Άρθρο 09 – ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Οι εργαζόμενοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο ΤΑΥΠΥΠΠΟ, δύνανται να ενταχθούν σε προσωποπαγείς θέσεις οι οποίες συστήνονται κατά κατηγορία και κλάδο αντίστοιχων με αυτές που κατέχουν οι εργαζόμενοι. Οι προσωποπαγείς θέσεις διατηρούνται μέχρι την για οποιοδήποτε λόγο αποχώρηση του αντίστοιχου προσωπικού. Για όσο χρόνο υφίστανται οι θέσεις αυτές δεν είναι δυνατή η κάλυψη ισάριθμων και αντίστοιχων κατά κατηγορία και κλάδο οργανικών θέσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2. Η κατανομή των θέσεων της παρ. 1, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα διενεργείται με απόφαση του οικείου οργάνου διοίκησης, μετά από εισήγηση των προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, με βάση την αποστολή κάθε οργανικής μονάδας και τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η τοποθέτηση των υπαλλήλων διενεργείται με απόφαση του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης και, όπου δεν υπάρχει, της Διεύθυνσης των υπηρεσιών προσωπικού.

3. Για την ένταξη των εργαζομένων του ΤΑΥΠΥΠΠΟ στις προσωποπαγείς θέσεις των παρ. 1 και 2 απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ικανοποίηση των απαιτήσεων των άρθρων 4 έως 9 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκαν από την παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4369/2016 και των τυπικών προσόντων του κλάδου, της εκπαιδευτικής βαθμίδας και της ειδικότητας των αντίστοιχων θέσεων όπως αυτά ορίζονται στο π.δ. 50/2001 (Β’ 1111). Για τη ένταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται το πρόσθετο προσόν διορισμού του άρθρου 27 του π.δ. 50/2001 (Β’ 1111).

4. Ειδικότερα για το προσωπικό που θα ενταχθεί σε προσωποπαγείς θέσεις του Παιδικού Σταθμού, απαιτείται, πλέον των οριζόμενων στην παρ. 3, η υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ./43289/5.6.2018 (Β΄2179) Υπουργικής Απόφασης όπως ισχύει.

5. Για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων παραγράφων 3 και 4, ο εργαζόμενος υποβάλλει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών (30) από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αίτηση προς τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού συνοδευόμενη με τα σχετικά δικαιολογητικά των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου. Ο κατά τις ως άνω διατάξεις έλεγχος των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται το αργότερο εντός ενός μήνα (1) από την ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών φακέλων.
6. Η πράξη της ένταξης των υπαλλήλων εκδίδεται από τον αρμόδιο Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Το εντασσόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε βαθμό ανάλογα με τον χρόνο υπηρεσίας του, ο οποίος έχει διανυθεί στον φορέα προέλευσης, με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία εντάσσεται, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη του.

8. Με την αποδοχή της θέσης παύει οποιαδήποτε ενδεχόμενη οικονομική ή άλλη απαίτηση των εντασσόμενων υπαλλήλων κατά του ΤΑΥΠΥΠΠΟ, ακόμη κι αν αυτή απορρέει από δικαστική απόφαση, παραιτουμένων ρητά των εργαζομένων από αυτή.

9. Έως την ολοκλήρωση της ένταξης του προσωπικού, το ΤΑΥΠΥΠΠΟ καλύπτει τις δαπάνες που απαιτούνται για τη λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού και ευθύνεται αποκλειστικά για κάθε δαπάνη που προκαλείται από τη λειτουργία του.

  • 22 Αυγούστου 2018, 18:00 | Μαρία Στρατικοπούλου

    1. Η ρύθμιση προβλέπει τη μεταφορά του συνόλου του προσωπικού του ΤΑΥΠΥΠΠΟ σε προσωποπαγείς θέσεις στο ΥΠΠΟΑ, ενώ στον Οργανισμό του ΥΠΠΟΑ έχουν δημιουργηθεί, ήδη από το 2014, οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις. Για ποιον λόγο επιλέγεται η λύση των προσωποπαγών και όχι οργανικών θέσεων λοιπόν; Οι ανάγκες του παιδικού σταθμού σε προσωπικό δεν είναι πάγιες;
    2. Οι εργαζόμενοι του ΤΑΥΠΥΠΠΟ που δεν εργάζονται στον παιδικό σταθμό που περνά ως δομή στο ΥΠΠΟΑ, αλλά στην έδρα του Ταμείου και σε συνδικαλιστικούς φορείς (ομοσπονδία και σωματεία) με ποιο σκεπτικό θα πρέπει να γίνουν υπάλληλοι του ελληνικού δημοσίου; Δεν είναι πιο λογικό να παραμείνουν ως υπάλληλοι στους φορείς στους οποίους εργάζονται και οι οποίοι τους επέλεξαν ως εργαζόμενους με τα δικά τους κριτήρια:
    3. Με βάση το πόρισμα των ελεγκτών του ΓΛΚ που δημοσιεύτηκε στην ΕΦΣΥΝ http://www.efsyn.gr/arthro/kolafos-porisma-gia-amartolo-tameio, η διοίκηση του Ταμείο ελέγχεται, μεταξύ άλλων, και για παράνομες προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου. Δεν θα έπρεπε οι παρανόμως προσληφθέντες να εξαιρεθούν από τη ρύθμιση; Γιατί η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ προχωρά σε νομιμοποίηση παρανομιών της προηγούμενης (και ελεγχόμενης από τη δικαιοσύνη) διοίκησης του Ταμείου;

    Ευχαριστώ