5. ΕΓΓΥΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

5.1. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών (24 μηνών) τουλάχιστον για το σύστημα και πέντε (5) ετών (60 μηνών) τουλάχιστον για το όχημα, καθώς και αντισκωριακής προστασίας για το όχημα έξι (6) ετών (72 μηνών) τουλάχιστον, από την οριστική παραλαβή του συστήματος από την Επιτροπή Παραλαβής της Ελληνικής Αστυνομίας, με την υποχρέωση του προμηθευτή να αντικαθιστά τα φθειρόμενα εξαρτήματα, μέρη, παρελκόμενα, λόγω κακής κατασκευής.
5.2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, εάν εμφανισθεί η ίδια βλάβη σε μέρος του συστήματος τρεις φορές (δεν νοούνται εκείνες που οφείλονται στον κακό χειρισμό του συστήματος), το υλικό θα επιστρέφεται στον προμηθευτή με την υποχρέωση αντικαταστάσεώς του με άλλο καινούργιο.
5.3. Να παρέχεται τεχνική εξυπηρέτηση – συντήρηση με άρτια οργανωμένο συνεργείο καθώς και ανταλλακτικά και παρελκόμενα, για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή τους. Σε περίπτωση αποστολής υλικού στο εξωτερικό λόγω αδυναμίας διάγνωσης ή επισκευής του από την προμηθεύτρια εταιρεία, τα έξοδα αποστολής και διάγνωσης, θα βαρύνουν αποκλειστικά την εταιρεία σε περίπτωση που βρίσκεται εντός ή εκτός εγγύησης.
5.4. Να ικανοποιούνται οι αιτήσεις χορήγησης ανταλλακτικών και παρελκομένων αν τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία (μέγιστος χρόνος 30 ημέρες από τη ζήτησή τους).
5.5. Ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης των βλαβών θα είναι είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας.
5.6. Να μην έχει ανακοινωθεί η απόσυρσή του μέχρι και την κατάθεση της προσφοράς.
5.7. Αν απαιτείται περιοδική βαθμονόμηση του συστήματος να παραδοθεί τυχόν εξοπλισμός και να πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση του Αστυνομικού Προσωπικού.
5.8. Η μη έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή τεχνικής υποστήριξης, η μη διάθεση των αιτουμένων ανταλλακτικών και παρελκομένων εντός των καθοριζόμενων χρονικών ορίων, καθώς και η καταστρατήγηση των λοιπών όρων της σύμβασης εκ μέρους του προμηθευτή, θα αποτελούν λόγο επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων από τη σχετική Νομοθεσία.

 • 3 Αυγούστου 2016, 07:04 | ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε.

  5.1. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών (24 μηνών) τουλάχιστον για το σύστημα και πέντε (5) ετών (60 μηνών) τουλάχιστον για το όχημα, καθώς και αντισκωριακής προστασίας για το όχημα έξι (6) ετών (72 μηνών) τουλάχιστον, από την οριστική παραλαβή του συστήματος από την Επιτροπή Παραλαβής της Ελληνικής Αστυνομίας, με την υποχρέωση του προμηθευτή να αντικαθιστά τα φθειρόμενα εξαρτήματα, μέρη, παρελκόμενα, λόγω κακής κατασκευής.
  5.2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, εάν εμφανισθεί η ίδια βλάβη σε μέρος του συστήματος τρεις φορές (δεν νοούνται εκείνες που οφείλονται στον κακό χειρισμό του συστήματος), το υλικό θα επιστρέφεται στον προμηθευτή με την υποχρέωση αντικαταστάσεώς του με άλλο καινούργιο.
  5.3. Να παρέχεται τεχνική εξυπηρέτηση – συντήρηση με άρτια οργανωμένο συνεργείο καθώς και ανταλλακτικά και παρελκόμενα, για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή τους. Σε περίπτωση αποστολής υλικού στο εξωτερικό λόγω αδυναμίας διάγνωσης ή επισκευής του από την προμηθεύτρια εταιρεία, τα έξοδα αποστολής και διάγνωσης, θα βαρύνουν αποκλειστικά την εταιρεία σε περίπτωση που βρίσκεται εντός ή εκτός εγγύησης.
  5.4. Να ικανοποιούνται οι αιτήσεις χορήγησης ανταλλακτικών και παρελκομένων αν τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία (μέγιστος χρόνος 30 ημέρες από τη ζήτησή τους).
  5.5. Ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης των βλαβών θα είναι είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας.
  5.6. Να μην έχει ανακοινωθεί η απόσυρσή του μέχρι και την κατάθεση της προσφοράς.
  5.7. Αν απαιτείται περιοδική βαθμονόμηση του συστήματος να παραδοθεί τυχόν εξοπλισμός και να πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση του Αστυνομικού Προσωπικού.
  5.8. Η μη έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή τεχνικής υποστήριξης, η μη διάθεση των αιτουμένων ανταλλακτικών και παρελκομένων εντός των καθοριζόμενων χρονικών ορίων, καθώς και η καταστρατήγηση των λοιπών όρων της σύμβασης εκ μέρους του προμηθευτή, θα αποτελούν λόγο επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων από τη σχετική Νομοθεσία.