Άρθρο 03 – Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Παιγνίων Καζίνο (ΚΠΣΠΚ)

Για να δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές για το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Παιγνίων Καζίνο (ΚΠΣΠΚ), πατήστε εδώ:

 • 14 Ιανουαρίου 2019, 12:09 | ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

  ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
  ΤΕΠ-3 Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Παιγνίων Καζίνο (ΚΠΣΠΚ)

  Παράγραφος 2.3.2.ιβ) και 2.3.2.ιγ)
  Παρακαλούμε οι ανωτέρω υποπαράγραφοι να διαγραφούν, καθόσον τα φορολογικά έντυπα δεν προβλέπεται να περιέχουν παρόμοιες ενδείξεις.

  Παράγραφος 2.3.4.γ)
  Παρακαλούμε η ανωτέρω υποπαράγραφος να αναδιατυπωθεί ως ακολούθως:
  «γ) Ονομαστική αξία μονάδων του παιγνιομηχανήματος (για τις περιπτώσεις παιγνίων πολλαπλών ονομαστικών αξιών, ως ονομαστική αξία μονάδων πίστωσης πρέπει να εμφανίζεται ο ελάχιστος κοινός διαιρέτης όλων των ονομαστικών αξιών των ελαχίστων μονάδων πίστωσης όλων των παιγνίων του παιγνιομηχανήματος)».

  Παράγραφος 3.2.1.δ)
  Παρακαλούμε η τελευταία λέξη της ανωτέρω υποπαραγράφου «στα Ελληνικά», να διαγραφεί, καθόσον εγκεκριμένα και λειτουργούντα στην Ελληνική Αγορά συστήματα δεν διαθέτουν μενού στην Ελληνική γλώσσα.

  Παράγραφος 3.3.2.α).ι.
  Η απαίτηση της παρούσας παραγράφου δύναται να εφαρμόζεται στις περιπτώσεις server based game ή και σε VLT’s που αφορούν σε τεχνολογίες με πρωτόκολλο G2S. Το πρωτόκολλο που υποστηρίζει την επικοινωνία των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών των Καζίνο με το ΚΠΣΠΚ είναι το SAS, το οποίο δεν διαθέτει αυτή τη δυνατότητα. Επομένως, η ανωτέρω υποπαράγραφος πρέπει να διαγραφεί.

  Παράγραφος 3.3.2.α).ιι.
  Η απαίτηση της παρούσας παραγράφου ως είναι μεταφρασμένη στην Ελληνική γλώσσα δεν είναι κατανοητή. Παρακαλούμε για καλύτερη απόδοση στην Ελληνική γλώσσα εκ του πρωτοτύπου Αγγλικού κειμένου.

  Παράγραφος 3.6.5
  Θεωρούμε ότι η τεχνική απαίτηση της παρούσας παραγράφου αφορά σε επαλήθευση λογισμικού συστημάτων με τρόπο που δεν υφίσταται σήμερα. Τα σύγχρονα εγκατεστημένα συστήματα στα Ελληνικά Καζίνο, δεν δύνανται να ελεγχθούν ούτε με εξωτερικές συσκευές ούτε με θύρα διεπαφής, καθόσον τα συστήματα αυτά διαθέτουν ενσωματωμένα συστήματα ελέγχου και επικύρωσης. Επομένως η παρούσα παράγραφος πρέπει να διαγραφεί.