Άρθρο 7 – Σύσταση Εθνικού Μητρώου Ασθενών Ανακουφιστικής Φροντίδας

1. Για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας ασθενών συστήνεται στο Υπουργείο Υγείας Εθνικό Μητρώο Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών. Στο Εθνικό Μητρώο Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών εγγράφονται οι ασθενείς που χρήζουν ανακουφιστικής φροντίδας, με ευθύνη του θεράποντος ιατρού τους, ή με ευθύνη θεράποντος ιατρού δημόσιας δομής, με υποχρεωτική αναφορά στο είδος του νοσήματος, με βάση την κατηγοριοποίηση των νοσημάτων στη Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Σχετικών Προβλημάτων Υγείας (ICD-10), και τον βαθμό νόσησης.
2. Η σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4600/2019 (Α’ 43), περί σύστασης και λειτουργίας Εθνικών Μητρώων Ασθενών, αποβλέπει στους εξής, ιδίως, σκοπούς:
α) να διασφαλιστεί η άμεση και έγκυρη καταγραφή των ασθενών που διαβιούν στην Ελλάδα και χρήζουν παροχής υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας υγείας,
β) να συλλέγονται ακριβή, αναγκαία και πρόσφορα δεδομένα που διευκολύνουν τη διαμόρφωση ιατρικών πρωτοκόλλων παροχής ανακουφιστικής φροντίδας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο, κρίσιμο από ιατρική άποψη, με βάση τις ανάγκες των ασθενών που καταγράφονται ανά υγειονομική περιφέρεια,
γ) να χρησιμοποιούνται τα συλλεγόμενα στοιχεία για τον συντονισμό των Δομών Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών (Δ.Α.Φ.Α.) ανά υγειονομική περιφέρεια, και την παροχή υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας υγείας προς τους ασθενείς, από τις δομές που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές,
δ) να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση, με επιστημονικά κριτήρια, της εξέλιξης της υγείας των χρονίως πασχόντων ασθενών με την πάροδο του χρόνου,
ε) να καταγραφούν η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν οι ασθενείς, το στάδιο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε νόσου, ώστε να αξιολογηθεί η πρόσβασή τους σε καινοτόμες θεραπείες και σε νέα φαρμακευτικά σχήματα,
στ) να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της πορείας της νόσου των ασθενών που χρήζουν υποστήριξης στην κατοικία τους,
ζ) να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση των αναγκών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση βελτιωμένων και νέων υπηρεσιών υγείας για ασθενείς που χρήζουν ανακουφιστικής φροντίδας, και
η) να δημιουργηθεί η διασύνδεση με αντίστοιχα ευρωπαϊκά μητρώα με την αποστολή ανωνυμοποιημένων δεδομένων των ασθενών σε αυτά, σε ετήσια βάση, με απώτερο σκοπό τη σύγκριση των εθνικών δεδομένων με εκείνα των άλλων ευρωπαϊκών κρατών, την ανταλλαγή πληροφοριών για τη βέλτιστη αντιμετώπιση των ασθενών και τη βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης σε σύγχρονες θεραπείες.
3. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.), που έχει συσταθεί με τον ν. 3607/2007 (Α’ 145), εκτελεί την επεξεργασία, για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας ως υπεύθυνου επεξεργασίας, για τη λειτουργία του συστήματος αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών Ανακουφιστικής Φροντίδας. Η Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση, την οργάνωση της μετάπτωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα, που αφορά στην ομαλή λειτουργία του συστήματος αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών Ανακουφιστικής Φροντίδας.
4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ασθενών που εντάσσονται στο σύστημα αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών Ανακουφιστικής Φροντίδας τηρούνται ισοβίως και, περαιτέρω, για διάστημα είκοσι (20) ετών από τον θάνατο του ασθενούς.
5. Στα υποκείμενα των δεδομένων αναγνωρίζονται τα δικαιώματα εκείνα, που τους αναγνωρίζει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων και κάθε άλλη ρύθμιση για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται σε ιατρικά αρχεία, και ισχύει για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.
6. H διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Ασθενών Ανακουφιστικής Φροντίδας διενεργείται από το Αυτοτελές Τμήμα Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας. Για την πλήρωση των σκοπών σύστασης και λειτουργίας του εν λόγω Μητρώου το Αυτοτελές Τμήμα δύναται να συνεργάζεται με το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, καθώς και με την Εθνική Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας του άρθρου 8.

 • 13 Δεκεμβρίου 2022, 07:17 | Άγνωστος

  1
  Ποιος ορίζεται ως θεράπων ιατρός; Ο ογκολόγος ή μήπως ο ιατρός Διεπιστημονικής ομάδας;
  «Βαθμός νόσησης»…αλλαγή σε…. «στάδιο της νόσου».
  2β.
  «ιατρικών πρωτοκόλλων»….. αλλαγή σε «κλινικών πρωτοκόλλων». Η διεπιστημονική προσέγγιση απαιτεί και συλλογή διεπιστημονικών πληροφοριών και καταγραφών και όχι αποκλειστικά μόνο ιατρικών.

 • Στην παράγραφο 2β.αναφέρεται η λέξη ιατρικά πρωτόκολλα . Θεωρούμε ότι από τη στιγμή που η ανακουφιστική φροντίδα ακολουθεί μια διεπιστημονική προσέγγιση θα ήταν προτιμότερο να αναφέρονται ως κλινικά πρωτόκολλα ανακουφιστικής φροντίδας.

  Επίσης στην παράγραφο 2ε. αναφέρεται « η πρόσβασή τους σε καινοτόμες θεραπείες και σε νέα φαρμακευτικά σχήματα» να προστεθεί η φράση ανακουφιστικής φροντίδας.
  Η ανακουφιστική φροντίδα στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην ανακούφιση των συμπτωμάτων του ασθενή, υποστηρίζοντας παράλληλα την οικογένειά του.

  Το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας για την Ανακουφιστική Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων

 • 13 Δεκεμβρίου 2022, 00:14 | Ανδρέας

  1 Ποιος ορίζεται ως θεράπων ιατρός; Ο ογκολόγος ή μήπως ο ιατρός Διεπιστημονικής ομάδας;
  «Βαθμός νόσησης»…αλλαγή σε…. «στάδιο της νόσου».
  2β.
  «ιατρικών πρωτοκόλλων»….. αλλαγή σε «κλινικών πρωτοκόλλων». Η διεπιστημονική προσέγγιση απαιτεί και συλλογή διεπιστημονικών πληροφοριών και καταγραφών και όχι αποκλειστικά μόνο ιατρικών.

 • 13 Δεκεμβρίου 2022, 00:17 | Τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και την Υλοποίηση της Στρατηγικής για την ΑΦ στην Ελλάδα (στο εξής Εθνική Επιτροπή): Χαρά Σπηλιοπούλου – Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ, Αντιπρύτανης ΕΚΠΑ, Κυριακή Μυστακίδου – ομότιμη Καθηγήτρια Ανακουφιστικής Αγωγής, Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης & Έρευνας Μονάδας Ανακουφιστικής Αγωγής «Τζένη Καρέζη», της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Δανάη Παπαδάτου – αφυπ. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ, Πρόεδρος του φορέα «Μέριμνα», Ελισάβετ Πατηράκη – Καθηγήτρια, Συστήματα Νοσηλευτικής Φροντίδας-Ανακουφιστική Φροντίδα, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ, Δρ. Ιωάννης Κωνσταντινίδης – Ειδικός Παθολόγος, πρ. Συντονιστής Διευθυντής Παθολογικού Τμήματος ΓΝΘΠ «Η Παμμακάριστος», Πρόεδρος του φορέα «Νοσηλεία», Δρ. Αλίκη Τσερκέζογλου – Γυναικολόγος-Ογκολόγος, Διευθύντρια Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας “ΓΑΛΙΛΑΙΑ”, Ζωή Γραμματόγλου, Πρόεδρος Κ.Ε.Φ.Ι. – Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών, Δρ. Ευγενία Βαθάκου, Συντονίστρια της Εθνικής Επιτροπής. Η Εθνική Επιτροπή συστάθηκε βάσει Υπουργικής Απόφασης (αρ. πρωτ. Α1β Γ.Π. οικ. 58099 25/07/2018).

  Άρθρο 7 – Σύσταση Εθνικού Μητρώου Ασθενών Ανακουφιστικής Φροντίδας
  7.2.β. Να μη γίνεται αναφορά σε ιατρικά πρωτόκολλα αλλά σε κλινικά πρωτόκολλα.

 • 12 Δεκεμβρίου 2022, 23:17 | Ανδρέας

  1
  Ποιος ορίζεται ως θεράπον ιατρός; Ογκολόγος ή μήπως ιατρός Διεπιστημονικής ομάδας;

  Βαθμός νόσησης…αλλαγή σε…. στάδιο της νόσου.

  2β.
  ιατρικών πρωτοκόλλων….. αλλαγή σε κλινικών πρωτοκόλλων. Η διεπιστημονική προσέγγιση απαιτεί και συλλογή διεπιστημονικών πληροφοριών και καταγραφών και όχι αποκλειστικά μόνο ιατρικών.

 • Επί της παρ. 1:Δεν υπάρχει καμία αναγκαιότητα για διάκριση των ασθενών που χρήζουν παρηγορικής φροντίδας από τους λοιπούς ασθενείς με την ύπαρξη ξεχωριστού μητρώου.
  Επί της παρ. 2 γ.: Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα μπορούν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ή κερδοσκοπικοί φορείς να έχουν πρόσβαση στα ειδικά δεδομένα υγείας και στο συγκεκριμένο μητρώο, με όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται για την προστασία των ειδικών δεδομένων υγείας των ασθενών.
  Επί της παρ. 6: Η Εθνική Επιτροπή δεν θα πρέπει να έχει συνεργασία στη διαχείριση του Μητρώου. Θα πρέπει να απαλειφθεί η αναφορά σε αυτήν.

 • 6 Δεκεμβρίου 2022, 07:38 | Basiliy

  Ok