Άρθρο 20 – Προσθήκη ορισμού έννοιας «εμπρηστικός μηχανισμός» – Προσθήκη περ. κδ στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2168/1993

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2168/1993 (Α΄ 147) προστίθεται περ. κδ΄, με την οποία προσδιορίζεται η έννοια «εμπρηστικός μηχανισμός», η οποία έχει ως εξής:

«κδ. «Εμπρηστικός μηχανισμός»: κάθε αυτοσχέδια ή τυποποιημένη κατασκευή, που με κατάλληλη ενεργοποίηση μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη και καύση εύφλεκτης ύλης, με αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς, σωματικών βλαβών ή φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.
Στην έννοια του εμπρηστικού μηχανισμού δεν περιλαμβάνονται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από ειδικότερες διατάξεις, μεμονωμένες τυποποιημένες συσκευές ή υλικά που διατίθενται ελεύθερα για χρήση στο ευρύ κοινό και έχουν κατασκευαστεί για να παράγουν φλόγα ή να προκαλούν ή να συντηρούν καύση σε υλικά για έννομους σκοπούς, όπως ιδίως σπίρτα, αναπτήρες, κεράκια και εμπορικές συσκευές με κύριο σκοπό την οικιακή χρήση ή την αναψυχή, όπως την παραγωγή φωτισμού, θέρμανσης ή το μαγείρεμα.».