Άρθρο 02-Υποκείμενο του φόρου

1. Υποκείμενο του φόρου είναι κάθε πρόσωπο ή οντότητα του άρθρου 1, ανάλογα με το δικαίωμα και το ποσοστό του, και ειδικότερα:
α) Αυτός που αποκτά δικαίωμα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία, από την ημερομηνία σύνταξης του οριστικού συμβολαίου κτήσης ή από την ημερομηνία τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται δικαίωμα ή καταδικάζεται ο δικαιοπάροχος σε δήλωση βουλήσεως.
β) Ο υπερθεματιστής, από την ημερομηνία σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης.
γ) Ο κληρονόμος και ειδικότερα:
αα) Ο εκ διαθήκης κληρονόμος, εφόσον έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της φορολογίας έτους.
ββ) Ο εξ αδιαθέτου κληρονόμος, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της φορολογίας έτους.
δ) Όποιος έχει αποκτήσει δικαίωμα σε ακίνητο με οριστικό συμβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου, εφόσον ο θάνατος επήλθε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της φορολογίας έτους.

2. Υποκείμενος στον ΕΝ.Φ.Α είναι και:
α) Αυτός που αποκτά δικαίωμα με προσύμφωνο αγοράς, εφόσον σε αυτό προβλέπεται η κατάρτιση της εμπράγματης δικαιοπραξίας με αυτοσύμβαση, με εξαίρεση το εργολαβικό προσύμφωνο.
β) Ο δικαιούχος ακινήτου από το Δημόσιο ή τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Ν.Π.Δ.Δ. και για το χρονικό διάστημα πριν από τη σύνταξη οριστικού παραχωρητηρίου, εφόσον έχει παραλάβει το ακίνητο.
γ) Ο κηδεμόνας για τα ακίνητα σχολάζουσας κληρονομιάς.
δ) Ο εκτελεστής διαθήκης ή εκκαθαριστής κληρονομίας για τα κληρονομιαία ακίνητα.
ε) Ο μεσεγγυούχος ακινήτου.
στ) Ο σύνδικος της πτώχευσης.
ζ) Ο νομέας επίδικου ακινήτου. Αν το ακίνητο εκνικηθεί με τελεσίδικη απόφαση, ο ΕΝ.Φ.Α. που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται.
η) Ο εργολάβος, για ακίνητο το οποίο, αν και συμφωνήθηκε να μεταβιβασθεί δεν έχει μεταβιβαστεί από τον γηπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός θα είχε υποδείξει, εφόσον έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας ή έχουν εκμισθωθεί ή χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο εντός των τριών αυτών ετών από τον εργολάβο.
θ) Αυτός που κατέχει ακίνητο που ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, χωρίς τη συναίνεσή του.

3. Ο πλήρης κύριος υποχρεούται στην καταβολή του συνολικού φόρου που βαρύνει το ακίνητο κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας του.

4. Αν συστάθηκε επικαρπία, ο συνολικός φόρος που βαρύνει το ακίνητο επιμερίζεται μεταξύ του ψιλού κυρίου και του επικαρπωτή ως εξής:

α) Αν ο επικαρπωτής είναι φυσικό πρόσωπο, ο φόρος που αναλογεί στο δικαίωμα αυτό ορίζεται ως ποσοστό του φόρου που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα του ακινήτου, ανάλογα με την ηλικία του επικαρπωτή ως εξής:
(αα) Στα 8/10, αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το 20ό έτος της ηλικίας του.
(ββ) Στα 7/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 20ό έτος της ηλικίας του.
(γγ) Στα 6/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 30ό έτος της ηλικίας του.
(δδ) Στα 5/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας του.
(εε) Στα 4/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 50ό έτος της ηλικίας του.
(στστ) Στα 3/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του.
(ζζ) Στα 2/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας του.
(ηη) Στο 1/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 80ό έτος της ηλικίας του.

β) Αν ο επικαρπωτής δεν είναι φυσικό πρόσωπο, ο φόρος που αναλογεί στο δικαίωμα αυτό ορίζεται στα 8/10 του φόρου που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα.

γ) Ο φόρος που αναλογεί στην ψιλή κυριότητα προκύπτει αν από το φόρο που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα αφαιρεθεί ο φόρος που αναλογεί στην επικαρπία.

5. Ο φόρος που αναλογεί στην οίκηση και στο δικαίωμα της επιφάνειας ισούται με το φόρο που αναλογεί στην επικαρπία. Στην περίπτωση αυτή ο φόρος που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα ισούται με το φόρο που αναλογεί στην ψιλή κυριότητα.

6. Ο φόρος που αναλογεί στο ενοχικό δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης ακινήτου προκύπτει σύμφωνα με το εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου του οποίου αποτελεί παρακολούθημα και κατά το ποσοστό του επί αυτού .

7. Ο φόρος που αναλογεί σε ακίνητο της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού ισούται με το φόρο που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα, χωρίς να οφείλεται φόρος από τον κύριο του ακινήτου.

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 13:15 | ergolavos

  Πολλές οικοδομές έχουν εγκαταληφθεί από τους εργολάβους λόγω της κρίσης. Κατά πρώτο είναι αβέβαιο αν θα συνεχισθούν κάποτε από τον ιδιο ή άλλο εργολάβο, ή θα παραμείνουν γιαπιά και θα χαθεί και η οικοδομική άδεια.
  Η απλή ύπαρξη μιας οικοδομικής άδειας δεν σημαίνει ότι το ακίνητο υπάρχει σε 3 έτη με τα σημερινά δεδομένα. Υπάρχει μόνο προσδοκία αποκτήσεως ακινήτου που σε περίπτωση εγκαταλείψεως από τον εργολάβο δεν υπάρχει ούτε αυτή.
  Επομένως αυτά τα δήθεν ακίνητα δεν μπορεί να φορολογούνται, αφού όσο δεν υφίσταται εργολάβος η προσδοκία αποκτήσεως τους είναι ανύπαρκτη. Για αυτό τον λόγο ούτε ως ημιτελή μπορούν να φορολογούνται.

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 11:35 | Κώστας Μαυροειδής

  30-10-2013
  Ο φόρος αυτός είναι ακόμη ένα επιπρόσθετο καρφί στο φέρετρο της Ελληνικής οικονομίας. «Οι πλούσιοι» πρέπει να πληρώσουν για τους απασχολούμενους στο δημόσιο που ελάχιστοι από αυτούς κάτι παράγουν, κάποιοι άλλοι ελάχιστα παράγουν και πάρα πολλοί απολύτως τίποτα εκτός από αέρα κοπανιστό. Συμπληρώνω, ότι εδώ «πλούσιος» δεν είναι αυτός που παράγει νόμιμα εισόδημα, αλλά αυτός που του έτυχε (π.χ. κληρονόμησε) να κατέχει νόμιμα πλούτο, είτε παράγει, είτε δεν παράγει εισόδημα.

  Έτσι εάν έχεις κληρονομήσει ένα οικόπεδο ενός στρέμματος π.χ. στην Εκάλη, που εννοείται δεν παράγει εισόδημα, πρέπει να πληρώσεις ετήσιο φόρο €30000.-!!! Το από που θα τα βρεις δεν ερωτάται. Αλλά ακόμη και εάν τα έχεις να τα πληρώσεις, δεν ερωτάται ποιό είναι το κόστος ευκαιρίας των πόρων αυτών. Απλά απόλυτα βλακωδώς οι ηλίθιοι γραφειοκράτες που εμπνεύστηκαν αυτό το τερατούργημα, υποθέτουν ότι οι πόροι αυτοί, στα χέρια τους θα αποδώσουν περισσότερα για όλους μας απ΄ότι εάν παρέμειναν στα χέρια των νομίμων ιδιοκτητών του, οι οποίοι με τον αντισυνταγματικό αυτό νόμο εξαναγκάζονται να τα παραδώσουν.

  Επιβεβαιώνεται λοιπόν η ρήση του παραλόγου, ότι τα λεφτά των άλλων στα χέρια των γραφειοκρατών αποδίδουν περισσότερα απ’ ότι όταν βρίσκονται στα χέρια των νομίμων ιδιοκτητών τους. Δυστυχώς αυτό είναι το απαύγασμα της οικονομικής σκέψης του πολιτικού κατεστημένου, που έχει επί κεφαλής ένα καθηγητή πανεπιστημίου των οικονομικών, και των παρατρεχάμενων συνοδοιπορούντων γραφειοκρατών.

  Πέραν των οικονομικών όμως, εάν και αυτό δεν είναι δήμευση και δεν μεταβάλλει το δικαίωμα ιδιοκτησίας, που κάποιοι αφελείς ακόμη πιστεύουν ότι προστατεύεται από το Σύνταγμα, σε υποχρέωση, τότε όποιος το ισχυρίζεται αυτό πρέπει να πάει να κοιταχθεί εάν λειτουργεί εκείνο το μέρος του εγκεφάλου του που εκτελεί την λειτουργία της λογικής σκέψης.

  Είναι καραμπινάτα αντισυνταγματικός ο νόμος αυτός και δεν χρειάζεται κανείς να είναι συνταγματολόγος για να το καταλάβει αυτό.

  Με δεδομένη την κατάσταση απόλυτης αβεβαιότητας στον φορολογικό τομέα και την επερχόμενη πλήρη κατάργηση της ατομικής ελευθερίας με το περίφημο περιουσιολόγιο, η ολοκληρωτική μεταβολή της Ελληνικής οικονομίας σε κολεκτιβιστική έχει συντελεσθεί. Δυστυχώς στην μεταβολή αυτή βοήθησε τα μάλα και η περίφημη Τρόϊκα, στην θετική παρέμβαση της οποίας μερικοί αφελείς από εμάς ελπίζαμε.

  Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας έχουν ήδη ουσία καταργηθεί και σύντομα είναι σχεδόν βέβαιο, ότι οι δημοκρατικιά εκλεγμένοι δυνάστες μας, θα πλιατσικολογήσουν και το 10% των τραπεζικών καταθέσεων απ’ όλους μας, για την ‘σωτηρία της πατρίδος’ βέβαια, γράφε την δική τους βραχύβια πολιτική επιβίωση μέσω παραπλάνησης του εκλογικού σώματος, έτσι ώστε το τελευταίο να μην αντιληφθεί, ότι ο κύριος, εάν όχι ο μόνος υπόλογος για την σημερινή κατάντια μας, είναι αυτοί οι ίδιοι. Το πολιτικό σύστημα και ο εσμός κομμάτων που συνεχίζει και σήμερα να κατέχει την Βουλή.

  Όλα αυτά οδηγούν αφεύκτως τον λογικά σκεπτόμενο πολίτη στο συμπέρασμα, ότι η δημοκρατία έχει και τυπικά καταργηθεί, η ανάπτυξη είναι αδύνατη με καταργημένα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και συνεπώς η σταδιακή αποπληρωμή του χρέους αδύνατη. Άλλωστε μέχρι στιγμής, εκτός του haircut που έγινε, δεν έχουμε πληρώσει ούτε ένα ευρώ από όσα οφείλουμε.

  Συνεπώς αργά ή (το πιθανότερο σχετικά) γρήγορα θα εμφανισθούν ακραίες λύσεις, μάλλον κολεκτιβιστικής απολυταρχικής μορφής είτε αριστερής, είτε δεξιάς έκφανσης.

  Τέλος επειδή το χρέος θα μείνει απλήρωτο, θα μας επιβληθούν έξωθεν και εξευτελιστικές για όλους μας και για το έθνος μας υποχρεώσεις μέσω δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και άλλων πόρων της χώρας, που θα εκτείνονται και στο απώτερο μέλλον (δυστυχώς έχει γίνει το ίδιο και στο παρελθόν). Έτσι μόνο θα καταλάβουμε τι σημαίνει βερίκοκο το να υποθηκεύεις το μέλλον των παιδιών σου δια του δανεισμού. Θα γίνουμε για κάποιες γενιές ένα είδος σκλάβων ξένων συμφερόντων, σε σημαντικά μεγαλύτερη έκταση από ότι σήμερα.

  Αυτή είναι πάντοτε η κατάληξη της ηλίθιας και λογικά λανθασμένης σκέψης, ότι μπορεί να λύσει κανείς το οικονομικό πρόβλημα με την παραγωγική δραστηριότητα και τα λεφτά των άλλων, ή με αυτά που δημιουργήθηκαν εκ του μηδενός (αύξηση της προσφοράς χρήματος) και δεν είναι αποτέλεσμα αμοιβής για παραγωγική δραστηριότητα.

  Καλό μας ταξίδι και όποιος είναι νέος και δεν φεύγει τάχιστα απ’ αυτήν την, από πολιτικής και οικονομικής άποψης απαράδεκτη χώρα του εξαναγκασμού και της ασυδοσίας των επαγγελματιών πολιτικών της, στο μέλλον θα πρέπει να κατηγορεί μόνο τον εαυτό του που δεν τόκανε εγκαίρως.

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 10:32 | Α.ΚΑΚΛΑΜΑΝΗς

  ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΖΕΥΤΟΥΝ ΠΟΛΛΑ.
  ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗς.

  Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗς ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΜΙΑ OFFSHORE ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟς ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙ ΤΟ ΦΟΡΟ. ΤΑ ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΑΥΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ Ο Κ υΦΥΠΟΥΡΓΟς.

  ΑΠΛΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΘΑ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ OFFSHORE ΟΠΩς ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ

  ΚΑΙ ΟΜΩς ΠΑΛΙ ΤΙΠΟΤΑ ΕΠ ΑΥΤΟΥ. ΤΥΧΑΙΟ ?

 • Στην Ελλάδα ισχύει μέχρι σήμερα δυσμενέστατο φορολογικό καθεστώς για τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς πράγμα που επιτάθηκε με τους δύο νόμους και τις υπουργικές αποφάσεις του ειδικού τέλους φορολόγησης ακινήτων (χαράτσι) του 2011 και του 2013, όπου οι σχετικές διατάξεις οδηγούν στην εγκατάλειψη διατηρητέων κτηρίων και κτηρίων σε ενεργούς οικισμούς και αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικών και παραδοσιακών κτηρίων. Το άρθρο 24 του Συνάγματος αλλά και οι διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα επιβάλλουν ειδική μεταχείριση των κτηρίων αυτών πράγμα που άλλωστε ισχύει τόσο στην Κύπρο όπου επικρατεί ανάλογη οικονομική κρίση και στα υπόλοιπα κράτη της Ευρ. Ένωσης.
  Θεωρούμε ότι ο νέος φορολογικός νόμος θα πρέπει να θέσει τέρμα στην κατάσταση αυτή δεδομένου ότι για τη συντήρηση τέτοιων κτηρίων οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλονται σε αυξημένες δαπάνες. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι επιβάλλεται η απαλλαγή των κτηρίων αυτών από φορολογικά βάρη ή υπαγωγή τους σε χαμηλότατη φορολογική κλίμακα και να συνδυάζεται και με έκπτωση των δαπανών των ιδιοκτητών για τη συντήρηση ή αποκατάστασή τους, έκπτωση η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη φορολογία του εισοδήματος, πράγμα που δεν ισχύει μέχρι σήμερα, αφού οι δαπάνες συντήρησης δεν εκπίπτουν από τη φορολογία αυτή.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 21:20 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  ΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΠΈΔΟΥ ΣΕ ΧΩΡΙΟ ΠΟΥ ΝΑΙ ΜΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΛΗΝ ΟΜΩς ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΠΤΗΓΜΕΝΟ.ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ 50 ΕΥΡΩ ΤΟ ΤΜ(ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 10 ΕΥΡΩ)7,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΦΟΡΟ 2250 ΕΥΡΩ ΕΝΑΝΤΙ 175 ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΠ.ΜΗΠΩς ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΙς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕς ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕς ΑΞΙΕς? Ο κ.ΚΑΡΑΒΙΤΗς ΕΜΠΝΕΥΣΤΗς ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΒΓΗΚΕ ΣΕ ΠΡΩΙΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΕΙΡΩΝΕΙΑ ΜΑς ΕΙΠΕ ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΑΓΡΟΤΗς ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 2-3 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΤΡΕΜΜΑ.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 12:44 | ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΖΑΓΚΛΗ

  κύριοι, το Σύνταγμα εν ολίγοις προβλέπει την προστασία της ιδιοκτησίας, την ισότητα μεταξύ όλων των πολιτών και την φορολόγηση εκάστου αναλόγως των δυνατοτήτων του.
  λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη φορολογούνται τα κέρδη – εισοδήματα από κάθε περιουσία – ιδιοκτησία και εν προκειμένω τα ενοίκια από τα ακίνητα, οι τόκοι από τις καταθέσεις και τα μερίσματα από τις μετοχές, γιατί λοιπόν επιβάλετε φόρο κατοχής μόνο στα ακίνητα που σημειωτέον δεν ρευστοποιούνται (εκτός αν δέχεστε πληρωμές σε πέτρες, τούβλα, κ.λ.π.) και δεν επιβάλλετε φόρο κατοχής επί των καταθέσεων και επί των μετοχών; αυτό δε συνιστά άνιση και άδικη μεταχείριση πολλώ δε μάλλον αφού ο φόρος κατοχής θα καταβάλλεται και επί απρόσοδων ακινήτων;
  γιατί αφού θεωρητικά έχει επενδυθεί μαύρο χρήμα στα ακίνητα δεν ζητάτε πόθεν έσχες από όλους που αγόρασαν ακίνητο από την εφαρμογή του αντικειμενικού προσδιορισμού και εντεύθεν και διασταύρωση των καταθέσεων αγοραστή – πωλητή και καταλογισμό συμπληρωματικού φόρου επί της εμπορικής τιμής αγοράς του ακινήτου ή αλλιώς δίωξη πωλητή και αγοραστή με τις διατάξεις περί μαύρου χρήματος; αν ο συντελεστής φόρου της διαφοράς του ποσού μεταξύ αντικειμενικής και εμπορικής αξίας είναι λογικός (π. χ. 10-20 %) πιστεύω ότι πολλοί θα προσέλθουν αυτοβούλως και θα καταβάλλουν το τίμημα, εφόσον δεν θα υπάρχει και η επιβάρυνση φόρων κατοχής.
  κύριοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ο κατέχων οικόπεδο π. χ. 1.000 τ. μ. (1 στρέμμα)εντός σχεδίου με αντικειμενική αξία 500,00-600,00 € το τ.μ. πληρώνει ετήσιο φόρο κατοχής με 4,00 € το τ. μ., ήτοι :
  4,00 € Χ 1.000 τ.μ. = 4.000,00 € ετησίως (δηλαδή σε 5 έτη 20.000,00 €) για απρόσοδο οικόπεδο, εφόσον δεν έχει άλλες εκπλήξεις – προσαυξήσεις λόγω προσόψεων, κ.λ.π.. Συνειδητοποιείται ότι αυτό είναι παράλογο και ανέφικτο; ή είστε σε γυάλα; συνειδητοποιείται ότι πρόκειται περί κατάσχεσης των οικοπέδων;
  Όσον αφορά τα ακίνητα γιατί αναφέρεστε στην ενοποίηση – συγχώνευση των ΕΕΤΑ, πρώην ΕΕΤΗΔΕ με ΦΑΠ; Αν δεν απατώμαι ο ΕΕΤΗΔΕ και μετέπειτα ΕΕΤΑ έγινε ανεκτός από τους δικαστές με την προϋπόθεση της προσωρινότητας του φόρου λόγω εκτάκτων σοβαρών λόγων (κίνδυνος πτώχευσης της χώρας)δημοσίου συμφέροντος. Πως λοιπών μονιμοποιείται μια υπέρμετρη επιβάρυνση – φόρο το λεγόμενο ΕΕΤΗΔΕ,στη συνέχεια μετονομαζόμενο ΕΕΤΑ και τώρα ΕΝΦΑ και μας λέτε ότι συνολικά με το ΦΑΠ είναι και λιγότερο από ότι θα έπρεπε να πληρώνουμε;
  Στα κτίσματα γιατί δεν έχετε συντελεστή απομείωσης για τα διαμερίσματα ορόφων π. χ. 2ου, 3ου, κ.λ.π. στις πολυκατοικίες που δεν υπάρχει ασανσέρ; οι οποίες είναι πολλές προ του 1970, π. χ. προσφυγικές πολυκατοικίες, κ.λ.π.

 • Υπό την προτεινόμενη μορφή του ΕΝΦΑ, τα ακίνητα για τα οποία υφίσταται προσύμφωνο με δικαίωμα αυτοσύμβασης φορολογούνται διπλά, καθώς υποκείμενοι είναι και ο κύριός τους και ο αντισυμβαλλόμενος με δικαίωμα αυτοσύμβασης. Εφόσον όμως θεωρείται ότι το κτηματολόγιο απεικονίζει τα εμπράγματα δικαιώματα, προκειμένου να είναι ευκολότερος ο έλεγχος από τις φορολογικές αρχές, θα πρέπει υποκείμενος να είναι ο κύριος του ακινήτου όπως εμφανίζεται στο κτηματολόγιο, εκτός αν υπάρχει άλλη συμφωνία μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, γεγονός που θα αποδεικνύεται κατά περίπτωση με το συμβολαιογραφικό έγγραφο του προσυμφώνου.

  Πρόταση: Άρθρο 2, παρ. 2, περίπτωση α – Στην περίπτωση προσύμφωνου με δικαίωμα αυτοσύμβασης, τον φόρο να τον πληρώνει όποιος φαίνεται στο Κτηματολόγιο, εκτός και αν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό μεταξύ των μερών, το οποίο θα τεκμηριώνεται με συμβολαιογραφική πράξη.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 12:06 | ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΓΚΛΗΣ

  κύριοι, το Σύνταγμα εν ολίγοις προβλέπει την προστασία της ιδιοκτησίας, την ισότητα μεταξύ όλων των πολιτών και την φορολόγηση εκάστου αναλόγως των δυνατοτήτων του.
  λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη φορολογούνται τα κέρδη – εισοδήματα από κάθε περιουσία – ιδιοκτησία και εν προκειμένω τα ενοίκια από τα ακίνητα, οι τόκοι από τις καταθέσεις και τα μερίσματα από τις μετοχές, γιατί λοιπόν επιβάλετε φόρο κατοχής μόνο στα ακίνητα που σημειωτέον δεν ρευστοποιούνται (εκτός αν δέχεστε πληρωμές σε πέτρες, τούβλα, κ.λ.π.) και δεν επιβάλλετε φόρο κατοχής επί των καταθέσεων και επί των μετοχών; αυτό δε συνιστά άνιση και άδικη μεταχείριση πολλώ δε μάλλον αφού ο φόρος κατοχής θα καταβάλλεται και επί απρόσοδων ακινήτων;
  γιατί αφού θεωρητικά έχει επενδυθεί μαύρο χρήμα στα ακίνητα δεν ζητάτε πόθεν έσχες από όλους που αγόρασαν ακίνητο από την εφαρμογή του αντικειμενικού προσδιορισμού και εντεύθεν και διασταύρωση των καταθέσεων αγοραστή – πωλητή και καταλογισμό συμπληρωματικού φόρου επί της εμπορικής τιμής αγοράς του ακινήτου ή αλλιώς δίωξη πωλητή και αγοραστή με τις διατάξεις περί μαύρου χρήματος; αν ο συντελεστής φόρου της διαφοράς του ποσού μεταξύ αντικειμενικής και εμπορικής αξίας είναι λογικός (π. χ. 10-20 %) πιστεύω ότι πολλοί θα προσέλθουν αυτοβούλως και θα καταβάλλουν το τίμημα, εφόσον δεν θα υπάρχει και η επιβάρυνση φόρων κατοχής.

  κύριοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ο κατέχων οικόπεδο π. χ. 1.000 τ. μ. (1 στρέμμα)εντός σχεδίου με αντικειμενική αξία 500,00-600,00 € το τ.μ. πληρώνει ετήσιο φόρο κατοχής με 4,00 € το τ. μ., ήτοι :
  4,00 € Χ 1.000 τ.μ. = 4.000,00 € ετησίως (δηλαδή σε 5 έτη 20.000,00 €) για απρόσοδο οικόπεδο, εφόσον δεν έχει άλλες εκπλήξεις – προσαυξήσεις λόγω προσόψεων, κ.λ.π.. Συνειδητοποιείται ότι αυτό είναι παράλογο και ανέφικτο; ή είστε σε γυάλα; συνειδητοποιείται ότι πρόκειται περί κατάσχεσης των οικοπέδων;
  Όσον αφορά τα ακίνητα γιατί αναφέρεστε στην ενοποίηση – συγχώνευση των ΕΕΤΑ, πρώην ΕΕΤΗΔΕ με ΦΑΠ; Αν δεν απατώμαι ο ΕΕΤΗΔΕ και μετέπειτα ΕΕΤΑ έγινε ανεκτός από τους δικαστές με την προϋπόθεση της προσωρινότητας του φόρου λόγω εκτάκτων σοβαρών λόγων (κίνδυνος πτώχευσης της χώρας)δημοσίου συμφέροντος. Πως λοιπών μονιμοποιείται μια υπέρμετρη επιβάρυνση – φόρο το λεγόμενο ΕΕΤΗΔΕ,στη συνέχεια μετονομαζόμενο ΕΕΤΑ και τώρα ΕΝΦΑ και μας λέτε ότι συνολικά με το ΦΑΠ είναι και λιγότερο από ότι θα έπρεπε να πληρώνουμε;
  Στα κτίσματα γιατί δεν έχετε συντελεστή απομείωσης για τα διαμερίσματα ορόφων π. χ. 2ου, 3ου, κ.λ.π. στις πολυκατοικίες που δεν υπάρχει ασανσέρ; οι οποίες είναι πολλές προ του 1970, π. χ. προσφυγικές πολυκατοικίες, κ.λ.π.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 11:36 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ

  Με το υπο συζήτηση νέο φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπεται η αντικατάσταση από το 2014 του Ε.Ε.Τ.Α πρώην Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.ΤΗ.Δ.Ε) και του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας από ενιαίο φόρο ακινήτων.
  Με την κατάργηση όμως του πρώην Ε.Ε.ΤΗ.Δ.Ε και φυσικά την ποσοτικά μεταφορά του στον ενιαίο φόρο ακινήτων, δημιουργείται υπέρμετρη αδικία στους «ψιλούς κυρίους» των ακινήτων, αφού αυτοί θα επιβαρυνθούν για δαπάνη που μέχρι σήμερα βάσει του άρθρου 53 του Ν.4021 /2011 αφορούσε τον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου και όχι τον ψιλό κύριο.
  Στην ουσία δηλαδή θα το πληρώσουν αυτοί (οι ψιλοί κύριοι), δεδομένου ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η μέση ηλικία συνήθως των επικαρπωτών είναι μεγαλύτερη των 60 ετών , οπότε οι ψιλοί κύριοι θα επιβαρυνθούν με το 70 % τουλάχιστον της πρώην δαπάνης Ε.Ε.ΤΗ.Δ.Ε , χωρίς να έχουν έσοδα από την επικαρπία. Αυτό το γεγονός μάλιστα είναι ιδιαίτερα σοβαρό ,ειδικά στην δύσκολη σημερινή οικονομική κατάσταση της χώρας, ιδίως για χωριστές οικογένειες π.χ επικαρπωτής σύζυγος αποθανόντα χωρίς παιδιά, με ψιλο κύριο ανηψιό αυτού. Για τις λοιπές οικογένειες ( επικαρπωτής και ψιλός κύριος να είναι συγγενείς εξ αίματος ) δεν τίθεται θέμα καταμερισμού του ενιαίου φόρου ακινήτων, αφού συνήθως πληρώνεται εξ’ ολοκλήρου από τον επικαρπωτή .
  Προτείνω να αντικατασταθεί η παράγραφος 4.α του Αρθρου 2 ως εξης
  « Αν ο επικαρπωτής είναι φυσικό πρόσωπο, ΕΝ.Φ.Α που αναλογεί στο δικαίωμα αυτό ορίζεται στο πενήντα τοις εκατό ( 50% ) του φόρου που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα του ακινήτου, ανεξαρτήτως ηλικίας του επικαρπωτή »

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 11:54 | Geoliberale

  Εξαιρετικά λάθος η ποσόστοση μεταξυ επικαρπωτων/κύριων.

  Ο Φόρος χρήσης του ακινητου πρέπει να ειναι 100% αυτού που έχει τα ωφέλη απο το ακινητο και την χρήση του.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 09:49 | Λιανος Λεωνίδας

  Είναι παράνομο καικαταχρηστικό(αντισυνταγματικό)και προσβάλλεται απο τα εθνικά δικαστήρια,αλλά καιτο Ευρωπαικό δικαστήριο, να επιβάλλεται φόρος ακίνητης περιουσίας σε αγροτεμάχια-αγρούς ,εκτός σχεδίου πόλης-οικισμών ,όπως αυτοί είναι καταγεγραμμένοι στα αντίστοιχα ΦΕΚ, χωρίς να έχει προηγουμένως τελεσφορήσει και ολοκληρψθεί το εθνικό κτηματολόγιο, όπυθα αποσαφηνισθεί ποιός,οί είναι τελικά οι ιδιοκτήτες πολλων αγροτεμαχίων-αγρών(το κράτος ή οι ιδιώτες).Μπορεί δηλαδή εγώ να κατέχω κάποιο αγροτεμάχιο, να πληρώνωτο φόρο και να έρθει μετά δυο-τρία χρόνια το κράτος και να μου πεί ξέρεις κάτι με το εθνικό κτηματολόγιο που ολοκληρώθηκε τώρα αυτό το κομμάτι μου ανήκει.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 09:28 | Παντελής

  Ένα ακίνητο για το οποίο δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομίας, γιατί να φορολογείται με τον συγκεκριμένο φόρο, για τον υποτιθέμενο ιδιοκτήτη; Εγώ δήλωνα στο Ε9 κάποιο αγροτεμάχιο που λογικά μου ανήκει από τους γονείς μου, αλλά από αυτό το αγροτεμάχιο ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, αλλά δεν έχω κάνει οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη που να είναι στην κατοχή μου νομικώς το ακίνητο με οποιαδήποτε μορφή και σχέση.
  Αν εγώ δεν πληρώσω το φόρο που αναλογεί σε αυτό το ακίνητο, με ποια λογική θα γίνουν απαιτητά τα χρήματα και θα μπουν και τόκοι για μη εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου;
  Τι σημαίνει στην παράγραφο 2,ζ. Νομέας είναι αυτός που νέμεται που εκμεταλλεύεται. Εδώ δεν υπάρχει εκμετάλλευση. Απλά αφού δεν γίνεται φυσική καταστροφή το ακίνητο υπάρχει.
  Να προβλεφθεί τουλάχιστον από το νόμο η δυνατότητα να μπορώ να το σβήσω από το Ε9, για να μην πληρώνω και φόρο.
  Μπορεί να σταθεί τέτοια απαίτηση σε δικαστήριο; Νομίζω όχι αλλά δεν είναι σωστό να στηρίζεται το κράτος στο ότι δεν συμφέρει τον πολίτη να κάνει δικαστικά έξοδα επειδή είναι περισσότερα από το φόρο και τελικά να πληρώνει το φόρο.
  Τον φόρο θα τον πληρώσει ο μισθωτός και ο συνταξιούχος που δεν μπορεί να ξεφύγει αφού πληρώνεται από το κράτος. Οι υπόλοιποι απλά θα τον προσθέσουν στα άλλα «ζητούμενα» νομίζω.

 • 28 Οκτωβρίου 2013, 23:52 | Γεώργιος Ράπτης

  Δεν συμφωνούμε με μόνιμους φόρους 1ης και 2ης κατοικίας συνολικής αξίας 250000+150000. Για μεγαλύτερη περιουσία να υπάρχει φορολογία ανάλογα με τη δυνατότητα του πολίτη.

 • 28 Οκτωβρίου 2013, 01:17 | Απόστολος Κούρτης

  Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί ο ψιλος κύριος να αντιμετωπίζεται φορολογικά δυσμενέστερα από τον επικαρπωτη όταν αυτός ο τελευταίος απολαμβάνει τα ωφέλη από τα ακίνητα. Λοιπον προτείνω να απαλλάσεται του φόρου ο ψιλός κύριος και να επιβαρύνεται με αυτόν εξ ολοκλήρου ο επικαρπωτής

 • 27 Οκτωβρίου 2013, 14:54 | πρωτοπαπαδακης γιαννης

  ειναι δυνατόν να φορολογούνται δασικές και χορτολιβαδικες εκτάσεις οταν νομεας της έκτασης θεωρείται το δημόσιο και οι εκτάσεις δεν μπορούν να αξιοποιηθούν απο τουσ υποτιθέμενους ιδιοκτήτες χωρις προσφυγη στα πολίτικα δικαστήρια για το ιδιοκτησιακό Εχω στη κρητη παραλιακή εκταση με θάμνους επικλινη η οποία εχει χαρακτηριστεί κατα ενα τμήμα ως χορτολιβαδικη και ενα τμήμα ως δασική Επι του τμήματος αυτού καμμία πραξη νομής δεν εχει γίνει μέχρι σήμερα λογω κλίσεων του εδάφους ειναι απροσοδη ενώ ενα μικρό τμημα ομαλό που χαρακτηρίστηκε χορτολιβαδικο προβάλλει αξιώσεις το δασαρχείο Ερωτώ τους κυρίους του υπουργειου θα κληθώ να καταβαλλω υπερογκους φορους για ακίνητο που αμφισβητείται η νομή μου δεν μου αποφέρει τίποτε και πρέπει να περιμένω δεκαετία τουλάχιστον να κριθεί η αντιδικία μου με το δημοσιοΤελος ερωτώ για ποιο λόγο ελαιώνες πλησίον της θάλασσας φορολογούνται περισσοτερο απο εκείνους σε ορεινές περιοχές χωρις να αποδίδουν περισσοτερο εισόδημα.Μήπως στόχος ειναι η εγκατάλειψη της ελαιοκαλλιεργειας σε παραλιακές εκτάσεις και η εκριζωση παραδοσιακών ελαιώνων με υποβάθμιση του περιβαλλοντος

 • 27 Οκτωβρίου 2013, 13:06 | nikos

  ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 200 ΕΥΡΩ ΤΟ Τ.Μ. ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΤΕ ΕΙΣΤΕ ΕΚΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΤΟ ΠΟΛΥ ΣΤΟ 1/4 ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ.ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΟΙΚΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΟΤΙ ΕΝΑ ΙΔΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΙΑ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΣΟΒΑΡΑ ΓΙΑΤΙ Η ΑΔΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΥΣΒΑΣΤΑΧΤΟ.ΠΡΕΠΕΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΕΡΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ.ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΤΙ ΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΑΠΟΦΕΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΡΟΠΟ.ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΩΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑΤΙ ΥΠΕΡΒΕΝΕΤΕ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΩΝ.

  ΥΣΕΡΟΓΡΑΦΟ:

  ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ ΝΑ ΚΟΨΕΤΕ ΔΑΠΑΝΕΣ.ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ.

 • 27 Οκτωβρίου 2013, 08:50 | Ιωάννης Παπαδάκος

  Κυρίες και κύριοι του υπουργείου.
  Μου είναι αδιανόητο το ότι για πρώτη φορά εισάγετε φόρο για την ψιλή κυριότητα.
  Θα σας δείξω μέσω ενός παραδείγματος ότι είναι εντελώς λανθασμένο. Ως γνωστόν εάν υπάρχει ακίνητο που παρέχει έσοδα όλα πάνε στον επικαρπωτή, δηλαδή ο έχων την ψιλή κυριότητα δεν έχει κανένα όφελος-έσοδο. Επίσης ο επικαρπωτής μπορεί ανά πάσα στιγμή να μεταβιβάσει το ακίνητο χωρίς να χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη αυτού που έχει τη ψιλή κυριότητα.

  Μπορεί λοιπόν κάποιος να δώσει τη ψιλή κυριότητα, να παίρνει όλα τα έσοδα (εάν υπάρχουν) από το ακίνητο, να φορολογείται λιγότερο και ταυτόχρονα να κάνει διαθήκη στην οποία να αφήνει το ακίνητο σε άλλον.
  Αυτός που είχε την ψιλή κυριότητα θα φορολογείται, δεν θα έχει κάποιο έσοδο, και στο τέλος θα υπάρχει πιθανότητα να μην του μείνει και το ακίνητο.

  Γενικά δεν μπορώ να καταλάβω για πιο λόγο εισάγετε φόρο για την ψιλή κυριότητα. Δεν εξηγείται με τίποτα.

 • 26 Οκτωβρίου 2013, 20:23 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  1)Είναι δυνατόν να πληρώνει κάποιος φόρο για κάτι που υπάρχει μόνο στα χαρτιά; Και εξηγώ:
  Πενταόροφη οικοδομή στο Κ…, με άδεια αρχές του 2009, έμεινε ημιτελής. Η κατασκευή της σταμάτησε στα μπετά του δευτέρου όροφου και εγώ καλούμαι να πληρώσω φόρο για διαμέρισμα στον τέταρτο όροφο, που δεν υπάρχει, ειναι αέρας κοπανιστός, και έτσι που πάει η κατάσταση είναι αμφίβολο αν θα ολοκληρωθεί ποτέ…! Το δάνειο όμως που πήρα πληρώνεται!!!
  Είναι λογικό και δίκαιο να μου ζητάτε να πληρώσω φόρο για κάτι που δεν υπάρχει;

  2)Είναι δυνατόν σε χωριό με λίγους κατοίκους που οι περισσότεροι είναι γεωργοκτηνοτρόφοι και έχουν μέσα στο οικόπεδό τους είτε παλαιούς στάβλους, που τις περισσότερες φορές, επειδή κατασκευάστηκαν πριν από πενήντα χρόνια, είναι ετοιμόρροποι (πρώτα κάνανε μέρος για τα ζωντανά και μετά για την οικογένειά τους)είτε υπόστεγα για να προφυλάξουν τα γεωργικά μηχανήματα και τις τροφές για τα ζώα, να υποχρεώονται να πληρώσουν φόρο;

 • 26 Οκτωβρίου 2013, 15:37 | Αλεξάνδρα

  άρθρο 2 παρ. 4 β.
  Να μην υπάρχει μείωση φόρου όταν ο επικαρπωτής δεν είναι φυσικό πρόσωπο. Δεν πρέπει μία εταιρεία να πληρώνει λιγότερο από έναν πολίτη. Τέτοια παραθυράκια-ιδιαιτερότητες-παρεκκλίσεις μας έχουν φέρει εδώ που είμαστε.

 • 26 Οκτωβρίου 2013, 00:36 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΟΝΗΣ

  Οικόπεδο 300 τετρ. μέτρων στην περιοχή Άγιος Ιωάννης Ηρακλείου Κρήτης με συντελεστή δόμησης 0,6 έχει οικοδομηθεί και έχει καλυψει ολοκληρο το συντελεστή, δηλαδή 300 Χ 0,6 = 180 τετρ. μέτρα.
  Η αντικειμενική τιμή είναι 1650 €/τ.μ.
  άρα θα πληρώσει φόρο 180 Χ 4 €/τ.μ. = 720 €.
  Αντίστοιχο οικόπεδο δίπλα από το προηγούμενο 300 τετρ, μέτρων παραμένει ανοικοδόμητο και έχει αντικειμενική τιμή οικοπέδου
  330 €/τ.μ. άρα θα πληρώσει φόρο 300 Χ 2 €/τ.μ. = 600 €.
  Είναι λογικό? είναι δίκαιο? είναι ???????
  Ας υπολογίσουν οι κ.κ. της επιτροπής πόσο έχει κοστίσει η κατασκευή της μεζονέτας των 180 τ.μ. πάνω στο οικόπεδο και πόσο αδικημένοι είναι όλοι αυτοί που δεν μπορούν να οικοδομήσουν γιά κάποιο λόγο.
  ευχαριστώ.

 • 25 Οκτωβρίου 2013, 18:17 | αποστολης βαρνας

  οικόπεδο εντός οικισμού που είναι χαρακτηρισμένο δασικό (άρα δεν έχει δόμηση) πού θα δηλώσω στο Ε9 ότι είναι δασικό? (Δεν είναι αγροτεμάχιο όπου στο Ε9 υπάρχει στήλη ανάλογα με τη χρήση και δηλώνεται).

 • 24 Οκτωβρίου 2013, 16:33 | κλήμης

  Στο ε.ε.τ.η.δ.ε υπόχρεος ειναι ο επικαρπωτής που χρησιμοποιει και εκμεταλευεται το ακίνητο.Πρεπει και στον νεο νόμο η ψιλή κυριότητα να μην εχει φορολογική υποχρέωση.

 • 24 Οκτωβρίου 2013, 15:10 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Καλημερα.
  Ειμαι της αποψης οτι το νεο φορο πρεπει να πληρωνει εξολοκληρου αυτος που εχει την επικαρπια γιατι ειτε μενει ειτε μπορει να το νοικιασει. Σε αυτη την περιπτωση ο εχων την ψιλη κυριοτητα δεν εχει ΚΑΝΕΝΑ ΟΦΕΛΟΣ και πληρωνει αδικα μιας και το σπιτι ΔΕΝ ΤΟΥ ΑΝΗΚΕΙ και δεν εχει κανενα δικαιωμα εκμεταλλευσης η διαμονης μεχρι τον θανατο του επικαρπωτη. Ετσι λειτουργουσε σωστα το συστημα της ΔΕΗ οπου αυτος που εμενε η το νοικιαζε πληρωνε το ΕΤΤΗΔΕΕ. Τωρα αυτος ο φορος θα μεταφερθει και στον εχων την ψιλη κυριοτητα.
  Ευχαριστω
  Δημητρης Τζ

 • 24 Οκτωβρίου 2013, 14:50 | Πετρομιχελάκης Ν

  1. Έχει ληφθεί υπ΄ όψη ότι πλείστοι οικισμοί με εκτεταμένα (κακώς προφανώς) όρια, περιλαμβάνουν εκτάσεις που είναι αμιγώς αγροτικές και ενίοτε σημαντικού εμβαδού οι οποίες θα υπολογιστούν με οικοπεδικές / εντός σχεδίου αξίες; Θα μπορεί ο αγροτικός κόσμος να ανταποκριθεί στη φορολόγηση αυτή;
  2. Μεταφέρεται αυξημένο φορολογικό βάρος στην ψιλή κυριότητα, η οποία έως σήμερα βαρυνόταν μόνο με ΦΑΠ (μάλιστα με αφορολόγητο) και όχι με ΕΕΤΗΔΕ. Με ποιόν τρόπο θα ανταποκριθούν στο φορολογικό βάρος οι ψιλοί κύριοι που έχουν μόνο προσδοκώμενο δικαίωμα και καμία πρόσοδο ή εκμετάλλευση των ακινήτων; Έχει ληφθεί υπ΄όψη ότι πλείστοι ψιλοί κύριοι είναι μικρής ηλικίας ήτοι στα πλέον πληγέντα από την ανεργία και έλλειψη διαθεσίμου ρευστότητας στρώματα ή και ανήλικοι;
  3. Η κατάργηση του αφορολογήτου ορίου γενικώς και η παροχή εκπτώσεων σε μεγάλες κτιριακές και αγροτικές ιδιοκτησίες είναι ενδεικτική ποιας πολιτικής.
  4. Θα μπλοκάρετε πάλι τις αγοραπωλησίες ακινήτων με τα ευφάνταστα πιστοποιητικά (άρθρο 8). Πιστοποιητικό για ΦΑΠ εδώ και τ΄σσερα χρόνια δεν έχει εκδοθεί!!!!
  5. Τι εξυπηρετεί το άρθρο 9 αφού ήδη προβλέπεται δυνατότητα μεταβίβασης με βεβαίωση οφειλής; Πρόσθετη περιπλοκή;
  6. Ο σύνδικος σε άγονη πτώχευση θα είναι προσωπικά υπόχρεος σε καταβολή του φόρου;
  7. Γιατί και πάλι ορίζεται ελάχιστος συντελεστής παλαιότητας η μονάδα; για να προβάλλεται ότι οι τιμές / μ2 είναι μικρότερες των αληθών.