Άρθρο 01 – Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, προκειμένου να επαυξηθεί η αποτελεσματικότητα αυτού και συνεπακόλουθα να ισχυροποιηθούν οι μηχανισμοί επίτευξης των στόχων του.