Άρθρο 12 – Οικονομικές καταστάσεις – έλεγχος – Τροποποίηση άρθρου 13 του ν. 3864/2010

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 και τα πρώτα δύο εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3864/2010 (Α’ 119) προσαρμόζονται στην αντικατάσταση των δύο οργάνων διοίκησης του Ταμείου από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, και οι παρ. 2 και 3 διαμορφώνονται ως εξής:
«2. Εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση των ετήσιων και των τριμηνιαίων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει το Ταμείο ή τα οποία χρηματοδοτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του ν. 3601/2007, το Ταμείο εγκρίνει αντίστοιχα τις ετήσιες και τις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις του, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Οι ετήσιες και τριμηνιαίες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με την έκθεση του ελεγκτή της επόμενης παραγράφου, καθώς και την έκθεση πεπραγμένων των εκάστοτε οργάνων διοίκησης (δηλαδή, του Διοικητικού Συμβουλίου και, έως τη συγκρότησή του, του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής) και τις εκθέσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου αναφορικά με τη διαχείριση του Ταμείου, αποστέλλεται στη Βουλή των Ελλήνων, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ως προς τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αρχίζει την 30η Μαρτίου 2012 και ως προς τις τριμηνιαίες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις αρχίζει την 30η Μαρτίου 2014.
3. Ο τακτικός οικονομικός έλεγχος της ετήσιας οικονομικής διαχείρισης του Ταμείου διενεργείται από νόμιμους ελεγκτές ή αναγνωρισμένο ελεγκτικό γραφείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3693/2008, που επιλέγονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών με πενταετή θητεία, που μπορεί να παραταθεί μέχρι 30.6.2017. Οι ελεγκτές απολαμβάνουν πλήρους ανεξαρτησίας και έχουν πρόσβαση σε όλα τα βιβλία, στοιχεία και λογαριασμούς του Ταμείου και αναφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο για οποιοδήποτε θέμα άπτεται της οικονομικής διαχείρισης και του ελεγκτικού τους έργου. Πρόωρη λήξη της θητείας των ελεγκτών χωρεί κατ` ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.»