Άρθρο 07: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

7.1 Για την οργάνωση, διεξαγωγή, διαχείριση και λειτουργία κάθε είδους Τυχερού Παιγνίου στην Ελληνική Επικράτεια ο Φορέας Εκμετάλλευσης με την επιφύλαξη των ειδικότερων όρων της παρούσας συμβάλλεται ελευθέρως με Πράκτορες.
7.2 Οι Συμβάσεις Πρακτόρευσης καταρτίζονται εγγράφως. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να διατηρεί αρχείο όλων των Συμβάσεων Πρακτόρευσης καθώς και κάθε τροποποίησης ώστε να είναι σε θέση να γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π. κάθε πληροφορία που τυχόν αυτή απαιτήσει.
7.3 Στις Συμβάσεις Πρακτόρευσης πρέπει να περιλαμβάνονται απαραιτήτως και τα ακόλουθα:
7.3.1 Ο τύπος του Πρακτορείου.
7.3.2 Τα είδη των Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται στο Πρακτορείο. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα στο πλαίσιο της πολιτικής της παραγράφου 3.4 της παρούσας και προς συμμόρφωση με τις σχετικές υποδείξεις της Ε.Ε.Ε.Π να καθορίζει τα συγκεκριμένα είδη Τυχερών Παιγνίων που παρέχονται από κάθε Πρακτορείο.
7.3.3 Την υποχρέωση των Πρακτόρων να παρέχουν άμεσα κάθε πληροφορία ή έγγραφο που θα ζητηθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. σε σχέση με τα Τυχερά Παίγνια που διεξάγονται στο Πρακτορείο και να παρέχουν στα εξουσιοδοτημένα όργανα της Ε.Ε.Ε.Π. απρόσκοπτη πρόσβαση στον τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων που είναι εγκατεστημένο στο Πρακτορείο.
7.3.4 Τη ρητή δήλωση των Πρακτόρων ότι έχουν λάβει γνώση της παρούσης και των κανονιστικών και νομοθετικών πράξεων που διέπουν τη διεξαγωγή και λειτουργία των Τυχερών Παιγνίων και την υποχρέωσή τους να συμμορφώνονται με αυτές.
7.3.5 Την υποχρέωση των Πρακτόρων να ακολουθούν τις διαδικασίες, οδηγίες και υποδείξεις του Φορέα Εκμετάλλευσης και της ΕΕΕΠ και ιδίως τις διαδικασίες που εφαρμόζει ο Φορέας Εκμετάλλευσης για την αποφυγή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων, την ασφάλεια και συντήρηση του εξοπλισμού διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων, το υπεύθυνο παιχνίδι, και την καταπολέμηση του παράνομου στοιχηματισμού.
7.3.6 Την υποχρέωση των Πρακτόρων για την τήρηση εχεμύθειας ως προς την ταυτότητα των διαγωνιζόμενων.
7.3.7 Τη συμμόρφωση των Πρακτόρων με τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις που διέπουν τη δραστηριότητά των Πρακτορείων και τη διεξαγωγή και λειτουργία των Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται από τα Πρακτορεία.
7.3.8 Τη διασφάλιση της ενημέρωσης του κοινού με τρόπο πλήρη σαφή και μη παραπλανητικό.
7.3.9 Την ευθύνη των Πρακτόρων για την επέκταση των ως άνω υποχρεώσεων και σε όλα τα πρόσωπα που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας στο Πρακτορείο τους.
7.3.10 Συμβατικά μέτρα ελέγχου και κυρώσεων καθώς και προληπτικές εξασφαλίσεις για την τήρηση εκ μέρους των Πρακτόρων των υποχρεώσεων που πηγάζουν από την κείμενη νομοθεσία και τη Σύμβασης Πρακτόρευσης.
7.3.11 Τα στοιχεία του Υπεύθυνου Πρακτορείου.
7.3.12 Τις οικονομικές σχέσεις του Φορέα Εκμετάλλευσης με τους Πράκτορες.
7.3.13 Την υποχρέωση των συμβαλλομένων για συνεχή επιμόρφωση των Πρακτόρων.
7.3.14 Την υποχρέωση του Φορέα Εκμετάλλευσης να συντάσσει και να διατηρεί σε ισχύ ευκρινή, σαφή, πλήρη, δίκαιη και αντικειμενική εμπορική πολιτική για τη διεξαγωγή και λειτουργία των Τυχερών Παιγνίων.
7.3.15 Τους λόγους καταγγελίας των Συμβάσεων, ανάμεσα στους οποίους πρέπει να περιλαμβάνεται και η διαπιστωμένη παραβίαση της παρούσας και των κανονιστικών και νομοθετικών διατάξεων που διέπουν την Αγορά Παιγνίων καθώς και τις συνέπειες, σε περίπτωση καταγγελίας.
7.3.16 Την πρόβλεψη ότι οι Συμβάσεις Πρακτόρευσης και τα δικαιώματα που εδραιώνουν ως προς την πρακτόρευση των Τυχερών Παιγνίων είναι προσωποπαγή και αμεταβίβαστα.
7.4 Πλέον των ως άνω συμβάσεων ο Φορέας Εκμετάλλευσης καθορίζει εμπορική πολιτική την οποία γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π, η οποία κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνει:
7.4.1 Τον τρόπο συμμετοχής του κοινού στα Τυχερά Παίγνια
7.4.2 Τον τρόπο καταβολής των κερδών
7.4.3 Τις προμήθειες των Πρακτόρων
7.4.4 Τον τρόπο απόδοσης των εισπράξεων και εκκαθάρισης των οικονομικών συναλλαγών με τους Πράκτορες.
7.4.5 Το τυχόν πιστωτικό όριο κάθε Πράκτορα και η κλιμάκωση αυτού ανάλογα με τη συμμόρφωση του Πράκτορα με τις συμβατικές και κανονιστικές του υποχρεώσεις.

 • 28 Μαΐου 2015, 14:50 | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

  27) Στη παράγραφο 7.1 σβήνει η λέξη ελευθέρως και το κείμενο διαμορφώνεται ως εξής:
  7.1 Για την οργάνωση, διεξαγωγή, διαχείριση και λειτουργία κάθε είδους Τυχερού Παιγνίου στην Ελληνική Επικράτεια ο Φορέας Εκμετάλλευσης με την επιφύλαξη των ειδικότερων όρων της παρούσας συμβάλλεται με Πράκτορες.
  28) Καταργείται η παράγραφος : 7.3.2
  Δηλαδή όλα τα παιχνίδια παίζουν σε ΟΛΑ τα πρακτορεία.
  29) Καταργείται η παράγραφος : 7.3.14
  Δηλαδή ο ΟΠΑΠ να μην αλλάζει εμπορική πολιτική κατά βούληση.
  30) Καταργείται η παράγραφος : 7.3.16
  Δηλαδή τα δικαιώματα που απορρέουν από την σύμβαση σαφώς και πρέπει να ισχύουν και για τον πράκτορα στον οποίο τυχόν θα μεταβιβασθεί η άδεια.
  31) Καταργείται η παράγραφος : 7.4
  Όλα αυτά προβλέπονται ήδη από την υπάρχουσα σύμβαση και καλύπτονται επαρκώς.
  Σαφώς και δεν εκχωρούμε το δικαίωμα καθορισμού της προμήθειας μας στην βούληση ή στη «εμπορική πολιτική» του ΟΠΑΠ.

 • Άρθρο 07: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

  7.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διατηρεί σε όλη την ελληνική επικράτεια δίκτυο από Πράκτορες, οι οποίοι συνδέονται κατ’ αποκλειστικότητα με τον Φορέα Εκμετάλλευσης ως προς τις δραστηριότητες, τις σχετικές με τα τυχερά παίγνια. Το σύνολο των ενεργών Πρακτόρων, αποτελούν το δίκτυο διάθεσης των τυχηρών παιγνίων που διαχειρίζεται σήμερα ο Φορέας Εκμετάλλευσης. Για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο Φορέας Εκμετάλλευσης διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα οργάνωσης, λειτουργίας, διαχείρισης και διεξαγωγής τυχηρών παιγνίων στην Ελλάδα, σύμφωνα με την υπάρχουσα σύμβασή του με την Ελληνική Δημοκρατία ή ενδεχόμενη ανανέωση ή αντικατάσταση αυτής, ο Φορέας Εκμετάλλευσης θα διαθέτει κατ’ αποκλειστικότητα τα διαλαμβανόμενα από τη Σύμβαση αυτή παίγνια (με εξαίρεση το Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο) ή και άλλα τυχόν τυχηρά παίγνια των οποίων το αποκλειστικό δικαίωμα οργάνωσης, λειτουργίας, διαχείρισης και διεξαγωγής θα αποκτήσει από διαφορετική αιτία, μέσω του ως άνω δικτύου Πρακτόρων, το οποίο αποτελεί το μοναδικό φυσικό δίκτυό του.
  7.1.1. Για την οργάνωση, διεξαγωγή, διαχείριση και λειτουργία κάθε είδους Τυχερού Παιγνίου στην Ελληνική Επικράτεια ο Φορέας Εκμετάλλευσης με την επιφύλαξη των ανωτέρω ειδικότερων όρων συμβάλλεται ελευθέρως με Πράκτορες.
  7.2 Οι Συμβάσεις Πρακτόρευσης καταρτίζονται εγγράφως. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να διατηρεί αρχείο όλων των Συμβάσεων Πρακτόρευσης καθώς και κάθε τροποποίησης ώστε να είναι σε θέση να γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π. κάθε πληροφορία που τυχόν αυτή απαιτήσει.
  7.3 Στις Συμβάσεις Πρακτόρευσης πρέπει να περιλαμβάνονται απαραιτήτως και τα ακόλουθα:
  7.3.1 Ο τύπος του Πρακτορείου.
  7.3.2 Τα είδη των Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται στο Πρακτορείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα στο πλαίσιο της πολιτικής της παραγράφου 3.4 της παρούσας και προς συμμόρφωση με τις σχετικές υποδείξεις της Ε.Ε.Ε.Π να καθορίζει τα συγκεκριμένα είδη Τυχερών Παιγνίων που παρέχονται από κάθε Πρακτορείο.
  7.3.3 Την υποχρέωση των Πρακτόρων να παρέχουν άμεσα κάθε πληροφορία ή έγγραφο που θα ζητηθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. σε σχέση με τα Τυχερά Παίγνια που διεξάγονται στο Πρακτορείο και να παρέχουν στα εξουσιοδοτημένα όργανα της Ε.Ε.Ε.Π. απρόσκοπτη πρόσβαση στον τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων που είναι εγκατεστημένο στο Πρακτορείο.
  7.3.4 Τη ρητή δήλωση των Πρακτόρων ότι έχουν λάβει γνώση της παρούσης και των κανονιστικών και νομοθετικών πράξεων που διέπουν τη διεξαγωγή και λειτουργία των Τυχερών Παιγνίων και την υποχρέωσή τους να συμμορφώνονται με αυτές.
  7.3.5 Την υποχρέωση των Πρακτόρων να ακολουθούν τις διαδικασίες, οδηγίες και υποδείξεις του Φορέα Εκμετάλλευσης και της ΕΕΕΠ και ιδίως τις διαδικασίες που εφαρμόζει ο Φορέας Εκμετάλλευσης για την αποφυγή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων, την ασφάλεια και συντήρηση του εξοπλισμού διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων, το υπεύθυνο παιχνίδι, και την καταπολέμηση του παράνομου στοιχηματισμού.Τα έξοδα συντήρησης του εξοπλισμού διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων, φέρει ο Φορέας Εκμετάλλευσης.
  7.3.6 Την υποχρέωση των Πρακτόρων για την τήρηση εχεμύθειας ως προς την ταυτότητα των διαγωνιζόμενων.
  7.3.7 Τη συμμόρφωση των Πρακτόρων με τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις που διέπουν τη δραστηριότητά των Πρακτορείων και τη διεξαγωγή και λειτουργία των Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται από τα Πρακτορεία.
  7.3.8. Τις προμήθειες των Πρακτόρων

  7.3.9Τη διασφάλιση της ενημέρωσης του κοινού με τρόπο πλήρη σαφή και μη παραπλανητικό.
  7.3.10Την ευθύνη των Πρακτόρων για την επέκταση των ως άνω υποχρεώσεων και σε όλα τα πρόσωπα που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στο Πρακτορείο τους.
  7.3.11Συμβατικά μέτρα ελέγχου και κυρώσεων για την ορθή τήρηση εκ μέρους των Πρακτόρων και του Φορέα Εκμετάλλευσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων που πηγάζουν από την κείμενη νομοθεσία και τη Σύμβασης Πρακτόρευσης.
  7.3.12 Τα στοιχεία του Υπεύθυνου Πρακτορείου.
  7.3.13 Τις οικονομικές σχέσεις του Φορέα Εκμετάλλευσης με τους Πράκτορες.
  7.3.14 Την υποχρέωση των συμβαλλομένων για συνεχή επιμόρφωση των Πρακτόρων, με δαπάνες του Φορέα Εκμετάλλευσης.
  7.3.15 Την υποχρέωση του Φορέα Εκμετάλλευσης να συντάσσει και να διατηρεί σε ισχύ ευκρινή, σαφή, πλήρη, δίκαιη και αντικειμενική εμπορική πολιτική για τη διεξαγωγή και λειτουργία των Τυχερών Παιγνίων, την οποία υποχρεούται να υποβάλλει προς την Ε.Ε.Ε.Π.
  7.3.16 Τους λόγους καταγγελίας των Συμβάσεων, ανάμεσα στους οποίους πρέπει να περιλαμβάνεται και η διαπιστωμένη παραβίαση της παρούσας και των εκάστοτε ισχυόντων κανονιστικών και νομοθετικών διατάξεων που διέπουν την Αγορά Παιγνίων καθώς και τις συνέπειες, σε περίπτωση καταγγελίας.
  7.3.17 Την πρόβλεψη ότι οι Συμβάσεις Πρακτόρευσης και τα δικαιώματα που εδραιώνουν ως προς την πρακτόρευση των Τυχερών Παιγνίων είναι προσωποπαγή και αμεταβίβαστα, πλην των περιπτώσεων που ρητά προβλέπονται στις παρ. 1 & 2 του άρθ.20 της Σύμβασης «Σεπτέμβριος 2009», μεταξύ του Φορέα Εκμετάλλευσης και των Πρακτόρων του Δικτύου.
  7.4 Πλέον των ως άνω συμβάσεων ο Φορέας Εκμετάλλευσης καθορίζει εμπορική πολιτική την οποία γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π, η οποία κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνει:
  7.4.1 Τον τρόπο συμμετοχής του κοινού στα Τυχερά Παίγνια
  7.4.2 Τον τρόπο καταβολής των κερδών
  7.4.3 Το τυχόν πιστωτικό όριο κάθε Πράκτορα και η κλιμάκωση αυτού ανάλογα με τη συμμόρφωση του Πράκτορα με τις συμβατικές και κανονιστικές του υποχρεώσεις.
  7.4.4. Τον τρόπο απόδοσης των εισπράξεων και εκκαθάρισης των οικονομικών συναλλαγών με τους Πράκτορες.

 • 11 Μαΐου 2015, 15:43 | ΝΕΟΦΥΤΟΣ

  Σχετικά με το 7.3.4 εκτός από τους Πράκτορες μήπως θα ήταν φρόνιμο και ο Φορέας Εκμετάλλευσης να έχει την υποχρέωση του ελέγχου – τήρησης και συμμόρφωσης άλλων των παραπάνω;

  Σύμφωνα με την Σύμβαση μεταξύ ΟΠΑΠ και Πρακτόρων όπως την έχουμε υπογράψει από το 2009 στην σελίδα δύο έχουν συμφωνηθεί ότι
  -Το σύνολο των ενεργών Πρακτόρων αποτελούν το δίκτυο διάθεσης των τυχερών παιγνίων που διαχειρίζεται σήμερα η ΟΠΑΠ. Για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η ΟΠΑΠ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα οργάνωσης, λειτουργίας, διαχείρισης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα, σύμφωνα με την υπάρχουσα σύμβασή της με την Ελληνική Δημοκρατία ή ενδεχόμενη ανανέωση ή αντικατάσταση αυτής, η ΟΠΑΠ θα διαθέτει κατά αποκλειστικότητα τα διαλαμβανόμενα από τη σύμβαση αυτή παίγνια μέσω του ως άνω δικτύου Πρακτόρων, το οποίο αποτελεί το μοναδικό φυσικό δίκτυο της ΟΠΑΠ. Η εν λόγω πρόβλεψη υφίσταται και στην περίπτωση που η ΟΠΑΠ αποκτήσει από διαφορετική αιτία, παραλλήλως με το δικαίωμα που απορρέει από την ως άνω σύμβαση, το αποκλειστικό δικαίωμα οργάνωσης, λειτουργίας, διαχείρισης και διεξαγωγής στην Ελλάδα άλλων τυχερών παιγνίων.

  Αν σας έλεγα πως μετά την αγορά των Λαϊκών και Εθνικών Λαχείων από τον ΟΠΑΠ αυτά σύμφωνα με τα παραπάνω έπρεπε να πωλούνται αποκλειστικά από τα πρακτορεία Προ-Πο θα είχα άδικο;

 • 11 Μαΐου 2015, 14:56 | ΝΕΟΦΥΤΟΣ

  Σχετικά με το 7.3.14 και 7.4.2 εφόσον ο Φορέας εκμετάλλευσης εκτός των άλλων θέλει δίκαιη και αντικειμενική εμπορική πολιτική, όπως και σωστό τρόπο καταβολής των κερδών θα πρέπει να δει πολύ προσεκτικά την φορολόγηση των κερδών όπως αυτή είναι σήμερα διαμορφωμένη βάση του νόμου 4141/2013 όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 81, https://nomoi.info/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%91-81-2013-%CF%83%CE%B5%CE%BB-16.html
  Η φορολογία των κερδών επιβάλλεται ανά στήλη, εδώ κατάφεραν όλες η ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο internet με το ίδιο αντικείμενο και εννοώ το στοίχημα να είναι ένα βήμα μπροστά από τον ΟΠΑΠ.Το παρακάτω παράδειγμα είναι από την σελίδα του stoiximan.gr
  Παράδειγμα:
  Παίκτης ποντάρει 10 ευρώ (δηλ. 100 στήλες) σε μια πεντάδα με απόδοση 510 και κερδίζει 5.100 ευρώ. Δεν υπάρχει κανένας φόρος αφού το καθαρό του κέρδος είναι 5.090 / 100 = 50,90 ευρώ ανά στήλη (το αφορολόγητο είναι 100 ευρώ ανά στήλη).
  Για το ίδιο δελτίο στον ΟΠΑΠ ποντάρει 10 ευρώ (δηλ. 40 στήλες) και κερδίζει 5.100 ευρώ. Εδώ είναι η διαφορά μας δλδ 5.090 / 40 = 127,25 για τα πρώτα 100 ευρώ ανά στήλη δεν υπάρχει φορολογία ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 27,25 ευρώ παρακρατείται φόρος 15% ο οποίος μεταφράζετε σε 4,09ευρώ ανά στήλη, στο τέλος στον ΟΠΑΠ ο πελάτης φορολογείται με 40Χ4,09 = 163,6 ευρώ.
  Που βλέπετε εσείς αντικειμενική εμπορική πολιτική και σωστό τρόπο καταβολής των κερδών, εσείς θα παίζατε στον ΟΠΑΠ?

 • 7 Μαΐου 2015, 10:41 | ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  7.3.16 Την πρόβλεψη ότι οι Συμβάσεις Πρακτόρευσης και τα δικαιώματα που εδραιώνουν ως προς την πρακτόρευση των Τυχερών Παιγνίων είναι προσωποπαγή και αμεταβίβαστα.
  Όλες οι ατομικές επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα πώλησης!!
  Ο πράκτορας δεν είναι υπάλληλος της εταιρείας αλλά ελεύθερος επαγγελματίας. Είναι αδιανόητο να μην μπορεί όποιος επιθυμεί να μεταβιβάσει την ατομική του επιχείρηση στα παιδιά του η ακόμα και σε τρίτους. Η συγκεκριμένη «πρόταση» στερείται νομιμότητας-λογικής και καλό είναι να τροποποιηθεί ώστε να προβλεφθεί το αυτονόητο!

 • 5 Μαΐου 2015, 16:03 | ΣΤΑΥΡΟΣ A. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

  • Παρ. 7.1.: Σύμφωνα με τη διατύπωση του παρόντος άρθρου δίνεται η εντύπωση ότι για τη λειτουργία Πρακτορείου από τον Φορέα Εκμετάλλευσης δεν θα υπογράφεται Σύμβαση Πρακτόρευσης. Δεδομένου όμως του σαφούς ανταγωνισμού που θα αναπτύσσεται μεταξύ Πρακτορείων λειτουργούντων από Πράκτορες και Πρακτορείων λειτουργούντων από τον Φορέα Εκμετάλλευσης θα πρέπει να καθίσταται σαφές ότι όλοι οι όροι και περιορισμοί του παρόντος σχεδίου κανονισμού θα αφορούν και τα λειτουργούντα από τον Φορέα Εκμετάλλευσης Πρακτορεία.
  • Παρ. 7.2-7.3: Δεν γίνεται αναφορά στη διάρκεια των Συμβάσεων Πρακτόρευσης (εάν θα είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου).
  • Παρ. 7.3: Η φράση ότι τα δικαιώματα που εδραιώνουν οι Συμβάσεις Πρακτόρευσης είναι «προσωποπαγή και αμεταβίβαστα» δημιουργεί πλήρη σύγχυση ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι Σύμβαση Πρακτόρευσης μπορεί να υπογραφεί και με Πράκτορα-νομικό πρόσωπο οπότε δεν γίνεται αντιληπτό το «προσωποπαγές» των δικαιωμάτων εκ της συμβάσεως αυτής. Εξάλλου, εάν η πρόθεση είναι να μην επιτρέπεται η «μεταβίβαση» της Σύμβασης Πρακτόρευσης, η ρύθμιση είναι ελλιπής αφού θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προβλέψεις ανάλογα με το αν αντισυμβαλλόμενος του Φορέα Εκμετάλλευσης Πράκτορας είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο (π.χ. περίπτωση θανάτου Πράκτορα-φυσικού προσώπου, περίπτωση μεταβίβασης μετοχών α.ε. σε περίπτωση Πράκτορα-νομικού προσώπου που είναι α.ε. κλπ.).

 • 2 Απριλίου 2015, 22:55 | xristos

  υπαρχει ηδη συμβαση για τους πρακτορες οπαπ που ειναι πληρης και καλυπτει τα θεματα πρακτορα οπαπ. ο οπαπ ως ιδιοτης θελει το μεγιστο κερδος με καθε τροπο .
  υπαρχει η δεν υπαρχει ευρωπαικη οδηγια ελατωστε το τζογο ??? πως το κανει αυτο με νεα σημεια πωλησης και νεες συμβασεις με νεους πρακτορες και με νεα μαγαζια που θα προσφερουν φαι ποτο κτλπ μεσα στα μαγαζια ωστε να περναν ωρες οι πελατες εκει μεσα ? να μας πει η κυβερνηση αν θελει η δεν θελει νεα σημεια τζογου σε καθε γειτονια ξεκαθαρα. το υπαρχον δυκτιο ειναι πολυ μεγαλο για τα Ελληνικα δεδομενα. να μας πει ξεκαθαρα λοιπον ο κυριος Τσιπρας να βαλουμε ακομα ενα πρακτορειο σε καθε γειτονια ?>>??

 • 1 Απριλίου 2015, 14:09 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  Σύμφωνα με το 7.3.16 οι συμβάσεις κ τα δικαιώματα των πρακτόρων είναι προσωποπαγή και αμεταβίβαστα .τι ακριβώς εννοούν? δεν θα μπορούν να πουληθούν οι άδειες ή να μεταβιβαστούν στα παιδιά των πρακτόρων? θα ισχύει για παλιούς και καινούργιους πράκτορες? εκφράζω την αντίθεση μου σε κάθε περίπτωση.

 • 27 Μαρτίου 2015, 11:55 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  ΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΡΑΤΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΧΕΙΑ
  ΟΙ ΠΛΑΝΟΔΙΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΑΧΕΙΩΝ ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΑΕΕ ΔΗΛΑΔΗ ΜΑΥΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ.
  ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΕΦΟΡΙΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΑΕΕ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΔΕΚΟ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ.
  ΔΗΛΑΔΗ Ο ΟΠΑΠ ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ.

 • 26 Μαρτίου 2015, 15:32 | ΑΝΩΝΥΜΟΣ

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΟΤΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΑ..ΞΕΚΑΘΑΡΑ..
  ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΛΗΘΟΥΝ Ή ΝΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ???

 • 16 Μαρτίου 2015, 15:38 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σημειώνονται οι επισημάνσεις σας για να ληφθούν υπόψη στην τελική επεξεργασία.

 • 14 Μαρτίου 2015, 01:50 | Σταυρος

  Στο 7.1 βάσει αυτών που γνωρίζουμε ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ είναι αυτός που έχει άδεια πρακτόρευσης ΟΠΑΠ. Με την νέα πολιτική που θέλει να περάσει ο νέος φορέας (ΟΠΑΠ) πράκτορας θεωρείται όποιος προωθεί το οποιοδήποτε παιχνίδι του. Παράδειγμα ΕΛΤΑ-ΠΡΑΚΑΤΟΡΕΙΟ ΟΠΑΠ οπότε αμέσως θεωρείται πρακτορείο ΟΠΑΠ. Αυτή η ελευθερία που ζητάτε για χάρη του φορέα (ΟΠΑΠ) ΚΑΖΙΝΟΠΟΙΗ την χώρα εν γνώση σας. Υπογράφετε και ζητάτε την απόλυτη οικονομική καταστροφή.

  Στο 7.3.1 και 7.3.2 με το ΖΟΡΙ και το μαχαίρι στο λαιμό προσπαθείτε να δημιουργήσετε πρακτορεία ΠΟΛΛΩΝ ταχυτήτων και να δώσετε την ελευθερία να υπάρχουν ΦΡΟΥΤΑΚΙΑ σε καθε γωνια της χώρας για το καλό του φορέα. Πρέπει να δώσετε συγκεκριμένη οδηγία για συγκεκριμένα παιχνίδια. Αναφέρεστε στα υπάρχον παιχνίδια ή στα νέα που θα έρθουν όπως ειναι τα φρουτάκια ? ΚΑΙ αυτη η παράγραφος ερμηνεύεται αναλόγως απο τον καθένα και χαμένος είναι ΠΑΝΤΑ ο μικρός.

  Στο 7.3.4 λέτε ρητή δήλωση των Πρακτόρων οτι έχουν λάβει γνώση της παρούσης και των κανονιστικών και νομοθετικών πράξεων που διέπουν τη διεξαγωγή και λειτουργία των Τυχερών Παιγνίων και την υποχρέωσή τους να συμμορφώνονται με αυτές και ρωτάω εσείς τις ξέρετε ? Μας έχετε βάλει σε ΟΛΟ τον νεο κανονισμό ασαφή πράγματα που 100% δεν τα γνωρίζεται και εσείς οι ίδιοι. Δεν έχετε γνώση του επαγγέλματος και τον καταστρέφεται.

  Στο 7.3.16 τι θέλετε να πείτε ? αν και καταλαβαίνουμε το νόημα έχετε σκεφτεί να γίνει αποζημίωση όσων πρακτόρων έχουν επένδυσή τα χρήματα τους στα τόσα χρόνια λειτουργίας των καταστημάτων τους ? χρήματα που έχουν στερήσει απο την οικογένεια τους για το καλό του φορέα και την σωστή λειτουργία των καταστημάτων για την άνεση του παικτικού κοινού ? Και εδώ η έννοια άλλα και η ερμηνεία είναι ασαφή.

  Στο 7.4 και συγκεκριμένα στο 7.4.3 όπως και σε άλλα μέρη κάνετε συνεχή αναφορά στις προμήθειες οι οποίες έχουν καθοριστεί με Υπουργική απόφαση και δεν γίνεται να αλλάξει χωρίς προηγούμενη συμφωνία της ΟΠΑΠ με τον νόμιμο συνδικαλιστικό εκπρόσωπο των πρακτόρων την ΠΟΕΠΠΠ.
  Ακόμα μια φορά που αγνοείται την ομοσπονδία των πρακτόρων (ΠΟΕΠΠΠ) άλλα και την υπάρχουσα από το 2009 σύμβαση πρακτορείας που είναι σε ισχύ και περιλαμβάνουν το σύνολο των αναφερόμενων στο άρθρο. Ο φορέας σας έδωσε εντολή για διαβούλευση σε κάτι που για ακόμα μια φορά φαίνεται ΚΑΘΑΡΑ ότι ΔΕΝ γνωρίζετε και όλα αυτά πιθανόν να μεταβληθούν πολύ άσχημα και να ερμηνευτούν όροι εις βάρος των πρακτόρων με τη λογική που ήδη μας έχουν πει αν δεν σου αρέσει φύγε.

  Στο 7.4.5 είναι καλό να μπει ένας έλεγχος για τον λόγο οτι ο φορέας σε άλλους κάνει τα γλυκά μάτια και σε άλλους ρίχνει τον πέλεκυ.

 • 11 Μαρτίου 2015, 13:08 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σημειώνονται οι προβληματισμοί ώστε να ληφθούν υπόψη στην διαμόρφωση του κανονισμού.

 • 10 Μαρτίου 2015, 16:37 | socratis

  Με συγχωρείτε που επανέρχομαι αλλά η απάντηση σας

  «Σε απάντηση στο socratis)Ο κανονισμός δεν θα αφορά ζητήματα όπως οι οικονομικές σχέσεις των πρακτόρων με την ΟΠΑΠ Α.Ε.»

  δεν μπορεί να καλύψει στο ελάχιστο τον προβληματισμό μας καθώς αυτό που λέτε ότι δεν σας αφορά, το ρυθμίζετε υπέρ του ΟΠΑΠ.
  Μπορεί ο Κανονισμός όπως λέτε να μην έχει αρμοδιότητα να ασχοληθεί με τις οικονομικές σχέσεις, όμως ο ίδιος Κανονισμός εμπλέκεται στα συμφωνημένα οικονομικά και εμπορικά ζητήματα αφού καταργείτε τις εν ισχύ Συμβάσεις μας με το έτσι θέλω.
  Δύο μέτρα και δύο σταθμά;
  Όταν πρόκειται για διατήρηση δικαιωμάτων των πρακτόρων δεν σας αφορά και όταν πρόκειται για το συμφέρον του ΟΠΑΠ σας αφορά;
  Να σημειώσετε στον Κανονισμό σας ότι τυχόν συμφωνημένη εμπορική πολιτική δεν μπορεί να μεταβληθεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της ΠΟΕΠΠΠ της οποίας έχουμε αναγνωρίσει το δικαίωμα να διαπραγματεύεται για λογαριασμό μας.
  Να προσθέσετε επίσης στον Κανονισμό ότι για θέματα παραβίασης όρων του Κανονισμού ή των Συμβάσεων από τον φορέα εκμετάλλευσης, να μπορεί ο πράκτορας να εκπροσωπείται νόμιμα από την ΠΟΕΠΠΠ στα δικαστήρια και να μην βάζετε τον πρακτοράκο να τα βάλει με τον κολοσσό ΟΠΑΠ.

 • 9 Μαρτίου 2015, 14:20 | Ε.Ε.Ε.Π.

  (Σε απάντηση στο Ορέστης)

  Ο Κανονισμός δεν θα ασχοληθεί με εμπορικά ζητήματα των σχέσεων πρακτόρων και ΟΠΑΠ Α.Ε.

 • 7 Μαρτίου 2015, 15:46 | Σοφία

  Το 7.3.16 πρέπει να διαγραφεί και να αντικατασταθεί με το άρθρο 20 της πρώτης Σύμβασης της 28ης Σεπτεμβρίου του 2009. Αλλιώς να δίνει τουλάχιστον το δικαίωμα στον γονέα πράκτορα για μεταβίβαση της αδείας στο παιδί του και μάλιστα όταν ο δεύτερος είναι ήδη υπεύθυνος πρακτορείου.

 • 6 Μαρτίου 2015, 14:11 | Δημήτρης

  Μετά απο δεύτερη σκέψη πιστευω οτι ακόμα και η διάκριση στις συμβάσεις είναι λάθος.
  Εαν ο ΟΠΑΠ αποφασίσει να εκχωρίσει καταστήματα σε τρίτους ή ανόιξει ο ίδιος δικά του,οι μεταβιβασιμές άδειες θα χάσουν σταδιακά μεγαλό μέρος της αξίας τους .
  Οι άδειες δεν μας έχουν παραχωρηθεί απο την ΟΠΑΠ Α.Ε.
  Οι άδειές στην πλειοψηφία τους εχουν κληρονομηθεί ,είτε αγοραστεί, αλλά ολες οι αρχικές άδειες εχουν εκχωρηθεί απο το κράτος
  είτε σαν αναγνώριση μιας εξαιρετικά πετυχημένης προσπάθειας (Ολυμπιονίκες) ειτε σαν αποζημίωση στις περιπτώσεις που κάποιοι καταστράφηκαν προστατευοντάς το. (Ανάπηροι πολέμου).
  Δεν μπορουμέ να υποβιβάζουμε εξαφνα την αξία τους είτε ακόμα χειρότερα να την καταργούμε.

 • 6 Μαρτίου 2015, 13:55 | ΤΑΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

  Τα πρακτορεία προ-πο είναι κατά βάση οικογενειακές επιχειρήσεις,ειδικότερα στην περίοδο κρίσης που διανύουμε που τα παιδιά μας δεν έχουν δουλειές εργάζονται μαζί μας.Είναι άδικο λοιπόν μετά από χρόνια δουλειάς σε αυτό το χώρο να μην προβλέπεται η μεταβίβαση.

 • 6 Μαρτίου 2015, 12:47 | Manos

  Αν γίνουν όλα όπως πρέπει και υπάρχει σωστή ενήμερωση των πρακτόρων στους πελάτες τους τότε πολλοί από αυτούς θα παραμείνουν εκεί και όχι να τρέχουν σε παράνομες εταιρίες.

 • 6 Μαρτίου 2015, 12:00 | kostas

  Τόσα χρόνια κονομάνε τα λαμόγια με τις άδειες που πήρανε κάτω από το τραπέζι από τους πολιτικούς.

 • 5 Μαρτίου 2015, 20:07 | nikos

  Σχεδον απαραδεκτος ο κανονισμος.
  Κακογραμμενος σε νοημα,με νομικες ορολογιες μακρια απο την ελληνικη πραγματικοτητα,
  ασαφειες,και ρητη υπονομευση του υπαρχοντος φυσικου δικτιου με κατηγοριοποιηση νεων(;)πρακτορειων,τορπιλιζει την σχεση μεταξυ του συνολου της κοινωνιας και πρακτορων ΟΠΑΠ,μια σχεση που οικοδομηθηκε σε 60 χρονια με αμοιβαια εμπιστοσυνη μεταξυ παικτικου κοινου και ΟΠΑΠ.
  Εκτιμω πως καλυτερα να αποσυρθει,και πιστευω η καλυτερη λυση ειναι να ξεκαθαρισουν την σχεση τους οριστικα και αμετακλητα πρακτορες και ΟΠΑΠ.

 • 5 Μαρτίου 2015, 19:44 | Δημήτρης

  «7.3.16 Την πρόβλεψη ότι οι Συμβάσεις Πρακτόρευσης και τα δικαιώματα που εδραιώνουν ως προς την πρακτόρευση των Τυχερών Παιγνίων είναι προσωποπαγή και αμεταβίβαστα.»

  Όλες οι επιχειρήσεις πέρα απο την κερδοφορία που παρουσιάζουν ,έχουν και μια αξία ,πάντα μεταβιβάσιμη.
  Η λογική της επένδυσης σε μια επιχείρηση πέρα απο την άυξηση της κερδοφορίας είναι πάντα και να αυξήσει αυτήν την αξία.

  Ακόμα και σε περιπτώσης francise δεν μπορεί ξαφνικά ο franchisor να αποφασίσει οτι ο franchisee δεν δύναται να μεταβιβάσει ή να πωλήσει την επιχειρησή του ,βαζωντάς τον να υπογράψει μια νέα συμβασή με όρους που του το απαγορεύουν ,ενω στην αρχική τους σύμβαση τέτοιοι όροι δεν υπηρχάν.
  Προφανώς αυτή η νεα σύμβαση δεν θα είναι σε καμμία περιπτώση προς το συμφέρον του franchisee καθότι θα χάσει την αξία της επένδυσης του.

  Ως εκ τουτου μια τέτοια σύμβαση θα ήταν αδύνατο να υπογραφεί απο τους υφιστάμενους πράκτορες.

  Η προτασή μου ειναι ή εξής.

  Δύο διαφορετικού τύπου συμβάσεις

  Απο την στιγμή που ο ΟΠΑΠ θέλει να εκχωρήσει μια άδεια σε οποιονδήποτε τρίτο είναι δικαιωμά του να θέσει τους όρους του, ακόμα και αυτόν της μη μεταβίβασης.
  Εαν απο την άλλη ο τρίτος θα ήθελε μια μεταβιβάσιμη άδεια για τους άνωθεν λόγους,τότε να υποχρεώνεται να αγοράσει υφιστάμενη άδεια καθότι εκείνη δέν θά φέρει την παραγραφο 7.3.16.

 • 5 Μαρτίου 2015, 18:09 | Στέφανος

  Μια ιδιωτική εταιρεία ο ΟΠΑΠ με βάση νόμου του 2000 αποστέλλει στην ΕΕΕΠ την προβλεπόμενη πρόταση για την έκδοση Κανονισμού Πρακτόρων, δηλαδή με τους ιδιώτες ιδιοκτήτες (πράκτορες) καταστημάτων συμβεβλημένων στη παροχή υπηρεσιών του προϊόντος της ΟΠΑΠ ΑΕ. Ήδη όμως εδώ και 5 χρόνια από κοινού πράκτορες και ΟΠΑΠ έχουν υπογράψει τυποποιημένη σύμβαση για όλους, η οποία και ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες (αποστάσεις, τρόπος λειτουργίας ωράριο, υπεύθυνο παιχνίδι, προστασία ευαίσθητων ομάδων, ποινές κλπ). Εδώ λοιπόν έχουμε την εξής πρωτοτυπία. Ένας ιδιώτης, μέσα από ένα γενικόλογο σχέδιο προσπαθεί με την σφραγίδα του κράτους να ορίσει τις σχέσεις του με ένα άλλο ιδιώτη (πράκτορες), με τον οποίο όμως έχει υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας (σύμβαση) , όρους και προϋποθέσεις και χωρίς να έρθει σε προηγούμενη επαφή για τις νέες του προτάσεις με αυτόν. Γιατί η EΕΕΠ έβγαλε σε διαβούλευση αυτές τις μονομερείς προτάσεις χωρίς να ζητήσει πρώτα και τις αντίστοιχες προτάσεις του εταίρου ιδιώτη (πράκτορες) ; Μήπως αυτό είναι μεροληψία υπέρ του ενός ιδιώτη με πρόσχημα νόμο του 2000, ο οποίος και έχει ήδη ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση μεταξύ των δύο των ήδη υπαρχουσών συμβάσεων; Ποιος θα υπερασπιστεί τον εταίρο ιδιώτη από τον πρώτο αν ψηφιστεί αυτό το κείμενο; Δεν πρέπει να επιστρέψετε το παρόν πίσω στον ΟΠΑΠ με την υποσημείωση, ότι θα πρέπει πρώτα κάποια θέματα όπως ύψος προμηθειών κλπ που ήδη έχουν συμφωνηθεί και δεν έχουν σχέση με το υπεύθυνο παιγνίδι και την προστασία του κοινού να, συμφωνηθούν ξανά με τους πράκτορες, ώστε ούτε κατάχρηση της εξουσίας του να κάνει, αλλά και να προστατευθεί ο εταίρος ιδιώτης; Μήπως επίσης θα έπρεπε πριν βγει στην διαβούλευση η ΕΕΕΠ να ζητήσει υπεύθυνες γραπτές απόψεις από την ΠΟΕΕΠ, ανώτατο όργανο των πρακτόρων, τουλάχιστον για τις απόψεις τους για το υπεύθυνο παιχνίδι, προστασία κοινού κλπ (δεν νομίζω να υπάρχει κανείς ποιο αρμόδιος στο να βοηθήσει σε αυτήν την κατεύθυνση από τους ίδιους τους επαγγελματίες με την συσσωρευμένη γνώση δεκάδων ετών). Δεν πρέπει να λάβει υπόψη η ΕΕΠ την υπάρχουσα σύμβαση των δυο μερών ώστε ο ΟΠΑΠ να μην προσπαθήσει με πρόσχημα το παρόν αποτέλεσμα της δαβούλευσης και επίσημου κανονισμού αύριο να εκμεταλευτεί τη νέα σύμβαση σε βάρος των πρακτόρων; Τους 4500 πράκτορες ποιος θα τους προστατεύσει; Δεν πρέπει να τηρήσετε ισσοροπίες; όταν ψηφισθηκε ο νομος στο οποίο βασίζεται η παρούσα πρόταση ο ΟΠΑΠ ήτανε δημόσιος, μπορεί να ισχύει αυτό τώρα που ο ΟΠΑΠ είναι ιδιώτης; Η σύνταξη του παρόντος δεν θα έπρεπε να ευθύνη του Δημοσίου (δηλαδή της ΕΕΕΠ τώρα) και όχι του ΟΠΑΠ (ιδιώτη); Δεν ξέρω νομικά στέκει η συγκέκριμμενη ενέργεια διαβούλευσης με το πνεύμα σύνταξης του νόμου που ανέθετε στο τότε ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ την σύνταξη του παρόντος;

 • 5 Μαρτίου 2015, 16:24 | Ορέστης

  Ο κανονισμός ορθά δεν πρέπει να λέει το πόσο θα παίρνει ο πράκτορας, αλλά θα πρέπει να λέει το πώς! Κι εδώ καταφανέστατα λέει το πώς: Με βάση τνν εμπορική πολιτική της ΟΠΑΠ! Ο πράκτορας πουθενά! Θα δέχεται γονατιστός την όποια εμπορική πολιτική του επιβάλλεται! Διότι έτσι λέει ο κανονισμός!!!
  Όσο για τη μεταβίβαση άδειας πρακτορείου, ο κανονισμός είναι πάλι σαφής: Δουλεύουμε δεκαετίες χτίζοντας πελατολόγιο και υπεραξία του καταστήματός μας και στο τέλος έρχεται ο ΟΠΑΠ και λέει «τώρα δώστα μου αυτά και στρίβε»!!! Μπράβο! Πολύ έξυπνο αυτό!!! Εύγε κύριε ΟΠΑΠ!!!
  Και δεν πιστεύω να υπάρχει κανείς που να διαθέτει έστω και ένα δράμι εγκέφαλο, που να πιστεύει ότι αυτά τα ζητήματα θα διευθετούνται στην νέα σύμβαση…

 • 5 Μαρτίου 2015, 14:04 | Ε.Ε.Ε.Π.

  (Σε απάντηση στο Φανης)

  Η Ε.Ε.Ε.Π. ενεργεί μα βάση τις κείμενες διατάξεις.Τα θέματα προμηθειών δεν αφορούν τον κανονισμό. Θα φροντίσουμε οι διατάξεις στις οποίες αναφέρεσθε να γίνουν πιο συγκεκριμένες.

 • 5 Μαρτίου 2015, 14:55 | Ε.Ε.Ε.Π.

  (Σε απάντηση στο κωνσταντίνα)

  Σημειώνεται το ερώτημα για να εξεταστεί.

 • 5 Μαρτίου 2015, 13:22 | Ε.Ε.Ε.Π.

  (Σε απάντηση στο socratis)

  Ο κανονισμός δεν θα αφορά ζητήματα όπως οι οικονομικές σχέσεις των πρακτόρων με την ΟΠΑΠ Α.Ε.

 • 1 Μαρτίου 2015, 14:32 | κωνσταντίνα

  Oταν λένε οτι δεν επιτρέπεται η πρωσοποπαγή και είναι αμεταβίβαστα τι εννοούν???
  1. Οτι δεν γίνεται να πουληθεί το πρακτορείο και
  2.Οτι δεν μπορούμε να το μεταβιβάσουμε σε συγγενής Α’Βαθμού π.χ. στο παιδί?

  ευχαριστώ

 • 28 Φεβρουαρίου 2015, 18:55 | Φανης

  Μηπως θα μπορουσε να γινουν λιγο πιο συγκεκριμενες οι παραγραφοι
  7.4.3 – 7.4.4 – 7.4.5
  Πιο συγκεκριμενα στην 7.4.3 ποιος θα καθοριζει την προμηθεια?
  Αυτα νομιζω οτι ειναι ρυθμισμενα με νομο.
  Ο σκοπος της ΕΕΕΠ ειναι η αντικατασταση της βουλης?

 • 27 Φεβρουαρίου 2015, 17:36 | socratis

  Δύο παρατηρήσεις σε αυτό το άρθρο..
  1. Οι πράκτορες της ΟΠΑΠ έχουν ήδη από το 2009 Συμβάσεις πρακτορείας σε ισχύ και περιλαμβάνουν το σύνολο των αναφερόμενων στο άρθρο.Ποιος ο λόγος νέων Συμβάσεων που πιθανόν να μεταβληθούν οι όροι εις βάρος των πρακτόρων με τη λογική take it or leave it;
  2. Η προμήθεια των πρακτόρων έχει καθοριστεί με Υπουργική απόφαση και δεν δύναται να αλλάξει χωρίς προηγούμενη συμφωνία της ΟΠΑΠ με τον νόμιμο συνδικαλιστικό εκπρόσωπο των πρακτόρων την ΠΟΕΠΠΠ.
  Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μεταβάλλεται σύμφωνα με την εμπορική πολιτική της ΟΠΑΠ, η οποία μπορεί να αφορά την συμπίεση της κερδοφορίας ώστε να κλείσουν πρακτορεία και να χάσουν τη βιωσιμότητα τους. Οι επενδύσεις που έγιναν στους χώρους τα προηγούμενα χρόνια βασίστηκαν σε συγκεκριμένο ποσοστό.
  Πρέπει να απαλειφθεί η διάταξη.