Άρθρο 06: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

6.1 Σε κάθε Πρακτορείο ορίζεται Υπεύθυνος Πρακτορείου, ο οποίος ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον Φορέα Εκμετάλλευσης για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Ε.Ε.Π.
6.2 Ο Υπεύθυνος Πρακτορείου υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, καθώς και προς κάθε σχετική οδηγία ή κώδικα δεοντολογίας που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π.
6.3 Ο Υπεύθυνος Πρακτορείου είναι φυσικό πρόσωπο ηλικίας 25 έως 60 ετών, μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
6.3.1 Έχει την ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6.3.2 Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών, φοροδιαφυγής και τυχερών παιγνίων. Οι παραπάνω περιορισμοί ισχύουν, στη μεν περίπτωση των προσωπικών εταιρειών για τους εταίρους, στη δε περίπτωση των κεφαλαιουχικών εταιρειών, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους μετόχους και τους διαχειριστές αυτών.
6.3.3 Διαθέτει, τουλάχιστον απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχο αυτού και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν υπέχει υποχρέωση ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
6.3.4 Γνωρίζει την ελληνική γλώσσα.
6.4 Ως Υπεύθυνος Πρακτορείου ορίζεται ο Πράκτορας. Σε περίπτωση που ο Πράκτορας είναι νομικό πρόσωπο ως υπεύθυνος Πρακτορείου ορίζεται ο διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
6.5 Ο Υπεύθυνος Πρακτορείου οφείλει:
6.5.1 Να επιτηρεί τη διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να απαγορεύεται η είσοδος ατόμων που δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στα Τυχερά Παίγνια που διεξάγονται από το Πρακτορείο.
6.5.2 Να αποθαρρύνει την αλόγιστη χρήση Τυχερών Παιγνίων.
6.5.3 Να ενθαρρύνει τους Παίκτες να κάνουν διαλείμματα από την ενασχόλησή τους με τα Τυχερά Παίγνια.
6.5.4 Να διασφαλίζει ότι στο Πρακτορείο διεξάγονται μόνο νόμιμα Τυχερά Παίγνια.
6.5.5 Να συντηρεί τις επιγραφές που αναρτώνται στο Πρακτορείο, σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων της Ε.Ε.Ε.Π.
6.5.6 Να διασφαλίζει ότι κανένα πρόσωπο, πλην των εξουσιοδοτημένων για το σκοπό αυτό προσώπων από το Φορέα Εκμετάλλευσης δεν έχει πρόσβαση στον τεχνικό εξοπλισμό και το λογισμικό διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων.
6.5.7 Να παρέχει στα εξουσιοδοτημένα όργανα της Ε.Ε.Ε.Π. απρόσκοπτη πρόσβαση στον τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων που είναι εγκατεστημένο στο Πρακτορείο, στο οποίο ορίστηκε υπεύθυνος.
6.5.8 Να συμμορφώνεται με τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις που διέπουν τη δραστηριότητά του Πρακτορείου και τη διεξαγωγή και λειτουργία των Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται από το Πρακτορείο που έχει οριστεί υπεύθυνος.
6.5.9 Να ακολουθεί και να συμμορφώνεται με τις οδηγίες και υποδείξεις του Φορέα Εκμετάλλευσης και της Ε.Ε.Ε.Π.

 • 28 Μαΐου 2015, 14:44 | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

  26) Προσθήκη 6.3.5. : Για τα υφιστάμενα πρακτορεία υπεύθυνος μπορεί να είναι ο ίδιος ο πράκτορας και μέχρι την αποχώρηση του από το επάγγελμα, χωρίς άλλες προϋποθέσεις.

 • Άρθρο 06: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

  6.1. Σε κάθε Πρακτορείο ορίζεται Υπεύθυνος Πρακτορείου, ο οποίος ευθύνεται για την λειτουργία του αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον Φορέα Εκμετάλλευσης για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Ε.Ε.Π.
  6.2 Ο Υπεύθυνος Πρακτορείου υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, καθώς και προς κάθε σχετική οδηγία ή κώδικα δεοντολογίας που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π.
  6.3 Ο Υπεύθυνος Πρακτορείου είναι φυσικό πρόσωπο ηλικίας άνω των 21 ετών, μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
  6.3.1 Έχει την ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  6.3.2 Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών, φοροδιαφυγής και τυχερών παιγνίων. Οι παραπάνω περιορισμοί ισχύουν, στη μεν περίπτωση των προσωπικών εταιρειών για τους εταίρους, στη δε περίπτωση των κεφαλαιουχικών εταιρειών, για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους μετόχους και τους διαχειριστές αυτών.
  6.3.3 Διαθέτει, τουλάχιστον απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχο αυτού και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν υπέχει υποχρέωση ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. Ο ως άνω περιορισμός δεν ισχύει για τους εν ενεργεία Πράκτορες οι οποίοι λειτουργούν Πρακτορεία τύπου Α’ ή Στ’.
  6.3.4 Γνωρίζει την ελληνική γλώσσα.
  Για τα υφιστάμενα πρακτορεία υπεύθυνος μπορεί να είναι ο ίδιος ο πράκτορας και μέχρι την συνταξιοδότησή του, χωρίς άλλες προϋποθέσεις.
  6.4 Ως Υπεύθυνος Πρακτορείου ορίζεται ο Πράκτορας. Σε περίπτωση που ο Πράκτορας είναι νομικό πρόσωπο ως υπεύθυνος Πρακτορείου ορίζεται ο διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος αυτού. Ο Πράκτορας σε περίπτωση απουσίας του, θα έχει δικαίωμα να ορίζει και έναν αντικαταστάτη του, τα στοιχεία του οποίου θα γνωστοποιούνται στονΦορέα Εκμετάλλευσης, και ο οποίος θα πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις τηςπαρ. 6.3.2..
  6.5 Ο Υπεύθυνος Πρακτορείου οφείλει:
  6.5.1 Να επιτηρεί τη διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να απαγορεύεται η είσοδος ατόμων που δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στα Τυχερά Παίγνια που διεξάγονται από το Πρακτορείο.
  6.5.2 Να αποθαρρύνει την αλόγιστη χρήση Τυχερών Παιγνίων.
  6.5.3 Να ενθαρρύνει τους Παίκτες να κάνουν διαλείμματα από την ενασχόλησή τους με τα Τυχερά Παίγνια.
  6.5.4 Να διασφαλίζει ότι στο Πρακτορείο διεξάγονται μόνο νόμιμα Τυχερά Παίγνια.
  6.5.5 Να συντηρεί τις επιγραφές που αναρτώνται στο Πρακτορείο, σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων της Ε.Ε.Ε.Π.
  6.5.6 Να διασφαλίζει ότι κανένα πρόσωπο, πλην των εξουσιοδοτημένων για το σκοπό αυτό προσώπων από το Φορέα Εκμετάλλευσης δεν έχει πρόσβαση στον τεχνικό εξοπλισμό και το λογισμικό διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων.
  6.5.7 Να παρέχει στα εξουσιοδοτημένα όργανα της Ε.Ε.Ε.Π. απρόσκοπτη πρόσβαση στον τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων που είναι εγκατεστημένο στο Πρακτορείο, στο οποίο ορίστηκε υπεύθυνος.
  6.5.8 Να συμμορφώνεται με τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις που διέπουν τη δραστηριότητά του Πρακτορείου και τη διεξαγωγή και λειτουργία των Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται από το Πρακτορείο που έχει οριστεί υπεύθυνος.
  6.5.9 Να ακολουθεί και να συμμορφώνεται με τις οδηγίες και υποδείξεις του Φορέα Εκμετάλλευσης και της Ε.Ε.Ε.Π.

 • 5 Μαΐου 2015, 16:26 | ΣΤΑΥΡΟΣ A. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

  • Παρ. 6.1: Δεν είναι σαφές εάν οι προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν άρθρο αφορούν τους Υπευθύνους Πρακτορείων που θα οριστούν με βάση το παρόν σχέδιο κανονισμού ή/και τους ήδη υφιστάμενους έχοντες άδεια λειτουργίας πρακτορείου ΟΠΑΠ.
  • Παρ. 6.3: Τα όρια ηλικίας (από 25 μέχρι 60) είναι περιοριστικά ιδίως εάν ληφθεί υπόψη ότι πολλοί πράκτορες είναι φυσικά πρόσωπα που θα αναγκαστούν μετά τα 60 να βρουν και ορίσουν άλλον Υπεύθυνο Πρακτορείου.
  • Παρ. 6.3.: Δεν υπάρχει πρόβλεψη για αντικατάσταση Υπευθύνου Πρακτορείου σε περίπτωση που παύσει να πληροί τις προϋποθέσεις ή/και για άλλο λόγο (π.χ. ασθένεια).
  • Παρ. 6.3: Δεν υπάρχει πρόβλεψη για το στάδιο μέχρι την τελεσίδικη καταδίκη του Υπευθύνου Πρακτορείου για τα εκεί αναφερόμενα αδικήματα.
  • Παρ. 6.3: Η τελευταία πρόταση της παρ. 6.3. («Οι παραπάνω περιορισμοί… τους μετόχους και τους διαχειριστές αυτών») μάλλον έχει τεθεί από παραδρομή. Προτείνεται η διαγραφή της.
  • Παρ.6.4.: Ο διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος του Πράκτορα-νομικού προσώπου θα ορίζεται Υπεύθυνος Πρακτορείου. Θα πρέπει να προστεθεί «εφόσον πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις» και θα πρέπει να προβλεφθεί τι θα γίνεται που ο διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος του Πράκτορα-νομικού προσώπου δεν τις πληροί (π.χ. θα ορίζει άλλον).
  • Παρ. 6.4.: Δεδομένου ότι Πρακτορείο μπορεί να λειτουργεί και ο Φορέας Εκμετάλλευσης θα πρέπει να αναφέρεται ποιος θα ορίζεται Υπεύθυνος Πρακτορείου στην περίπτωση αυτή, άλλως μπορεί να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι Υπεύθυνος Πρακτορείου του Φορέα Εκμετάλλευσης είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός του.
  • Παρ. 6.5: Αυτά που οφείλει να κάνει ο Υπεύθυνος Πρακτορείου σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο προϋποθέτουν συνεχή φυσική παρουσία του στο Πρακτορείο, πράγμα που εκ των πραγμάτων είναι ανέφικτο κυρίως λόγω της πρόβλεψης της παρ. 3.8 για σχεδόν 24ωρη λειτουργία των Πρακτορείων. Θα πρέπει επομένως να γίνει κάποια σχετική πρόβλεψη.

 • 21 Απριλίου 2015, 12:56 | ΚΩΣΤΑΣ

  Ισχύει ότι έχει δοθεί ανεπισήμως άδεια στα πρακτορεία να μην εφαρμόζουν τις διατάξεις απαγόρευσης του καπνίσματος; αντιθέτως κατά δήλωση των πρακτόρων με τη συναίνεση και ενθάρρυνση του Ο.Π.Α.Π. επιτρέπεται το κάπνισμα! Γιατί πρέπει κάποιος πολίτης που πηγαίνει για 5 λεπτά στο πρακτορείο – τεκέ να γίνεται παθητικός καπνιστής σε ανυπόφορο σημείο; Δεν θα πρέπει σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία να προβλέπεται ρητώς, έναντι αυστηρών διοικητικών και οικονομικών ποινών, η υποχρέωση του πράκτορα να επιβλέπει και να τηρεί (συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του) την θεσμοθετημένη απαγόρευση του καπνίσματος και να απομακρύνει από το χώρο όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του;
  ποια είναι η θέση της Ε.Ε.Ε.Π. για το θέμα της απαγόρευσης του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους και ποιες οι ενέργειες της Υπηρεσίας σας για την προάσπιση των δικαιωμάτων και της υγείας των πολιτών;
  γιατί επιτρέπεται σε γονείς να εισέρχονται και να να παραμένουν στα πρακτορεία με τα ανήλικα τέκνα τους (ασχέτως αν δεν παίζουν τα παιδιά εθίζονται σταδιακά στο περιβάλλον του τζόγου), πολλές φορές και για αρκετή ώρα ζητώντας και από τα παιδιά τους να επιλέγουν νούμερα και να συμμετέχουν στη διαδικασία των παιγνιδιών;
  Στις περιπτώσεις εισόδου και παραμονής ανηλίκων (ασχέτως αν παίζουν ή συμμετέχουν εμμέσως στα παιγνίδια ) στα πρακτορεία ή στις περιπτώσεις μη σεβασμού της απαγόρευσης καπνίσματος σε δημόσιους χώρους δύναται ο πολίτης να ειδοποιήσει την αστυνομία για αυτόφωρη δίωξη; δύναται να υποβάλλει καταγγελία στην Υπηρεσία σας, έστω και ανωνύμως;
  Κατόπιν αυτών κύριοι παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας την ανάγκη προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και της υγείας των πολιτών και να αποτυπώσετε ευκρινώς και αναμφισβήτητα στον εν λόγω κανονισμό : α) την απαγόρευση του καπνίσματος και β)την παραμονή και έκθεση στα πρακτορεία και το τζόγο αντιστοίχως, των ανηλίκων, γ) την υποχρέωση του υπεύθυνου – πράκτορα να μεριμνά για τα ανωτέρω.

 • 20 Μαρτίου 2015, 12:20 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Η παρατήρηση είναι σωστή.

 • 17 Μαρτίου 2015, 13:41 | Δημήτρης Φρ

  Δεν καταλαβαίνω τον ηλικιακό περιορισμό για τον υπεύθυνο του πρακτορείου. Νομίζω πως από τη στιγμή που τίθεται ως υποχρεωτικό προσόν να διαθέτει (και ορθώς) τουλάχιστον απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (και να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις) και με δεδομένα τα πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας στους νέους της χώρας, για ποιο λόγο αποκλείονται οι νέοι των 20 ετών? Γνώμη μου είναι πως ο ηλικιακός περιορισμός πρέπει να διαγραφεί και στη θέση του να γραφτεί απλά πως ο υπεύθυνος του πρακτορείου πρέπει να είναι ενήλικος.
  Σας ευχαριστώ

 • 16 Μαρτίου 2015, 15:18 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Ορθή επισήμανση. Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη.

 • 16 Μαρτίου 2015, 15:07 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Δεν υπάρχει κανένα νομοθέτημα, αλλά μία πρόταση. Το θέμα της ηλικίας είναι σωστό και θέλει αντιμετώπιση.

 • 13 Μαρτίου 2015, 22:53 | ΓΙΑΝΝΗΣΝΑΥΠΛΙΟ

  Είναι αφανταστα προσβλητικο για ολους τους εργαζομενους στην χωρα ΠΟΥ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ την δημοκρατια, να ερχεσθε και να νομοθετείτε ένα νομο εκτρωμα που θα πεταξει στον κεαδα της ανεργιας χιλιαδες πρακτορες μετα τα 60 τους χανοντας το μοναδικο δικαιωμα της συνταξιοδότησης τους, κανενας σωφρων, δεν θα μπορουσε να διανοηθεί και να εφευρει αυτή την διαταξη, παρακαλω με αυτό το πνευμα ας απαγορεύσετε και την εισοδο στην πολιτικη(βουλευτες στο κοινοβουλιο) να απαγορευται ανω των 60. και σεις πουνομοθετειτε να μην εισθε ανω του οριου αυτου.

 • 12 Μαρτίου 2015, 13:59 | Dionysia

  Αντικαταστάτης Υπευθύνου? Σε περίπτωση αρρώστιας, άδειας κλπ κλπ. Ποιος θα είναι? Θα πληρούνται οι προϋποθέσεις του αρχικά Υπεύθυνου?

 • 12 Μαρτίου 2015, 12:15 | Dionysia

  Θα γίνετε έλεγχος του Υπευθύνου Πρακτορείου για την ακρίβεια των προϋποθέσεων (background check) και από ποιον? Από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή από την ΕΕΕΠ?
  Για τους υπάρχοντες έχει γίνει έλεγχος? Θα γίνει? Από ποιον? Και αν δεν «πληρούν» τις προϋποθέσεις τι θα γίνει?

 • 9 Μαρτίου 2015, 21:09 | Θύμιος

  H μεγάλη της διαφθοράς σχολή !
  Συνταξιούχοι πράκτορες κλπ κλπ .

 • 9 Μαρτίου 2015, 14:10 | Ε.Ε.Ε.Π.

  (Σε απάντηση στο andreas morakis)

  Σωστή επισήμανση.

 • 9 Μαρτίου 2015, 12:41 | Ε.Ε.Ε.Π.

  (Σε απάντηση στο Βαιος)

  Σωστή παρατήρηση.

 • 6 Μαρτίου 2015, 13:17 | ΤΑΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

  Συμφωνώ απόλυτα με τον προηγούμενο για το όριο των 67 ετών.Επίσης να προβλεφθεί να μπορεί να ορίζεται ως υπεύθυνος και σύζυγος ή τέκνο του πράκτορα.

 • 6 Μαρτίου 2015, 12:17 | Giorgos

  Καλύτερα να υπάρχει κάποιος υπεύθυνος ο οποίος θα ελέγχει ποιος παίζει και ποιος δεν πρέπει. Γιατί μπαίνουν αρκετοί ανήλικοι χωρίς κανέναν έλεγχο ενώ απαγορεύεται. Αλλά πρώτα η κονόμα για κάποιους.

 • 6 Μαρτίου 2015, 12:43 | xlak

  Το επάγγελμα του πράκτορα θεωρείται κλειστό επάγγελμα? Ως πότε?

 • 5 Μαρτίου 2015, 22:33 | andreas morakis

  Τι θα συμβελι δηλαδή με έναβ πράκτορα ο οποίος συμπληρώσει τα 60 όταν για να πάρει σύνταξη χρειάζεται 67 χρόνια? Γνωρίζετε άλλο επάγγελμα για το οποίο υπάρχει αντίστοιχος ηληκιακός περιορισμός?

 • 5 Μαρτίου 2015, 17:49 | Βαιος

  Οταν καποιος ειναι υπευθυνος πρακτορειου δεκαπεντε εικοσι χρονια και ειναι απολυτα ενταξει απεναντι στην οπαπ αλλα δεν εχει απολυτηριο δευτεροβαθμιας εκπαιδευσης (τοτε δεν ηταν απαιτουμενο)σύμφωνα με το νεο κανονισμο μενει εκτος δικαιωματος εργασιας;

 • 5 Μαρτίου 2015, 16:06 | Ορέστης

  6.5.9 Να ακολουθεί και να συμμορφώνεται με τις οδηγίες και υποδείξεις του Φορέα Εκμετάλλευσης και της Ε.Ε.Ε.Π.
  Τι προβλέπεται σε περίπτωση που ο Φορέας Εκμετάλλευσης δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες και υποδείξεις του Πράκτορα; Δηλαδή ο Φορέας έχει μόνο δικαιώματα και ο Πράκτορας μόνο υποχρεώσεις; Αν είναι δυνατόν!!!

 • 5 Μαρτίου 2015, 13:02 | Ε.Ε.Ε.Π.

  (Σε απάντηση στο ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ)

  Ο προβληματισμός είναι βάσιμος

 • 5 Μαρτίου 2015, 13:38 | Ε.Ε..Ε.Π.

  ( Σε απάντηση στο ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ)

  Ορθή παρατήρηση.

 • 27 Φεβρουαρίου 2015, 15:10 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ

  6.3.3 Διαθέτει, τουλάχιστον απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχο αυτού και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν υπέχει υποχρέωση ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
  ΕΔΩ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΝΟΜΙΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ.ΓΙΑΤΙ Ο ΑΝΤΡΑΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΗΝΕΣ ΔΕΝ ΖΗΤΗΤΑΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ??

 • 27 Φεβρουαρίου 2015, 15:30 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ

  Όταν στην ΕΛΛΑΔΑ με το ισχύων καθεστός συνταξιοδοτούμε στα 67 χρόνια μου τι πρέπει να κάνω στα 60,να παραιτηθώ από υπεύθηνος πρακτορείου?Αφού το πρακτορείο θα είναι ακόμα στο όνομα μου?Τι γίνεται εκείνη την χρονική στιγμή?Εσείς μου λέτε πως μέχρι τα 60 έτη μου μπορώ να εργάζομαι και μετά όχι.Το κράτος μου λέει να εργάζομαι μέχρι τα 67.Άρα με θεωρεί ικανό προς εργασία και ως υπεύθηνο πρακτορείου.