Άρθρο 05-Προσδιορισμός Ενιαίου Φόρου Ακινήτων και χρόνος υποβολής δήλωσης

1. Ο ΕΝ.Φ.Α. προσδιορίζεται με πράξη άμεσου προσδιορισμού του φόρου που εκδίδεται από τη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013, Α’ 170).

2. Για τον προσδιορισμό του ΕΝ.Φ.Α. κατά το έτος 2014 λαμβάνονται υπόψη οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων που προβλέπονται στο άρθρο 23 του ν.3427/2005 (Α’ 312):
αα) για τα φυσικά πρόσωπα, οι δηλώσεις των ετών 2005 έως και 2014 και
ββ) για τα νομικά πρόσωπα, οι δηλώσεις 2013 και 2014.
Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις δηλώσεις αυτές αποτελούν τη «Δήλωση ΕΝ.Φ.Α.» έτους 2014, η οποία συντίθεται μηχανογραφικά από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και χρησιμοποιείται ως βάση για τον προσδιορισμό του ΕΝ.Φ.Α.

3. Για τον προσδιορισμό του ΕΝ.Φ.Α. λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των ακινήτων του προηγούμενου έτους με τις μεταβολές που επήλθαν. Για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, από 1.1.2014 και εφεξής, ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της μεταβολής και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα της 31ης Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 13:47 | ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΖΑΓΚΛΗ

  κύριοι, το Σύνταγμα εν ολίγοις προβλέπει την προστασία της ιδιοκτησίας, την ισότητα μεταξύ όλων των πολιτών και την φορολόγηση εκάστου αναλόγως των δυνατοτήτων του.
  λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη φορολογούνται τα κέρδη – εισοδήματα από κάθε περιουσία – ιδιοκτησία και εν προκειμένω τα ενοίκια από τα ακίνητα, οι τόκοι από τις καταθέσεις και τα μερίσματα από τις μετοχές, γιατί λοιπόν επιβάλετε φόρο κατοχής μόνο στα ακίνητα που σημειωτέον δεν ρευστοποιούνται (εκτός αν δέχεστε πληρωμές σε πέτρες, τούβλα, κ.λ.π.) και δεν επιβάλλετε φόρο κατοχής επί των καταθέσεων και επί των μετοχών; αυτό δε συνιστά άνιση και άδικη μεταχείριση πολλώ δε μάλλον αφού ο φόρος κατοχής θα καταβάλλεται και επί απρόσοδων ακινήτων;
  γιατί αφού θεωρητικά έχει επενδυθεί μαύρο χρήμα στα ακίνητα δεν ζητάτε πόθεν έσχες από όλους που αγόρασαν ακίνητο από την εφαρμογή του αντικειμενικού προσδιορισμού και εντεύθεν και διασταύρωση των καταθέσεων αγοραστή – πωλητή και καταλογισμό συμπληρωματικού φόρου επί της εμπορικής τιμής αγοράς του ακινήτου ή αλλιώς δίωξη πωλητή και αγοραστή με τις διατάξεις περί μαύρου χρήματος; αν ο συντελεστής φόρου της διαφοράς του ποσού μεταξύ αντικειμενικής και εμπορικής αξίας είναι λογικός (π. χ. 10-20 %) πιστεύω ότι πολλοί θα προσέλθουν αυτοβούλως και θα καταβάλλουν το τίμημα, εφόσον δεν θα υπάρχει και η επιβάρυνση φόρων κατοχής.
  κύριοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ο κατέχων οικόπεδο π. χ. 1.000 τ. μ. (1 στρέμμα)εντός σχεδίου με αντικειμενική αξία 500,00-600,00 € το τ.μ. πληρώνει ετήσιο φόρο κατοχής με 4,00 € το τ. μ., ήτοι :
  4,00 € Χ 1.000 τ.μ. = 4.000,00 € ετησίως (δηλαδή σε 5 έτη 20.000,00 €) για απρόσοδο οικόπεδο, εφόσον δεν έχει άλλες εκπλήξεις – προσαυξήσεις λόγω προσόψεων, κ.λ.π.. Συνειδητοποιείται ότι αυτό είναι παράλογο και ανέφικτο; ή είστε σε γυάλα; συνειδητοποιείται ότι πρόκειται περί κατάσχεσης των οικοπέδων;
  Όσον αφορά τα ακίνητα γιατί αναφέρεστε στην ενοποίηση – συγχώνευση των ΕΕΤΑ, πρώην ΕΕΤΗΔΕ με ΦΑΠ; Αν δεν απατώμαι ο ΕΕΤΗΔΕ και μετέπειτα ΕΕΤΑ έγινε ανεκτός από τους δικαστές με την προϋπόθεση της προσωρινότητας του φόρου λόγω εκτάκτων σοβαρών λόγων (κίνδυνος πτώχευσης της χώρας)δημοσίου συμφέροντος. Πως λοιπών μονιμοποιείται μια υπέρμετρη επιβάρυνση – φόρο το λεγόμενο ΕΕΤΗΔΕ,στη συνέχεια μετονομαζόμενο ΕΕΤΑ και τώρα ΕΝΦΑ και μας λέτε ότι συνολικά με το ΦΑΠ είναι και λιγότερο από ότι θα έπρεπε να πληρώνουμε;
  Στα κτίσματα γιατί δεν έχετε συντελεστή απομείωσης για τα διαμερίσματα ορόφων π. χ. 2ου, 3ου, κ.λ.π. στις πολυκατοικίες που δεν υπάρχει ασανσέρ; οι οποίες είναι πολλές προ του 1970, π. χ. προσφυγικές πολυκατοικίες, κ.λ.π.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 12:46 | ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΓΚΛΗΣ

  κύριοι, το Σύνταγμα εν ολίγοις προβλέπει την προστασία της ιδιοκτησίας, την ισότητα μεταξύ όλων των πολιτών και την φορολόγηση εκάστου αναλόγως των δυνατοτήτων του.
  λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη φορολογούνται τα κέρδη – εισοδήματα από κάθε περιουσία – ιδιοκτησία και εν προκειμένω τα ενοίκια από τα ακίνητα, οι τόκοι από τις καταθέσεις και τα μερίσματα από τις μετοχές, γιατί λοιπόν επιβάλετε φόρο κατοχής μόνο στα ακίνητα που σημειωτέον δεν ρευστοποιούνται (εκτός αν δέχεστε πληρωμές σε πέτρες, τούβλα, κ.λ.π.) και δεν επιβάλλετε φόρο κατοχής επί των καταθέσεων και επί των μετοχών; αυτό δε συνιστά άνιση και άδικη μεταχείριση πολλώ δε μάλλον αφού ο φόρος κατοχής θα καταβάλλεται και επί απρόσοδων ακινήτων;
  γιατί αφού θεωρητικά έχει επενδυθεί μαύρο χρήμα στα ακίνητα δεν ζητάτε πόθεν έσχες από όλους που αγόρασαν ακίνητο από την εφαρμογή του αντικειμενικού προσδιορισμού και εντεύθεν και διασταύρωση των καταθέσεων αγοραστή – πωλητή και καταλογισμό συμπληρωματικού φόρου επί της εμπορικής τιμής αγοράς του ακινήτου ή αλλιώς δίωξη πωλητή και αγοραστή με τις διατάξεις περί μαύρου χρήματος; αν ο συντελεστής φόρου της διαφοράς του ποσού μεταξύ αντικειμενικής και εμπορικής αξίας είναι λογικός (π. χ. 10-20 %) πιστεύω ότι πολλοί θα προσέλθουν αυτοβούλως και θα καταβάλλουν το τίμημα, εφόσον δεν θα υπάρχει και η επιβάρυνση φόρων κατοχής.

  κύριοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ο κατέχων οικόπεδο π. χ. 1.000 τ. μ. (1 στρέμμα)εντός σχεδίου με αντικειμενική αξία 500,00-600,00 € το τ.μ. πληρώνει ετήσιο φόρο κατοχής με 4,00 € το τ. μ., ήτοι :
  4,00 € Χ 1.000 τ.μ. = 4.000,00 € ετησίως (δηλαδή σε 5 έτη 20.000,00 €) για απρόσοδο οικόπεδο, εφόσον δεν έχει άλλες εκπλήξεις – προσαυξήσεις λόγω προσόψεων, κ.λ.π.. Συνειδητοποιείται ότι αυτό είναι παράλογο και ανέφικτο; ή είστε σε γυάλα; συνειδητοποιείται ότι πρόκειται περί κατάσχεσης των οικοπέδων;
  Όσον αφορά τα ακίνητα γιατί αναφέρεστε στην ενοποίηση – συγχώνευση των ΕΕΤΑ, πρώην ΕΕΤΗΔΕ με ΦΑΠ; Αν δεν απατώμαι ο ΕΕΤΗΔΕ και μετέπειτα ΕΕΤΑ έγινε ανεκτός από τους δικαστές με την προϋπόθεση της προσωρινότητας του φόρου λόγω εκτάκτων σοβαρών λόγων (κίνδυνος πτώχευσης της χώρας)δημοσίου συμφέροντος. Πως λοιπών μονιμοποιείται μια υπέρμετρη επιβάρυνση – φόρο το λεγόμενο ΕΕΤΗΔΕ,στη συνέχεια μετονομαζόμενο ΕΕΤΑ και τώρα ΕΝΦΑ και μας λέτε ότι συνολικά με το ΦΑΠ είναι και λιγότερο από ότι θα έπρεπε να πληρώνουμε;
  Στα κτίσματα γιατί δεν έχετε συντελεστή απομείωσης για τα διαμερίσματα ορόφων π. χ. 2ου, 3ου, κ.λ.π. στις πολυκατοικίες που δεν υπάρχει ασανσέρ; οι οποίες είναι πολλές προ του 1970, π. χ. προσφυγικές πολυκατοικίες, κ.λ.π.

 • 25 Οκτωβρίου 2013, 13:03 | Μιχάλης Μ.

  Άλλη περίπτωση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι αν εκτός σχεδίου περιοχή έχει χαρακτηριστεί βιότοπος, με πλήρη απαγόρευση δόμησης.

 • 25 Οκτωβρίου 2013, 10:35 | ΘΩΜΑΣ

  Με τον Νομο για τον Φόρο Ακινητης Περιουσίας τα Νομικά Πρόσωπα υπέβαλαν δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ χειρόγραφα.Στη δήλωση αυτή διαχώριζαν την φορολογούμενη περιουσία και την αφορολόγητη βάσει διατάξεων περι απαλλαγής του παραπάνω νόμου.Στο Ε9(2013) που είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν εξ’ υπαρχής όλα τα ακίνητά τους δεν διαχωρίζεται η περιουσία των Νομικών Προσώπων τα οποία βάσει του νέου Νόμου για τον ΕΝΦΑ απαλάσσονται του φόρου.Παράδειγμα
  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου(Ιερός Ναός) δηλώνει στο Ε9 του 2013 τον κυρίως Ναό με τον κωδικό 12(ειδικά κτίρια) και ηλεκτροδοτούμενο.Βάσει της υπ’ αριθ. 1129485/479/3-12-1996 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται ό,τι με το έντυπο Κ9 προσδιορίζονται και κτίρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στα έντυπα Κ1-Κ8.Συνεπώς γεννάται το ερώτημα πως θα διαχωρισθεί ο Ιερός Ναός που βάσει του σχεδίου Νόμου,άρθρο 3, για τον ΕΝΦΑ απαλλάσεται ως ιδιοχρησιμοποιούμενο για θρησκευτικούς σκοπούς απο π.χ ένα εκθεσιακό κέντρο που καταχωρείται στο Ε9 ως ειδικό κτίριο με τον ίδιο κωδικό 12.
  Φρονούμε λοιπόν ό,τι ή απαιτείται διαχωρισμός με ειδικό κωδικό απαλασσομένων κτιρίων στην εφαρμογή του Ε9(2013)για τα Νομικά πρόσωπα,προκειμένου να αποφευχθεί ταλαιπωρία τόσο για τα Νομικά Πρόσωπα ,όσο και για τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ με την υποβολή δικαιολογητικών απαλλαγής.

 • 24 Οκτωβρίου 2013, 19:22 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Πρέπει να προβλέψει ο νόμος μεγαλύτερο χρονικό διάστημα υποβολής δήλωσης μεταβολών για ορισμένες περιπτώσεις όπως οι κληρονόμοι θανόντος, νοσηλευόμενοι κλπ

 • 24 Οκτωβρίου 2013, 17:23 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

  Ο φόρος που επιβάλλεται επί των οικοπέδων εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού αδικεί κατάφορα τους ιδιοκτήτες οικοπέδων κειμένων εντός μικρών αγροτικών οικισμών (1-150 κατοίκων), προϋφισταμένων του έτους 1923, οι οποίοι έχουν δομηθεί με τα παλαιά πρότυπα της αγροτοκτηνοτροφικής οικονομίας (σπίτι και αγροτικός κλήρος μαζί ώστε όλη η οικογένεια να συνεισφέρει από κοινού στον σκληρό αγώνα για την επιβίωση). Για παράδειγμα, στο χωριό μου με πληθυσμό 40 κατοίκων τα περίπου 30 σπίτια (τα μισά περίπου ακατοίκητα πλέον), μαζί και το δικό μου, περιβάλλονται από εκτάσεις 5 έως 20 στρεμμάτων το καθένα (μεγάλο μέρος των οποίων έχουν υποστεί φυσική αναδάσωση λόγω της εγκατάλειψης), οι οποίες είχαν ανέκαθεν και εξακολουθούν να έχουν τον χαρακτήρα αγροτικού κλήρου. Παρ’ όλα αυτά με βάση τις ισχύουσες διατάξεις οι εκτάσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως οικόπεδα, παρ’ ότι δεν υπάρχει καμία προοπτική αξιοποίησης τους ως τέτοια. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο χωριό μου το τελευταίο νεόδμητο σπίτι έχει κτιστεί πριν από 25 χρόνια, ενώ έχει να πραγματοποιηθεί αγοραπωλησία ακινήτου πάνω από 30 χρόνια. Ο φόρος που προκύπτει για τα οικόπεδα αυτά με βάση την μοναδιαία αξία οικοπέδου και το συντελεστή φορολόγησης είναι υπέρογκος, ευθέως δυσανάλογος με την αγοραία αξία του οικοπέδου(;), πολλαπλάσιος του φόρου που αντιστοιχεί στα εντός αυτών υφιστάμενα κτίσματα και εν τέλει δυσβάσταχτος για τους υπόχρεους. Κατ’ εφαρμογή των κανόνων μιας ευνομούμενης πολιτείας επιβάλλεται η άμεση αποκατάσταση της παραπάνω περιγραφόμενης εξόφθαλμης αδικίας. Επί του θέματος αυτού έχω αποστείλει μέσω email την 5-10-2013 σχετική επιστολή στον κ. Υπουργό με τις προτάσεις μου. Ευχαριστώ.-

 • 24 Οκτωβρίου 2013, 16:16 | Μιχάλης Μ.

  Το σχέδιο νόμου δεν προβλέπει την δυνατότητα δήλωσης, και συνυπολογισμού της αντίστοιχης εύλογης έκπτωσης, στην περίπτωση που για οικόπεδο έχει εγκριθεί η πολεοδομική μελέτη, και εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ, αλλά δεν έχει κυρωθεί η πράξη επιμερισμού και εφαρμογής. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι:
  1. Με την πράξη εφαρμογής θα αφαιρεθεί ένα σημαντικό ποσοστό της έκτασης ως εισφορά σε γη.
  2. Ειδικά στην περίπτωση χαρακτηρισμού του συνόλου, ή μέρους που καθορίζει κρίσιμα την λειτουργικότητα του υπόλοιπου, των εκτάσεων ως κοινόχρηστων χώρων, μέχρι την απόδοση αποζημίωσης με τη μορφή άλλου οικοπέδου η δυνατότητα αξιοποίησης της υφιστάμενης έκτασηςσε σχέση με άλλα οικόπεδα που δεν υφίστανται αντίστοιχο περιορισμό είναι, αν όχι μηδενική, τουλάχιστον ουσιαστικά απομειομένη.

  Η μη πρόβλεψη εύλογης προσαρμογής στην φορολογητέα αξία, ειδικά στην περίπτωση που από την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης έχει παρέλθει χρόνος μακρύτερος αυτού που αναγνωρίζει ως εύλογο το Ευρωπαικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, παραβιάζει το Σύνταγμα (φορολογεί ύλη που δεν υφίσταται), και πρέπει το νομοσχέδιο να τροποποιηθεί ανάλογα διαφορετικά θα υπάρξουν σχετικά απόλυτα δικαιολογημένες προσφυγές.

  Αντίστοιχα θέματα προκύπουν αν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί χρήσης (πχ χαρακτηρισμός ως χώρος εκπαίδευσης) αλλά και σε περιπτώσεις που κυρωμένη πράξη εφαρμογής κατά εξακολούθηση προσβάλλεται, ανατρέπεται, επανεγκρίνεται κλπ κλπ με αποτέλεσμα να εμφανίζεται οικόπεδο ως εντός σχεδίου αλλά να χαρακτηρίζεται από νομική αβεβαιότητα που αποτρέπει την αξιοποίηση του.