Άρθρο 04 – Κεφάλαιο, περιουσία – Τροποποίηση άρθρου 3 του ν. 3864/2010

Στο άρθρο 3 του ν. 3864/2010 (Α’ 119), α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 αντικαθίσταται η λέξη «χρηματοοικονομικών» από τη λέξη «χρηματοπιστωτικών», β) στην παρ. 5 προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και το νέο τρίτο εδάφιο βελτιώνεται νομοτεχνικά, και οι παρ. 3 και 5 αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Περιουσία του Ταμείου αποτελούν οι εισφορές, προς σχηματισμό κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των μετρητών, ομολόγων του ΕΤΧΣ και του ΕΜΣ ή άλλων χρηματοπιστωτικών τους μέσων, οι τόκοι της παρ. 2, οι εκδιδόμενες από πιστωτικά ιδρύματα και αποκτώμενες από το Ταμείο μετοχές, ομολογίες και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα κατά τα άρθρα 7 και 8 του παρόντος και κατά το πρώην άρθρο 63Ε του ν. 3601/2007 (Α 178), καθώς και όλα τα δικαιώματα οικονομικής φύσης που απορρέουν από τη συμμετοχή του Ταμείου στο Μετοχικό Κεφάλαιο πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, συμπεριλαμβανομένου του προϊόντος της εκκαθάρισης των ως άνω πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και των δικαιωμάτων έναντι των υπό εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων σε περίπτωση καταβολής του ποσού της διαφοράς της αξίας μεταξύ των μεταφερομένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αναφέρεται στην περ. α της παρ. 13 του πρώην άρθρου 63Δ του ν. 3601/2007 και στην παρ. 7 του πρώην άρθρου 63Ε του ίδιου νόμου, καθώς και τα δικαιώματα που προκύπτουν από δάνειο για σκοπούς εξυγίανσης που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος. Για τις κοινές μετοχές ή συνεταιριστικές μερίδες που περιέρχονται στο Ταμείο, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), το Ταμείο σχηματίζει ειδικό αποθεματικό, ισόποσο με την αξία αποτίμησής τους κατά τη μεταβίβασή τους σε αυτό.
5. Πριν από τη λήξη της διάρκειας του Ταμείου ή την έναρξη κάθε διαδικασίας εκκαθάρισής του, ο Υπουργός Οικονομικών αποφασίζει από κοινού με το ΕΤΧΣ και τον ΕΜΣ το φορέα και τον τρόπο με τον οποίο θα μεταφερθούν το κεφάλαιο και τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του Ταμείου, λόγω της λήξης της διάρκειάς του ή της εκκαθάρισής του. Για τον σκοπό αυτό, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να αναθέτει απευθείας την εκπόνηση μελέτης για τη διαδικασία μετάβασης σε ανεξάρτητο πάροχο χρηματοοικονομικών ή επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών, σύμφωνα με προηγούμενη κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του ΕΜΣ. Η ως άνω μεταφορά πραγματοποιείται σε φορέα ανεξάρτητο από το νομικό πρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται ότι η οικονομική και νομική θέση των ΕΤΧΣ και ΕΜΣ δεν θα χειροτερεύσει εκ του λόγου αυτού. Αν, κατά τη λήξη της διάρκειας του Ταμείου, και πριν την έναρξη της εκκαθάρισης, το Ταμείο δεν έχει πλέον υποχρεώσεις προς το ΕΤΧΣ ή τον ΕΜΣ και δεν κατέχει περιουσιακά στοιχεία επί των οποίων οι ανωτέρω έχουν εμπράγματες ασφάλειες ή άλλα δικαιώματα, τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου, γενομένης της εκκαθαρίσεως, μεταφέρονται αυτοδικαίως στο Ελληνικό Δημόσιο, ως οιονεί καθολικό του διάδοχο.»