Άρθρο 29 – Ρύθμιση θεμάτων του Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου των καταστημάτων κράτησης – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 2 και τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3090/2002

1. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3090/2002 (Α΄ 329) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σε κάθε περίπτωση οι ασκούντες ελεγκτικά καθήκοντα, συντάσσουν σχετική έκθεση. Τον Δεκέμβριο κάθε έτους, ο Προϊστάμενος του Σώματος, συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του, σχετικά με την κατάσταση της λειτουργίας των Καταστημάτων Κράτησης, καθώς και προτάσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση της οργάνωσης και εύρυθμης λειτουργίας τους. Η έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και διαβιβάζεται από αυτόν, μέχρι το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους, στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, με σκοπό την κοινοβουλευτική εποπτεία, τον έλεγχο και την διαφάνεια, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.».
2. Κατ’ εξαίρεση, η ετήσια έκθεση της παρ. 1 για το έτος 2021, δύναται να διαβιβαστεί στη Βουλή έως την 30η.6.2022.
3. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3090/2002 επέρχονται οι εξής αλλαγές α) στο τρίτο εδάφιο η λέξη «του» αντικαθίσταται από τη λέξη «τους» ώστε να καταλαμβάνει τον προϊστάμενο και τον αναπληρωτή του, β) στο τέταρτο εδάφιο διαγράφονται οι λέξεις «όποτε αυτό απαιτείται» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής, προϊστάμενος του Σώματος τοποθετείται συνταξιούχος δικαστικός λειτουργός, με την επιφύλαξη του άρθρου 27 του ν. 4670/2020 (Α’ 43). Νόμιμος αναπληρωτής του προϊσταμένου του Σώματος τοποθετείται, με την ίδια απόφαση, πρόσωπο που φέρει την προαναφερόμενη ιδιότητα. Η θητεία τους είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μία (1) φορά για τρία (3) ακόμη έτη. Στον προϊστάμενο του Σώματος, καθώς και στον νόμιμο αναπληρωτή του, καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.»