Άρθρο 02 – Εφαρμοστέες διατάξεις – Τροποποίηση άρθρου 1 του ν. 3864/2010

Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 1 του ν. 3864/2010 (Α’ 119), η αναφορά στον κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται από την αναφορά στον ν. 4548/2018 και το τελευταίο εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής:
«Όλως συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α’ 104), όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον δεν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις και τους στόχους του παρόντος νόμου.»