3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ

3.1.1. Θα λειτουργεί ομαλά σε εξωτερικό χώρο από 0ο C έως +40ο C και με σχετική υγρασία έως 90%.
3.1.2. Να είναι ικανό να ελέγχει οχήματα και εμπορευματοκιβώτια διαστάσεων (Μήκος X Πλάτος X Ύψος) τουλάχιστον 18,75 x 2.55 x 4 μέτρα και με ικανότητα ελέγχου από ύψος μικρότερο ή ίσο των 25 εκ. από εδάφους.
3.1.3. Ο χρόνος για την πλήρη επιχειρησιακή ενεργοποίηση του Συστήματος να μην υπερβαίνει τα τριάντα (30) λεπτά. Να δηλωθεί ο χρόνος ενεργοποίησης.
3.1.4. Να διαθέτει λειτουργία αυτοελέγχου (self test ή self check) κατά την εκκίνηση από την θέση OFF.
3.1.5. Ο ρυθμός ελέγχου πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 έλεγχοι / ώρα για φορτηγά μήκους 18,75 μέτρων.
3.1.6. Ο χρόνος επανόδου από την ολοκλήρωση του ελέγχου-ακτινοσκόπησης στην κατάσταση ηρεμίας να είναι ο συντομότερος δυνατός.

3.2. ΟΧΗΜΑ
3.2.1. Να διαθέτει έγκριση τύπου ισχύον κατά την ημέρα ταξινόμησής του.
3.2.2. Να παρασχεθούν οι διαστάσεις του οχήματος, τις διαστάσεις της πιθανής υπερκατασκευής το συνολικό βάρος του Συστήματος και η διάταξη του εξοπλισμού.
3.2.3. Το μέγιστο ύψος του όταν κυκλοφορεί δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 μέτρα.
3.2.4. Ο κυβισμός και η ισχύς του κινητήρα θα πρέπει να είναι επαρκή ώστε να εξασφαλίζουν την άνετη και ασφαλή μετακίνηση του αυτοκινούμενου συστήματος, μέσα στα πλαίσια των ορίων ταχύτητας που επιτρέπει ο ΚΟΚ.
3.2.5. Το όχημα να είναι ικανό, με πλήρες φορτίο, να ξεκινήσει σε δρόμους με κλίσεις τουλάχιστον 10%.
3.2.6. Το όχημα να είναι κατάλληλο για κίνηση σε οδούς με δεξιά κυκλοφορία. Το τιμόνι να έχει υδραυλική υποβοήθηση.
3.2.7. Να διαθέτει σύστημα ελεγχόμενης επιβράδυνσης και αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS).
3.2.8. Να διαθέτει αερόσακους πρόσκρουσης (Air Bags).
3.2.9. Όλα τα κρύσταλλα να είναι ασφαλείας.
3.2.10. Να διαθέτει πλαίσιο και φανοποιεία με εργοστασιακή αντιδιαβρωτική προστασία.
3.2.11. Το χρώμα του οχήματος θα είναι λευκό.
3.2.12. Να φέρει σύστημα θέρμανσης και κλιματισμού στο χώρο του οδηγού και του χειριστού του Συστήματος.
3.2.13. Να διαθέτει όλα τα φώτα που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. Επιπλέον, να φέρει φώτα ομίχλης, καθώς και φώτα οπισθοπορείας που θα λειτουργούν αυτόματα μόλις τεθεί η όπισθεν.
3.2.14. Να διαθέτει δεξαμενή καυσίμου με επαρκή χωρητικότητα, ώστε να εξασφαλίζει αυτονομία κινήσεως του οχήματος τουλάχιστον 150 km. Στην περίπτωση όπου από την ίδια δεξαμενή καυσίμου τροφοδοτείται και το Η/Ζ, εφόσον υπάρχει, η χωρητικότητα αυτής πρέπει να εξασφαλίζει επιπροσθέτως και την αυτόνομη λειτουργία του Η/Ζ για ελέγχους τεσσάρων (4) ωρών λειτουργίας τουλάχιστον.
3.2.15. Τα επίπεδα εκπομπής καυσαερίων πρέπει να ικανοποιούν την ισχύουσα κατά τον χρόνο παράδοσης ελληνική και κοινοτική νομοθεσία
3.2.16. Το όχημα πρέπει να φέρει τροχούς με ελαστικά, καθώς και όμοιο εφεδρικό, κατάλληλα για την κίνηση του οχήματος εντός δρόμου. Τα ελαστικά πρέπει να είναι κατασκευής μέχρι δώδεκα (12) μηνών προ της παράδοσης των οχημάτων, τούτου αποδεικνυόμενου από τον αριθμό DOT που αποτυπώνεται επάνω στα ελαστικά, καινούργια, όχι από αναγόμωση, υποχρεωτικά χωρίς αεροθάλαμο.
3.2.17. Να συνοδεύεται τουλάχιστον από μια πλήρη σειρά εργαλείων – παρελκόμενων αμέσου εξυπηρέτησης (γρύλος, εργαλεία, αλλαγής τροχών κλπ) τοποθετημένων σε ειδικό σάκο ή κιβώτιο, ένα (1) αρθρωτό τρίγωνο ασφαλείας, ένα (1) ζεύγος αντιολισθητικών αλυσίδων σε ειδική θέση, δύο (2) πυροσβεστήρες, ένα (1) πλήρες φαρμακείο σε ανάλογο κουτί τοποθετημένο.
3.2.18. Να εγκατασταθεί κατάλληλη θωράκιση για την προστασία από τις ακτίνες Χ στο χώρο του οδηγού και του χειριστή του Συστήματος και να διαθέτει μετρητές ακτινοβολίας με δυνατότητα συνεχούς μέτρησης του επιπέδου ακτινοβολίας.
3.2.19. Τα δύο πρώτα σέρβις των οχημάτων όπως αυτά προβλέπονται από τον κατασκευαστή πρέπει να γίνουν με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή συμπεριλαμβανομένων των λιπαντικών.

3.3. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ (Η/Ζ)
3.3.1. Να τροφοδοτεί με επαρκή ηλεκτρική ισχύ, χωρίς να παρατηρούνται διακυμάνσεις, όλες τις συσκευές που θα εγκατασταθούν στο όχημα ενώ αυτές λειτουργούν ταυτόχρονα.
3.3.2. Να διαθέτει ηλεκτρικό σύστημα εκκίνησης και τηλεχειρισμό των βασικών λειτουργιών από τον χειριστή.
3.3.3. Να μπορεί να τερματιστεί η λειτουργία της γεννήτριας από τον χειριστή με το πάτημα ενός κουμπιού ή ενός διακόπτη.
3.3.4. Να διαθέτει αυτόματο σύστημα προστασίας από βραχυκύκλωμα, υπέρταση, υπερθέρμανση ή από άλλες δυσλειτουργίες.
3.3.5. Να διαθέτει φίλτρο εισαγωγής αέρα, λαδιού και τροφοδοσίας καυσίμου.
3.3.6. Να βρίσκεται πλήρως ακινητοποιημένη στο δάπεδο του οχήματος.
3.3.7. Να είναι προσβάσιμη και εύκολα επισκευάσιμη.
3.3.8. Να τροφοδοτείται από ντεπόζιτο καυσίμου και κατάλληλη αντλία πετρελαίου (του οχήματος ή εξωτερικού ντεπόζιτου κατασκευασμένο από ανθεκτικό αδρανές υλικό και εγκαταστημένο μέσα σε ανοξείδωτο μεταλλικό κουτί).

3.4. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ

3.4.1. Να διαπερνά τοίχωμα μεταλλικής πλάκας πάχους τουλάχιστον έξι (6mm) χιλιοστά. Να δηλωθεί το μέγιστο πάχος.
3.4.2. Ο ρυθμός της ακτινοβολίας στις ορισθέντες θέσεις χειριστή και αστυνομικού οδηγού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1μSν/h.
3.4.3. Να διακόπτεται η λειτουργία του Συστήματος χειροκίνητα σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης και ανωτέρας βίας.
3.4.4. Κατά τη εκπομπή της ακτινοβολίας Χ θα πρέπει να ενεργοποιείται ευδιάκριτη οπτική και ηχητική ένδειξη γεννήτριας οι οποίες θα πρέπει να λειτουργούν ανεξάρτητα μεταξύ τους ώστε πιθανή τεχνική αστοχία του ενός συστήματος ασφαλείας να μην επηρεάζει την απόδοση του άλλου. Η σειρήνα και ο φάρος πρέπει να γίνονται αμέσως αντιληπτά από οποιοδήποτε σημείο της επιβλεπόμενης περιοχής.
3.4.5. Για την γεννήτρια ακτίνων Χ να δοθούν : Ο τύπος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της καθώς και ο μέγιστος ρυθμός εξόδου ακτινοβολίας σε διάφορες αποστάσεις.
3.4.6. Η πηγή παραγωγής ακτίνων Χ να τοποθετηθεί σε κατάλληλο αντικραδασμικό σύστημα, ώστε να ελαχιστοποιούνται τα πιθανά προβλήματα από τους κραδασμούς κατά την διαδικασία απεικόνισης ενός αντικειμένου.

3.5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

3.5.1. Η κεντρική μονάδα ελέγχου να έχει επαρκεί υπολογιστική ισχύ, με ελεγχόμενη πρόσβαση για αλλαγή των διαφόρων παραμέτρων του εξοπλισμού και εφοδιασμένο με σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών. Να διαθέτει σύστημα ψηφιακής καταγραφής και αρχειοθέτησης και τουλάχιστον 1 USB θύρα, για την εξαγωγή καταγεγραμμένων εικόνων. Να διαθέτει ποντίκι, πληκτρολόγιο και κονσόλα χειρισμού.
3.5.2. Τα λογισμικά των υπολογιστικών συστημάτων θα πρέπει να είναι νόμιμα εγκαταστημένα, και να συνοδεύονται από εγχειρίδια και σχετικές άδειες χρήσης.
3.5.3. Λογισμικό να έχει δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων δεδομένων που αφορούν τον έλεγχο με πληκτρολόγηση μέσω κατάλληλης φόρμας ή φορμών. Τα σχετικά πεδία στην εφαρμογή θα προσδιοριστούν σε συνεργασία με την Υπηρεσία. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: ονοματεπώνυμο χειριστή, ονοματεπώνυμο οδηγού, αριθμός καταχώρησης, αριθμός κυκλοφορίας, είδος του εμπορεύματος , χώρα προέλευσης κλπ.
3.5.4. Λογισμικό να έχει δυνατότητα αναζήτησης/ανάκτησης από τη βάση δεδομένων στοιχείων με χρήση κατάλληλων κριτηρίων αναζήτησης και επιλογή από παρουσίαση συνόλου αποτελεσμάτων που αποτελείται από επιλεγμένα πεδία της εφαρμογής (π.χ. χρονική περίοδο αναζήτησης, αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, στοιχεία ελεγχόμενου κ.α. μεμονωμένα ή και συνδυαστικά)
3.5.5. Ο προμηθευτής υποχρεούται εφόσον αναπτυχθεί νέα έκδοση λογισμικού συμβατή με το προσφερόμενο σύστημα να το εγκαταστήσει αδαπάνως, για όσο διαρκεί η περίοδος εγγύησης ή το συμβόλαιο συντήρησης.
3.5.6. Το εξειδικευμένο λογισμικό να παρέχει δυνατότητα επισταμένης εξέτασης του υπό ελέγχου αντικειμένου, προσδιορίζοντας τη θέση και το μέγεθος του και παρέχοντας οπτική μεγέθυνση και φίλτρα, χωρίς αλλοίωση της εικόνας. Να έχει τη δυνατότητα ενοποιημένης απεικόνισης.
3.5.7. Η οθόνη προβολής θα είναι τεχνολογίας “Led”, με διαγώνιο 15 ίντσες τουλάχιστον και ανάλυση τέτοια, ώστε να εξυπηρετείται η πραγματική ανάλυση της τελικής ραδιογραφικής εικόνας και να διαθέτει ρυθμιστικά κομβία φωτεινότητας και αντίθεσης.

 • 3 Αυγούστου 2016, 07:47 | ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε.

  3.1. ΓΕΝΙΚΑ
  3.1.1. Θα λειτουργεί ομαλά σε εξωτερικό χώρο από 0ο C έως +40ο C και με σχετική υγρασία έως 90%.

  ΣΧΟΛΙΟ: Όπως προκύπτει από την παράγραφο 6.7. της παρούσας προδιαγραφής, το σύστημα θα λειτουργεί στη Β. Ελλάδα, όπου οι θερμοκρασίες το χειμώνα είναι χαμηλές, οπότε θα προτείναμε προκειμένου να λειτουργεί και όχι να είναι ακινητοποιημένο λόγω ψύχους, το θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας να είναι τουλάχιστον από -100 C (μείον 10) έως +400 C. Επίσης, λόγω χιονόπτωσης που παρατηρείται στις περιοχές αυτές, θα προτείναμε το σύστημα να μπορεί να λειτουργήσει και με ποσότητα χιονιού π.χ. 10cm επάνω του.

  3.1.2. Να είναι ικανό να ελέγχει οχήματα και εμπορευματοκιβώτια διαστάσεων (Μήκος X Πλάτος X Ύψος) τουλάχιστον 18,75 x 2.55 x 4 μέτρα και με ικανότητα ελέγχου από ύψος μικρότερο ή ίσο των 25 εκ. από εδάφους.
  ΣΧΟΛΙΟ: Οι απαιτήσεις τόσο για το μήκος του ελεγχόμενου φορτηγού όσο και για την απόσταση από το έδαφος πρέπει να ακολουθούν αυτά που προσφέρουν όλοι οι Κατασκευαστές, προκειμένου να μην αποκλείονται από τον διαγωνισμό κινητά συστήματα σάρωσης και να μην πληροί τις απαιτήσεις μόνο το σύστημα backscatter. Τα όρια θα πρέπει να διαμορφωθούν σε 18 μέτρα μήκος και ικανότητα ελέγχου από ύψος μικρότερο ή ίσο των 35 εκ. από το έδαφος.
  3.1.3. Ο χρόνος για την πλήρη επιχειρησιακή ενεργοποίηση του Συστήματος να μην υπερβαίνει τα τριάντα (30) λεπτά. Να δηλωθεί ο χρόνος ενεργοποίησης.
  3.1.4. Να διαθέτει λειτουργία αυτοελέγχου (self test ή self check) κατά την εκκίνηση από την θέση OFF.
  3.1.5. Ο ρυθμός ελέγχου πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 έλεγχοι / ώρα για φορτηγά μήκους 18,75 μέτρων.
  ΣΧΟΛΙΟ: Δείτε το προηγούμενο σχόλιό μας για το μήκος στην παράγραφο 3.1.2.
  3.1.6. Ο χρόνος επανόδου από την ολοκλήρωση του ελέγχου-ακτινοσκόπησης στην κατάσταση ηρεμίας να είναι ο συντομότερος δυνατός.
  3.2. ΟΧΗΜΑ
  3.2.1. Να διαθέτει έγκριση τύπου ισχύον κατά την ημέρα ταξινόμησής του.
  3.2.2. Να παρασχεθούν οι διαστάσεις του οχήματος, τις διαστάσεις της πιθανής υπερκατασκευής το συνολικό βάρος του Συστήματος και η διάταξη του εξοπλισμού.
  3.2.3. Το μέγιστο ύψος του όταν κυκλοφορεί δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 μέτρα.
  3.2.4. Ο κυβισμός και η ισχύς του κινητήρα θα πρέπει να είναι επαρκή ώστε να εξασφαλίζουν την άνετη και ασφαλή μετακίνηση του αυτοκινούμενου συστήματος, μέσα στα πλαίσια των ορίων ταχύτητας που επιτρέπει ο ΚΟΚ.
  3.2.5. Το όχημα να είναι ικανό, με πλήρες φορτίο, να ξεκινήσει σε δρόμους με κλίσεις τουλάχιστον 10%.
  3.2.6. Το όχημα να είναι κατάλληλο για κίνηση σε οδούς με δεξιά κυκλοφορία. Το τιμόνι να έχει υδραυλική υποβοήθηση.
  3.2.7. Να διαθέτει σύστημα ελεγχόμενης επιβράδυνσης και αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS).
  3.2.8. Να διαθέτει αερόσακους πρόσκρουσης (Air Bags).
  3.2.9. Όλα τα κρύσταλλα να είναι ασφαλείας.
  3.2.10. Να διαθέτει πλαίσιο και φανοποιεία με εργοστασιακή αντιδιαβρωτική προστασία.
  3.2.11. Το χρώμα του οχήματος θα είναι λευκό.
  3.2.12. Να φέρει σύστημα θέρμανσης και κλιματισμού στο χώρο του οδηγού και του χειριστού του Συστήματος.
  3.2.13. Να διαθέτει όλα τα φώτα που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. Επιπλέον, να φέρει φώτα ομίχλης, καθώς και φώτα οπισθοπορείας που θα λειτουργούν αυτόματα μόλις τεθεί η όπισθεν.
  3.2.14. Να διαθέτει δεξαμενή καυσίμου με επαρκή χωρητικότητα, ώστε να εξασφαλίζει αυτονομία κινήσεως του οχήματος τουλάχιστον 150 km. Στην περίπτωση όπου από την ίδια δεξαμενή καυσίμου τροφοδοτείται και το Η/Ζ, εφόσον υπάρχει, η χωρητικότητα αυτής πρέπει να εξασφαλίζει επιπροσθέτως και την αυτόνομη λειτουργία του Η/Ζ για ελέγχους τεσσάρων (4) ωρών λειτουργίας τουλάχιστον.
  3.2.15. Τα επίπεδα εκπομπής καυσαερίων πρέπει να ικανοποιούν την ισχύουσα κατά τον χρόνο παράδοσης ελληνική και κοινοτική νομοθεσία
  3.2.16. Το όχημα πρέπει να φέρει τροχούς με ελαστικά, καθώς και όμοιο εφεδρικό, κατάλληλα για την κίνηση του οχήματος εντός δρόμου. Τα ελαστικά πρέπει να είναι κατασκευής μέχρι δώδεκα (12) μηνών προ της παράδοσης των οχημάτων, τούτου αποδεικνυόμενου από τον αριθμό DOT που αποτυπώνεται επάνω στα ελαστικά, καινούργια, όχι από αναγόμωση, υποχρεωτικά χωρίς αεροθάλαμο.
  3.2.17. Να συνοδεύεται τουλάχιστον από μια πλήρη σειρά εργαλείων – παρελκόμενων αμέσου εξυπηρέτησης (γρύλος, εργαλεία, αλλαγής τροχών κλπ) τοποθετημένων σε ειδικό σάκο ή κιβώτιο, ένα (1) αρθρωτό τρίγωνο ασφαλείας, ένα (1) ζεύγος αντιολισθητικών αλυσίδων σε ειδική θέση, δύο (2) πυροσβεστήρες, ένα (1) πλήρες φαρμακείο σε ανάλογο κουτί τοποθετημένο.
  3.2.18. Να εγκατασταθεί κατάλληλη θωράκιση για την προστασία από τις ακτίνες Χ στο χώρο του οδηγού και του χειριστή του Συστήματος και να διαθέτει μετρητές ακτινοβολίας με δυνατότητα συνεχούς μέτρησης του επιπέδου ακτινοβολίας.
  3.2.19. Τα δύο πρώτα σέρβις των οχημάτων όπως αυτά προβλέπονται από τον κατασκευαστή πρέπει να γίνουν με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή συμπεριλαμβανομένων των λιπαντικών.
  3.3. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ (Η/Ζ)
  3.3.1. Να τροφοδοτεί με επαρκή ηλεκτρική ισχύ, χωρίς να παρατηρούνται διακυμάνσεις, όλες τις συσκευές που θα εγκατασταθούν στο όχημα ενώ αυτές λειτουργούν ταυτόχρονα.
  3.3.2. Να διαθέτει ηλεκτρικό σύστημα εκκίνησης και τηλεχειρισμό των βασικών λειτουργιών από τον χειριστή.
  3.3.3. Να μπορεί να τερματιστεί η λειτουργία της γεννήτριας από τον χειριστή με το πάτημα ενός κουμπιού ή ενός διακόπτη.
  3.3.4. Να διαθέτει αυτόματο σύστημα προστασίας από βραχυκύκλωμα, υπέρταση, υπερθέρμανση ή από άλλες δυσλειτουργίες.
  3.3.5. Να διαθέτει φίλτρο εισαγωγής αέρα, λαδιού και τροφοδοσίας καυσίμου.
  3.3.6. Να βρίσκεται πλήρως ακινητοποιημένη στο δάπεδο του οχήματος.
  3.3.7. Να είναι προσβάσιμη και εύκολα επισκευάσιμη.
  3.3.8. Να τροφοδοτείται από ντεπόζιτο καυσίμου και κατάλληλη αντλία πετρελαίου (του οχήματος ή εξωτερικού ντεπόζιτου κατασκευασμένο από ανθεκτικό αδρανές υλικό και εγκαταστημένο μέσα σε ανοξείδωτο μεταλλικό κουτί).
  3.4. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ
  3.4.1. Να διαπερνά τοίχωμα μεταλλικής πλάκας πάχους τουλάχιστον έξι (6mm) χιλιοστά. Να δηλωθεί το μέγιστο πάχος.
  ΣΧΟΛΙΟ: Μας προκαλεί κατάπληξη η απαίτηση για διάτρηση τουλάχιστον έξι (6) χιλιοστά πάχος μεταλλικής πλάκας για τους εξής λόγους:
  • Τόση ακριβώς είναι και η δυνατότητα διάτρησης μεταλλικής πλάκας που προσφέρει η τεχνολογία backscatter.
  • Τα 6mm πάχος μεταλλικής πλάκας αντιστοιχούν στο ισοδύναμο πάχος δύο (2) ντοσιέ με χαρτί!. Παραθέτουμε ορισμένα στοιχεία για την ισοδυναμία της μεταλλικής πλάκας (σε εκατοστά και όχι χιλιοστά όπως αναφέρει η προδιαγραφή) με κοινά μεταφερόμενα υλικά μέσα σε έμφορτα φορτηγά και εμπορευματοκιβώτια:

  Ακολουθεί ΠΙΝΑΚΑΣ:
  1η στήλη:Πάχος μεταλλικής πλάκας
  2η στήλη:Ισοδύναμο πάχος μεταφερόμενων πλαστικών μπουκαλιών νερού
  3η στήλη:Ισοδύναμο πάχος μεταφερόμενης ξυλείας
  4η στήλη:Ισοδύναμο πάχος μεταφερόμενων τροφίμων (π.χ. σάκοι με καφέ)
  5 cm (50mm) 35 cm 38 cm 55 cm
  10 cm (100mm) 75 cm 86 cm 125 cm
  15 cm (150mm) 130 cm 150 cm 217 cm

  • Ακόμη δηλαδή και αν υποτεθεί ότι η ελάχιστη απαίτηση των προδιαγραφών ήταν 50mm πάχος μεταλλικής πλάκας (και όχι 6mm όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.4.1), τότε ο χειριστής θα μπορούσε να διακρίνει έναν άνθρωπο κρυμμένο πίσω από πλαστικά μπουκάλια νερού συνολικού πάχους 35cm, δηλαδή περίπου πίσω από 5 μπουκάλια μόνο! Πίσω από 10 μπουκάλια νερό δεν θα μπορούσε να διακριθεί οτιδήποτε.
  • Για τα ακτινοσκοπικά μηχανήματα που έχει προμηθευτεί η Ελληνική Αστυνομία και άλλες Υπηρεσίες για έλεγχο φακέλων ταχυδρομείου, δεμάτων και χειραποσκευών, που έχουν εξαιρετικά μικρές διαστάσεις, πολύ μικρό πάχος και ελάχιστη απορρόφηση στην ακτινοβολία Χ, οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας (και άλλων Υπηρεσιών) για την γεννήτρια ακτίνων Χ ανέρχονται σε κατ’ ελάχιστον 25mm – 30mm διαπερατότητα μεταλλικής πλάκας. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τα εξής:
  – Διακήρυξη 79/03 του Υπουργείου Ανάπτυξης (αρ. πρωτ. 4751) για την μίσθωση συσκευών X-ray για έλεγχο χειραποσκευών για τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας: Διαπερατότητα 25mm ατσαλιού (παρ. 4.26.ζ των Τεχνικών Προδιαγραφών).
  – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (αρ. πρωτ. 8028/45/6-α της 5ης Αυγούστου 2010) για την προμήθεια συσκευών ελέγχου χειραποσκευών: Διαπερατότητα 30mm ατσαλιού (παρ. 4.26.ζ των Τεχνικών Προδιαγραφών).
  – Πρόσκληση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη / Υπηρεσία 1020/16 (αρ.πρωτ. 691.3/43 της 3ης Ιανουαρίου 2011) για την προμήθεια 2 ακτινοσκοπικών συσκευών ελέγχου χειραποσκευών – δεμάτων – εισερχόμενης αλληλογραφίας: Διαπερατότητα 27mm ατσαλιού (παρ. 11 των Τεχνικών προδιαγραφών)
  – Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 8001/30/51/8-β της Α.Δ. Ορεστιάδας για την προμήθεια ακτινοσκοπικής συσκευής ελέγχου χειραποσκευών: Διαπερατότητα 28mm ατσαλιού (παρ. Γ.19.στ των Τεχνικών Προδιαγραφών)
  – Διακήρυξη 214/07 του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προμήθεια 103 συσκευών XRay για την ανάγκες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας: Διαπερατότητα 30mm ατσαλιού (παρ. 5.36.Β των Τεχνικών Προδιαγραφών)
  – Διακήρυξη με αριθμό 169245 / 28-04-2014 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για την προμήθεια ακτινοσκοπικής συσκευής ελέγχου χειραποσκευών – δεμάτων – αλληλογραφίας: Διαπερατότητα 30mm ατσαλιού (παρ. Γ.3.13)
  • Η προδιαγραφή απαιτεί από το προσφερόμενο κινητό σύστημα σάρωσης τον έλεγχο έμφορτων φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων που μπορεί να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες υλικών με μεγάλη απορρόφηση στην ακτινοβολία. Αν ληφθεί υπόψη ότι μόνο το πάχος του μεταλλικού τοιχώματος ενός τυπικού έμφορτου εμπορευματοκιβωτίου ή ενός έμφορτου φορτηγού με μεταλλικό τοίχωμα είναι 4 – 5mm, (και η ελάχιστη απαίτηση των προδιαγραφών είναι 6mm) γίνεται εύκολα αντιληπτό πως είναι πρακτικά αδύνατο για τον χειριστή να αναγνωρίσει κρυμμένο άνθρωπο εντός του φορτίου.
  • Η εταιρεία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ σε πρόσφατη δωρεά αυτοκινούμενου συστήματος ελέγχου φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων για την ανίχνευση λαθραίων τσιγάρων (με πολύ μεγαλύτερη πυκνότητα σε σχέση με τους ανθρώπους) προς το Υπουργείο Οικονομικών (Τελωνειακή Υπηρεσία) έθεσε κατώτατο όριο διαπερατότητας τα 200mm μεταλλικής πλάκας.
  Με βάση τα προαναφερόμενα θεωρούμε ότι έχει γίνει τυπογραφικό λάθος και ότι η ορθή απαίτηση διάτρησης για να είναι αποτελεσματικό το κινητό σύστημα σάρωσης για τον σκοπό που προορίζεται, είναι 160 mm πάχος μεταλλικής πλάκας. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε.
  3.4.2. Ο ρυθμός της ακτινοβολίας στις ορισθέντες θέσεις χειριστή και αστυνομικού οδηγού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1μSν/h.
  ΣΧΟΛΙΟ: Αυτό που θα έπρεπε να ζητείται σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της ICRP (Διεθνής Επιτροπή Ακτινολογικής Προστασίας) είναι η δόση (σωρευτικά) να μην υπερβαίνει τόσο στον περιβάλλον χώρο, όσο και στην θέση του χειριστή τα 1mSv / έτος και ο μέσος ρυθμός δόσης (περιβάλλον χώρος και θέση του χειριστή) να μην υπερβαίνει τα 0.5μSv / hr και όχι το διπλάσιο όριο της ακτινοβολίας των 1μSv/h που θέτει η προδιαγραφή για το προσωπικό χειρισμού.
  Η ίδια απαίτηση (μέσος ρυθμός δόσης να μην υπερβαίνει τα 0.5μSv/hr) υπάρχει και σε ανάλογη Τεχνική Προδιαγραφή, που συντάχθηκε με την βοήθεια της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, σε διακήρυξη του Υπ. Οικονομικών για την προμήθεια αυτοκινούμενων συστημάτων ελέγχου έμφορτων φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων με ακτίνες χ (Αρ. Πρωτ. Δ.ΠΡΟΜ.4012053ΕΞ2014 – 24.12.2014).

  3.4.3. Να διακόπτεται η λειτουργία του Συστήματος χειροκίνητα σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης και ανωτέρας βίας.
  3.4.4. Κατά τη εκπομπή της ακτινοβολίας Χ θα πρέπει να ενεργοποιείται ευδιάκριτη οπτική και ηχητική ένδειξη γεννήτριας οι οποίες θα πρέπει να λειτουργούν ανεξάρτητα μεταξύ τους ώστε πιθανή τεχνική αστοχία του ενός συστήματος ασφαλείας να μην επηρεάζει την απόδοση του άλλου. Η σειρήνα και ο φάρος πρέπει να γίνονται αμέσως αντιληπτά από οποιοδήποτε σημείο της επιβλεπόμενης περιοχής.
  ΣΧΟΛΙΟ: Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ICRP, η οπτική και ηχητική ένδειξη πρέπει να λειτουργούν παράλληλα και όχι ανεξάρτητα. Μάλιστα, για λόγους ακτινοπροστασίας, η πιθανή τεχνική αστοχία του ενός συστήματος ασφάλειας πρέπει να ανιχνεύεται άμεσα από το σύστημα και πρέπει να απενεργοποιείται αυτόματα η παραγωγή ακτίνων Χ για λόγους προστασίας του κοινού. Επίσης, θα έπρεπε να υπήρχε πρόβλεψη για την ενσωμάτωση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης για την παρακολούθηση της περιοχής ελέγχου σε περίπτωση απόπειρας εισόδου ανθρώπου, ώστε να μπορεί ο χειριστής να απενεργοποιήσει άμεσα το σύστημα.
  3.4.5. Για την γεννήτρια ακτίνων Χ να δοθούν : Ο τύπος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της καθώς και ο μέγιστος ρυθμός εξόδου ακτινοβολίας σε διάφορες αποστάσεις.
  ΣΧΟΛΙΟ: Μας προκαλεί κατάπληξη, το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα ανώτατο όριο δόσης που θα μπορεί να απορροφηθεί από το ελεγχόμενο αντικείμενο, ενώ η παρ. 1.3 των προδιαγραφών απαιτεί «ο κίνδυνος ατυχήματος να είναι χαμηλός». Υπενθυμίζουμε ότι τόσο σε όλες τις αναφερόμενες διακηρύξεις του σχολίου μας στην παρ. 3.4.1, τόσο η Ελληνική Αστυνομία όσο και οι άλλες Υπηρεσίες βάζουν ανώτατο όριο δόσης για συστήματα ελέγχου χειραποσκευών – δεμάτων – αλληλογραφίας στα οποία δεν ακτινοβολείται άνθρωπος. Επίσης το Υπ. Οικονομικών στην διακήρυξη (η οποία συντάχθηκε με την συνδρομή της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας) στην οποία αναφερόμαστε στην παρ. 3.4.2. θέτει ανώτατο όριο δόσης και μάλιστα αποτελεί και βαθμολογούμενο κριτήριο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θέτει ανώτατα όρια δόσης για την ακτινοβόληση π.χ. τροφών.
  Θεωρούμε ότι εκ παραδρομής δεν έχει τεθεί ανώτερο επιτρεπτό όριο δόσης.

  3.4.6. Η πηγή παραγωγής ακτίνων Χ να τοποθετηθεί σε κατάλληλο αντικραδασμικό σύστημα, ώστε να ελαχιστοποιούνται τα πιθανά προβλήματα από τους κραδασμούς κατά την διαδικασία απεικόνισης ενός αντικειμένου.
  3.5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
  3.5.1. Η κεντρική μονάδα ελέγχου να έχει επαρκεί υπολογιστική ισχύ, με ελεγχόμενη πρόσβαση για αλλαγή των διαφόρων παραμέτρων του εξοπλισμού και εφοδιασμένο με σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών. Να διαθέτει σύστημα ψηφιακής καταγραφής και αρχειοθέτησης και τουλάχιστον 1 USB θύρα, για την εξαγωγή καταγεγραμμένων εικόνων. Να διαθέτει ποντίκι, πληκτρολόγιο και κονσόλα χειρισμού.
  3.5.2. Τα λογισμικά των υπολογιστικών συστημάτων θα πρέπει να είναι νόμιμα εγκαταστημένα, και να συνοδεύονται από εγχειρίδια και σχετικές άδειες χρήσης.
  3.5.3. Λογισμικό να έχει δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων δεδομένων που αφορούν τον έλεγχο με πληκτρολόγηση μέσω κατάλληλης φόρμας ή φορμών. Τα σχετικά πεδία στην εφαρμογή θα προσδιοριστούν σε συνεργασία με την Υπηρεσία. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: ονοματεπώνυμο χειριστή, ονοματεπώνυμο οδηγού, αριθμός καταχώρησης, αριθμός κυκλοφορίας, είδος του εμπορεύματος , χώρα προέλευσης κλπ.
  ΣΧΟΛΙΟ: Θα προτείναμε, για την αποφυγή λαθών, αντί της πληκτρολόγησης των ζητούμενων στοιχείων σε φόρμα ή φόρμες, να υπάρχει δυνατότητα ψηφιοποίησης των φορτωτικών εγγράφων από scanner που θα βρίσκεται εντός της καμπίνας χειρισμού, έτσι ώστε κάθε ακτινολογική εικόνα να συνδέεται αυτόματα και να εμφανίζεται ταυτόχρονα με τα φορτωτικά έγγραφα στην οθόνη του συστήματος. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, και θα αποφεύγονται τα λάθη στην πληκτρολόγηση και θα επιταχύνεται ο έλεγχος των ακτινολογικών εικόνων.

  3.5.4. Λογισμικό να έχει δυνατότητα αναζήτησης/ανάκτησης από τη βάση δεδομένων στοιχείων με χρήση κατάλληλων κριτηρίων αναζήτησης και επιλογή από παρουσίαση συνόλου αποτελεσμάτων που αποτελείται από επιλεγμένα πεδία της εφαρμογής (π.χ. χρονική περίοδο αναζήτησης, αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, στοιχεία ελεγχόμενου κ.α. μεμονωμένα ή και συνδυαστικά)
  3.5.5. Ο προμηθευτής υποχρεούται εφόσον αναπτυχθεί νέα έκδοση λογισμικού συμβατή με το προσφερόμενο σύστημα να το εγκαταστήσει αδαπάνως, για όσο διαρκεί η περίοδος εγγύησης ή το συμβόλαιο συντήρησης.
  3.5.6. Το εξειδικευμένο λογισμικό να παρέχει δυνατότητα επισταμένης εξέτασης του υπό ελέγχου αντικειμένου, προσδιορίζοντας τη θέση και το μέγεθος του και παρέχοντας οπτική μεγέθυνση και φίλτρα, χωρίς αλλοίωση της εικόνας. Να έχει τη δυνατότητα ενοποιημένης απεικόνισης.
  ΣΧΟΛΙΟ: Ο όρος οπτική μεγέθυνση θα πρέπει να αντικατασταθεί με τον όρο «ηλεκτρονική μεγέθυνση», γιατί δεν υπάρχει «οπτική μεγέθυνση» σε ηλεκτρονικά παραγόμενη εικόνα.
  Επίσης δεν είναι καθόλου κατανοητός ο όρος «ενοποιημένη απεικόνιση». Τι ακριβώς ζητείται?

  3.5.7. Η οθόνη προβολής θα είναι τεχνολογίας “Led”, με διαγώνιο 15 ίντσες τουλάχιστον και ανάλυση τέτοια, ώστε να εξυπηρετείται η πραγματική ανάλυση της τελικής ραδιογραφικής εικόνας και να διαθέτει ρυθμιστικά κομβία φωτεινότητας και αντίθεσης.
  ΣΧΟΛΙΟ: Ο κάθε κατασκευαστής ενσωματώνει οθόνη τέτοιας τεχνολογίας (LED / TFT / LCD) και τέτοιας ανάλυσης ώστε να μπορεί να εγγυηθεί την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας. Κατά συνέπεια η τεχνολογία της οθόνης δεν θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη αλλά ανοιχτή έτσι ώστε να υπάρχει εγγύηση για την ποιότητα της εικόνας.
  Ληφθέντος υπόψη ότι στις προαναφερόμενες διακηρύξεις του σχολίου μας στην παράγραφο 3.4.1. για ακτινοσκοπικά συστήματα ελέγχου χειραποσκευών – δεμάτων – αλληλογραφίας, η ελάχιστη διαγώνιος της οθόνης είναι 17’’ (και φθάνει έως 19΄΄), μας προξενεί εντύπωση που ζητείται τόσο μικρής διάστασης οθόνη (15’’) για το κινητό σύστημα σάρωσης οχημάτων. Ενημερωτικά το Υπ. Οικονομικών (σχόλιό μας στην παράγραφο 3.4.2) απαιτεί οθόνη τουλάχιστον 21’’.

 • 1 Αυγούστου 2016, 21:48 | ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  3.1.1 ΣΧΟΛΙΟ: Αφού το σύστημα / συστήματα θα λειτουργούν σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες (Κήποι, Κακαβιά, κλπ) θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη λειτουργίας σε θερμοκρασίας υπό του μηδενός και εν γένει σε άσχημες καιρικές συνθήκες, π.χ. ισχυρή βροχή, χιονόπτωση κλπ.
  3.1.2 Εξ’ όσων γνωρίζουμε, μόνο η τεχνολογία backscatter έχει ικανότητα ελέγχου σε ύψος μικρότερο ή ίσο των 25cm από το έδαφος. Προκειμένου να μην αποκλειστεί κανένας Κατασκευαστής, θα πρέπει το όριο αυτό να διαμορφωθεί τουλάχιστον στα 35cm από το έδαφος.
  3.1.3 ΣΧΟΛΙΟ: Κατά την άποψή μας, ο χρόνος που απαιτείται για την πλήρη επιχειρησιακή ενεργοποίηση του συστήματος θα έπρεπε να είναι βαθμολογούμενο στοιχείο του διαγωνισμού.
  3.1.4ΣΧΟΛΙΟ: Κατά την άποψή μας, θα πρέπει να προσδιορίζονται τα υποσυστήματα τα οποία ελέγχονται από το ίδιο το σύστημα.
  3.1.5 ΣΧΟΛΙΟ: Οι τεχνικές προδιαγραφές άλλων Υπηρεσιών που απαιτούν παρόμοια κινητά συστήματα ελέγχου θέτουν σαν όριο φορτηγό μήκους 18m και όχι 18,75m. Για να μην αποκλειστούν Κατασκευαστές από την διακήρυξη, θα πρέπει το μήκος να είναι 18m και όχι 18,75m (για 20 φορτηγά / ώρα).
  3.2.5 ΣΧΟΛΙΟ: Η απαίτηση για ξεκίνημα σε δρόμους με 10% είναι απαγορευτική για την εταιρεία μας και παραπέμπει αποκλειστικά σε μικρών διαστάσεων συστήματα. Για να μην υπάρχουν αποκλεισμός προμηθευτών θα πρέπει η απαίτηση να διαμορφωθεί σε 2 – 3%.
  3.2.19ΣΧΟΛΙΟ: Για να υπάρχει ακριβής υπολογισμός του κόστους μας, θα πρέπει να δηλωθεί ο τόπος που θέλει η Υπηρεσία να γίνουν τα πρώτα δύο σέρβις των οχημάτων. Θα γίνουν π.χ. κοντά στους τόπους λειτουργίας ή αλλού?
  3.4.1 ΣΧΟΛΙΟ: Η απαίτηση για διάτρηση μεταλλικής πλάκας πάχους τουλάχιστον 6mm δεν ανταποκρίνεται στον σκοπό της προμήθειας (έλεγχος οχημάτων και containers), αν ληφθούν υπόψη τα εξής:
  1. Το τοίχωμα κάθε container είναι περίπου 5mm (δηλαδή η ακτινοβολία πρέπει να διαπεράσει τουλάχιστον 10mm). Αν ληφθεί υπόψη και το μεταφερόμενο φορτίο, η ελάχιστη απαιτούμενη διαπερατότητα είναι 150mm.
  2. Οι εγκατεστημένες από την εταιρεία μας, σε λιμένες της Ελλάδος, συσκευές XRay για έλεγχο χειραποσκευών, έχουν διαπερατότητα 30mm ατσάλι. Δεν είναι δυνατό να ζητείται διαπερατότητα τουλάχιστον 6mm ατσαλιού για ένα ολόκληρο φορτηγό ή container όταν για μία μικρών διαστάσεων χειραποσκευή, ζητείται ελάχιστη διαπερατότητα 30mm.
  Εξ’ όσων γνωρίζουμε 6mm είναι διαπερατότητα της τεχνολογίας backscatter, την στιγμή που όλοι οι Κατασκευαστές προσπαθούν να αυξήσουν την διαπερατότητα. Τα 6mm ισοδυναμούν περίπου με 2 – 3 μπουκάλια νερό. Δηλαδή πίσω από 4 μπουκάλια νερό, ο χειριστής δεν θα διακρίνει απολύτως τίποτα!
  3.4.2ΣΧΟΛΙΟ: Το όριο του 1μSv/hr είναι εξαιρετικά υψηλό, την στιγμή που όλοι οι Κατασκευαστές σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της ICRP δίνουν μέσο ρυθμό δόσης στους χειριστές και τα όρια της περιοχής ελέγχου τα 0,5μSv/hr.
  3.4.4 ΣΧΟΛΙΟ: Κατά την γνώμη μας, η απαίτηση αυτή είναι λανθασμένη. Όταν δεν λειτουργεί μία από τις δύο ενδείξεις (οπτική και ηχητική), το σύστημα θα πρέπει να απενεργοποιείται αυτόματα, προκειμένου να μην εκτεθεί στην πρωτογενή δέσμη ακτινοβολίας άνθρωπος που δεν είδε τον οπτικό συναγερμό ή δεν άκουσε τον ηχητικό συναγερμό.
  3.4.5ΣΧΟΛΙΟ: Πάντα και σε όλους τους διαγωνισμούς που αφορούν ακτινοσκοπικά μηχανήματα ελέγχου χειραποσκευών – αποσκευών, υπάρχει ένα ανώτατο επιτρεπτό όριο δόσης. Από την στιγμή που θα ακτινοβολείται ένα φορτηγό ή εμπορευματοκιβώτιο για την ανίχνευση τυχόν κρυμμένων ατόμων, πρέπει να υπάρχει επίσης ένα ανώτατο επιτρεπτό όριο δόσης , το οποίο μάλιστα θα πρέπει να είναι και βαθμολογούμενο.
  3.5.1 ΣΧΟΛΙΟ: Σε όλες τις προμήθειες ακτινοσκοπικών συσκευών ελέγχου χειραποσκευών – αποσκευών, υπάρχει ένα κατώτατο όριο για τον αριθμό των εικόνων που μπορούν να αποθηκευθούν. Επίσης, υπάρχουν κατώτατα όριο για την χωρητικότητα των σκληρών δίσκων.
  3.5.6 ΣΧΟΛΙΟ: Κατά την γνώμη μας πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια το είδος του φίλτρου επεξεργασίας εικόνας (π.χ. ασπρόμαυρο, ενίσχυση άκρων, ενίσχυση αντίθεσης κλπ) και η μέγιστη ψηφιακή μεγέθυνση (zoom), όπως γίνεται σε όλες τις προμήθειες που αφορούν ακτινοσκοπικές συσκευές ελέγχου χειραποσκευών. Θα πρέπει επίσης να ξεκαθαριστεί το τι ζητείται με τον όρο ενοποιημένη απεικόνιση.

 • Για το σημείο 3.4.1. των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, το οποίο ορίζει για την Γεννήτρια Παραγωγής Ακτίνων Χ να διαπερνά τοίχωμα μεταλλικής πλάκας πάχους τουλάχιστον έξι (6mm) χιλιοστά και ζητά να δηλωθεί το μέγιστο πάχος, θα θέλαμε να προτείνουμε / συστήσουμε την αύξηση του πάχους διείσδυσης της Ακτίνας Χ (=του πάχους του τοιχώματος μεταλλικής πλάκας που μπορεί να διαπεράσει η Ακτίνα Χ), σε τουλάχιστον 250mm (=25cm) [ΑΝΤΙ των 6mm], γιατί τα προτεινόμενα 6 χιλιοστά είναι πολύ χαμηλό / μικρό πάχος, καθώς, λαθρεπιβάτες που είναι κρυμμένοι πίσω από κιβώτια, δεν θα γίνονται καθόλου ορατοί με τόσο χαμηλό πάχος διείσδυσης.

 • Προδιαγραφή 3.1.3. Προτείνουμε τη σύνδεση του χρόνου πλήρους επιχειρησιακής ενεργοποίησης του Συστήματος με το χρονικό διάστημα που αυτό έχει παραμείνει ανενεργό λόγω φυσικών και τεχνολογικών/τεχνικών περιορισμών. Συγκεκριμένα, στα σύγχρονα συστήματα στα οποία δεν χρησιμοποιείται ραδιενεργός πηγή (όπως είναι η απαίτηση της Υπηρεσίας – βλ. προδιαγραφή 2.2) αλλά άλλη τεχνολογία/μέθοδος παραγωγής των Ακτίνων X (π.χ. ηλεκτρική πηγή/καθοδικός σωλήνας υψηλής τάσης – X-Ray tube), όσο αυξάνει το χρονικό διάστημα που το σύστημα έχει παραμείνει ανενεργό, τόσο αυξάνει ο χρόνος προθέρμανσης και θέσης σε κανονική λειτουργία της γεννήτριας/πηγής Ακτίνων Χ, ο οποίος επηρεάζει καθοριστικά τον συνολικό χρόνο της πλήρους επιχειρησιακής ενεργοποίησης του κάθε συστήματος.
  Με βάση τα παραπάνω αλλά και με στόχο την αποφυγή αποκλεισμού συστημάτων της Αγοράς χωρίς παράλληλα να αναιρείται η πλήρωση των επιχειρησιακών απαιτήσεων της Υπηρεσίας, προτείνουμε την τροποποίηση της Προδιαγραφής 3.1.3 ως κάτωθι:
  «Ο χρόνος για την πλήρη επιχειρησιακή ενεργοποίηση του Συστήματος να μην υπερβαίνει τα τριάντα (30) λεπτά εφόσον το σύστημα έχει παραμείνει ανενεργό για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων (4) εβδομάδων. Να δηλωθεί ο χρόνος ενεργοποίησης.»

  Προδιαγραφή 3.5.7. Προτείνουμε την απαλοιφή της αναφοράς στη διαγώνια διάσταση της οθόνης προβολής του Συστήματος ή την κατάλληλη τροποποίηση της, με στόχο την αποφυγή αποκλεισμού συστημάτων της Αγοράς χωρίς παράλληλα να αναιρείται η πλήρωση των επιχειρησιακών απαιτήσεων της Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα προτείνουμε την τροποποίηση της Προδιαγραφής 3.5.7 ως κάτωθι:
  «Η οθόνη προβολής θα είναι τεχνολογίας “Led”, με διαγώνιο 14 ίντσες τουλάχιστον και ανάλυση τέτοια, ώστε να εξυπηρετείται η πραγματική ανάλυση της τελικής ραδιογραφικής εικόνας και να διαθέτει ρυθμιστικά κομβία φωτεινότητας και αντίθεσης.»