Άρθρο 8 – Σύσταση και αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας

1. Συστήνεται, ως διεπιστημονικό συμβουλευτικό όργανο, Εθνική Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας, η οποία εδρεύει στο Υπουργείο Υγείας και υπάγεται στον Υπουργό Υγείας.
2. Η Εθνική Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Προτείνει προς το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) δράσεις για την οργάνωση της ανακουφιστικής φροντίδας στην Ελλάδα, σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με έμφαση στις οργανωτικές δομές ανά υγειονομική περιφέρεια με βάση τις καταγεγραμμένες ανάγκες,
β) υποβάλλει προς το ΚΕ.Σ.Υ. προτάσεις αναφορικά με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ανακουφιστικής Φροντίδας του άρθρου 5 και την επιστημονική του επικαιροποίηση,
γ) προτείνει προς το ΚΕ.Σ.Υ. ενδεδειγμένα πρωτόκολλα ανακουφιστικής φροντίδας ανά οργανωτική δομή, με αναλυτική καταγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών στη βάση των διεθνών καλών πρακτικών και των επικαιροποιημένων κλινικών οδηγιών,
δ) υποβάλλει προς το ΚΕ.Σ.Υ. προτάσεις αναφορικά με οργανωτικά και επιστημονικά ζητήματα λειτουργίας των δομών ανακουφιστικής φροντίδας υγείας, καθώς και θέματα εξειδίκευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού, και
ε) γνωμοδοτεί προς την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας για το περιεχόμενο και τη διάρθρωση του Εθνικού Μητρώου Ασθενών Ανακουφιστικής Φροντίδας του άρθρου 7.
3. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της, η Εθνική Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας δύναται να συγκροτεί, με απόφασή της, Υποεπιτροπές εκ των μελών της με συγκεκριμένο αντικείμενο και έργο.

 • 13 Δεκεμβρίου 2022, 00:15 | Τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και την Υλοποίηση της Στρατηγικής για την ΑΦ στην Ελλάδα (στο εξής Εθνική Επιτροπή): Χαρά Σπηλιοπούλου – Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ, Αντιπρύτανης ΕΚΠΑ, Κυριακή Μυστακίδου – ομότιμη Καθηγήτρια Ανακουφιστικής Αγωγής, Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης & Έρευνας Μονάδας Ανακουφιστικής Αγωγής «Τζένη Καρέζη», της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Δανάη Παπαδάτου – αφυπ. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ, Πρόεδρος του φορέα «Μέριμνα», Ελισάβετ Πατηράκη – Καθηγήτρια, Συστήματα Νοσηλευτικής Φροντίδας-Ανακουφιστική Φροντίδα, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ, Δρ. Ιωάννης Κωνσταντινίδης – Ειδικός Παθολόγος, πρ. Συντονιστής Διευθυντής Παθολογικού Τμήματος ΓΝΘΠ «Η Παμμακάριστος», Πρόεδρος του φορέα «Νοσηλεία», Δρ. Αλίκη Τσερκέζογλου – Γυναικολόγος-Ογκολόγος, Διευθύντρια Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας “ΓΑΛΙΛΑΙΑ”, Ζωή Γραμματόγλου, Πρόεδρος Κ.Ε.Φ.Ι. – Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών, Δρ. Ευγενία Βαθάκου, Συντονίστρια της Εθνικής Επιτροπής. Η Εθνική Επιτροπή συστάθηκε βάσει Υπουργικής Απόφασης (αρ. πρωτ. Α1β Γ.Π. οικ. 58099 25/07/2018).

  Άρθρο 8 – Σύσταση και αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας

  2γ. Η Εθνική Επιτροπή στο πλαίσιο των εργασιών της ανέπτυξε και υπέβαλε στο Υπουργείο Υγείας τα Πρότυπα Λειτουργίας για τις υπηρεσίες ΑΦ (Μάιος 2020).

 • 13 Δεκεμβρίου 2022, 00:22 | Τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και την Υλοποίηση της Στρατηγικής για την ΑΦ στην Ελλάδα (στο εξής Εθνική Επιτροπή): Χαρά Σπηλιοπούλου – Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ, Αντιπρύτανης ΕΚΠΑ, Κυριακή Μυστακίδου – ομότιμη Καθηγήτρια Ανακουφιστικής Αγωγής, Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης & Έρευνας Μονάδας Ανακουφιστικής Αγωγής «Τζένη Καρέζη», της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Δανάη Παπαδάτου – αφυπ. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ, Πρόεδρος του φορέα «Μέριμνα», Ελισάβετ Πατηράκη – Καθηγήτρια, Συστήματα Νοσηλευτικής Φροντίδας-Ανακουφιστική Φροντίδα, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ, Δρ. Ιωάννης Κωνσταντινίδης – Ειδικός Παθολόγος, πρ. Συντονιστής Διευθυντής Παθολογικού Τμήματος ΓΝΘΠ «Η Παμμακάριστος», Πρόεδρος του φορέα «Νοσηλεία», Δρ. Αλίκη Τσερκέζογλου – Γυναικολόγος-Ογκολόγος, Διευθύντρια Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας “ΓΑΛΙΛΑΙΑ”, Ζωή Γραμματόγλου, Πρόεδρος Κ.Ε.Φ.Ι. – Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών, Δρ. Ευγενία Βαθάκου, Συντονίστρια της Εθνικής Επιτροπής. Η Εθνική Επιτροπή συστάθηκε βάσει Υπουργικής Απόφασης (αρ. πρωτ. Α1β Γ.Π. οικ. 58099 25/07/2018).

  Άρθρο 6 – Δομές ανακουφιστικής φροντίδας
  6.1 Να προστεθεί η λέξη «αυτόνομες».
  «…………………..Οι Δ.Α.Φ.Α είναι αυτόνομες δομές, δημόσιες ή ιδιωτικές μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας …».
  Οι Δ.Α.Φ.Α. πρέπει να είναι ξεχωριστά διοικητικά τμήματα με δικό τους διευθυντή / προϊστάμενο μέσα στο οργανόγραμμα της υπηρεσίας. Επίσης για παράδειγμα μια ΜΑΦΑ νοσοκομείου θα πρέπει να καλύπτει όλα τα τμήματα που φροντίζουν ασθενείς με απειλητικά για τη ζωή νοσήματα.

 • Επί της παρ. 2 ε): Η Εθνική Επιτροπή δεν πρέπει να έχει ουδεμία αρμοδιότητα εν σχέσει με το περιεχόμενο του όποιου μητρώου, μπορεί να έχει λόγο μόνον στη διάρθρωση αυτού.