Άρθρο 2 – Αντικείμενο

1. Αντικείμενο του Μέρους Β΄ είναι:
α) η δημιουργία και οργάνωση εντός αυτοτελούς συστήματος παροχής υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας,
β) ο καθορισμός των δομών παροχής ανακουφιστικής φροντίδας και των ελάχιστων ποιοτικών κριτηρίων λειτουργίας τους, η οριοθέτηση του τρόπου και του ύψους της αποζημίωσής τους για τις υπηρεσίες που παρέχουν και η θεσμοθέτηση του πλαισίου επιτρεπτής οικονομικής ενίσχυσής τους, μεταξύ άλλων, δια χρηματικών δωρεών,
γ) η πρόβλεψη της συγκρότησης μίας διεπιστημονικής ομάδας επαγγελματιών υγείας για την παροχή εξειδικευμένης ανακουφιστικής φροντίδας, καθώς και η πρόβλεψη της δυνατότητας επιμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας που παρέχουν υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας,
δ) η πρόβλεψη της σύστασης Εθνικού Μητρώου Ασθενών Ανακουφιστικής Φροντίδας υγείας και
ε) η σύσταση και η οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας ως διεπιστημονικού συμβουλευτικού οργάνου, το οποίο συνεπικουρεί το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ) και το Υπουργείο Υγείας στη χάραξη της κεντρικής εθνικής πολιτικής για την ανάπτυξη της ανακουφιστικής φροντίδας.
2. Αντικείμενο του Μέρους Γ΄ είναι η παράταση της ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.
3. Αντικείμενο του Μέρους Δ΄ είναι ιδίως η επίλυση προβλημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, όπως ο έλεγχος του ύψους της φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε σχέση με τον τρόπο διάθεσης των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (Φ.Υ.Κ.), η πρόβλεψη δυνατότητας ρύθμισης των οφειλών των Κατόχων Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) ή φαρμακευτικών εταιρειών προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και για τα έτη 2021-2022, σε συνέχεια προγενέστερης όμοιας ρύθμισης για προγενέστερα έτη και η υπό προϋποθέσεις και εφόσον επακολουθεί εμβολιασμός διαγραφή των προστίμων στους ανεμβολίαστους πολίτες άνω των εξήντα (60) ετών.

 • 13 Δεκεμβρίου 2022, 01:54 | ΕΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Το σχέδιο νόμου βασίζεται στη μελέτη σκοπιμότητας που είχε συντάξει η Εθνική Επιτροπή για την ανάπτυξη και την υλοποίηση της στρατηγικής για την ανακουφιστική φροντίδα τον Φεβρουάριο του 2019 και κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.
  Η εν λόγω μελέτη, ωστόσο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι για τη λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ανακουφιστικής φροντίδας απαιτούνται περί τις 500 κλίνες ανακουφιστικής φροντίδας στη χώρα, ακόμα και αν λάβει κανείς υπόψιν ότι η πλειοψηφία των ασθενών που χρήζουν ανακουφιστικής φροντίδας δέον να λαμβάνουν κατ’ οίκον φροντίδα. Το Σ/Ν δεν περιλαμβάνει σχετικη πρόβλεψη για αύξηση κλινών σε υφιστάμενες δομές ή τη δημιουργία νέων σε δημόσια νοσοκομεία ιδίως στην επικράτεια, που θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο μιας τέτοιας νομοθετικής πρωτοβουλίας.

 • 11 Δεκεμβρίου 2022, 22:04 | Γιάνης Μαΐστρος

  Στο άρθρο 2 α (να αναλυθεί ο όρος «αυτοτελής»):
  α) η δημιουργία και οργάνωση εντός αυτοτελούς συστήματος παροχής υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας,
  δηλ:
  α) η δημιουργία και οργάνωση εντός αυτοτελούς συστήματος παροχής υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς,

 • 11 Δεκεμβρίου 2022, 22:38 | Γιάνης Μαΐστρος

  Στο Άρθρο 2 α:
  Η έννοια «αυτοτελής» καλό είναι να αναλύεται σε «δημόσιους» και «ιδιωτικούς» φορείς. Δηλ:
  α) η δημιουργία και οργάνωση εντός αυτοτελούς συστήματος παροχής υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς,

 • 11 Δεκεμβρίου 2022, 00:02 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ

  Υπάρχει υπογραφή ΠΤΔ για αλλαγή Πολιτεύματος άρα τερματισμό όλων αυτών.