Άρθρο 03: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ

3.1 Τα Πρακτορεία πρέπει να πληρούν τους όρους της κείμενης νομοθεσίας σε θέματα πολεοδομίας, ασφάλειας, πυρασφάλειας, αγορανομικών και υγειονομικών διατάξεων.
3.2 Πέραν των όσων προβλέπονται στον Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, ισχύουν οι κάτωθι περιορισμοί αποστάσεων:
3.2.1 Όλα τα Πρακτορεία οφείλουν να απέχουν τουλάχιστον 100 μέτρα απόσταση, μετρούμενη ως η κοντινότερη διαδρομή πεζήαπό την κύρια είσοδο πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων σχολείων. Στους περιορισμούς της παραγράφου αυτής δεν υπάγονται τα Πρακτορεία, τα οποία λειτουργούσαν πριν την εφαρμογή της παρούσας, πλην της περίπτωσης μετεγκατάστασης.
3.2.2 Τα Πρακτορεία τύπου Α, Γ και ΣΤ οφείλουν να απέχουν μεταξύ τους απόσταση 100 τουλάχιστον μέτρων, μετρούμενη ως η κοντινότερη διαδρομή πεζή από τις κύριες εισόδους τους.
3.2.3 Τα Πρακτορεία τύπου Β οφείλουν να απέχουν μεταξύ τους τις αποστάσεις που ορίζονται για τα Καταστήματα τύπου Β από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων.
3.2.4 Τα Πρακτορεία τύπου Δ’ οφείλουν να απέχουν μεταξύ τους απόσταση 500 τουλάχιστον μέτρων, μετρούμενη ως η κοντινότερη διαδρομή πεζή από τις κύριες εισόδους τους.
3.3 Με εξαίρεση τις ως άνω αποστάσεις ο Φορέας Εκμετάλλευσης δικαιούται να κατανέμει γεωγραφικά και να εγκαθιστά τα Πρακτορεία του ελευθέρως εντός των κανόνων που θέτει η κάθε κατηγορία Πρακτορείου και των κάτωθι γενικών αρχών και περιορισμών χωροθέτησης:
3.3.1 Για την γεωγραφική κατανομή των Πρακτορείων του, ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να λαμβάνει υπόψη εμπορικά, πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Τέτοια κριτήρια ενδεικτικά συνιστούν, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των προηγούμενων δύο (2) ετών του αντίστοιχου νομού/περιφέρειας, όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ), ο πληθυσμός, το κατά κεφαλήν εισόδημα, η πληθυσμιακή πυκνότητα κάθε γεωγραφικής περιοχής, ο τουριστικός τυχόν χαρακτήρας της περιοχής, καθώς και σχετικά δημογραφικά στοιχεία της τελευταία διαθέσιμης απογραφής.
3.3.2 Στο πλαίσιο εφαρμογής πολιτικής υπεύθυνου παιγνιδιού, που υπαγορεύει τη διαμόρφωση ασφαλούς περιβάλλοντος για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τις πιθανές συνέπειες που εγκυμονεί η ευρεία διασπορά Τυχερών Παιγνίων, ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται, στο μέτρο που είναι δυνατό, να διεξάγει τα Τυχερά Παίγνια κατά προτεραιότητα μέσω τύπων Πρακτορείων που επιτυγχάνουν την ελαχιστοποίηση σε απόλυτο αριθμό των σημείων πώλησης των τυχερών Παιγνίων αλλά και τη μικρότερη διασπορά τους.
3.3.3 Ο Φορέας εκμετάλλευσης διεξάγει τα Τυχερά Παίγνια που απαιτούν διαφορετικά ηλικιακά όρια καταρχήν και στο μέτρο που είναι εφικτό από διαφορετικές κατηγορίες Πρακτορείων.
3.3.4 Η επέκταση του δικτύου του θα πρέπει να δικαιολογείται στο μέτρο που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και του παράνομου στοιχηματισμού.
3.4 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υιοθετεί καταγεγραμμένη πολιτική χωροθέτησης, εγκατάστασης και λειτουργίας των Πρακτορείων του, η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο μέτρα εξειδίκευσης και διαδικασίες σχετικά με:
3.4.1 Τα κριτήρια χωροθέτησης και τη βαρύτητα αυτών ανά γεωγραφική περιοχή ή κατηγορίες γεωγραφικών περιοχών.
3.4.2 Τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Πρακτορείων και τις προδιαγραφές που πρέπει αυτά να πληρούν σύμφωνα με την παρούσα, την κείμενη νομοθεσία και τις επιπλέον απαιτήσεις του Φορέα Εκμετάλλευσης.
3.4.3 Τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα Πρακτορεία ανά Τυχερό Παίγνιο και τον τρόπο κατανομής των Τυχερών Παιγνίων στα Πρακτορεία με βάση την εμπορική του πολιτική.
3.4.4 Τους κανόνες μετεγκατάστασης Πρακτορείων και της διαδικασίες έγκρισης της μετεγκατάστασης αυτών από το Φορέα Εκμετάλλευσης.
3.4.5 Τους κανόνες υπεύθυνου παιχνιδιού και περιστολής της επέκτασης του δικτύου του που εφαρμόζει.
3.4.6 Τις ιδιότητες που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο τωνΥπευθύνων Πρακτορείου.
3.4.7 Τα είδη των Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται ανά κατηγορία Πρακτορείου (τύπος Πρακτορείου, γεωγραφική περιοχή ή άλλη κατηγοριοποίηση)
3.5 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης γνωστοποιεί την πολιτική της προηγούμενης παραγράφου καθώς και κάθε τροποποίηση αυτής στην Ε.Ε.Ε.Π χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.
3.6 Ο Φορέας εκμετάλλευσης απαγορεύεται να εκχωρεί, ή να περιορίζει ή να δεσμεύεται έναντι οποιουδήποτε τρίτου αναφορικά με την αρμοδιότητά του και ευθύνη του δυνάμει της παρούσας για την χωροθέτηση και εγκατάσταση των Πρακτορείων του και παραμένει αποκλειστικά και τελικά υπεύθυνος για την εφαρμογή της παρούσας. Επιπλέον, οφείλει στα συμβατικά του κείμενα να είναι σε θέση ανά πάντα χρόνο να εφαρμόσει τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα που τυχόν κρίνει ο ίδιος απαραίτητα ή του υποδειχθούν από την Ε.Ε.Ε.Π για τη συμμόρφωσή του με την παρούσα.
3.7 Οι ειδικότερες κανονιστικές αποφάσεις που διέπουν τη διεξαγωγή και λειτουργία των παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων και του παιγνίου bingo lotto δύναται να καθορίζουν περιορισμούς ως προς τον αριθμό των σχετικών τύπων πρακτορείων.
3.8 Το ωράριο λειτουργίας των Πρακτορείων προσδιορίζεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης, εντός των ορίων από 09.00 μέχρι 02.00 της επομένης ή, εάν πρόκειται για ημέρα Παρασκευή ή Σάββατο ή παραμονή επίσημης αργίας, από 09.00 μέχρι 04.00 της επομένης.

 • 28 Μαΐου 2015, 14:08 | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

  9) Άρθρο 3
  3.2.2. τα 100μ να γίνουν 200μ.
  όπως ισχύει στη σύμβαση μας.
  10) 3.2.3. Προσθήκη : και 100μ. από τα υφιστάμενα (31.12.14) πρακτορεία.
  Δηλαδή τα Gaming Halls να απέχουν τουλάχιστον 100μ. από τα υπάρχοντα πρακτορεία.
  11) 3.2.4. τα 500μ να γίνουν 200μ.
  Δηλαδή το Bingo να μην αναπτυχτεί σε μεγάλες αίθουσες ανά 500μ., αλλά στα πρακτορεία μας, γι αυτό τα 200μ. να είναι η απόσταση μεταξύ τους, ώση και η απόσταση που προβλέπει η σύμβαση μας για τα πρακτορεία.
  12) Προσθήκη : 3.2.5. Τα υφιστάμενα πρακτορεία δεν είναι υποχρεωτικό να πληρούν τους παραπάνω περιορισμούς. Σε περίπτωση μετεγκατάστασης να ισχύουν οι περιορισμοί.
  13) Να καταργηθεί το 3.3
  Ολο το αρθρο επιτρεπει στον ΟΠΑΠ την αναπτυξη του δικτυου με ασαφεις προυποθεσεις, δινοντας του το δικαιωμα να δωσει κι άλλες αδιες από την επομενη κι ολας μερα της ισχυος του προτεινομενου κανονισμου γεμιζοντας την χωρα πρακτορεια.
  Στην συμβαση μας υπαρχει συγκεκριμενη δεσμευση και η οποια πρεπει να συνεχισει να ισχυει. Μεχρι λοιπον τα πρακτορεια να φτασουν στην αναλογια 1:3500 κατοικους ο ΟΠΑΠ να μην εχει το δικαιωμα να δωσει νεα αδεια .
  14) Να καταργηθεί το 3.4
  Οι όροι χωρομέτρησης, εγκατάστασης και λειτουργίας των πρακτορείων προβλέπονται επαρκέστατα από τη σύμβαση μας. Οποιαδήποτε λοιπόν προσθήκη είναι πλεονασμός και θα δημιουργήσει σύγχυση.
  15) Να καταργηθεί το 3.5
  Είναι πλεονασμός, καθώς η πολιτική του ΟΠΑΠ δεν πρέπει να μεταβάλλεται κάθε λίγο και λιγάκι και δίχως συγκεκριμένες αιτίες και αφορμές.
  16) Να καταργηθεί το 3.6
  Σε αυτή την παράγραφο προσπαθεί ο ΟΠΑΠ να στερήσει από την ΠΟΕΠΠΠ και τους πράκτορες το δικαίωμα της αλλαγής της σύμβασης μας με την σύμφωνη γνώμη μας. Είναι προφανές ότι πρέπει να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας που απορρέουν από την υπογεγραμμένη σύμβαση.
  17) Να καταργηθεί το 3.7
  Δεν πρέπει να έχει το δικαίωμα ο ΟΠΑΠ να θέσει πρόσθετους όρους και προϋπόθεσης λειτουργίας των VLTs και του Bingo που να αποκλείουν τα υφιστάμενα πρακτορεία.
  18) Να καταργηθεί το 3.8
  Το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας των πρακτορείων όπως και οι μέρες και ώρες λειτουργίας του μηχανογραφικού συστήματος προβλέπονται ήδη από την σύμβαση μας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ζητήσουμε από την ΕΕΕΠ να επιβάλλει στον ΟΠΑΠ, την υποχρεωτική λειτουργία οποιουδήποτε άλλου παραλλήλου συστήματος που θα κάνει την ίδια δουλειά με το μηχανογραφικό, όπως το σύστημα στο όποιο λειτούργει το Live σήμερα, ή οποιοδήποτε άλλο μελλοντικά σύστημα, να δουλεύει τις ίδιες μέρες και ώρες με το μηχανογραφικό, όπως αυτά προβλέπονται από την σύμβασή μας.

 • Άρθρο 03: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ

  3.1 Τα Πρακτορεία πρέπει να πληρούν τους όρους της κείμενης νομοθεσίας σε θέματα πολεοδομίας, ασφάλειας, πυρασφάλειας, καθώς και τυχόν αγορανομικών και υγειονομικών διατάξεων, όπου αυτό θα απαιτείται.
  3.2 Πέραν των όσων προβλέπονται στον Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, ισχύουν οι κάτωθι περιορισμοί αποστάσεων:
  3.2.1 Όλα τα Πρακτορεία οφείλουν να απέχουν τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα απόσταση, μετρούμενη ως η κοντινότερη διαδρομή πεζή από την κύρια είσοδο πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων σχολείων. Στους περιορισμούς της παραγράφου αυτής δεν υπάγονται τα Πρακτορεία, τα οποία λειτουργούσαν πριν την εφαρμογή της παρούσας, πλην της περίπτωσης μετεγκατάστασης.
  3.2.2 Τα Πρακτορεία τύπου Α και ΣΤ οφείλουν να απέχουν μεταξύ τους απόσταση διακοσίων (200) τουλάχιστον μέτρων, μετρούμενη ως η κοντινότερη διαδρομή πεζή από τις κύριες εισόδους τους.
  3.2.3 Τα Πρακτορεία τύπου Β οφείλουν να απέχουν μεταξύ τους τις αποστάσεις που ορίζονται για τα Καταστήματα τύπου Β από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων.
  3.2.4. Τα Πρακτορεία τύπου Β’ οφείλουν να απέχουν από τα Πρακτορεία τύπου Α’ και ΣΤ’ απόσταση πεντακοσίων (500) τουλάχιστον μέτρων, μετρούμενη ως η κοντινότερη διαδρομή πεζή από τις κύριες εισόδους τους.

  3.3 Τηρουμένων των ως άνω αποστάσεων, ο Φορέας Εκμετάλλευσης δικαιούται να κατανέμει γεωγραφικά και να χορηγεί νέες άδειες πρακτόρευσης ελευθέρως εντός των κανόνων που θέτει η κάθε κατηγορία Πρακτορείου και των κάτωθι γενικών αρχών και περιορισμών χωροθέτησης:
  3.3.1 Για την γεωγραφική κατανομή των νέων Πρακτορείων,ή μετεγκατάσταση των παλαιών ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να λαμβάνει υπόψη πρωτίστως την βιωσιμότητα των υφιστάμενων Πρακτορείων, καθώς και εμπορικά, πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια, κυρίως δε την υποχρέωση σε εθνικό επίπεδο να μην εκδίδονται νέες άδειες όπου παραβιάζεται η σχέση: μία άδεια ανά 3.500 κατοίκους. Τέτοια κριτήρια ενδεικτικά συνιστούν, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των προηγούμενων πέντε (5) ετών του αντίστοιχου νομού/περιφέρειας, όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ), ο πληθυσμός, το κατά κεφαλήν εισόδημα, η πληθυσμιακή πυκνότητα κάθε γεωγραφικής περιοχής, ο τουριστικός τυχόν χαρακτήρας της περιοχής, καθώς και σχετικά δημογραφικά στοιχεία της τελευταία διαθέσιμης απογραφής.
  3.3.2 Στο πλαίσιο εφαρμογής πολιτικής υπεύθυνου παιγνιδιού, που υπαγορεύει τη διαμόρφωση ασφαλούς περιβάλλοντος για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τις πιθανές συνέπειες που εγκυμονεί η ευρεία διασπορά Τυχερών Παιγνίων, ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται, να διεξάγει τα Τυχερά Παίγνια κατ’ αποκλειστικότητα μέσω των πιστοποιημένων Πρακτορείων, με στόχο την ελαχιστοποίηση σε απόλυτο αριθμό των σημείων πώλησης των τυχερών Παιγνίων αλλά και τη μικρότερη διασπορά τους.
  3.4 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υιοθετεί καταγεγραμμένη πολιτική χωροθέτησης, εγκατάστασης και λειτουργίας των Πρακτορείων, η οποία οφείλει, βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας , του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων αλλά και των όρων της υφιστάμενης συμβάσεως μεταξύ Φορέα Εκμετάλλευσης-Πρακτόρων, να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο μέτρα εξειδίκευσης και διαδικασίες σχετικά με:
  3.4.1 Τα κριτήρια χωροθέτησης και τη βαρύτητα αυτών ανά γεωγραφική περιοχή ή κατηγορίες γεωγραφικών περιοχών.
  3.4.2 Τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας νέων Πρακτορείων και τις προδιαγραφές που πρέπει αυτά να πληρούν σύμφωνα με την παρούσα, την κείμενη νομοθεσία και τις επιπλέον απαιτήσεις του Φορέα Εκμετάλλευσης.
  3.4.3 Τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα Πρακτορεία ανά Τυχερό Παίγνιο
  3.4.4 Τους κανόνες μετεγκατάστασης Πρακτορείων και της διαδικασίες έγκρισης της μετεγκατάστασης αυτών από το Φορέα Εκμετάλλευσης.
  3.4.5 Τους κανόνες υπεύθυνου παιχνιδιού και περιστολής της επέκτασης του δικτύου του που εφαρμόζει.
  3.4.6 Τις ιδιότητες που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των Υπευθύνων Πρακτορείου.
  3.4.7 Τα είδη των Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται ανά κατηγορία Πρακτορείου (τύπος Πρακτορείου, γεωγραφική περιοχή)
  3.5 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να γνωστοποιεί την πολιτική της προηγούμενης παραγράφου καθώς και κάθε τυχόν τροποποίηση αυτής προς έγκριση στην Ε.Ε.Ε.Π, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.Επιπλέον, οφείλει στα συμβατικά του κείμενα να είναι σε θέση ανά πάντα χρόνο να εφαρμόσει τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα που τυχόν κρίνει ο ίδιος απαραίτητα ή του υποδειχθούν από την Ε.Ε.Ε.Π για τη συμμόρφωσή του με την παρούσα.
  3.6 Ο Φορέας εκμετάλλευσης απαγορεύεται να εκχωρεί, ή να περιορίζει ή να δεσμεύεται έναντι οποιουδήποτε τρίτου αναφορικά με την αρμοδιότητά του και ευθύνη του δυνάμει της παρούσας για την χωροθέτηση και εγκατάσταση των Πρακτορείων του και παραμένει αποκλειστικά και τελικά υπεύθυνος για την εφαρμογή της παρούσας.
  3.7 Το ωράριο λειτουργίας των Πρακτορείων προσδιορίζεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ως εξής:
  α) Για τα Πρακτορεία τύπου Α’, εντός των ορίων από 09.00 μέχρι 24.00, τόσο τις καθημερινές όσο και τα Σαββατοκύριακα ή τις παραμονές επίσημης αργίας.
  β) Για τα Πρακτορεία τύπου Β’ και ΣΤ’, εντός των ορίων από 09.00 μέχρι 24.00 ή, εάν πρόκειται για ημέρα Παρασκευή ή Σάββατο ή παραμονή επίσημης αργίας, από 09.00 μέχρι 02.00 της επομένης.
  Σε κάθε περίπτωση το ανωτέρω ωράριο δεν θα είναι δεσμευτικό για τα Πρακτορεία τύπου Α’, τα οποία όμως θα πρέπει να εξυπηρετούν τους διαγωνιζόμενους κατά την διάρκεια της διεξαγωγής των παιγνίων του Φορέα Εκμετάλλευσης και τουλάχιστον κατά τις ώρες λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων.

 • 12 Μαΐου 2015, 13:55 | Μιχάλης Γαραντζιώτης

  Η καθιέρωση της απόστασης των 100 μέτρων από τις εισόδους των σχολείων θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα διότι:
  Α. Στα αστικά κέντρα διότι αν εφαρμοστεί αυστηρά πολλά πρακτορεία δεν θα μπορούν να μετεγκατεσταθούν σε κοντινή περιοχή από την περιοχή λειτουργίας των διότι υπάρχει ήδη πυκνό δίκτυό πρακτορείων και δεν θα υπάρχουν τα απαιτούμενα μέτρα.
  Β. Ήδη απαγορεύεται η συμμετοχή στα παιχνιδιών σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών.
  Γ. Με την λογική των απαγορεύσεων θα πρέπει στην ίδια απόσταση να απαγορευθεί η λειτουργία καταστημάτων που πωλούν είδη καπνού και οινοπνευματοδών ποτών δηλ. περίπτερα καφέ κλπ. πράγμα που πιστεύω ότι είναι υπερβολή και μαλών θα οδήγηση σε αντίθετα αποτελέσματα από τα προσδοκώμενα.

 • 5 Μαΐου 2015, 16:45 | ΣΤΑΥΡΟΣ A. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

  • Παρ. 3.2.: Δεν γίνεται αντιληπτό τι σχέση έχει ο ΚΒΠΝ με τις αποστάσεις μεταξύ των Πρακτορείων ή μεταξύ αυτών και σχολείων κλπ. Προτείνεται η διαγραφή της σχετικής φράσης.
  • Παρ. 3.4: Δεν είναι σαφές ποια είναι η πολιτική χωροθέτησης, εγκατάστασης και λειτουργίας των Πρακτορείων που υιοθετεί ο Φορέας Εκμετάλλευσης και πού καταγράφεται αυτή (π.χ. στην ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ ΑΕ;). Δεν είναι σαφές εάν η πολιτική αυτή έχει σχέση με την εμπορική πολιτική της παρ. 7.4.
  • Παρ. 3.4: Δεν είναι σαφές ποιες είναι οι «επιπλέον απαιτήσεις του Φορέα Εκμετάλλευσης» που αναφέρονται στην παρ. 3.4.2. ούτε τι μπορεί να αφορούν αυτές.
  • Παρ. 3.5.: Δεν είναι σαφές για ποιο λόγο ο Φορέας Εκμετάλλευσης γνωστοποιεί την πολιτική του της παρ. 3.4 στην ΕΕΕΠ, ούτε ποιος είναι ο ρόλος της ΕΕΕΠ (εάν υπάρχει) αναφορικά με την εν λόγω πολιτική (π.χ. θα την εγκρίνει; θα μπορεί να ζητεί την τροποποίησή της ή/και την επανυποβολή της ή απλά θα την κρατά στο αρχείο της;).

 • 30 Απριλίου 2015, 09:56 | Χρήστος

  «» 3.8 Το ωράριο λειτουργίας των Πρακτορείων προσδιορίζεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης, εντός των ορίων από 09.00 μέχρι 02.00 της επομένης ή, εάν πρόκειται για ημέρα Παρασκευή ή Σάββατο ή παραμονή επίσημης αργίας, από 09.00 μέχρι 04.00 της επομένης. «»

  Με δεδομένο ότι σήμερα το ισχύων ωράριο των πρακτορείων είναι, κατ ελάχιστο, όπως και το ωράριο των εμπορικών καταστημάτων μία τέτοια τερατώδης διεύρυνση μόνο κακό θα κάνει στην κοινωνία και θα «καταστρέψει» πολλούς πολίτες. Η γνώμη μου αρχικά είναι ότι το ωράριο λειτουργίας πρέπει να καθορίζεται από την ΕΕΕΠ και όχι από των φορέα εκμετάλευσης, να είναι περιοριστικό και όχι διευρυμένο και να έχει εφαρμογή σε όλους τους τύπους πρακτορείων με μια ελαστικότητα ίσως στα τύπου Β. Ιδιαίτερα δε, να έχει οπωσδήποτε μια μέρα αργία (Κυριακή;), ίσως και ένα απόγευμα καθημερινής και οπωσδήποτε τις καθημερινές διακοπή το μεσημέρι για την προστασία των παικτών από τον εθισμό. Μάλιστα αυτός ο περιορισμός πρέπει να επεκταθεί και στα διαδυκτιακά παίγνια γιατί αλλιώς το μόνο που θα καταφέρει θα είναι την μετακίνηση των παικτών από το επίγειο στο διαδίκτυο.

  Ένα κοινό ωράριο για τα επίγεια πρακτορεία αλλά και για τα διαδικτιακά από τις 9.00 μέχρι τις 15.00 και από τις 17.00 μέχρι τις 22.00 τις καθημερινές,
  από τις 9.00 ως τις 19.00 την καθημερινή που θα είναι κλειστά τα πρακτορεία το απόγευμα και
  συνεχόμενο 9.00 μέχρι 22.00 το Σαββάτο το βρίσκω ιδανικό.

 • 26 Απριλίου 2015, 16:53 | βαγγέλης

  να οριστεί μια μέρα την εβδομάδα που ΟΛΑ τα πρακτορεία ΟΛΩΝ των τύπων να είναι κλειστα…. έτσι μόνο θα πάρει σάρκα και οστά η πρωτοβουλία για ΥΠΕΥΘΥΝΟ παιχνίδι… ή μήπως φοβούνται οι ΜΕΤΟΧΟΙ ότι θα χάσουν την κουτάλα με τα ζουμιά;;;

 • 26 Μαρτίου 2015, 13:03 | GIORGOS

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 100 ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΞΟΙΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΑΠ ΔΕΝ ΕΚΠΟΣΩΠΕΙΤΑΙ ΟΠΩΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΖΕΙ.ΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΑ ΜΑΓΑΖΙΑ,ΧΩΡΙΣ ΝΑΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ.

 • 16 Μαρτίου 2015, 14:20 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Θα ληφθεί πρόνοια.

 • 13 Μαρτίου 2015, 14:35 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ

  Σχετικά με την απόσταση των 100 μέτρων : Κόπτονται όσοι έχουν σε επαρχιακή πόλη κεντρικό κατάστημα , καρπούνται το 70% του συνολικού τζίρου της πόλης τους και φυσικά δεν επιθυμούν να μειωθεί το μερίδιο τους . Και αυτό σε βάρος των περιφερειακών πρακτορείων που είναι η πλειοψηφία . ΦΤΑΝΕΙ ..Ακόμη και τα φαρμακεία στο κέντρο κάθε πόλης είναι το ένα δίπλα στο άλλο . ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Κανένα όριο στο εμπορικό κέντρο κάθε πόλης .
  Ευχαριστώ

 • 12 Μαρτίου 2015, 12:03 | Dionysia

  <>
  Τι θα γίνει με τις θρησκευτικές αργίες? Μήπως θα πρέπει να υπάρξει σαφής διάταξη ώστε πχ Ανήμερα Χριστούγεννα, Μεγάλη Παρασκευη, Ανήμερα Πάσχα. Μέχρι και τα καζίνο είναι κλειστά (νομίζω) τη Μ. Παρασκευή.

 • 11 Μαρτίου 2015, 13:27 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Καταγράφεται η παρατήρηση.Πράγματι, το θέμα του ωραρίου χρειάζεται προσοχή.

 • 11 Μαρτίου 2015, 10:02 | Βαιος

  Η υπαρχουσα συμβαση μεταξυ ΟΠΑΠ πρακτορων αναφερει πως το ωραριο των πρακτορειων ειναι ιδιο με των υπολοιπων εμπορικων καταστηματων.
  Αυτο το ωραριο δεν εφαρμοστηκε ποτε η ΟΠΑΠ αποφασισε πως οι κληρωσεις του ΚΙΝΟ θα παραταθουν εως της 22.00 και στη συνεχεια οι κυνοδρομιες εως της 23.00.
  Ερχετε τωρα η ΟΠΑΠ με το σχεδιο κανονισμου και προτεινει ωραριο λειτουργιας 9 το πρωι εως 2 μετα τα μεσανυχτα και Παρασκευη και Σαββατο 9 το πρωι εως 4 τα ξημερωματα.
  Εκτος απο το επιπλεον κοστος λειτουργιας και τον επιπλεον μοχθο των πρακτορων υπαρχει ενα ακομη ισως μεγαλυτερο θεμα εχει να κανει με την εγκληματικοτητα.
  Θεωρω πως θα πρεπει να ληφθει πολυ σοβαρα υποψη το θεμα του ωραριου σε συναρτηση με την εγκληματικοτητα.

 • 9 Μαρτίου 2015, 14:53 | Ε.Ε.Ε.Π.

  (Σε απάντηση στο Βαιος)

  Ο νόμος προβλέπει ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε υποβάλλει πρόταση στην ΕΕΕΠ. Η πρόταση υποβλήθηκε και η ΕΕΕΠ την έθεσε σε δημόσια διαβούλευση. Ο τελικός κανονισμός θα γίνει απο την ΕΕΕΠ ενόψει του υλικού που θα συλλεχθεί απο την διαβούλευση.

 • 9 Μαρτίου 2015, 14:52 | Ε.Ε.Ε.Π.

  (Σε απάντηση στο Στέφανος)

  Πρόκειται για ένα σχέδιο επι του οποίου γίνεται διαβούλευση.Καθόλου δεν προδικάζει το τελικό σχέδιο του κανονισμού μετά την επεξεργασία που θα κάνει η ΕΕΕΠ. Αρκετοί απο τους προβληματισμούς σας είναι σωστοί.

 • 9 Μαρτίου 2015, 14:55 | Ε.Ε.Ε.Π.

  (Σε απάντηση στο Andreas)

  Καταγράφεται η παρατήρηση.

 • 7 Μαρτίου 2015, 15:57 | Σοφία

  Θα είναι δυνατή η μεταφορά του Πρακτορείου σε άλλη περιοχή ή και η αλλαγή επωνυμίας ταυτόχρονα; Εάν ναι, τότε με ποιες προϋποθέσεις;

 • 7 Μαρτίου 2015, 13:15 | Μπουκαλης Σπυρος

  θετικο.οποιος εχει ορεξη γεια δουλεια θα δουλεψει.και πρεπει καποια στιγμη να αναβαθμιστει το επαγγελμα…

 • 6 Μαρτίου 2015, 15:15 | Andreas

  Με τον Υπό Διαβούλευση Κανονισμό Απαγορεύετε να εργάζεται κανείς μετά τα 60 χρόνια του και πριν τα 25 έτη του(6.3).
  Αλήθεια πότε βγαίνει κανείς σε σύνταξη (άρα θεωρείτε μη αποδοτικός από το Κράτος) στα 65 έτη με τάση τα επόμενα χρόνια να γίνει 67 έτη ??? ή κάνω λάθος??? Επίσης 18 ετών έχουν δικαίωμα να εκλέγουν Κυβέρνηση αλλά ΟΧΙ να
  έχουν Πρακτορείο ΟΠΑΠ.
  Πόσο Νόμιμη είναι αυτή η αξίωση??????????

 • 6 Μαρτίου 2015, 15:38 | Andreas

  Πως γίνεται να επιτευχθεί η : προστασία του κοινωνικού συνόλου από τις πιθανές συνέπειες που εγκυμονεί η ευρεία διασπορά Τυχερών Παιγνίων (3.3.2)???

  Ζητώντας την Μείωση της Απόστασης μεταξύ Δύο Πρακτορείων από 200m σε 100m. (3.2.1)????????????

  Εάν δεν κάνω λάθος Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει τη μείωση των Υπαρχόντων Πρακτορείων και ΟΧΙ την αύξηση τους.

 • 6 Μαρτίου 2015, 13:28 | ΤΑΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

  Συμφωνώ απόλυτα με προηγούμενο για την καζινοποίηση της χώρας.Είναι απαράδεκτο να συμβαίνει αυτό τουλάχιστον τώρα που η χώρα μας προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι.Αποτελεί νάρκη στα θεμέλια της κοινωνίας.Η απόσταση των 100 μέτρων απο πρακτορείο σε πρακτορείο όχι μόνο να μην υιοθετηθεί αλλά αντίθετα να αυξηθεί στα 500 μέτρα.

 • 6 Μαρτίου 2015, 12:31 | μπαμπης

  Τουαλέτες μη ξεχάσουν να βάλουν! Πάμε στα καφενεία δίπλα. Έλεος

 • 6 Μαρτίου 2015, 12:51 | giannis

  Μπράβο σε όποιον πήρε την πρωτοβουλία. Καιρός ήτανε να μπει μια τάξη.

 • 5 Μαρτίου 2015, 21:50 | socratis

  Λέτε σε αυτη τη παράγραφο..

  «3.3.2 Στο πλαίσιο εφαρμογής πολιτικής υπεύθυνου παιγνιδιού, που υπαγορεύει τη διαμόρφωση ασφαλούς περιβάλλοντος για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τις πιθανές συνέπειες που εγκυμονεί η ευρεία διασπορά Τυχερών Παιγνίων, ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται, στο μέτρο που είναι δυνατό, να διεξάγει τα Τυχερά Παίγνια κατά προτεραιότητα μέσω τύπων Πρακτορείων που επιτυγχάνουν την ελαχιστοποίηση σε απόλυτο αριθμό των σημείων πώλησης των τυχερών Παιγνίων αλλά και τη μικρότερη διασπορά τους.»

  Υπάρχει μελέτη του φορέα εκμετάλλευσης αλλά και διεθνείς μελέτες που αποδεικνύουν ότι η τοποθέτηση των VLT’s σε GH διπλασιάζουν την δαπάνη των παικτών, άρα και τη χασούρα τους.
  Είναι απαράδεκτο και παραπλανητικό να συνδέουμε το Υπεύθυνο παιχνίδι και το ασφαλές περιβάλλον με τον αριθμό των σημείων πώλησης και τη διασπορά τους (φωτογραφίζοντας 1500 ΚΑΖΙΝΟ στο κέντρο του αστικού ιστού) όταν οι μελέτες του ίδιου του φορέα (ΟΠΑΠ) λένε το ακριβώς αντίθετο, ότι η ευρεία διασπορά τους σε πρακτορεία ΣΤ του νόμου 4002/11, επιτυγχάνει μικρότερη απόδοση ανά VLT και αυτό είναι και το φυσιολογικό καθώς η κατασκευή των GH θυμίζουν Καζίνο και είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να στεγνώνουν τους παίκτες και να τους εθίζουν στα φρουτάκια.
  Προσέξτε γιατί οι ρυθμίσεις είναι απλές γραμμές σε λευκή σελίδα, που όμως θα καταστρέψουν οικογένειες..
  Γράφετε έναν Κανονισμό που θα δημιουργήσει τεράστια οικονομικά προβλήματα!
  Κοιτάξτε τι συμβαίνει στην Ιταλία όπου το σύνολο των Δήμων 3 χρόνια μετά την λειτουργία τους έχουν απίστευτη μείωση στο ΑΕΠ τους και διαμαρτύρονται εντονότατα για την καταστροφή που έχει συμβεί!
  Σε 2 χρόνια θα έχουμε καταστραφεί και στην Ελλάδα προς όφελος επιχειρηματικών συμφερόντων..
  Στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις Ευρωπαικές συνθήκες και τις αρχές του μονοπωλίου θα έπρεπε να φροντίζετε την ασφαλή πρόσβαση του μέσω σημείων πώλησης όπου η δαπάνη ελαχιστοποιείται και μια ματιά στις μελέτες θα σας κάνει να διαπιστώσετε ότι απαιτείται ΗΠΙΑ ανάπτυξη και όχι επιχειρηματικά επιθετική πολιτική.

 • 5 Μαρτίου 2015, 18:48 | Βαιος

  Στα ηδη παρα πολλα υπαρχοντα πρακτορεια θα προσθεσετε ακομη περισσοτερα ειναι δυνατον σε αποσταση 100 μετρων?
  Το ωραριο αυτο 9,00-2,00 και παρασκευη σαββατο εως 4,00 θα προστεθει σε ενα ηδη βεβαρημενο ωραριο απλα θα εξοντωσει τους πρακτορες επισης η εγκληματικοτητα εκεινες τις ωρες απλα θα προσθεσει θυματα σε εναν ηδη πληγωμενο απο εγκληματικοτητα κλαδο.

 • 5 Μαρτίου 2015, 18:53 | Στέφανος

  Γιατί δέχεστε να βγάλετε στην διαβούλευση και να θέσετε σε ισχύ ένα τόσο γενικόλογο σχέδιο. Δεν μιλά ο ΟΠΑΠ για τρόπο υπολογισμού των συνολικών καταστημάτων που θα προσφέρουν τυχερά παίγνια (οποιουδήποτε είδους) σε σχέση με τον πληθυσμό και το αφήνετε στην ευχέρεια του ιδιώτη. Φυσιολογικά θα πρέπει να ισχύσουν τα ίδια κριτήρια που ίσχυαν μέχρι σήμερα και βάση των οποίων έχουν υπογραφεί και οι τελευταίες συμβάσεις μεταξύ πρακτόρων ΟΠΑΠ. Από τη στιγμή μάλιστα που θα υπάρξει ανταγωνισμός παρόχων με τον ΟΠΑΠ (VLTs), το σύνολο των καταστημάτων και τις αποστάσεις δεν θα πρέπει να τις υπαγορεύσει η ΕΕΕΠ; Δεν μπορώ να κατανοήσω το γεγονός του ότι αφενός η πρόθεση του κειμένου είναι να διπλασιαστούν (τουλάχιστον) τα σημεία πώλησης από τα ήδη υφιστάμενα και από την άλλη να γίνεται σε αρμονία με την παρα 3.3.2 (Στο πλαίσιο εφαρμογής πολιτικής υπεύθυνου παιγνιδιού, που υπαγορεύει τη διαμόρφωση ασφαλούς περιβάλλοντος για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τις πιθανές συνέπειες που εγκυμονεί η ευρεία διασπορά Τυχερών Παιγνίων, ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται, στο μέτρο που είναι δυνατό, να διεξάγει τα Τυχερά Παίγνια κατά προτεραιότητα μέσω τύπων Πρακτορείων που επιτυγχάνουν την ελαχιστοποίηση σε απόλυτο αριθμό των σημείων πώλησης των τυχερών Παιγνίων αλλά και τη μικρότερη διασπορά τους.) Μα εννοείται ότι έως τώρα δεν δινότανε περισσότερες άδειες λειτουργίας πρακτορείων για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Ο υπάρχων αριθμός έχει ήδη υπολογιστεί σε συνδυασμό 3.3.2 και το 3.3.1 της παρούσης. Τι έχει αλλάξει ώστε να δικαιολογείται ο (τουλάχιστον διπλασιασμός) των πρακτορείων κάθε μορφής; Πως αυτό εναρμονίζεται με την 3.3.2; Δεν έρχεται σε αντίθεση και μάλιστα τόσο γενικόλογα. Μα με αυτό το κείμενο επιτυγχάνεται ακριβώς το αντίθετο με το πνεύμα του 3.3.2. Αφήνει τον ΟΠΑΠ να αποφασίσει για την ποσότητα των καταστημάτων ενώ θα έπρεπε αυτό (το δημόσιο) να τον καθορίσει και να τον επιβάλλει στον ΟΠΑΠ . (ΑΝ και επιμένω ο συνολικός αριθμός είναι ήδη καθορισμένος). Αν αναθεωρηθεί θα πρέπει να είναι προς τα κάτω και όχι προς τα πάνω όπως προσβλέπει ο ΟΠΑΠ. Ο πληθυσμός έχει μειωθεί μεταξύ προηγούμενης απογραφής του 20001 και τελευταίας απογραφής 2011 και ο υπολογισμός έχει γίνει με την πρώτη απογραφή. Αν βάλουμε λοιπόν 1300 νέα gaming hall θα πρέπει να επέλθει μείωση στα ήδη υπάρχοντα πρακτορεία και όχι αύξηση αυτών όπως προτείνει ο ΟΠΑΠ με το παρόν και τους τύπους που έχει σκοπό να ιδρύσει. Λογικά δεν μιλάω; Έτσι λογικά δεν έπρεπε να σκεφτεί και ΕΕΕΠ αν θέλει να είναι αντικειμενική και να προστατεύει στα αλήθεια τους Έλληνες από την απόλυτη τζογοποίηση τους και τον εθισμό τους προς αυτόν τον τομέα; ΕΙΛΗΚΡΙΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΕΙ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΖΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΠΛΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ;

 • 5 Μαρτίου 2015, 14:00 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Η πρόβλεψη του σχεδίου είναι να μπορεί ένα υφιστάμενο πρακτορείο να προσφέρει και υπηρεσίες υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ κλπ) και όχι το αντίθετο, δηλαδή τα καφενεία να προσφέρουν τυχερά παιχνίδια. Αν και γιαυτό, δηλαδή την προσφορά υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος, υπάρχουν και αντίθετες απόψεις.

 • 5 Μαρτίου 2015, 14:13 | Ε.Ε.Ε.Π.

  (Σε απάντηση στο ΗΛΙΑΣ)

  Οι παρατηρήσεις θα ληφθούν υπόψη στο τελικό σχέδιο.

 • 5 Μαρτίου 2015, 14:02 | Ε.Ε.Ε.Π.

  (Σε απάντηση στο Άγγελος Σερέτης)

  Σημειώνονται οι παρατηρήσεις σας.

 • 5 Μαρτίου 2015, 14:16 | Ε.Ε.Ε.Π.

  (Σε απάντηση στο Συμεωνιδης Ευαγγελος)

  Καταγράφεται η παρατήρηση και θα εξεταστεί

 • 5 Μαρτίου 2015, 13:43 | Ε.Ε.Ε.Π.

  (Σε απάντηση στο socratis)

  Η ουσία του σχολίου καταγράφεται για να ληφθεί υπόψη

 • 5 Μαρτίου 2015, 10:27 | Άγγελος Σερέτης

  Η λειτουργία πολλαπλών τύπου πρακτορείων από τον Φορέα Διαχείρισης και ο ουσιαστικά εκμηδενισμός της απαιτούμενης μεταξύ τους απόστασης στα 100 μέτρα, δεν προάγει την προστασία από τον εθισμό στα τυχερά παίγνια ούτε και την μικρότερη διασπορά τους.

  Κρίνεται αναγκαία η διατήρηση της υπάρχουσας απόστασης στα 200 μέτρα για τα υφιστάμενα πρακτορεία και η υιοθέτηση απόστασης στα 500 μέτρα από αυτά για οποιονδήποτε νέο τύπο πρακτορείων τυχόν υιοθετηθεί.

  Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας και του παράνομου στοιχηματισμού δεν δικαιολογεί επέκταση δικτύου παρά μόνο εκτεταμένη αντιμετώπιση από τις αστυνομικές και οικονομικές αρχές.

  Τέλος ο προτεινόμενος κανονισμός οφείλει να αναγνωρίζει τις έννομες συνέπειες της σύμβασης του Φορέα Διαχείρισης με τα υφιστάμενα πρακτορεία, αλλαγές στην οποία μπορούν να προέλθουν μόνο με μεταξύ τους συνεννόηση και συμφωνία πάντα στα πλαίσια που οι νόμοι του κράτους ορίζουν.

 • 3 Μαρτίου 2015, 20:54 | Συμεωνιδης Ευαγγελος

  ως προς το 3.8
  ο φορεας εκμεταλλευσης προσδιοριζει το ωραριο των παιγνιων οχι των καταστηματων.Αν το μέτρο των 7 ανοιχτων Κυριακων εφερε ακριβως αντιθετα απο τα προσδοκομενα αποτελεσματα στις μικρομεσαιες επιχειρησεις της αγορας,τί θα συμβει στα αντιστοιχα πρακτορεια με αυτο το εξοντωτικο,επικινδυνο και ταυτοχρονα υποχρεωτικο ωραριο? Προτεινω ειδικα για τα πρακτορεια τυπου Α,να παραμεινει ως εχει η υποχρεωση να ειναι ανοιχτα τις ωρες των εμπορικων καταστηματων και προαιρετικα τις υπολοιπες (ωρες)

 • 1 Μαρτίου 2015, 19:07 | ΗΛΙΑΣ

  κίνδυνο αποτελεί η αλλαγή της απόστασης που περιορίζεται στα 100 μέτρα μεταξύ υφιστάμενων πρακτορείων και νέου τύπου Γ και Δ. Κάθε 100 μέτρα και πρακτορείο δηλαδή συν στη μέση ένα gaming hall.
  Και φυσικά ότι χάνεται πλέον η μεταβίβαση της άδειας μας. Τραγικό γιατί ο καθένας μας με τους κόπους του δημιουργούσε εως τώρα μια υπεραξία της πελατείας του, μιας πελατείας που ο καθένας μας έκτησε με κόπους και δουλειά. Δεν ξέρω αν είναι νομιμο αλλά είναι τουλάχιστον ανηθικη αυτή η προσπάθεια από πλευράς ΟΠΑΠ.

 • 27 Φεβρουαρίου 2015, 17:36 | socratis

  Ένα γενικό σχόλιο για το άρθρο..
  Έχετε ακούσει για τον κανιβαλισμό μεταξύ των παιχνιδιών;
  Αν έχετε ακούσει τότε η περιβόητη απόσταση μεταξύ των πρακτορείων Α,Γ ΣΤ γιατί μειώνεται στα 100μ από τα 200μ που είναι σήμερα και διατηρείται εδώ και 50 χρόνια και γιατί εξαφανίζεται μεταξύ των πρακτορείων διαφορετικών κατηγοριών;
  Δηλαδή πιστεύετε ότι τα πρακτορεία Α, Γ, ΣΤ ανταγωνίζονται μεταξύ τους, ενώ δεν ανταγωνίζονται με τις κατηγορίες Β και Δ;
  Θα έχετε δηλαδή πρακτορείο του ΟΠΑΠ και δίπλα BINGO HALL και GH;
  Να χάσουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι;
  Πως βάζετε ωράρια γενικά από 09:00 έως 2:00 ή 4:00 για όλα τα είδη πρακτορείων;
  Θα βάλετε τους πράκτορες να δουλεύουν το ΚΙΝΟ ή το Στοίχημα μέχρι το πρωί; Και μην επιχειρηματολογήσετε για επιλογή του πράκτορα γιατί ο ανταγωνισμός θα φέρει ίδιο ωράριο μέχρι το πρωί για όλους!
  Γνωρίζετε την εγκληματικότητα;
  Πως θα προστατέψετε το προσωπικό των πρακτορείων σε κάθε γειτονιά μέχρι τις 4 το πρωί;
  Λέτε «Η επέκταση του δικτύου του θα πρέπει να δικαιολογείται στο μέτρο που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και του παράνομου στοιχηματισμού.»
  Τι είδους κριτήριο είναι αυτό;
  Ποιος θα τα ορίζει αυτά; Είναι μετρήσιμο μέγεθος η παρανομία;
  Εάν είναι σημαίνει ότι γνωρίζετε που γίνεται, πόσος τζίρος πραγματοποιείται, ποιοι την κάνουν και η εύλογη απορία που προκύπτει είναι, γιατί δεν την πιάνετε αυτή την παρανομία;

  Αυτό το άρθρο είναι η ταφόπλακα χιλιάδων οικογενειών πρακτόρων ΟΠΑΠ και θα πρέπει να το ανασκευάσετε εξ’ ολοκλήρου!Να εχετε υπ’ όψη σας ότι υπάρχουν εν ενεργεία Συμβάσεις πρακτόρευσης μεταξύ πρακτόρων και ΟΠΑΠ που συγκρούονται σε πάρα πολλά σημεία του σχεδίου Κανονισμού. Θα τις παραβλέψετε; Τις θεωρείτε άκυρες;
  Επιπλέον οι προδιαγραφές είναι τόσο ασαφείς που φαίνεται σαν να μην υπάρχουν προδιαγραφές..
  Είναι κακογραμμένο κείμενο που φιλοδοξεί να γίνει Κανονισμός και δεν έχει αρχή και τέλος…