3. Καθεστώς ενίσχυσης της δράσης

Η δράση «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας» εντάσσεται σε μία ευρύτερη κατηγορία πρωτοβουλιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».  Η δράση ενισχύει ελληνικές επιχειρήσεις, αξιοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικοί Πόροι) και υλοποιείται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία).

Ως εκ τούτου, επιλέξιμοι για ενίσχυση φορείς στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης είναι μεγάλες, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τις σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκή Επιτροπής.

  • 8 Οκτωβρίου 2010, 16:45 | Ματ

    ο ορισμός των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων Επιχειρήσεων έγινε με τη Συσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6 Μαίου 2003 (ΕΕ L 124)και όχι από Οδηγίες. Η αναφορά αόριστα σε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι εσφαλμένη και από άποψη τύπου και ουσίας.