Άρθρο 01 – Παιγνιομηχανήματα τύπου Καζίνο

Για να δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές για Παιγνιομηχανήματα τύπου Καζίνο, πατήστε εδώ:

 • 14 Ιανουαρίου 2019, 12:07 | ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

  KΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
  ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΖΙΝΟ

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

  Από τη μελέτη του συνόλου των κειμένων του παρόντος Σχεδίου Προδιαγραφών της παρούσας Διαβούλευσης, προκύπτει ως προς τα Τεύχη 1 έως και 11, ότι αυτά προέρχονται από μεταφράσεις των αντίστοιχων τεχνικών προτύπων του Οργανισμού Πιστοποιήσης GLI. Τα πρότυπα αυτά δεν χρησιμοποιήθηκαν απλώς ως βάση όπως θα αναμενόταν, αλλά ως πλήρες και συνολικό κείμενο.
  Η επιλογή αυτή έχει ως συνακόλουθο αποτέλεσμα να παραλειφθούν τελικώς σημαντικές τεχνικές αναφορές και απαιτήσεις που έπρεπε να ρυθμίζουν διάφορα αντικείμενα, λειτουργίες και εφαρμογές τα οποία προ πολλών ετών έχουν τεθεί νομίμως σε ισχύ, με τους έως σήμερα ισχύοντες κανονισμούς στην Ελληνική αγορά.
  Τούτο συμβαίνει καθόσον όπως διαφαίνεται, o Οργανισμός GLI δεν έχει θέσει σε δημοσιότητα αντίστοιχα δικά του Τεχνικά Πρότυπα για τα θέματα αυτά.
  Το συμπέρασμα με βάση τα ανωτέρω είναι ότι η επιλογή μετάφρασης και χρήσης μόνο των Τεχνικών Προτύπων του GLI ήταν μεν αναγκαία, αλλά όχι και ικανή συνθήκη για τη δημιουργία ολοκληρωμένης απαίτησης Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών.
  Ομοίως, στα κείμενα των παρόντων Κανονισμών (όπως προέκυψαν από τις μεταφράσεις των GLI Standards), υπάρχουν νέες τεχνικές ρυθμίσεις, οι οποίες όμως δεν συνάδουν, δεν συμπίπτουν και δεν βρίσκονται σε αρμονία, αλληλουχία και συνάφεια, με τους έως σήμερα νόμιμα ισχύοντες Κανονισμούς και ρυθμίσεις της Ελληνικής Αγοράς (π.χ. χορήγηση διαφημιστικών χρημάτων σε παίκτες μέσω είσπραξης μετρητών από τα μηχανήματα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών).
  Εκ των αμέσως ανωτέρω προκύπτει ότι η χρήση των GLI Standards όχι απλώς ως βάση αλλά ως πλήρες συνολικό κείμενο, αφενός διαταράσσει με μη ορθολογικό τρόπο τα νομίμως ισχύοντα στην Ελληνική Αγορά και αφετέρου δημιουργεί κενό ρυθμίσεων ενός επιδιωκόμενου Κανονιστικού Τεχνικού Πλαισίου.
  Για το Τεύχος Προδιαγραφών 12 του παρόντος Σχεδίου Κανονισμών που αφορά στο «Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου ΠΣΕΕ», διαπιστώνουμε ότι όμοιο ενιαίο κείμενο δεν υπάρχει στα εγχειρίδια Τεχνικών Προτύπων του GLI και το Ελληνικό κείμενο αποτελεί μια συρραφή τεχνικών προδιαγραφών, υβριδικής μορφής, για το οποίο σχετικά σχόλια θα παραθέσουμε στο τέλος του Τεύχους 12.
  Τέλος, για το σύνολο και των δώδεκα (12) Τευχών παρακαλούμε να υπάρξει νέα προσέγγιση, προκειμένου να αποφευχθούν υπάρχουσες μεταφραστικές αποκλίσεις από τα προτότυπα κείμενα, καθώς και λέξεις περιττές που μειώνουν το εννοιολογικό περιεχόμενο των κειμένων και σε μερικά σημεία το καθιστούν δυσνόητο.

  ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
  ΤΕΠ-1 Παιγνιομηχανήματα τύπου Καζίνο

  Παράγραφος 2.10.4

  Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής παρακαλούμε να συμπληρωθούν οι λέξεις «των παιγνιομηχανημάτων».

  Παράγραφοι 3.9.8.ιδ) και 3.9.8.ιστ)

  Παρακαλούμε στις ανωτέρω παραγράφους που αφορούν σε ύπαρξη μετρητών (meters) «Cashable Electronic Promotion In» και «Cashable Electronic Promotion Out» να γίνει αναφορά ώστε εφόσον τα μηχανήματα διαθέτουν τέτοιους μετρητές, να μην επιτρέπεται η χορήγηση μετρητών σε παίκτες μέσω των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών.

  Τούτο ζητείται, καθόσον από τη μία πλευρά δεν υπάρχει σκοπιμότητα παροχής τέτοιων χρημάτων στους παίκτες λόγω μάλιστα και ενδεχομένου μεγάλης καταδολίευσης αφαίρεσης των χρημάτων αυτών από το μικτό κέρδος παιχνιδιών και από την άλλη δεν υπάρχουν αντίστοιχες φορολογικές διατάξεις που να προβλέπουν την ορθή λειτουργία διάθεσης και καταγραφής των χρημάτων αυτών.