσμάτων από την Ε.Ε.Α.Ε.