Άρθρο 6 – Δομές ανακουφιστικής φροντίδας

1. Οι υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας παρέχονται σε Δομές Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών (Δ.Α.Φ.Α.). Οι Δ.Α.Φ.Α. είναι δημόσιες ή ιδιωτικές μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας για την ολιστική και διεπιστημονική κάλυψη των αναγκών των ασθενών, που αντιμετωπίζουν προβλήματα, τα οποία σχετίζονται με απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες ή με χρόνια εξελικτικές ασθένειες, καθώς και για τη στήριξη των οικογενειών τους.
2. Οι Δ.Α.Φ.Α δύνανται να οργανώνονται και να λειτουργούν σε όλα τα επίπεδα του συστήματος υγείας, αναλόγως των αναγκών του πληθυσμού, στον οποίον απευθύνονται, και διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
α) Μονάδες παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον εξειδικευμένης ανακουφιστικής φροντίδας σε εξωτερικούς ασθενείς, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας,
β) Ειδικά εξωτερικά ιατρεία ή Κέντρα Ημερήσιας Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών (Κ.Η.Α.Φ.Α), τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας,
γ) Ξενώνες Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών (Ξ.Α.Φ.Α) που νοούνται ως φορείς δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας και
δ) Μονάδες Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών (Μ.Α.Φ.Α.), στο πλαίσιο λειτουργίας νοσοκομείων ή ιδιωτικών κλινικών που νοούνται ως φορείς δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας.
Οι Δ.Α.Φ.Α. των περ. α) και β) δύνανται να διασυνδέονται επιστημονικά και οργανωτικά με τις Δ.Α.Φ.Α. των περ. γ) και δ), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπουργικής απόφασης της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 13.
3. Δ.Α.Φ.Α. δύνανται να οργανώνουν και να λειτουργούν οι Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ), τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και οι ιδιωτικές κλινικές, καθώς και τα κοινωφελή ιδρύματα, τα νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα και οι ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφόσον στον καταστατικό σκοπό τους περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας.
4. Για τη σύσταση Δ.Α.Φ.Α. εντός νοσοκομείων ή ιδιωτικών κλινικών εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση, για τη βεβαίωση ίδρυσης και λειτουργίας απαιτείται απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, η οποία εκδίδεται εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπουργικής απόφασης της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 13.
5. α) Βεβαίωση ίδρυσης και λειτουργίας Δ.Α.Φ.Α. δεν χορηγείται σε όσους έχουν καταδικαστεί για παράβαση των διατάξεων της ποινικής νομοθεσίας που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας, ή για παράβαση που αφορά στη νομοθεσία για τα ναρκωτικά. Το κώλυμα του πρώτου εδαφίου αίρεται μόνο σε περίπτωση αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, το κώλυμα του πρώτου εδαφίου δεν πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο των νόμιμων εκπροσώπων ή των διαχειριστών τους.
β) Βεβαίωση ίδρυσης και λειτουργίας δεν χορηγείται σε ιατρούς του Ε.Σ.Υ. και ιατρούς μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 • 13 Δεκεμβρίου 2022, 02:46 | ΕΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

  -Θα πρέπει οι ξενώνες να μην έχουν τους περιορισμούς του υφιστάμενου καθεστώτος της 89126/2007 ΥΑ (ενδεικτικά, χρονικά όρια νοσηλείας).
  -Θα πρέπει να προβλεφθεί η λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας

 • Θα πρέπει να διευκρινιστεί σε ποιο επίπεδο παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας αναφέρονται οι δομές που περιγράφονται στο συγκεκριμένο άρθρο.

  Στο 6.2α αναφέρεται ότι οι κατ’ οίκον υπηρεσίες παρέχουν εξειδικευμένη ανακουφιστική φροντίδα, ενώ στην περιγραφή των άλλων δομών δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο.

  Θα χρειαστεί συνεπώς ο τίτλος του άρθρου να αναδιατυπωθεί και να γίνει «Δομές Εξειδικευμένης Ανακουφιστικής Φροντίδας».
  Επιπλέον στη συνέχεια του άρθρου να προστεθεί πάλι η λέξη «εξειδικευμένης» και να αναδιατυπωθεί η πρώτη πρόταση:
  » Οι υπηρεσίες εξειδικευμένης ανακουφιστικής φροντίδας παρέχονται σε Δομές Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών (Δ.Α.Φ.Α.).

  Τέλος στο 6.2.δ σχετικά με τις Μ.Α.Φ.Α θα χρειαστεί να προστεθεί μια πρόταση που να προβλέπει τη δημιουργία μιας διεπιστημονικής ομάδας επαγγελματιών υγείας ανακουφιστικής φροντίδας που θα δρα συμβουλευτικά στις υπάρχουσες κλινικές που νοσηλεύονται ασθενείς με ανάγκες ανακουφιστικής φροντίδας, στις περιπτώσεις που εντός νοσοκομείων δεν υπάρχει δυνατότητα για διάθεση κλινών.

  Το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας για την Ανακουφιστική Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων

 • 13 Δεκεμβρίου 2022, 00:22 | Ευθύμιος Γκότσης

  Το μόνο εν λειτουργία Δημόσιο Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας -Ανακουφιστικής Φροντίδας με Εξωτερικά Ιατρεία, 24ωρη τηλεφωνική υποστήριξη και εξαιρετικό εκπαιδευτικό έργο είναι η επί 30 έτη Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας του Ά Εργαστηρίου Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Στεγάζεται στο κτίριο του Ιδρύματος Τζένη Καρέζη με επιπλέον δυνατότητες ανάπτυξης σε Νοσηλεία, Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Υποστήριξη Τηλεματικής. Από την Μονάδα έχουν εκπαιδευτεί εκατοντάδες φοιτητες Ιατρικής σε προπτυχιακό επίπεδο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο πολλοί επιστήμονες Υγείας που θα κληθούν άμεσα να στελεχώσουν τις Δομές Ανακουφιστικής Φροντίδας. Στο υπό έγκριση νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα υπάρχει και ξεχωριστή Κατεύθυνση Ανακουφιστικής Φροντίδας για παιδιά.

 • 12 Δεκεμβρίου 2022, 22:48 | Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής «Τζένη Καρέζη» Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

  Άρθρο 6
  παρ.1 Θα πρέπει να συμπεριληφθεί η εξής πρόταση: όλες οι δομές εξειδικευμένης Ανακουφιστικής Φροντίδας είτε είναι δημόσιες είτε ιδιωτικές θα στελεχώνονται από διεπιστημονικές ομάδες λειτουργών υγείας με πιστοποιημένη γνώση στην Ανακουφιστική Φροντίδα
  παρ.2δ Οι ανωτέρω μορφές δομών Ανακουφιστικής Φροντίδας δύνανται να αναπτυχθούν και να οργανωθούν ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό μεταξύ τους και με μορφή πλήρους ανάπτυξης των ΔΑΦΑ (με όλες τις παραπάνω δομές) ή μερικής κατά περίπτωση.

 • Επί της παραγράφου 2: Τί σημαίνει η πρόβλεψη να διασυνδέονται επιστημονικά και οργανωτικά οι δομές μεταξύ τους, πώς μπορεί να αποφευχθεί στην πράξη οι ιδιωτικοί φορείς να παραπέμπουν τα «δύσκολα» περιστατικά σε δημόσιες δομές, ενώ έχουν λάβει χρηματοδότηση για τις υπηρεσίες τους;
  Επί της παραγράφου 3: Θα πρέπει να απαλειφθεί η πρόβλεψη για τη δυνατότητα σε νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα να δραστηριοποιούνται στον πλέον ευαίσθητο τομέα της παρηγορικής φροντίδας. Για τα λοιπά νομικά πρόσωπα και ιδιωτικούς φορείς δεν θα πρέπει να αρκεί η πρόβλεψη στο καταστατικό τους «η παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας» αλλά η πρόβλεψη «παροχή υπηρεσιών παρηγορικής ιατρικής ή ανακουφιστικής φροντίδας».
  Επί της παραγράφου 4: Ποιες είναι οι οικείες διατάξεις; Για ποιο λόγο δεν αναγνωρίζεται στο νομοσχέδιο η μετεξέλιξη των δημόσιων Ιατρείων Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας σε Δομή Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας; Τα Ιατρεία Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας που ήδη λειτουργούν στα δημόσια νοσοκομεία, θα πρέπει να ενταχθούν και τυπικά στους οργανισμούς των νοσοκομείων, να εξοπλιστούν με κλίνες και διαγνωστικά μηχανήματα. Θα πρέπει να προβλεφθεί ο διορισμός 1 τουλάχιστον αναισθησιολόγου σε κάθε νοσοκομείο επιφορτισμένου αποκλειστικά με την Θεραπεία του Πόνου και την Παρηγορική Φροντίδα.

 • Άρθρο 6 – Δομές ανακουφιστικής φροντίδας

  Σχετικά με τις ειδικές δομές νοσηλείας ΑΦ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η διεθνής πρακτική και βιβλιογραφία έχει αναδείξει ποικίλες πρακτικές ΑΦ οι οποίες συνοψίζονται σε:
  1. Φροντίδα μικρού αριθμού (6-20) εσωτερικών ασθενών σε δομή ΑΦ (Ξενώνας)
  2. Ημερήσια νοσηλεία 6-8 ώρες σε 10-15 ασθενείς την ημέρα σε δομή ΑΦ
  3.Νοσηλεία στο σπίτι από εξειδικευμένους νοσηλευτές
  4. Διαμέσου τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας μπορεί να παρέχονται συμβουλές σε λειτουργούς υγείας για τη φροντίδα ασθενών που διευκολύνει την 30 πρόσβαση τους σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως κινητές μονάδες ή μονάδες ενδο-νοσοκομειακών ασθενών

  Σύμφωνα με την κλινική εμπειρία στην Ελλάδα και τα στατιστικά δεδομένα διεθνώς η ΑΦ στο σπίτι από τους φροντιστές με την υποστήριξη 4-6 ωρών από εξειδικευμένο προσωπικό είναι ένα πρόγραμμα προτιμητέο και λειτουργικό για ασθενείς και φροντιστές.
  Δ.Σ FAIRLFILFE ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

 • 12 Δεκεμβρίου 2022, 10:53 | Δ.Σ FAIRLIFE ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

  Παρ. γ: Στην ανάλυση συνεπειών αναφέρεται το εξής «Ξενώνας Α.Φ. ασθενών (Ξ.Α.Φ.Α.). Ο Ξενώνας Α.Φ. νοσηλεύει εσωτερικούς ασθενείς, όταν η θεραπεία σε νοσοκομείο δεν είναι απαραίτητη και η φροντίδα στο σπίτι ή σε ίδρυμα δεν είναι εφικτή. Οι κεντρικοί στόχοι του Ξ.Α.Φ.Α. είναι η ανακούφιση των συμπτωμάτων του ασθενή, η φροντίδα «ανάπαυλας» για τους συγγενείς και η επίτευξη της βέλτιστης ποιότητας ζωής. Η παραμονή στον Ξενώνα κυμαίνεται ανάλογα με τον φορέα και είναι συνήθως βραχυπρόθεσμη, δύο (2) έως τρεις (3) εβδομάδες. Οι ξενώνες είναι συνήθως μικρές μονάδες, αποτελούνται από οκτώ (8) έως είκοσι πέντε (25) κλίνες και επιδιώκουν να διατηρούν μια σπιτική ατμόσφαιρα με ανέσεις και δυνατότητα εξασφάλισης ιδιωτικότητας στους φιλοξενούμενους. Τα δωμάτια, συνήθως μονόκλινα ή δίκλινα, διαθέτουν μπάνιο και δυνατότητα διανυκτέρευσης του φροντιστή. Η φροντίδα είναι 24ωρη από εξειδικευμένο προσωπικό.»
  Πρέπει να αναφερθεί ρητά η δυνατότητα ίδρυσης για ασθενείς τελικού σταδίου.
  Δ.Σ FAIRLIFE ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

 • 11 Δεκεμβρίου 2022, 23:54 | Ελένη- Χριστίνα Ησαϊα

  Υπάρχουν δευτεροβάθμια νοσοκομεία στην 1η και στην 2η Υ.Π.Ε. τα οποία λειτουργούν εντός του αστικού ιστού, όπου ιατροτεχνολογικά και υλικοτεχνικά έχουν ξεπεραστεί , για να μπορoύν να προσφέρουν και να υποστηρίξουν υπηρεσίες πρώτης γραμμής σε εφημερίες του Ε.Σ.Υ., αλλά θα μπορούσαν να μετατραπούν σε εξαιρετικές Δ.Α.Φ.Α. ,εξυπηρετώντας όλες τις μορφές σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας , ημερήσια νοσηλεία , εξωτερικά ιατρεία, ξενώνες ακόμα και εκπαιδευτικά κέντρα.
  Κάποια από αυτά τα νοσοκομεία είχαν μετατραπεί σχεδόν εξ’ ολοκλήρου σε κλινικές COVID-19 στην έξαρση της πανδημίας, χωρίς να επηρρεαστεί ουσιαστικά η εύρυθμη λειτουργία του υπολοιπου νοσοκομειακού συστήματος και των εφημεριών για την υποδοχή ασθενών σε τακτικά ή έκτακτα περιστατικά.
  Η χρήση αυτών των εγκαταστάσεων που ήδη υπάρχουν θα απαιτούσε μικρές παρεμβάσεις για να επιτευχθεί ακόμα νωρίτερα ο στόχος της πενταετίας για την εφαρμογή και υλοποίηση του έργου, ενώ τα αποτελέσματα και τα οφέλη για τον πληθυσμό των ευάλωτων αυτών ασθενών και των οικογενειών τους θα είναι άμεσα.

 • Άρθρο 6
  Παρ. γ: Στην ανάλυση συνεπειών αναφέρεται το εξής «Ξενώνας Α.Φ. ασθενών (Ξ.Α.Φ.Α.). Ο Ξενώνας Α.Φ. νοσηλεύει εσωτερικούς ασθενείς, όταν η θεραπεία σε νοσοκομείο δεν είναι απαραίτητη και η φροντίδα στο σπίτι ή σε ίδρυμα δεν είναι εφικτή. Οι κεντρικοί στόχοι του Ξ.Α.Φ.Α. είναι η ανακούφιση των συμπτωμάτων του ασθενή, η φροντίδα «ανάπαυλας» για τους συγγενείς και η επίτευξη της βέλτιστης ποιότητας ζωής. Η παραμονή στον Ξενώνα κυμαίνεται ανάλογα με τον φορέα και είναι συνήθως βραχυπρόθεσμη, δύο (2) έως τρεις (3) εβδομάδες. Οι ξενώνες είναι συνήθως μικρές μονάδες, αποτελούνται από οκτώ (8) έως είκοσι πέντε (25) κλίνες και επιδιώκουν να διατηρούν μια σπιτική ατμόσφαιρα με ανέσεις και δυνατότητα εξασφάλισης ιδιωτικότητας στους φιλοξενούμενους. Τα δωμάτια, συνήθως μονόκλινα ή δίκλινα, διαθέτουν μπάνιο και δυνατότητα διανυκτέρευσης του φροντιστή. Η φροντίδα είναι 24ωρη από εξειδικευμένο προσωπικό.»
  Πρέπει να αναφερθεί ρητά η δυνατότητα ίδρυσης για ασθενείς τελικού σταδίου.
  Δ.Σ FAIRLIFE ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ