ΜΕΡΟΣ Δ΄ – ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ – Άρθρο 58 Ανάκληση προστίμων ανεμβολίαστων – Τροποποίηση άρθρου 24 ν. 4865/2021

1. Στο άρθρο 24 του ν. 4865/2021 (Α΄ 238), περί της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, προστίθενται παρ. 4Β και 4Γ ως εξής:

«4Β. Ανακαλούνται αναδρομικώς και αυτοδικαίως από την αρμόδια αρχή τα διοικητικά πρόστιμα της παρ. 4 μετά των αναλογούντων τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, που έως την έναρξη ισχύος της παρούσας επιβλήθηκαν σε φυσικά πρόσωπα της παρ. 1, υπό την προϋπόθεση:
α) είτε να εμβολιάστηκαν με δεύτερη δόση εμβολίου ή με μία δόση μονοδοσικού εμβολίου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες έως και την 31η.12.2022,
β) είτε να εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τις Επιτροπές της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΓΠ.οικ. 81185/30.12.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσοδών (Β΄ 6324) έως και την 31η.12.2022, κατά παρέκκλιση των προθεσμιών που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 3 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.
4Γ. Το επιστρεπτέο διοικητικό πρόστιμο μετά των αναλογούντων τόκων εκπρόθεσμης καταβολής τυγχάνει ακατάσχετο και δεν υπόκειται σε κανένα συμψηφισμό κατά την επιστροφή του ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.».

2. Στην παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021, περί της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις, α) στο πρώτο εδάφιο μετά τις λέξεις «Για την επιβολή» προστίθενται οι λέξεις «και την ανάκληση», β) στο τέταρτο εδάφιο μετά τις λέξεις «είσπραξης των δημοσίων εσόδων κατά τον ΚΕΔΕ και» προστίθενται οι λέξεις «της αυτοδίκαιης αναδρομικής ανάκλησης των προστίμων μετά των αναλογούντων τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, και», και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Για την επιβολή και την ανάκληση του διοικητικού προστίμου της παρ. 4 διαβιβάζονται περιοδικά τα αναγκαία προσωπικά δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης και Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, με τήρηση όλων των σχετικών εγγυήσεων και εφαρμοζομένου του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την Προστασία Δεδομένων [ΓΚΠΔ] (L 119), από την εταιρεία με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να προσδιορισθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου των υπόχρεων φυσικών προσώπων. Στη συνέχεια, η ΓΓΠΣΔΔ διαβιβάζει τα στοιχεία του πρώτου εδαφίου στην ΑΑΔΕ. Το Υπουργείο Υγείας και η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. έχουν την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας και της Εκτελούσας την Επεξεργασία, σύμφωνα με τις περ. 7 και 8 του άρθρου 1 του ΓΚΠΔ αντίστοιχα, όπως ορίζεται στα άρθρα 55 και 55Α του ν. 4764/2020 (Α` 256) και στο άρθρο 29 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α` 86). Η ΑΑΔΕ ορίζεται ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό της βεβαίωσης και είσπραξης των δημοσίων εσόδων κατά τον ΚΕΔΕ και της αυτοδίκαιης αναδρομικής ανάκλησης των προστίμων μετά των αναλογούντων τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, και υπό αυτήν την ιδιότητα διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και του ν. 4624/2019 (Α` 137). Η ΓΓΠΣΔΔ ορίζεται ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τον σκοπό της ταυτοποίησης των υπόχρεων φυσικών προσώπων».

3. Στην περ. αβ) της περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021, περί της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις, α) οι λέξεις «του προστίμου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «και αυτοδίκαιης ανάκλησης του προστίμου, η διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) ήδη βεβαιωθέντων εσόδων», β) διαγράφεται ο σύνδεσμος «και» μετά τη φράση «το περιεχόμενο της πράξης επιβολής,», γ) μετά τη φράση «της πράξης ειδοποίησης» προστίθεται η φράση «της πράξης ανάκλησης,», δ) μετά τις λέξεις «η διαδικασία είσπραξης» προστίθενται οι λέξεις «και επιστροφής,», και η περ. αβ) διαμορφώνεται ως εξής:
«αβ) η διαδικασία ελέγχου, η διαδικασία διαπίστωσης των παραβάσεων, η διαδικασία και ο τρόπος επιβολής και αυτοδίκαιης ανάκλησης του προστίμου, η διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) ήδη βεβαιωθέντων εσόδων, η αρμοδιότητα του οργάνου επιβολής, το περιεχόμενο της πράξης επιβολής, της πράξης ειδοποίησης, της πράξης ανάκλησης, ο τρόπος και η διαδικασία κοινοποίησης της επιβολής του προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4174/2013 (Α΄170), η προθεσμία καταβολής, ο τρόπος και χρόνος βεβαίωσης του προστίμου, η διαδικασία είσπραξης και επιστροφής, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, η προθεσμία, οι ειδικοί λόγοι και οι συνέπειες της αίτησης ανάκλησης της πράξης επιβολής προστίμου, και».

 • 13 Δεκεμβρίου 2022, 03:18 | Ξένια

  Να ανακληθούν όλα τα απάνθρωπα πρόστιμα στους άνω των 60 ανεμβολίαστους.

 • 12 Δεκεμβρίου 2022, 22:53 | Ντομινικ

  Να ανακληθούν τα πρόστημα σε όλους τους πολίτες σας παρακαλώ.

 • 12 Δεκεμβρίου 2022, 21:43 | Λ.Χ.

  Να ανακληθούν όλα τα πρόστιμα χωρίς προϋποθέσεις

 • 12 Δεκεμβρίου 2022, 21:33 | Σοφια Σαββιδου

  Να ανακληθούν ολα τα πρόστιμα

 • 12 Δεκεμβρίου 2022, 19:03 | Αικατερινη

  Προτείνω να ανακληθούν άμεσα τα πρόστιμα των ανεμβολίαστων, ειδικά αυτών ηλικίας άνω των 65 ετών

 • 12 Δεκεμβρίου 2022, 19:51 | ΤΚ

  Να ανακληθούν άμεσα όλα τα πρόστιμα.

 • 12 Δεκεμβρίου 2022, 16:21 | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Να ανακληθούν άμεσα όλα τα πρόστιμα.

 • 12 Δεκεμβρίου 2022, 12:32 | ΡΑΦΑΗΛ

  Να ανακληθούν ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ τα πρόστιμα ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ τους ανεμβολίαστους πολίτες, στους οποίους επιβλήθηκε με ιατροφασιστικό χαρακτήρα το διοικητικό πρόστιμο! Αρκετά με αυτές τις διακρίσεις και την άνιση μεταχείριση εις βάρος των πολιτών που θέλησαν να προστατέψουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης!
  O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας!

 • 12 Δεκεμβρίου 2022, 09:47 | Μύρων

  Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται πλέον, έχει πλέον αποδυναμώσει ο ιός όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί θα το έχουν περάσει τον ιό 2-3 φορές τουλάχιστόν. Η συνέχεια οποιαδήποτε μέτρον μόνο ζημιά κάνει στο ανοσοποιητικό μας, ατομικά αλλά και στο συνολικά σε όλους μας. Πέραν από του ότι κάποιος νοσήσει να κάθετε σπίτι έως ότου αναρρώσει.

 • 11 Δεκεμβρίου 2022, 23:25 | Γεώργιος

  Να ανακληθούν άμεσα όλα τα πρόστιμα.

 • 11 Δεκεμβρίου 2022, 22:45 | Κατερίνα

  Επιτακτική η ανάκληση των προστίμων για όλους. Σε καμία χώρα δεν ισχύει κανένα μέτρο πια. Το αφήγημα έφτασε στο τέλος του κι εμείς εμμονικά το συνεχίζουμε. Δημοκρατία σημαίνει ελευθερία επιλογής.

 • 11 Δεκεμβρίου 2022, 20:36 | Ελένη Μαλεσιαδα

  Να πάψουν όλα τα πρόστιμα

 • 11 Δεκεμβρίου 2022, 17:29 | Φανούρης Προκοπίου

  Προτείνω να ανακληθούν άμεσα τα πρόστιμα των ανεμβολίαστων, ειδικά αυτών ηλικίας άνω των 65 ετών

 • 11 Δεκεμβρίου 2022, 16:34 | Κωνσταντίνος

  Πρέπει να σταματήσει άμεσα όλο το θέμα με τα μέτρα προστασίας έναντι στον COVID-19. Έχει σχεδόν 6 μήνες που ελάχιστοι φοράνε μάσκες και οι περισσότεροι πηγαίνουν στην εργασία τους χωρίς τέστ.

 • 11 Δεκεμβρίου 2022, 14:45 | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

  Να ανακληθούν τα πρόστιμα..

 • 10 Δεκεμβρίου 2022, 22:20 | Τσουκαλάς Νίκος

  Καμία επιστήμη -εννοείται ούτε η ιατρική- μπορεί να λειτουργεί με υποχρεωτικότητες και πρόστιμα. Η επιστήμη, οφείλει να παραθέτει στοιχεία και πληροφορίες, να ενημερώνει ορθά και από εκεί και πέρα ο κάθε πολίτης έχει το αυτεξούσιο να πράξει ό,τι θέλει στο σώμα του και να πάρει τα ρίσκα του. Τα πρόστιμα κακώς επιβλήθηκαν σε αυτή την ηλικιακή ομάδα! Τουλάχιστον, ας διορθωθεί το λάθος με άμεση ανάκλησή τους!

 • 10 Δεκεμβρίου 2022, 21:16 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΡΑΣ

  Να ανακληθούν ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ τα πρόστιμα ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ τους ανεμβολίαστους πολίτες, στους οποίους επιβλήθηκε με ιατροφασιστικό χαρακτήρα το διοικητικό πρόστιμο! Αρκετά με αυτές τις διακρίσεις και την άνιση μεταχείριση εις βάρος των πολιτών που θέλησαν να προστατέψουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης!
  O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας!

 • 10 Δεκεμβρίου 2022, 21:56 | Τάσος Πετρόπουλος

  Να γίνει ανάκληση των προστίμων για όλους τους ανεμβολίαστους πολίτες.
  Ο εμβολιασμός είναι Ιατρική πράξη και καμία Ιατρική πράξη δεν μπορεί να επιβληθεί. Η επιβολή είναι σαφώς παράνομη και αντισυνταγματική.

  ΟΧΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ.

  ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ.

 • 10 Δεκεμβρίου 2022, 20:28 | Ειρήνη

  Να ανακληθούν τα πρόστιμα για το πρωτοφανές και αντισυνταγματικό μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού.

 • 10 Δεκεμβρίου 2022, 19:22 | Λιβάνιος Γεωργιος

  Καταργήστε τα άρθρα 205,206,207 του Ν 4820/2021 (Α 130). υπήρχε από την αρχή υγειονομικός λόγος που τα ψηφίσατε, άλλα πλέον το έχουν καταλάβει όλοι.

 • 10 Δεκεμβρίου 2022, 17:00 | Ελένη Μαλεσιαδα

  Nα ανακληθούν όλα τα πρόστιμα από ολους

 • 10 Δεκεμβρίου 2022, 15:36 | Καζάκης Χρήστος

  Η ανάλυση συνεπειών ρύθμισης αναφέρει κατά λέξη για το παρόν άρθρο :»Και αυτό, διότι ο σκοπός του νομοθέτη δια της επιβολής των προστίμων αυτών ήταν η
  προστασία της ατομικής και της δημόσιας υγείας, η οποία επιτυγχάνεται με
  τον εμβολιασμό των άνω πολιτών έστω και την ύστατη στιγμή» . Η υπογράφων έχει δεδομένα που στηρίζουν την αξιολόγηση; Αν ναι γιατί δε δίνονται στη δημοσιότητα; Επικαιροποιημένες ανεξάρτητες μελέτες έχουν διεξαχθεί; Είναι διεθνώς ακόμα αποδεκτή η «πίεση» προς τον εμβολιασμό;
  Χωρίς δημοσιοποίηση σχετικών και πρόσφατων μελετών και στοιχείων το άρθρο στο σύνολό του δε υποστηρίζεται από την απαιτούμενη αναλογικότητα, αλλά εξυπηρετεί μόνο τη διαιώνηση διακρίσεων την ώρα που η ακρίβεια χτυπά όλους τους πολίτες ειδικά αυτούς που στοχοποιεί το άρθρο.

 • 10 Δεκεμβρίου 2022, 14:00 | ΜΥΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

  Άμεση ακύρωση των προστίμων, και επιστροφή τον όσων βεβαιώθηκαν.

 • 10 Δεκεμβρίου 2022, 11:13 | Ραβασόπουλος – Πετράκης Βίκτωρ

  Άμεση κατάργηση όλων των υποχρεωτικοτήτων -άμεσων και έμμεσων- επειδή οδηγούν σε διακρίσεις των πολιτών.

 • 10 Δεκεμβρίου 2022, 10:56 | Αικατερίνη

  Κανένα φαρμακευτικό σκεύασμα δεν θα έπρεπε να χορηγείται υποχρεωτικά. Η πλήρης ενημέρωση και η συναίνεση των ασθενών σε ιατρικές πράξεις χωρίς απειλές και πρόστιμα είναι αυτονόητα . Να ανακληθούν τα πρόστιμα χωρίς προϋποθέσεις σε όλους τους ανεμβολίαστους πολίτες στους οποίους επιβλήθηκαν.

 • 9 Δεκεμβρίου 2022, 21:02 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ…

 • 9 Δεκεμβρίου 2022, 01:54 | Γεωργία Φραγκάκη

  Δεν θα έπρεπε να χορηγείται κανένα φαρμακευτικό σκεύασμα υποχρεωτικά και να συνδέεται με πρόστιμα, καθώς είναι γνωστό ότι η αρνητική προδιάθεση (φαινόμενο nocebo) λειτουργεί επιβαρυντικά και μπορεί να πολλαπλασιάσει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών.
  Θα πρέπει να λάβετε υπόψη και να διερευνήσετε τον μεγάλο αριθμό παρενεργειών και θανάτων που πιθανά συνδέονται με τα εμβόλια, καθώς και την ελλειπή καταγραφή/ αναφορά τους, που είναι η βασική αιτία αποτροπής εμβολιασμού. Η άμεση διαγραφή των προστίμων σε άτομα άνω των 60 που δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν είναι αυτονόητα απαραίτητη.

 • 6 Δεκεμβρίου 2022, 17:19 | Ανδρέας Μπαρδάκης

  Να ανακληθούν ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ τα πρόστιμα ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ τους ανεμβολίαστους πολίτες, στους οποίους επιβλήθηκε με ιατροφασιστικό χαρακτήρα το διοικητικό πρόστιμο! Αρκετά με αυτές τις διακρίσεις και την άνιση μεταχείριση εις βάρος των πολιτών που θέλησαν να προστατέψουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης!
  O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας!