Άρθρο 04: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ

4.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης καθορίζει ελευθέρως με βάση την πολιτική της παραγράφου 3.4 τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας του κάθε τύπου Πρακτορείου, οι οποίες ωστόσο δεν μπορούν να υπολείπονται των προδιαγραφών που τίθενται στο παρόν άρθρο. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να διασφαλίζει ότι τα Πρακτορεία, εκτός των άλλων προδιαγραφών όπως καθορίζονται παρακάτω πρέπει να λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Αποκλείσεις από τις προδιαγραφές του παρόντος άρθρου επιτρέπονται μόνο κατόπιν σχετικής άδειας της Ε.Ε.Ε.Π για επαρκώς αιτιολογημένες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά αδυναμία εξεύρεσης καταστήματος με τις συγκριμένες προδιαγραφές, κόστος ενοικίου, τουριστικές περιοχές κτλ).
4.2 Πρακτορεία τύπου Α’.
4.2.1 Το ελάχιστο εμβαδόν ενός Πρακτορείου τύπου Α ορίζεται σε σαράντα (40) τετραγωνικά μέτρα, εκ των οποίων 90% θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως Καθαρός Χώρος Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων. Ως καθαρός χώρος νοείται το καθαρό εμβαδόν του χώρου που έχει προσδιοριστεί για τον σκοπό διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, υποδοχής και ταμειακών συναλλαγών, ο οποίος πρέπει να είναι κατάλληλος γι’ αυτό, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε άλλης χρήσης του.
4.2.2 Οι χώροι λειτουργίας του Πρακτορείου είναι νόμιμοι χώροι κύριας χρήσης, προβλεπόμενης για την εγκατάσταση και λειτουργία επιχείρησης διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων.
4.3 Πρακτορεία τύπου Β’.
4.3.1 Τα Πρακτορεία αποκλειστικής διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα σε αμιγείς χώρους (Gaming Halls), εφοδιάζονται με την πιστοποίηση Καταστήματος τύπου Β’ που προβλέπεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων
4.4 Πρακτορεία τύπου Γ’.
4.4.1 Πλέον των προδιαγραφών των παραγράφων 4.2.1 και 4.2.2, για τη λειτουργία Πρακτορείου τύπου Γ’ απαιτείται προέγκριση ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος από τον αρμόδιο δήμο.
4.5 Πρακτορεία τύπου Δ’.
4.5.1 Για τα Πρακτορεία τύπου Δ’, το ελάχιστο εμβαδόν ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικά μέτρα, εκτός αν άλλως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, εκ των οποίων 90% θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως Καθαρός Χώρος Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων. Ως καθαρός χώρος νοείται το καθαρό εμβαδόν του χώρου που έχει προσδιοριστεί για τον σκοπό διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, υποδοχής και ταμειακών συναλλαγών, ο οποίος πρέπει να είναι κατάλληλος γι’ αυτό, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε άλλης χρήσης του..
4.5.2 Οι χώροι λειτουργίας του Πρακτορείου είναι νόμιμοι χώροι κύριας χρήσης, προβλεπόμενης για την εγκατάσταση και λειτουργία επιχείρησης διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων.
4.5.3 Προέγκριση ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος από τον αρμόδιο δήμο, εφόσον πρόκειται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
4.5.4 Θα πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση σε ΑΜΕΑ.
4.5.5 Θα πρέπει να πληρούνται οι όροι του άρθρου 10 του πδ 71/1988 (Α. 32) όπως ισχύει (Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων) περί χώρων συνάθροισης κοινού.
4.6 Πρακτορεία τύπου ΣΤ’.
4.6.1 Τα Πρακτορεία τύπου ΣΤ στα οποία εγκαθίστανται και λειτουργούν έως 3 Παιγνιομηχανήματα εφοδιάζονται με την Πιστοποίηση Καταστήματος τύπου ΣΤ που προβλέπεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και έλεγχου Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων.
4.7 Πρακτορεία διαφόρων τύπων δύναται να συστεγάζονται ή να συνδέονται εσωτερικά μεταξύ τους , πλην της περίπτωσης των Πρακτορείων τύπου Β, για τα οποία ισχύουν οι απαγορεύσεις του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων.

 • 28 Μαΐου 2015, 14:38 | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

  19) Να καταργηθεί όλο το άρθρο 4
  Δηλαδή να μην υπάρχουν διαφορετικοί τύποι πρακτορείων και όλα τα πρακτορεία να μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες για ΟΛΑ τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ.
  20) Αν δεν είναι δυνατό να καταργηθεί όλο το άρθρο 4 τότε:
  Να καταργηθεί το 4.1
  Να μην μπορεί ο ΟΠΑΠ δηλαδή να καθορίζει και να αλλάζει τις προδιαγραφές λειτουργίας των πρακτορείων κατά την βούληση του. Ήδη ζητήσαμε παραπάνω την κατάργηση της παραγράφου 3.4 στην οποία αναφέρεται η παρούσα.
  21) Το 4.2 να αλλάξει και να γίνει:
  4.2 Πρακτορεία τύπου Α
  Το ελάχιστο εμβαδόν ενός Πρακτορείου τύπου Α ορίζεται σε σαράντα (40) τετραγωνικά μέτρα.
  22) Να καταργηθούν οι 4.2.1 και 4.2.2
  23) Το 4.4.1 να αλλάξει και να γίνει:
  4.4.1
  Για τη λειτουργία Πρακτορείου τύπου Γ’ απαιτείται προέγκριση ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος από τον αρμόδιο δήμο.
  24) Να καταργηθεί ΟΛΟ το 4.5
  Bingo δηλαδή σε όλα τα πρακτορεία.
  25) Προσθήκη 4.8 : ΟΛΑ τα υφιστάμενα πρακτορεία εφοδιάζονται με πιστοποιήσεις Τύπου Α, Στ, και Γ αν είναι και υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ο ΟΠΑΠ παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση προκειμένου τα πρακτορεία να πληρούν τους όρους κάθε τύπου πιστοποίησης για να την αποκτήσουν.

 • Άρθρο 04: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ

  4.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης καθορίζει ελευθέρως με βάση την πολιτική της παραγράφου 3.4 τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας του κάθε τύπου Πρακτορείου, οι οποίες ωστόσο δεν μπορούν να υπολείπονται των προδιαγραφών που τίθενται στο παρόν άρθρο. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να διασφαλίζει ότι τα Πρακτορεία, εκτός των άλλων προδιαγραφών όπως καθορίζονται παρακάτω πρέπει να λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Αποκλείσεις από τις προδιαγραφές του παρόντος άρθρου επιτρέπονται μόνο κατόπιν σχετικής άδειας της Ε.Ε.Ε.Π για επαρκώς αιτιολογημένες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά αδυναμία εξεύρεσης καταστήματος με τις συγκριμένες προδιαγραφές, κόστος ενοικίου, τουριστικές περιοχές κτλ).
  4.2 Πρακτορεία τύπου Α’.
  4.2.1 Το ελάχιστο εμβαδόν ενός Πρακτορείου τύπου Α ορίζεται σε σαράντα (40) τετραγωνικά μέτρα, εκ των οποίων το 90% θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως Καθαρός Χώρος Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων. Ως καθαρός χώρος νοείται το καθαρό εμβαδόν του χώρου που έχει προσδιοριστεί για τον σκοπό διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, υποδοχής και ταμειακών συναλλαγών, ο οποίος πρέπει να είναι κατάλληλος γι’ αυτό, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε άλλης χρήσης του.
  4.2.2 Οι χώροι λειτουργίας του Πρακτορείου είναι νόμιμοι χώροι κύριας χρήσης, προβλεπόμενης για την εγκατάσταση και λειτουργία επιχείρησης διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων.
  4.3 Πρακτορεία τύπου Β’.
  4.3.1 Τα Πρακτορεία αποκλειστικής διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα σε αμιγείς χώρους (GamingHalls), εφοδιάζονται με την πιστοποίηση Καταστήματος τύπου Β’ που προβλέπεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων
  4.4. Πρακτορεία τύπου ΣΤ’.
  4.4.1 Τα Πρακτορεία τύπου Α στα οποία ή α) εγκαθίστανται και λειτουργούν έως 3 Παιγνιομηχανήματα και ή β) διεξάγεται το τυχερό παίγνιο BingoLotto, εφοδιάζονται με την Πιστοποίηση Καταστήματος τύπου ΣΤ που προβλέπεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και έλεγχου Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων.
  4.5.Πρακτορεία διαφόρων τύπων δεν δύναται να συστεγάζονται ή να συνδέονται εσωτερικά μεταξύ τους.

 • Ζητούμε η παράγραφος 4.5.4. να καταργηθεί και αντ΄ αυτής να προστεθεί παράγραφος 4.8 ως εξής (βλ. προσθήκη με έντονους χαρακτήρες):
  4.8 Σε όλους τους τύπους πρακτορείων θα πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση και η εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για Όλους» του ΥΠΕΚΑ και το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1439 «Οργανισμός φιλικός σε πολίτες με αναπηρία – Απαιτήσεις και συστάσεις».
  Επίσης, η παράγραφος 4.5.5. να διαμορφωθεί ως εξής (βλ. προσθήκη με έντονους χαρακτήρες):
  4.5.5 Θα πρέπει να πληρούνται οι όροι του άρθρου 10 του πδ 71/1988 (Α. 32) όπως ισχύει (Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων) περί χώρων συνάθροισης κοινού, με ιδιαίτερη μέριμνα για την ασφαλή διαφυγή ατόμων με αναπηρία σε έκτακτες περιπτώσεις.

 • 5 Μαΐου 2015, 16:58 | ΣΤΑΥΡΟΣ A. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

  • Παρ. 4.1.: Ενώ στην παρ. 3.2 υπάρχει ρητή αναφορά ότι οι περιορισμοί της εν λόγω παραγράφου δεν θα ισχύουν για τα Πρακτορεία που λειτουργούσαν κατά την «εφαρμογή της παρούσας», στην παρ. 4.1. (και συνακόλουθα στις υπόλοιπες παρ. του παρόντος άρθρου) δεν γίνεται τέτοια αναφορά, πράγμα από το οποίο συνάγεται ότι οι προδιαγραφές του παρόντος άρθρου (π.χ. ελάχιστον εμβαδόν 40 τ.μ. για τα Πρακτορεία τύπου Α’) θα ισχύουν για το σύνολο των Πρακτορειών (παλαιών και νέων).

 • 9 Μαρτίου 2015, 14:17 | Ε.Ε.Ε.Π.

  (Σε απάντηση στο Γιάννης)

  Θα ληφθεί σχετική μέριμνα.

 • 9 Μαρτίου 2015, 13:03 | Ε.Ε.Ε.Π.

  (Σε απάντηση στο Σοφία)

  θα ληφθεί μεταβατικού χαρακτήρα μέριμνα.

 • 9 Μαρτίου 2015, 13:40 | Ε.Ε.Ε.Π.

  (Σε απάντηση στο Σοφία)

  Θα ληφθεί μεταβατικού χαρακτήρα μέριμνα

 • 7 Μαρτίου 2015, 15:00 | Σοφία

  Άρθρο 4.2.1
  Με τα πρακτορεία που είναι ήδη σε λειτουργία και σε χώρους κάτω απο 40τμ. (τα οποία είναι πάρα πολλά) τί θα γίνει;

 • 6 Μαρτίου 2015, 12:27 | dimitris23

  Έχω βαρεθεί να βλέπω τόσα χρόνια τα ίδια και τα ίδια καταστήματα. Κάποια έχουν αλλάξει βέβαια αλλά κάποια είναι λες κ έχουν μείνει πίσω στο χρόνο

 • 5 Μαρτίου 2015, 23:49 | Γιάννης

  Και με τα πρακτορεία που δεν είναι άνω των 40 τετραγωνικών στον τύπο Α’ τι θα γίνει, θα πρέπει να βρουν νέο χώρο ή αφορά μόνο τα καινούργια που θα ανοίξουν ?