Δημόσια Διαβούλευση για τη δράση «Ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας»

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τη σχεδιαζόμενη παρέμβαση «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας».

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας. Με όχημα αυτές τις καινοτόμες υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις θα προωθήσουν την αναπτυξιακή στρατηγική τους, τη βελτίωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων, την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεών τους, τη διατήρηση αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η εν λόγω δράση τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να διαμορφωθεί το βέλτιστο μοντέλο κρατικής ενίσχυσης, σύμφωνα και με τις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων σε αυτήν. Οι υπηρεσίες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τη συγκεκριμένη δράση μπορούν ενδεικτικά να αφορούν τους τομείς της Υγείας, του Τουρισμού, της Γεωργίας, της Ενημέρωσης, του Πολιτισμού, της Ψυχαγωγίας, την οργάνωση της λειτουργίας επιχειρήσεων κ.α.

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού καλεί το σύνολο των ενδιαφερομένων να υποβάλουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους στη ηλεκτρονική διεύθυνση www.opengov.gr, προκειμένου να συμβάλουν ουσιαστικά στην προσπάθεια για αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο για την ελληνική επιχειρηματικότητα.