Άρθρο 04 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 79 ΤΟΥ ΠΔ 4/2018 (Α’ 7)

Στο άρθρο 79 του ΠΔ 4/2018 προστίθενται παράγραφοι ως εξής:
«13. Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο/ειδικότητα ΠΕ Παιδαγωγών ορίζονται: πτυχίο Παιδαγωγικού τμήματος ΑΕΙ, κατεύθυνσης Δασκάλων ή Νηπιαγωγών ή Σχολών Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγικών Ακαδημιών της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής.
14. Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο/ειδικότητα ΤΕ Βρεφοκόμων ορίζονται: πτυχίο του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ ή Ανωτέρων Σχολών Νηπιοβρεφοκόμων της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής.
15. Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο/ειδικότητα ΔΕ Βοηθών Παιδαγωγών Βρεφοκόμων ορίζονται: Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης των ειδικοτήτων Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Εκφρασης ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, ή Πτυχίο Σχολών ιδιωτικού τομέα ειδικότητας βρεφονηπιοκομίας διετούς φοίτησης και Απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων του τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών, Τμήματος Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων ή τμήματος ειδίκευσης του κλάδου Κοινωνικής Πρόνοιας των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων ή ισότιμων πτυχίων ή Βεβαίωση σπουδών Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών ειδικότητας Νηπιαγωγών ή Βρεφονηπιοκομίας διετούς τουλάχιστον φοίτησης και Απολυτηρίου Λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου.
16. Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στην Ειδικότητα ΔΕ ή ΥΕ Μαγείρων ορίζονται:
Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή υποχρεωτικής εκπαίδευσης αντίστοιχα και πιστοποιητικό εκπαίδευσης Ε.Φ.Ε.Τ. ή άλλου πιστοποιημένου φορέα, ή αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους για τη θέση αυτή».
17. Άλλες ειδικότητες, όπως καθηγητές ή δασκάλους μουσικής, ξένων γλωσσών, φυσικής αγωγής κ.λπ. κατόχους ανάλογων πτυχίων.