Άρθρο 11 – Ειδικά δικαιώματα του Ταμείου – Τροποποίηση άρθρου 10 του ν. 3864/2010

Στο άρθρο 10 του ν. 3864/2010 (Α’ 119), α) η παρ. 1 τροποποιείται προκειμένου να περιληφθεί παραπομπή στο γενικό εταιρικό δίκαιο, β) στην παρ. 2 καταργούνται οι περ. α) και ε), καθώς και η υποπερ. ii) της περ. β) και στην περ. i) της περ. β) εξειδικεύονται τα πιστωτικά ιδρύματα που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης, γ) η παρ. 3 αντικαθίσταται, δ) η παρ. 4 εξειδικεύεται ως προς το πεδίο εφαρμογής της, ε) οι παρ. 5 και 6 καταργούνται, στ) η παρ. 7 αντικαθίσταται, δ) οι παρ. 8 και 9 καταργούνται, ε) η παρ. 10 προσαρμόζεται ως προς το πεδίο εφαρμογής της στις λοιπές τροποποιήσεις του άρθρου 10, στ) προστίθεται νέα παρ. 10α, και οι παρ. 1 έως και 10α διαμορφώνονται ως εξής:
«1. Οι κοινές μετοχές και οι υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες που αποκτώνται βάσει του άρθρου 7, πέραν των δικαιωμάτων που παρέχουν στο Ταμείο σύμφωνα με το γενικό δίκαιο των εταιριών (ν. 4548/2018, Α’ 104 και κάθε άλλη σχετική διάταξη), παρέχουν και τα ειδικά δικαιώματα του παρόντος άρθρου.
2. Το Ταμείο εκπροσωπείται με ένα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του πιστωτικού ιδρύματος, στο οποίο έχει παρασχεθεί κεφαλαιακή ενίσχυση. Η ιδιότητα του εκπροσώπου του Ταμείου του παρόντος άρθρου είναι ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου του άρθρου 1 παρ. 3 εδάφιο β του ν. 3723/2008 (Α 250). Οι υποχρεώσεις αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων και πίστεως όπως ορίζονται στο άρθρο 16Β του παρόντος νόμου δεσμεύουν και τους εκπροσώπους του Ταμείου στα διοικητικά συμβούλια των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Ο εκπρόσωπος του Ταμείου στο διοικητικό συμβούλιο έχει:
α) [Καταργείται.]
β) Το δικαίωμα αρνησικυρίας στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του πιστωτικού ιδρύματος:
i. σχετικής με τη διανομή μερισμάτων και την πολιτική παροχών και πρόσθετων απολαβών (bonus) προς τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και για όσους έχουν τη θέση ή εκτελούν καθήκοντα γενικού διευθυντή, καθώς και για τους αναπληρωτές τους, για τα πιστωτικά ιδρύματα των οποίων ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων και χρεωστικών τίτλων, όπως αυτός υπολογίζεται κατά την περ. (ii) της παρ. 2 του άρθρου 9 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 680/2014 της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2014, υπερβαίνει το 10%, ή
ii. [Καταργείται.]
iii. που αφορά εταιρικές πράξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7Α και η οποία απόφαση δύναται να επηρεάσει σημαντικά τη συμμετοχή του Ταμείου στο Μετοχικό Κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύματος.
γ) Το δικαίωμα να ζητεί την αναβολή επί τρεις (3) εργάσιμες ημέρες της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του πιστωτικού ιδρύματος, προκειμένου να λάβει οδηγίες από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ταμείου. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί έως το πέρας της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του πιστωτικού ιδρύματος.
δ) Το δικαίωμα να ζητεί τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου.
ε) [Καταργείται].
Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του, ο εκπρόσωπος του Ταμείου στο διοικητικό συμβούλιο, λαμβάνει υπόψη του την επιχειρηματική αυτονομία του πιστωτικού ιδρύματος.
3. Για όσο διάστημα ο ως άνω δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων και χρεωστικών τίτλων υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%), οι σταθερές αποδοχές του πρόεδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και των λοιπών μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όσων έχουν τη θέση ή εκτελούν καθήκοντα γενικού διευθυντή, καθώς και των αναπληρωτών τους, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το σύνολο των αντίστοιχων αποδοχών του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι πάσης φύσης πρόσθετες μεταβλητές απολαβές (bonus) των ιδίων προσώπων καταργούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του υποβληθέντος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της διαδικασίας εγκρίσεως του προγράμματος κεφαλαιακής ενίσχυσης, σχεδίου αναδιάρθρωσης του πιστωτικού ιδρύματος και μέχρι την ολοκλήρωση αυτού. Ομοίως, για το χρονικό διάστημα συμμετοχής του πιστωτικού ιδρύματος στο πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, οι μεταβλητές αποδοχές μπορούν να λαμβάνουν μόνο τη μορφή μετοχών ή δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options) ή άλλων μέσων κατά την έννοια των άρθρων 52 ή 63 του Κανονισμού 575/2013, σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4261/2014 (Α’ 107). Αναφορικά με τα μερίσματα της ίδιας διάταξης, εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3723/2008 (Α’ 250).
4. Για τον σκοπό της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος το Ταμείο έχει ελεύθερη πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος με στελέχη ή συμβούλους της επιλογής του.
5. [Καταργείται.]
6. [Καταργείται.]
7. Τηρουμένου του άρθρου 83 του ν. 4261/2014, η αξιολόγηση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών του πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια:
(α) Κάθε μέλος πρέπει να μην ασκεί, ούτε να του έχει ανατεθεί κατά τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια πριν τον διορισμό του, σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, όπως Αρχηγού του Κράτους ή Προέδρου της Κυβέρνησης, ανώτερου πολιτικού αξιωματούχου, ανώτερου κυβερνητικού, δικαστικού ή στρατιωτικού υπαλλήλου, ή σημαντική θέση ως ανώτερου στελέχους δημοσίων επιχειρήσεων ή στελέχους πολιτικού κόμματος.
(β) Κάθε μέλος πρέπει να δηλώνει όλες τις οικονομικές διασυνδέσεις με το πιστωτικό ίδρυμα πριν από τον διορισμό του. Η αρμόδια αρχή πρέπει να έχει επιβεβαιώσει την ικανότητα και καταλληλότητά του για τη θέση, όπου αυτό προβλέπεται. Επιπλέον, οποιαδήποτε καταδίκη ή άσκηση ποινικής δίωξης με αμετάκλητο βούλευμα για αδικήματα που σχετίζονται με το οικονομικό έγκλημα αποτελεί λόγο παύσης της θητείας του μέλους.
8. [Καταργείται.]
9. [Καταργείται.]
10. Οι διατάξεις του παρόντος δεν αίρουν την υποχρέωση των μετόχων να διασφαλίσουν ότι τα διοικητικά συμβούλια και οι επιτροπές αυτών στελεχώνονται με μέλη τα οποία διαθέτουν επαρκή εμπειρία και ικανότητα με τρόπο ώστε να ενεργούν προς το βέλτιστο συμφέρον της τράπεζας και όλων των ενδιαφερομένων μερών.
10α. Τα κριτήρια που θεσπίζει το Ταμείο είναι συμπληρωματικά προς τα κριτήρια που προβλέπουν για τα διοικητικά συμβούλια οι ν. 4548/2018, 4261/2014, και, κατά περίπτωση, ο ν. 4706/2020 (Α’ 136), και δεν μπορούν να έρχονται σε αντίθεση με αυτά.»

  • 13 Μαΐου 2022, 10:22 | Δημήτρης Κοντέλλης

    1) Στην παρ. 2 σημείο β) iii) του νέου άρθρου 10 του ν 3864/2010 γίνεται αναφορά στις «εταιρικές πράξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7Α». Η παρ. 3 του άρθρου 7Α ωστόσο καταργείται με το νόμο αυτό.
    2) Στην παρ. 7 του νέου άρθρου 10 του ν 3864/2010 γίνεται αναφορά στην «αξιολόγηση των μελών του διοικητικού συμβουλίου». Δεδομένου ωστόσο ότι οι παρ. 4 και 5 του ίδιου άρθρου, που αναφέρονταν στην αξιολόγηση αυτή, διαγράφονται με το νέο νόμο δεν είναι ξεκάθαρο σε ποια αξιολόγηση αναφέρεται πλέον η παρ. 7.