Άρθρο 04-Υπολογισμός του φόρου

1.             Ο ΕΝ.Φ.Α. που αναλογεί στα δικαιώματα επί των κτισμάτων υπολογίζεται με βάση τη γεωγραφική θέση, την επιφάνεια, τη χρήση, την παλαιότητα, τον όροφο  και τον αριθμό προσόψεων του κτίσματος. Ειδικότερα:

 

α) Η γεωγραφική θέση του κτίσματος προσδιορίζει την τιμή ζώνης, στην οποία υπάγεται αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982 (Α’ 43) και των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή τους κάθε φορά. Ανάλογα με την τιμή ζώνης  που ισχύει την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, γίνεται κατάταξη του κτίσματος  σε αντίστοιχη φορολογική ζώνη.

 

β) Η επιφάνεια υπολογίζεται  σε τετραγωνικά μέτρα.

 

γ) Προκειμένου για ειδικά κτίρια, η επιφάνεια απομειώνεται με την εφαρμογή Συντελεστή Απομείωσης Επιφανείας (Σ.Α.Ε.). Ως ειδικά κτίρια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου νοούνται τα κτίσματα των περιπτώσεων δ’, ε’, στ’, ζ’, η’ και θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ’αριθμ.1129485/479/3-12-1996 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 1152), 

 

δ) Η χρήση των χώρων του κτίσματος διακρίνεται σε κύρια και βοηθητική.

 

ε) Η παλαιότητα του κτίσματος προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ του έτους φορολογίας και του έτους έκδοσης της νεώτερης οικοδομικής άδειας. Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, ως έτος έκδοσής της λαμβάνεται το έτος κατασκευής το οποίο προκύπτει από δημόσιο έγγραφο. Αν το έτος κατασκευής δεν προκύπτει από δημόσιο έγγραφο ή από τη δήλωση στοιχείων ακινήτων, ως έτος έκδοσης της άδειας λαμβάνεται το έτος κατά το οποίο δηλώθηκε το κτίσμα με την υποβολή προς τη Φορολογική Διοίκηση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

 

 1. 2.             Για τον  υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Α., με βάση τα κριτήρια της προηγούμενης παραγράφου, καθορίζονται  συντελεστές ως εξής:

 

α)  Βασικός Φόρος (ΒΦ), που προκύπτει από την τιμή ζώνης σε συνδυασμό με τη φορολογική ζώνη, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

 

Τιμή ζώνης

(€/μ2)

Φορολο-γική ζώνη

 

Βασικός Φόρος

(€/μ2)

0

500

1

2,3

501

750

2

2,7

751

1.000

3

3,0

1.001

1.250

4

3,2

1.251

1.500

5

3,6

1.501

1.750

6

4,0

1.751

2.000

7

4,5

2.001

2.250

8

5,0

2.251

2.500

9

6,0

2.501

2.750

10

7,0

2.751

3.000

11

8,0

3.001

3.250

12

9,0

3.251

3.500

13

10,0

3.501

3.750

14

11,0

3.751

4.000

15

12,0

4.001

4.250

16

13,0

4.251

4.500

17

14,0

4.501

4.750

18

15,0

4.751

5.000

19

16,0

5.001

+

 

20

17,0

 

Κτίσματα εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, για τα οποία δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, καθώς και τα ειδικά κτίρια της υποπαραγράφου γ’ της παραγράφου 1, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης της Δημοτικής  Ενότητας στην οποία βρίσκονται. Αν δεν έχουν καθοριστεί τιμές ζώνης στη Δημοτική Ενότητα, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης του οικείου Δήμου και, αν δεν έχουν καθοριστεί τιμές ζώνης στο Δήμο, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

 

β) Συντελεστής Παλαιότητας Κτίσματος (ΣΠΚ), σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

Παλαιότητα

 

Συντελεστής

Παλαιότητας

26 έτη και άνω

1,00

20 έως 25 έτη

1,05

15 έως και 19 έτη

1,10

10 έως και 14 έτη

1,15

5 έως και 9 έτη

1,20

Μέχρι και 4 έτη

1,25

 

γ) Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας (ΣΑΕ) κτίσματος, προκειμένου για  κύριους χώρους ειδικών κτιρίων, ο οποίος προκύπτει για το κλιμάκιο επιφάνειας στο οποίο αντιστοιχεί, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

Κλιμάκιο Επιφάνειας

2)

Συντελεστής

απομείωσης

0 – 500

1,00

500,01 – 1.500

0,80

1.500,01-3.000

0,75

3,000,01-5.000

0,65

5,000,01-10.000

0,55

10.000,01-25.000

0,45

25.000,01-50.000

0,35

50.000,01 και άνω

0,25

 

δ) Συντελεστής ορόφου (ΣΟ), ο οποίος προκύπτει από τον όροφο στον οποίο  βρίσκεται το κτίσμα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

Όροφος

Συντελεστής ορόφου

Υπόγειο

0,98

Ισόγειο και 1ος

1,00

2ος και 3ος

1,02

4ος και 5ος

1,03

6ος και άνω

1,04

 

Σε περίπτωση που το κτίσμα εκτείνεται σε  περισσότερους από έναν ορόφους,  ως Συντελεστής Ορόφου λαμβάνεται  εκείνος του υψηλότερου ορόφου.

 

Ο Συντελεστής Ορόφου δεν εφαρμόζεται στα ειδικά κτίρια και τις μονοκατοικίες. 

 

ε) Προκειμένου για μονοκατοικία, εφαρμόζεται Συντελεστής Μονοκατοικίας (ΣΜ), ο οποίος ορίζεται σε  1,02.

 

στ) Συντελεστής πρόσοψης (ΣΠ), ο οποίος ορίζεται σε 1 για μηδενικό αριθμό προσόψεων, 1,01 για κτίρια με μία πρόσοψη και 1,02 για κτίρια με δύο ή περισσότερες προσόψεις. Ο συντελεστής αυτός δεν εφαρμόζεται στους βοηθητικούς χώρους, καθώς και στα  ειδικά κτίρια. 

 

ζ) Συντελεστής Βοηθητικών Χώρων (ΣΒΧ), ο οποίος ορίζεται σε 0,1.

 

η) Συντελεστής ημιτελών κτισμάτων (ΣΗΚ), ο οποίος ορίζεται σε  0,4 και εφαρμόζεται στα ημιτελή κτίσματα, τα οποία δεν ηλεκτροδοτούνται ή ηλεκτροδοτούνται με «εργοταξιακό» ρεύμα και παραμένουν  κενά. 

 

 

 1. 3.             α. Ο ΕΝ.Φ.Α. για τα δικαιώματα επί των κτισμάτων, εκτός των ειδικών κτιρίων, ισούται με το  γινόμενο της επιφάνειας, του βασικού φόρου, του συντελεστή παλαιότητας κτίσματος, του συντελεστή ορόφου ή μονοκατοικίας και του συντελεστή πρόσοψης, καθώς και του συντελεστή βοηθητικών χώρων, και του συντελεστή ημιτελούς κτίσματος, κατά περίπτωση,  ως εξής:

 

Φόρος = Επιφάνεια κτίσματος (μ2) x ΒΦ x ΣΠΚ x ΣΟ ή ΣΜ   x ΣΠ  x ΣΒΧ (όπου εφαρμόζεται ) x ΣΗΚ (όπου εφαρμόζεται).

 

β. Προκειμένου για τα ειδικά κτίρια της παραγράφου 1γ) του παρόντος άρθρου, ο ΕΝ.Φ.Α. ισούται με το γινόμενο της επιφάνειας, του βασικού φόρου, του συντελεστή παλαιότητας κτίσματος, του συντελεστή απομείωσης επιφάνειας, του συντελεστή βοηθητικών χώρων και του συντελεστή ημιτελούς κτίσματος, κατά περίπτωση, ως εξής:

 

Φόρος = Επιφάνεια κτίσματος (μ2) x ΒΦ x ΣΠΚ x ΣΑΕ x ΣΒΧ (όπου εφαρμόζεται) x ΣΗΚ (όπου εφαρμόζεται).

 

 1. 4.             α) Γήπεδο το οποίο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού (οικόπεδο) εντάσσεται σε φορολογική ζώνη και προσδιορίζεται συντελεστής φόρου με βάση τη μοναδιαία αξία του οικοπέδου, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

Μοναδιαία Αξία οικοπέδου

(€/μ2)

 

Φορολογική ζώνη

Συντελεστής φόρου

(€/μ2)

 

0,01

2,00

1

0,020

2,01

4,00

2

0,050

4,01

6,00

3

0,100

6,01

10,00

4

0,150

10,01

14,00

5

0,200

14,01

20,00

6

0,250

20,01

50,00

7

0,300

50,01

75,00

8

0,400

75,01

100,00

9

0,500

100,01

150,00

10

0,700

150,01

200,00

11

1,000

200,01

300,00

12

1,500

300,01

400,00

13

2,000

400,01

500,00

14

3,000

500,01

600,00

15

4,000

600,01

700,00

16

5,000

700,01

800,00

17

6,000

800,01

900,00

18

7,000

900,01

1.000,00

19

8,000

1.000,01

1.500,00

20

9,000

1.500,01

2.000,00

21

10,000

2.000,01

3.000,00

22

15,000

3.000,01

4.000,00

23

20,000

4.000,01

5.000,00

24

25,000

5.000,01

+

 

25

30,000

 

β) Η Μοναδιαία Αξία του οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο είναι ο λόγος της φορολογητέας αξίας του οικοπέδου προς τη συνολική επιφάνειά του.

 

γ) Η φορολογητέα αξία του οικοπέδου ισούται με το γινόμενο του συντελεστή οικοπέδου επί την συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδου, τον συντελεστή πρόσοψης και την επιφάνεια του οικοπέδου. Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

 

αα) Ο συντελεστής οικοπέδου (ΣΟικ) και η συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδου, καθώς και ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ) για τον υπολογισμό της συνολικής τιμής εκκίνησης του οικοπέδου, λαμβάνονται όπως ορίζονται κάθε φορά στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν.1249/1982, ανεξάρτητα αν ο συντελεστής δόμησης που ισχύει για τα ακίνητα είναι διαφορετικός από τον ΣΑΟ.  

 

ββ) Αν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία δεν έχουν καθοριστεί με τις αποφάσεις που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο, συντελεστής οικοπέδου (ΣΟικ), συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδουκαι συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ), λαμβάνονται οι χαμηλότεροι ΣΟικ και ΣΑΟ της χαμηλότερης τιμής ζώνης της οικείας Δημοτικής Ενότητας, όπως ορίζονται κάθε φορά στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν.1249/1982. Αν δεν έχουν καθοριστεί τέτοιες ζώνες και τέτοιοι συντελεστές στη Δημοτική Ενότητα λαμβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιμές του οικείου Δήμου, και αν δεν έχουν καθοριστεί ούτε στο Δήμο, λαμβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιμές στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα.  

 

γγ) Ανάλογα με την πρόσοψη εφαρμόζεται Συντελεστής Πρόσοψης (ΣΠ), ως εξής: 1,00 για πρόσοψη σε μια μόνο οδό, 1,08 για προσόψεις σε δύο ή περισσότερες οδούς ή σε οδό και πλατεία και 0,80, αν δεν υπάρχει  πρόσοψη σε οδό.     

 

δ) Οικόπεδα, τα οποία είναι επιφάνειες που χρησιμοποιούνται για τον ελλιμενισμό αεροσκαφών ή είναι λωρίδες γης, στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές, ή οικόπεδα έδρασης πύργων και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ή βρίσκονται εντός των ορίων των περιοχών που ορίζονται από τις διατάξεις των ν.4458/1985 (Βιομηχανικές Περιοχές), ν.2545/1997 (Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές) και ν.3982/2011 (Επιχειρηματικά Πάρκα), εντάσσονται στην πρώτη φορολογική ζώνη.

 

ε) Αν στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα, η επιφάνεια του οικοπέδου για την οποία επιβάλλεται ΕΝ.Φ.Α. ισούται με το υπόλοιπο της συνολικής επιφάνειας αφού αφαιρεθεί η επιφάνεια του οικοπέδου, η οποία αναλογεί στον συντελεστή αξιοποίησης του οικοπέδου, με βάση τη δόμηση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο οικόπεδο, ως εξής:

 

Επιφάνεια οικοπέδου για την οποία επιβάλλεται ΕΝ.Φ.Α. όταν υπάρχει  κτίσμα = συνολική επιφάνεια οικοπέδου –  επιφάνεια  οικοπέδου που αναλογεί στον ΣΑΟ με βάση τη δόμηση που έχει πραγματοποιηθεί.      

 

Για τον Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ) που κατά τα ανωτέρω λαμβάνεται υπόψη ισχύουν όσα ορίζονται στην περίπτωση γ (αα)’ της παρούσας παραγράφου.

 

στ)   Ο ΕΝ.Φ.Α. ισούται με το γινόμενο της επιφάνειας σε τετραγωνικά μέτρα  επί τον συντελεστή φόρου, όπως αυτό προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων, ως εξής: 

 

Φόρος = Επιφάνεια γηπέδου (μ2) x ΣΦ.

 

ζ) Για τα οικόπεδα της υποπαραγράφου ε) της παρούσας παραγράφου, ο ΕΝ.Φ.Α. ισούται με το γινόμενο της επιφάνειας του οικοπέδου σε τετραγωνικά μέτρα, όπως προσδιορίζεται στην υποπαράγραφο ε) επί τον συντελεστή φόρου, όπως υπολογίζεται στην προηγούμενη υποπαράγραφο στ) επί τον συντελεστή 0,75

 

Φόρος = Υπόλοιπο συνολικής Επιφάνειας γηπέδου (μ2) x ΣΦ x 0,75.

 

 1. 5.             Για γήπεδα τα οποία βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, ο ΕΝ.Φ.Α. προκύπτει από το Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που καθορίζεται σε 0,0015 του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (1,5 ευρώ ανά στρέμμα) με την εφαρμογή των συντελεστών θέσης, χρήσης, απόστασης από τη θάλασσα και κατά περίπτωση των συντελεστών απομείωσης επιφάνειας, πρόσοψης σε εθνική ή επαρχιακή οδό και ύπαρξης κατοικίας, ως εξής:

α) Συντελεστής Θέσης (ΣΘ), ο οποίος ορίζεται  ανάλογα με τη θέση που αντιστοιχεί στην ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (ΑΒΑ) της Δημοτικής Ενότητας στην οποία εμπίπτει το γήπεδο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Ελάχιστη ΑΒΑ (€/μ2)

Συντελεστής Θέσης (ΣΘ)

0,1

0,49

1

0,5

0,99

1,2

1

1,99

1,5

2

2,99

1,8

3

4,99

2,2

5

6,99

2,5

7

9,99

2,8

10

14,99

3,0

15

19,99

3,2

20

+

 

3,5

 

Η ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (ΑΒΑ) λαμβάνεται όπως ορίζεται κάθε φορά στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 49 Α του ν.1249/1982. 

 

β) Συντελεστής Χρήσης (ΣΧ), ο οποίος  ορίζεται ανάλογα με τη χρήση του γηπέδου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Είδος Χρήσης

Συντελεστής Χρήσης (ΣΧ)

Δάσος ή Δασική έκταση

0,5

Βοσκότοπος

0,6

Μονοετής Καλλιέργεια

1,0

Μεταλλείο – Λατομείο

1,2

Υπαίθρια Έκθεση/Χώροι  στάθμευσης αυτοκινήτων και αναψυχής

1,5

Ελαιοκαλλιέργεια

1,8

Δενδροκαλλιέργειες

2,0

 

γ) Συντελεστής Απόστασης από Θάλασσα  (ΣΑΘ), ο οποίος ορίζεται ανάλογα με την απόσταση του γηπέδου από τη θάλασσα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Απόσταση γηπέδου  από τη θάλασσα (μέτρα)

Συντελεστής Απόστασης από Θάλασσα (ΣΑΘ)

≤100

3

>100 και ≤200

2

>200 και ≤500

1,5

>500 και ≤800

1,2

>800

1

 

δ) Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας (ΣΑΕ), ο οποίος ορίζεται ανάλογα με την επιφάνεια του γηπέδου και εφαρμόζεται για το κλιμάκιο επιφανείας στο οποίο αντιστοιχεί,  σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Κλιμάκιο

Επιφάνειας Γηπέδου (μ2)

Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας  Γηπέδου

(ΣΑΕΓ)

από 130.001 έως και 500.000

0,6

από 500.001

0,4

 

 

ε) Συντελεστής Πρόσοψης (ΣΠ), ο οποίος ορίζεται σε 1,2 αν το γήπεδο έχει πρόσοψη  σε εθνική  οδό και σε 1,1 αν το γήπεδο έχει πρόσοψη σε επαρχιακή οδό. 

 

στ) Συντελεστής Κατοικίας (ΣΚ), ο οποίος ορίζεται ίσος με 5, αν  υπάρχει  κατοικία εντός του γηπέδου.

 

Αν ο φορολογούμενος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν.4172/2013, Α’ 167), τέκνα της οικογένειάς του, δεν έχουν εμπράγματα δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1 σε άλλη κατοικία, σύμφωνα με τη δήλωση στοιχείων ακινήτων και τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, και η κατοικία που υπάρχει στο γήπεδο έχει επιφάνεια κύριων χώρων μικρότερη των 150 μ2, ο συντελεστής δεν εφαρμόζεται.

 

Ο Συντελεστής Κατοικίας εφαρμόζεται στη συνολική επιφάνεια του γηπέδου, χωρίς να αφαιρείται η επιφάνεια του κτίσματος. Αν το γήπεδο έχει επιφάνεια άνω των δέκα χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (10.000 μ2), ο συντελεστής εφαρμόζεται μέχρι και τις δέκα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα.

 

ζ) Ο ΕΝ.Φ.Α. της παρούσας παραγράφου ισούται με το  γινόμενο της επιφάνειας του γηπέδου σε τετραγωνικά μέτρα, του βασικού συντελεστή φορολογίας, του συντελεστή θέσης, του συντελεστή χρήσης, του συντελεστή απόστασης από τη θάλασσα, καθώς και των συντελεστών απομείωσης επιφανείας, πρόσοψης και κατοικίας, όπως  προβλέπεται, ως εξής:

 

 Φόρος = Επιφάνεια γηπέδου (μ2) x ΒΣΦ x  ΣΘ x ΣΧ x ΣΑΘ  x ΣΑΕΓ (όπου εφαρμόζεται) x ΣΠ (όπως εφαρμόζεται) x ΣΚ (όπως προβλέπεται).

 

η) Ειδικά για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού , τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον ελλιμενισμό αεροσκαφών ή είναι λωρίδες γης στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές, ή εδαφοτεμάχια έδρασης πύργων και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ή βρίσκονται εντός των ορίων των περιοχών που ορίζονται από τις διατάξεις των ν.4458/1985 (Βιομηχανικές Περιοχές), ν.2545/1997 (Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές) και ν.3982/2011 (Επιχειρηματικά Πάρκα), ο ΕΝ.Φ.Α ισούται με το γινόμενο της επιφάνειας του γηπέδου επί το βασικό συντελεστή φορολογίας του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. 

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 15:47 | Κων.Γ.Κουτρομάνος

  Κύριε Υπουργέ

  Για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Α , μεταξύ των άλλων θα πρέπει να λάβετε υπ’όψη σας τα εξής :

  1-Θα πρέπει να απαλλαχτούν από τον ΕΝ.Φ.Α . αγροτεμάχια που είναι χαρακτηρισμένα ως ιδιωτικά δάση και βρίσκονται σε περιοχές χωρίς οδική σύνδεση .
  2-Επίσης θα πρέπει να απαλλάσσονται του ΕΝ.Φ.Α. κτίσματα που δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα λόγω ανυπαρξίας δικτύου ηλεκτροδότησης στην περιοχή (πχ ορεινές περιοχές χωρίς οδικό και ηλεκτρικό δίκτυο).
  3-Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε) του Ν. 1337/1983, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ειδικό αυτό καθεστώς που δεν επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση του ακινήτου , με την θέσπιση ειδικού συντελεστή μείωσης της αξίας του ακινήτου ή την επιβολή
  ΕΝ.Φ.Α. σύμφωνα με την δυνατότητα αξιοποίησης αυτού.

  ευχαριστώ πολύ

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 15:38 | Νικόλαος Παπαδημητρίου

  Καλησπέρα σας,
  Υπάρχουν πολλά θέματα στο νομοσχέδιο που δημιουργούν τεράστιες αδικίες, όπως πχ το γεγονός ότι ημιτελή κτίσματα από τα οποία δεν προκύπτει εισόδημα φορολογούνται με ένα αρκετά υψηλό ποσοστό (40%).
  Ωστόσο θα ήθελα να σταθώ στο γεγονός ότι γκαράζ και αποθήκες που πολλοί ιδιοκτήτες είχαμε την ατυχία να αναγράφονται στο συμβόλαιο ώς οριζόντιες ιδιοκτησίες (έστω και με ένα ελάχιστο ποσοστό επί του οικοπέδου) ενώ στην ουσία είναι βοηθητικοί χώροι, θα πρέπει να φορολογούνται ως κύριοι χώροι.
  Αποτελεί τεράστια αδικία γκαράζ και αποθήκες να φορολογούνται σχεδόν εξίσου με τις κατοικίες.
  Σας υπενθυμίζω πως οι προηγούμενοι φόροι (τόσο ο ΕΤΑΚ όσο και ο ΦΑΠ) είχαν μειωμένους συντελεστές για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων.

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 15:28 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΛΥΝΟΣ

  Καλησπέρα,
  Ονομάζομαι Γιώργος Γλυνός, και η σύζυγός η οποία κατάγεται από τα Κύθηρα, έχει στην κυριότητά της ένα χωράφι έκτασης 4 στρεμμάτων που βρίσκεται εντός ενός οικισμού και άρα θεωρείται οικόπεδο . Ο οικισμός αυτός βρίσκεται στο εσωτερικό του νησιού και δεν έχει καμία σχέση με την θάλασσα κτλ. Η αντικειμενική αξία του όπως προσδιορίζεται στον ΦΑΠ είναι 34.000 ευρώ ήτοι μοναδιαία αξία 8,5 ευρώ/τ.μ.
  Σήμερα με την πρόταση του Υπουργείου, στο κλιμάκιο με μοναδιαία αξία από 6-10 ευρώ αναλογεί φόρος 0,15 ευρώ/τ.μ δηλαδή αναλογεί φόρος 4.000 χ 0,15 = 600 ευρώ!!!! σ’ ένα χωράφι εντός ενός οικισμού στο εσωτερικό των Κυθήρων.
  Η υπόθεση αυτή δεν είναι προσωπική μιάς και στην ίδια κατηγορία βρίσκονται και οι υπόλοιποι κάτοικοι του οικισμού γιατί όλοι διαθέτουν 3-4 στρέμματα χωράφια (οικόπεδα) και αυτό επίσης συμβαίνει και στους υπόλοιπους 100 οικισμούς των Κυθήρων όπως και σε ολόκληρη την Ελληνική επαρχία.
  Οι αρμόδιοι ίσως δεν αντιλαμβάνονται ότι τα εντός οικισμού χωράφια έχουν έκταση 3-4 ή και περισσοτέρων στρεμμάτων αλλά νομίζουν ότι είναι 400-500μ με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι ιδιοκτήτες με υπέρογκα ποσά. Ισως δε να νομίζουν ότι η χαμηλή φορολόγηση των αγροτεμαχίων (1,50 ευρώ/στρέμμα) καλύπτει και τα εντός οικισμού χωράφια.
  Θεωρώ λοιπόν ότι θα ήταν δικαιότερο τα εντός οικισμού χωράφια στις αγροτικές περιοχές να φορολογούνται με πολύ χαμηλότερους συντελεστές.
  Ευχαριστώ για την φιλοξενία
  Με τιμή
  Γεώργιος Γλυνός
  κιν. 6936922015

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 15:02 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΔΑΚΗΣ

  Πρέπει να εξαιρεθούν από την επιβολή του συγκεκριμένου φόρου τα εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, που είναι ρυμοτομούμενα ή απαλλοτριούμενα. Είναι γνωστό ιδίως τα τελευταία χρόνια, ότι για ακίνητα, που έχουν δεσμευθεί από το σχέδιο πόλης μπορεί ποτέ ή σε βάθος πολλών ετών να αποζημιωθούν οι κύριοι αυτών. Η επιβολή περαιτέρω φόρου στην περίπτωση αυτή θα υποχρεώσει τους κυρίους τέτοιων ακινήτων, τα οποία δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν, ώστε να έχουν εισόδημα, ούτε να τα πωλήσουν,να καταβάλουν δυσβάστακτο φόρο.
  Δυστυχώς ήδη στην κατηγορία αυτή ακινήτων έχει το κράτος επιβάλλει από το 2010 την άμεση καταβολή φόρου κληρονομίας, όταν είναι κληρονομιαία, υποχρεώνοντας τους κληρονόμους να επιβαρύνονται με τον αντίστοιχο φόρο για δεσμευμένα από το κράτος ακίνητα.

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 14:38 | Thanasis

  Δύο παρατηρήσεις :
  α) ΜΕ το ΕΕΤΗΔΕ/ΕΕΤΑ δεν πλήρωναν φόρο, ακίνητα που ήταν ηλεκτροδοτούμενα, αλλά οι ιδιοκτήτες τους είχαν διακόψει την παροχή ρεύματος. Τώρα τα ακίνητα αυτά υπάγονται κανονικά στο φόρο. Δεδομένου ότι εφ’ όσον ένα ακίνητο δεν διαθέτει ηλεκτροδότηση, δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο οικονομικής εκμετάλλευσης (στέγαση, ενοικίαση) δεν θα έπρεπε να προβλεφθεί ένας συντελεστής (π.χ. 0,7 – 0,8) που να μειώνει κάπως την επιβάρυνση των ακινήτων αυτών?
  β) Έχει κάτσει κανείς στο ΥΠΟΙΚ να υπολογίσει τι φόρο θα πληρώσει μια οικία που δεν είναι διαμέρισμα? Για ποια μείωση μιλάτε συγκριτικά με το ΕΕΤΗΔΕ/ΕΕΤΑ όταν φορολογείτε το οικόπεδο τόσο υψηλά?
  Μας θεωρείτε χαχόλους που δεν ξέρουν να κάνουν έναν πολλαπλασιασμό?
  (Αναφέρομαι σε διώροφη «προσφυγική» κατοικία στη Ν.Ιωνία Αττικής της δεκαετίας του ’50, που έχει και ευμεγέθη αυλή)

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 14:36 | N. KIOYPHS

  Στον ΕΝΦΑ θα πρέπει να υπάρχει ειδική μέριμνα για τα ημιτελή κτίσματα για τη δίκαιη φορολoγική μεταχείριση.Θα ήταν παράλογο ένα κτίσμα που είναι ημιτελές για παρα πολλα χρονια (25 και ανω) και του οποιου ο σκελετος πρεπει να κατεδαφιστει αφου δεν πληρει τους νεους στατικους κανονες να φορολογείται το ίδιο με ένα δομικά και στατικά άρτιο κτίσμα.
  Π.Χ. κτισμα οπου εχει πεσει ΜΟΝΟ ο σκελετος το 1970 τι αξια εχει σημερα?
  Δεν πρεπει να κατεδαφιστει και να κτιστει εκ νεου??
  Οποτε γιατι θα πρεπει να φορολογηθει σαν κτισμα??

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 14:38 | Νάσος Περρωτής

  Η επιβάρυνση για τα δασικά αγροτεμάχια ειναι δυσανάλογα μεγάλη. Τα ακίνητα αυτά δεν ειναι παραγωγικά, οικονομικά μπορούν να αποφέρουν ελάχιστα μέσω ξύλευσης μια φορά ανα 10 έτη ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν στην κοινωνία τόσο αισθητικά όσο και στο κλίμα και την απορροφηση νερού απο το έδαφος και διοξειδίου απο την ατμόσφαιρα. Συνεπώς ο συντελεστής χρήσης θα πρέπει να ειναι σημαντικά χαμηλότερος του 0,5.

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 14:51 | Ε.Ρ.

  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!!
  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ 140.000 ΕΥΡΩ – ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ 500.000 ΕΥΡΩ
  (ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡ. γ, ΥΠΟΠ. αα )
  ΤΑ ¨ΛΑΘΗ¨ ΤΟΥ Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΦΟΡΟ

  ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΑΒΛΕΨΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΘΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ;

  Για τον υπολογισμό του φόρου των οικοπέδων ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ ο πραγματικός συντελεστής δόμησης και αντί αυτού εφαρμόζεται ο αυθαίρετα θεσμοθετημένος από το Υ. Οικονομικών στην βάση δεδομένων του σε βάρος του φορολογούμενου
  – Στη φορολογία οικοπέδων θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν ο πραγματικός Συντελεστής Δόμησης που καθορίζεται από την πολεοδομική νομοθεσία, όπως συμβαίνει στον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας, και όχι ο αυθαίρετα πολλές φορές καθορισμένος από το Υ. Οικονομικών (ΣΑΟ).
  – Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μειωτικοί συντελεστές (όπως για οικόπεδα που δεν είναι οικοδομήσιμα αλλά μπορούν να τακτοποιηθούν, για τμήματα οικοπέδων που είναι ρυμοτομούμενα, απαλλοτριωτέα για τα οποία δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση ακόμη, δεσμευμένα κλπ.)
  – Να ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ η βάση δεδομένων του υπουργείου οικονομικών ή να προβλέπετε σαφής, διαφανής και σύντομη διαδικασία για τον συνυπολογισμό των ειδικών συνθηκών κάθε περίπτωσης με μειωτικούς συντελεστές, με ευθύνη του φορολογούμενου αν οι υπηρεσίες του Υ. Οικονομικών δεν μπορούν να το κάνουν, όπως άλλωστε προβλέπεται στην φορολογία κεφαλαίου (μεταβιβάσεις κλπ).
  – Οι φορολογικοί συντελεστές για τα οικόπεδα πρέπει να μειωθούν (ένα οικόπεδο δεν αποφέρει εισόδημα).
  – Τέλος να μειωθούν οι Τιμές Ζώνης. Δεν υπάρχουν τέτοιες τιμές σήμερα στις αγοραπωλησίες ακινήτων.

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 14:26 | Δημήτρης Β.

  Αφορολόγητο για:

  Ιδιοκατοίκηση έως 35τ.μ για άγαμο
  Ιδιοκατοίκηση έως 50τ.μ. για παντρεμένα ζευγάρια ή ζευγάρια που σύμφωνο συμβίωσης
  Ιδιοκατοίκηση έως 60τ.μ. για ζευγάρια με 1-2 παιδιά
  Ιδιοκατοίκηση έως 80τ.μ. για ζευγάρια με πάνω από 2 παιδιά

  για τιμές Ζώνης έως 2.500 € για κατοικία άνω των 26 ετών, για ισόγειο διαμέρισμα.

  Για τα τετραγωνικά μέτρα που υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια και για τιμή ζώνης που υπερβαίνει την την ανωτέρω τιμή ζώνης να υπάρχει φορολόγηση (δηλ. αν ζευγάρι μένει σε 80 τ.μ. σε τιμή ζώνης 3.500 να φορολογείται για τα πρώτα 50 τ.μ. μόνο για το ποσό που υπερβαίνει την τιμή ζώνης των 2.500 €, δηλ. να φορολογείται για τιμή ζώνης € 3.500-2.500= €1.000, και για τα υπόλοιπα 30 τ.μ. να φορολογείται με το σύνολο της τιμή ζώνης, δηλ. € 3.500 ανά τετραγωνικό). Αν το διαμέρισμα είναι νεότερο από 26 ετών και σε όροφο, τότε το αφορολόγητο να μειώνεται κατά 25%, 20%, 10%, 5% (ανάλογα με την παλαιότητα) και 1%, 2%, 3% (ανάλογα με τον όροφο). Δηλ. για νέο διαμέρισμα, 4ου ορόφου, για ένα ζευγάρι το αφορολόγητο θα είναι τα (100%-25%-3%)*50 τ.μ., δηλ αφορολόγητα θα είναι τα 36 τ.μ. και θα φορολογούνται τα υπόλοιπα τ.μ.

  Το παραπάνω είναι πιο δίκαιο (δηλ. δίνεις τον ζωτικό χώρο στον πολίτη να έχει ένα minimum διαβίωσης), δεν είναι δημοσιονομικά καταστροφικό (τουλάχιστον έτσι διαισθάνομαι) και δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να επιλέξει αν θα ζήσει σε «καλύτερο» διαμέρισμα (πληρώνοντας κάτι παραπάνω) χωρίς να του στερεί τη δυνατότητα να ζήσε γενικώς!

  Η μέθοδος αυτή για τον υπολογισμό του φόρου είναι πιο πολύπλοκη από αυτή που υιοθετεί ο ΕΝΦΑ αλλά λαμβάνει υπόψη περισσότερες παραμέτρους (ο ΕΝΦΑ είναι ένα ακόμα οριζόντιο μέτρο).

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 14:35 | Γιάννης

  Είναι παντελώς παράλογο να διαφοροποιείται το υπόγειο από το ρετιρέ μόνο με συτελεστή 0,06. (0.98 για υπόγειο – 1.04 για 6ο όροφο)

  Δηλαδή η διαφορά φόρου του υπογείου από το ρετιρέ (π.χ. 6ου ορόφου) στην ίδια πολυκατοικία είναι μόλις 6 € ανά 100 € φόρου !!!!!

  Παράδειγμα: Υπόγειο 300 € φόρος – 8ος όροφος 318 € φόρος

  Είναι ανάλογη και η διαφορά της εμπορικής τους αξίας;;;;;;!!!

  Ποιός φωστήρας τα σκέφτηκε όλα αυτα;;

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 13:51 | ΣΟΥΖΑΝΝΑ ΚΑΡΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ

  Ο υπολογισμός του φόρου στις περιπτώσεις διατηρητέων κτιρίων θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα μειωτικό συντελεστή ( «Συντελεστής Διατήρησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς» σύμφωνα και με το δελτίο τύπου ΥΠΕΚΑ 22-10-2013) που θα αποτελεί κίνητρο για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και αντιστάθμισμα στο βάρος που υφίστανται τα συγκεκριμένα ακίνητα.

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 13:56 | Γιάννης

  Είναι παντελώς παράλογος ο τρόπος υπολογισμού (οπότε και ο φόρος που προκύπτει) όσον αφορά τα οικόπεδα (ειδικά αυτά που βρίσκονται σε μικρά χωριά της επαρχίας).
  Δεν είναι δυνατό να φορολογείς ετησίως ένα οικόπεδο με το 3% ή το 4% της αγοραίας αξίας του!!!
  Αυτή η πρόβλεψη με την ελάχιστη τιμή της Δημοτικής Ενότητας υπήρχε και στην περίπτωση του υπολογισμού του πρόστιμου στις δημώσεις αυθαιρέτων που γινόταν στον πρόσφατο Νόμο για τις νομιμοποιήσεις τους.
  Κατάλαβαν έστω και αργά τον παραλογισμό και το μετέτρεψαν στο ελάχιστο του Νομού!!
  Για σκεφτείτε μήπως πρέπει να γίνει και εδώ το ίδιο!!

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 13:07 | Ν.Κ.

  Δεν είναι δίκαιο να φορολογούνται σαν οικόπεδα γήπεδα τα οποία ευρίσκονται μεν εντός οικισμού σε καθαρά αγροτικές περιοχές αλλά η χρήση τους είναι καθαρά αυτή του αγροτεμαχίου.

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 13:26 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  Το σχέδιο νόμου θα αντιμετωπησει μεγάλα προβλήματα στην εφαρμογη στην περιπτωση που έχουμε οικοπεδο με κτίσμα . Η προβλεψη να υποκεινται σε φορολόγηση τα τετραγωνικά μέτρα που απομένουν από τον συντελεστή ΣΑΟ δεν μπορεί να υλοποιηθει διότι υπάρχουν πολλες περιπτώσεις που οικόπεδα έχουν προέρθει από κατατμηση μεγαλυτερων με κάθετη ιδιοκτησία . Ο ΣΑΟ εφαρμόζεται όμως για το συνολικό οικόπεδο και όχι για τα επιμέρους τμήματα . Αυτές οι κατατμήσεις δεν είναι γνωστές στο Υπουργείο οικονομικών . π.χ Οικόπεδο 2 στρεματων στον Αγιο Στεφανο μπορεί να κοπεί σε 4 των 500 τμ.Το καθένα από αυτά έχει δόμηση 100 τμ. Εαν το υπουργείο εφαρμόσει τον γενικό συντελεστή τησ περιοχής 0.80 τότε θα προκύψει δόμηση 400 τμ για το καθένα κατατμημένο οικόπεδο . Εάν οι ιδιοκτήτες έχουν χτήσει 100 τμ σπίτι έχουν εξαντλήσει την δόμηση με την εφαρμογή όμως του νόμου θα προκύψει να πληρώσουν φόρο για το οικόπεδο .

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 13:46 | ΝΙΚΟΣ Γ

  Διάβασα το σχέδιο νόμου ,διάβασα τα σχόλια των συμπολιτών μου και μαύρισε η ψυχή μου .
  Ο νόμος είναι ένα μέσον δήμευσης της όποιας περιουσίας των Ελλήνων πολιτών .
  Οι προτάσεις των συμπολιτών μου για μυώσεις του φόρου ανάλογα της προσωπικής τους περίπτωσης , είναι η παράταση της δήμευσης από το κράτος για ένα δυο χρόνια αργότερα !!!!!
  Κύριοι της κυβέρνησης θα καταφέρετε με τον δημευτικό νόμο σας να απόκτηση το δημόσιο περιούσιες Ελλήνων πολιτών που δεν τους φέρνουν κανένα εισόδημα για να πληρώσουν φόρους , τι θα της κάνετε αυτές της περιουσίες κύριοι θα της ξεπουλήσετε και αυτές στους επενδυτες ;;;
  Κύριοι της κυβέρνησης φορολογία στο εισόδημα και όχι στα ντουβάρια στα δένδρα και στο χώμα των αγρών ,φροντίστε να αποκτήσουν εισοδήματα οι Έλληνες πολίτες και μην μετατρέπεστε σε μεσιτικό γραφείο ξεπουλήματος της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων .

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 13:17 | ΝΙΚΟΣ Γ

  Διάβασα το σχέδιο νόμου ,διάβασα τα σχόλια των συμπολιτών μου και μαύρισε η ψυχή μου .
  Ο νόμος είναι ένα μέσον δήμευσης της όποιας περιουσίας των Ελλήνων πολιτών .
  Οι προτάσεις των συμπολιτών μου για μυώσεις του φόρου ανάλογα της προσωπικής τους περίπτωσης , είναι η παράταση της δήμευσης από το κράτος για ένα δυο χρόνια αργότερα !!!!!
  Κύριοι της κυβέρνησης θα καταφέρετε με τον δημευτικό νόμο σας να απόκτηση το δημόσιο περιούσιες Ελλήνων πολιτών που δεν τους φέρνουν κανένα εισόδημα για να πληρώσουν φόρους , τι θα της κάνετε αυτές της περιουσίες κύριοι θα της ξεπουλήσετε και αυτές στους <> ;;;
  Κύριοι της κυβέρνησης φορολογία στο εισόδημα και όχι στα ντουβάρια στα δένδρα και στο χώμα των αγρών ,φροντίστε να αποκτήσουν εισοδήματα οι Έλληνες πολίτες και μην μετατρέπεστε σε μεσιτικό γραφείο ξεπουλήματος της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 13:54 | ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Για το συντελεστη υπολογισμου του φορου για το καθε ακινητο χωριστα. Λετε οχι εξαιρεσεις ναι συμφωνω αλλα εξ αρχης ενας υπολογισμος βαση στοιχειων εφοριας για τη τελευταια η τις τελευταιες δηλωσεις εχετε συντελεστες για ΟΛΑ γιατι οχι για το βασικοτερο για το δηλωθεν εισοδημα για μενα αυτος πρεπει να ναι ο ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΛΩΝ το εισοδημα τελευταιο η των 2 τελευταιων ετων πχ Ενας συντελεστης θα μπορουσε να ειναι ατομα 0-10.000 ευρω να χουνε εναν αρνητικο συντελεστη εκπτωσης με 0 εισοδηματα για 2 και πλεον ετη θα μπορουσε να ναι 1/4 του φορου για παραδειγμα. Ενας συντελεστης 10-20 χιλιαδες ευρω ετησιο εισοδημα να χει μια εκπτωση 10 % η 20 % του τελικου φορου (εφοσον ειναι φορολογικος ενημεροι) απο 20.000 ως 30.000 να μην υπαρχει εκπτωση και απο εκει και περα να επιβαρυνονται σταδιακα τα εισοδηματα απο εκει και περα με συντελεστη προσαυξησεως του υπολογισθεντος φορου κατα 10 η 20 η 30% αντιστοιχα οσο το εισοδημα το δηλωθεν ειναι αυξημενο. Σε καθε αλλη περιπτωση που μπουνε ολοι ακομα και οι κληρονομισαντες ενα ακινητο ανεργοι σε μια απαιτηση μονιμη ενω εις γνωση μας υπαρχει σοβαρο κοινωνικο προβλημα με 2.000.000 ανθρωπους ανεργους το νομοσχεδιο αυτο θα ναι και προβληματικο αλλα και ανεφαρμοστο στην ουσια του.

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 13:31 | xoriaths

  kyrioi
  ola einai antisyntagmatika kai tha prosvlithoun sta dikastiria.
  tora afto pou thelo na shmeioso einai oti exoun vali sto mati eidika ta axtista oikopeda gia kapoio logo pou aftoi gnorizoun.

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 12:33 | Βασίλης

  O ΕΝΦΑ είναι παράλογος και καταχρηστικός. Φορολογία πρέπει να μπαίνει μόνο σε ότι παράγει εισόδημα. Υπό αυτή την έννοια, φορολογείται η πώληση της ακίνητης περιουσίας (και η αγορά αυτής!!!).

  Δεν υπάρχει καμία λογική να φορολογείται ακίνητη ή κινητή περιουσία η οποία δεν παράγει κανένα όφελος στον ιδιοκτήτη της παρά μόνο έξοδα. Με την ίδια λογική θα έπρεπε να φορολογούνται και οι καταθέσεις (και όχι μόνο οι φόροι= εισόδημα), τα τιμαλφή, τα έπιπλα΄, τα κατοικίδια και ότι άλλο έχει στην κατοχή του ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας. Παραλογισμός 100%.

  Επίσης το γεγονός πως οι συντελεστές είναι μόνο αυξητικοί και όχι μειωτικοί είναι λάθος δομικό. Δεν μπορεί να θεωρούμε ως βάση του φόρου τα τυφλά ακίνητα, τα υπό του εδάφους και όσα είναι άνω των 30 ετών!!!

  Τα προστατευόμενα μέλη θα πρέπει να συμβάλλουν στην μείωση του φόρου. Δεν νοείται ο φόρος ακίνητης περιουσίας να είναι ακόμη και μεγαλύτερος από τα συνολικά εισοδήματα του υπόχρεου. Οι 7000€ είναι αστείο ποσό για κάθε οικογένεια με παιδιά και χρησιμοποιείται μόνο για εμπαιγμό.

  Πραγματικά σκέφτομαι πως όσοι συνέταξαν αυτό τον νόμο πρέπει να διακατέχονται από φοβερά κόμπλεξ κατά των Ελλήνων πολιτών και της χώρας μας.

  Λυπάμαι πραγματικά.

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 12:29 | Λεωνίδας Σίνος

  Θα σταθώ σε δύο σημεία:
  1. Ο συντελεστής παλαιότητας καταργείται. Ένα σπίτι 50 ετών, όπως το δικό μου, έχει άυξηση 40% στον φόρο. Με τις φθορές που έχει υποστεί όλα αυτά τα χρόνια και την αδυναμία συντήρησης του, νομίζετε ότι η πραγματική του αξία πλησιάζει, έστω και κατ’ ελάχιστον, την αντικειμενική?
  2. Ο συντελεστής απομείωσης πρέπει να υπολογίζεται όχι με την σημερινή νομοθεσία, αλλά με την ισχύουσα κατα την χρονολογία έκδοσης της πολεοδομικής αδείας. Αναφέρομαι πάλι στο δικό μου παράδειγμα, όπου όταν χτίστηκε το σπίτι η ΣΑ ήταν 0,4 και σήμερα είναι 0,6. Δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί σήμερα παρά μόνο αν γκρεμιστεί και ξαναχτιστεί το σπίτι, πράγμα που όπως καταλαβαίνετε δεν είναι εφικτό.
  Με αυτό το τρόπο ο νόμος ουσιαστίκα τιμωρεί όσους τολμήσαμε να μην δώσουμε τα σπίτια μας αντιπαροχή την εποχή του μεγάλου πάρτυ.
  Για την φορολόγηση των οικοπέδων έχουν ήδη σχολιάσει πολλοί άλλοι οπότε δεν θα αναφερθώ και εγώ. Μόνο ότι είναι λάθος και άδικο.

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 12:18 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

  Για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Α. που αναλογεί στα αγροτεμάχια , επιβάλλεται, για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, να καθορισθούν συντελεστές μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της επιφάνειάς τους, με βάση την κατηγορία στην οποία ανήκουν ( Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’και ΣΤ’), τουλάχιστον στις περιπτώσεις όπου έχει καθοριστεί αυτή.

  Επισημαίνεται εν προκειμένω ότι κατά τον τελευταίο αναδασμό που πραγματοποιήθηκε στην κοινότητα απ’ όπου κατάγομαι το ισοδύναμο 1 (ενός) στρέμματος Α’ κατηγορίας είχε καθορισθεί σε 4 (τέσσερα) περίπου στρέμματα ΣΤ’ κατηγορίας, η δε πραγματική αξία αγροτεμαχίων Α’ κατηγορίας ειναι υπερτετραπλάσια της αξίας αγροτεμαχίων ΣΤ’ κατηγορίας ίδιας επιφάνειας.

  Όπως αντιλαμβάνεστε η αδικία αυτή θα πρέπει να αποκατασταθεί, καθότι για ίδιας αξίας αγροτεμάχια ΣΤ’ κατηγορίας ο αναλογούν φόρος είναι 400% μεγαλύτερος απ’ ότι εάν τα ίδιας αξίας αγροτεμάχια ήταν Α’ κατηγορίας.

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 12:52 | giannis p

  αξιοτιμοι κυριοι

  Ειναι δυνατον ο συντελεστησ οροφου στο υπογειο η ημιυπογειο διαμερισμα να ειναι ο98 σε σχεση με το συντελεστη 1 που βαζετε πχ στον πρωτο οροφο? Τα υπογεια και ημιυπογεια διαμερισματα στην αθηνα ειναι κατα κανονα αδεια και εχουν σχεδον μηδενικη δυνατοτητα ενοικιασησ Επισησ η αξια στισ περιοχεσ του κεντρου πχ κυψελη αγ νικολ πλ αττικησ αγ παντελεημονασ δεν ξεπερνα τα 6 με 7 χιλ στα 25 τμ υπογ διαμερισμα ενω η τιμη ζωνησ ειναι στα 1350ε Στην ιδια πολυκατοικια ο πρωτοσ η ο δευτεροσ οροφοσ στα ιδια τετραγωνικα εχει διπλη αξια τουλαχιστον σε σχεση με τον υπογειο οροφο Με αυτον το τροπο υπολογισμου ειναι σαν να φορολογειτε διπλα το υπογ η ημιυπογ διαμερισμα σε σχεση με το φορο που επιβαλετε στον πρωτο οροφο
  Με αυτο το τροπο ειστε αδικοι προσ τουσ ιδιοκτητεσ υπογ διαμερισματων που προσφατα επληρωσαν και τισ αλλαγεσ χρησησ που ειναι πολεοδομικεσ αμαρτιεσ απο το 1960 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΑΛΙ ΑΥΤΟ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΓ Η ΗΜΙΥΠΟΓ ΔΙΜΕΡΙΣΜΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑΕΙΝΑΙ Ο30 και οχι ο98 Η διαφορα μετον οροφο ειναι αδιανοητο να ειναι 2 ε στα 100ε φορου Ε υκολα καθε καλοπιστοσ οπυδηποτε πιθανον ακομη και αν προσφυγει κανεισ μπορει να αντιληφθει οτι αυτο το σημειο του νομου δεν δημιουργει ισοτητα μεταξυ των πολιτων ειδικα δε οταν στον υπολογισμο για τισ μεχρι τωρα αντικειμενικεσ αξιεσ ο μειωτικοσ συντελεστησ για τον υπογειο οροφο ειναιστο 080 Παρακαλω ξαναδειτε το θεμα αυτο και αποκαταστησατε την αδικια γιατι με αυτον το τροπο επιβαρυνεται διπλα το πιο αδυναμο προσ εκμεταλ ευση μεροσ του κτηριου ο Μετα τιμησ γπ

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 12:32 | Αλέξανδρος Ρήγας

  Κύριοι

  Η φορολογηση των εντος σχεδιου οικοπεδων ειναι υψηλοτατη και αδικη. Η οικογενειακη μονοκατοικια μας 200 τμ στο Χαλανδρι (1956) βρισκεται ακομη εν μεσω του οικοπεδου μας εκτασης 1100 τμ. Ο Φορος για την κατοικια συμφωνα με το υπο διαβουλευση Νονοσχεδιο 900 Ευρω και για το Οικοπεδο 3.500 Ευρω! Εκτος του οτι ειναι δυσβασταχτος, δυσαναλογος κλπ. ειναι και αδικος.

  Το ελαχιστο που πρεπει να ληφθει υποψη στη φορολογηση ημων που δεν μπηκαμε στον πειρασμο της αντιπαροχης και της εξαντλησης του Συντελεστου Δομησης, ειναι:

  -η μη επιβαρυνση του περιβαλλοντος με ρυπους αφου η φυτευση του οικοπεδου μας προσδιδει οξυγονο, δεν στοιβαζονται συνιδιοκτητες ανα τ.μ. μαζι με τα αυτοκινητα τους κλπ, με αποτελεσμα οι εκλυομενοι ρυποι που μας αναλογουν ως οικογενεια ειναι μειωμενοι, ελαττωνοντας και τους συνολικα εκλυομενους ρυπους της Χωρας για τους οποιους πληρωνουμε χρηματικα προστιμα κλπ.,

  -η μη υποβαθμιση της ποιοτητας ζωης μας και των συνανθρωπων μας,

  -η μη επιβαρυνση των οδων με θεσεις παρακαρισματος,

  κλπ.

  Συμφωνα με τα παραπανω πρεπει απαρεγκλιτως να θεσπιστουν συντελεστες ελαφρυνσης φορολογησης των εντος σχεδιου οικοπεδων, και οχι επιβαρυνσης (δηλ. συντελεστες φορου οικοπεδου υψηλοτερου απο τον ανιστοιχο συντελεστη φορου κατοικιας στο ιδιο οικοπεδο!!) Ειναι απαράδεκτο και αδικο για οσους απο εμας δεν επωφεληθηκαμε απο την υπερμετρη δομηση στις πολεις.

  Παρακαλω για την αποσυρση του τροπου φορολογησης των οικοπεδων εντος σχεδιου.

  Με τιμή και με επιφυλαξη ολων των δικαιωματων μου,

  Αλέξανδρος Ρ. Ρήγας
  Χαλάνδρι

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 12:11 | BASILHS

  ΑΦΟΥ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΚΤΙΣΜΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΝΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΙ

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 11:21 | Γιάννης Παπουτσής

  Η κλίμακα για τα εντός σχεδίου οικόπεδα είναι παράλογη. Τιμωρεί αυτούς που δεν έχουν εξαντλήσει τον συντελεστή. Επίσης η προοδευτικότητα στην κλίμακα είναι υπερβολική.

  Ανήθικη είναι και η χρήση των αντικειμενικών αξιών όταν υπερβαίνουν κατά πολύ τις εμπορικές αξίες.

  Μια πρόταση: πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την προστασία των πολιτών που αδυνατούν να πληρώσουν το φόρο ακινήτων, ακόμα και σε περιοχές μεγάλης αντικειμενικής αξίας (π.χ. ακίνητο που έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία από κληρονομία και τώρα πλέον δεν πουλιέται ούτε κοψοχρονιά). Θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένας κοινωνικά δίκαιος και απλός αλγόριθμος, σύμφωνα με τον οποίο ο πολίτης θα πρέπει να πληρώσει τον φόρο ακινήτων αν αυτός δεν ξεπερνάει π.χ. το 10% του ετήσιου ατομικού/οικογενειακού εισοδήματος. Αν ο φόρος ακινήτων είναι μεγαλύτερος τότε ο φορολογούμενος θα πληρώνει μάξιμουμ το 10% του εισοδήματός του.

  Ευχαριστώ,
  Γιάννης Παπουτσής

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 11:39 | Μοσκωφ Νικολαος

  1>Κτισματα σε αγροτεμαχια που ειναι σε περιοχες που δεν παρεχεται ρευμα να φορολογουνται με εκπτωση 50%.

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 11:53 | Χ.Κ. Αρχιτεκτων

  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

  1.Μια μεγάλη μερίδα των ακινήτων εντός των παραδοσιακών αυτών οικισμών δεν έχουν πρόσωπο σε αμαξωτό δρόμο παρά μόνο σε πέτρινα μονοπάτια που διατρέχουν τους οικισμούς επιτρέποντας μόνο την πεζή η την με ζώα πρόσβαση σε αυτά ( με ότι αυτό συνεπάγεται ) και επομένως δεν μπορεί να έχουν την ίδια φορολογική επιβάρυνση ( Συντελεστη ΣΠ )με ακίνητα με πρόσωπο σε αμαξωτούς δρόμους – επαρχιακους κλπ.

  Προς χάριν δίκαιης φορολογικής μεταχείρισης των ιδιοκτητών τέτοιων ακινήτων προτείνω την εφαρμογή ειδικού συντελεστή απομείωσης σε σχέση με τα ακίνητα με πρόσοψη σε αμαξωτό δρόμο. Ο συντελεστής αυτός θα πρέπει να είναι κατά την γνώμη μου μειωμένος κατά το ήμισυ ( Δηλαδή από πχ 1.00 για αμαξωτό δρόμο σε 0.50 για παραδοσιακά μονοπάτια ).

  2.Χιλιαδες ακινητα σε ορεινους παραδοσιακους οικισμους ανα την χωρα Πελοποννησος, Ηπειρος, Μακεδονια,Κρητη,Στερεα, Νησια τα οποια εχουν κατασκευασθει ένα και πλεον αιωνα πριν, πολλα από αυτά σε κακη δομικη και λειτουργικη κατασταση θα καλουνται να πληρωνουν φορο το 2013, εφοσον δεν υπαρχει αποδειξη της παλαιοτητας τους μεσω οικοδομικων αδειων, οσαν να ειχαν κατασκευαστει το 2005 δηλαδη με αυξημενο συντελεστη παλαιοτητας 1.15.

  3. Το μεγαλυτερο μερος των ακινητων αυτων είναι ισογειες μονοκατοικιες σε μικρα οικοπεδα εντος των οικισμων αυτων.
  Και για αυτά προβλεπεται αυξημενος συντελεστης 1.02 οσαν να ηταν 2οροφα η 3οροφα.

  Εδω υπαρχει καταφορη αδικια σε βαρος κατοχων τετοιων ακινητων σε απομονωμενες και δυσβατες περιοχες διατηρητεων οικιστικων συνολων της χωρας που πληττει καιρια την αρχιτεκτονικη και οικιστικη κληρονομια και παραδοση της χωρας.

  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

  Τα προηγουμενα χρονια ειχε παρατηρηθει αναβιωση των παραδοσιακων αυτων οικισμων από πολλους συνταξιουχους συμπολιτες μας των 500 – 600 ευρω το μηνα που βρηκαν καταφυγιο για την επιβιωση τους και την αξιοπρεπεια τους στους τοπους καταγωγης τους με αποτελεσμα την σταδιακη αναβιωση των οικισμων αυτων προσελκυοντας επισκεπτες και καποια οικονομικη δραστηριοτητα.
  Τα μετρα αυτά θα δημιουργησουν ασηκωτα οικονομικα βαρη σε αυτους τους ανθρωπους οι οποιοι μη εχοντας άλλη επιλογη θα τα εγκαταλειψουν για να γυρισουν και παλι στο διαμερισμα των παιδιων τους στην πολη. Ετσι θα γκρεμιστει ότι με πολύ κοπο μια μεριδα συμπολιτων μας εκτισε, χωρις την συνδρομη της πολιτειας.

  Ευχαριστω
  Χ.Κ. Αρχιτεκτων

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 11:53 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΙΤΑΚΗΣ

  κυριοι,ο φορος ανα τ.μ σε πολλα οικοπεδα εντος σχεδιου εχει συντελεστη ισο η μεγαλυτερο απο τον αντιστοιχο ανα τ.μ κτισματος.Χαρακτηριστικο παραδειγμα η περιοχη Ηλιουπολης Αττικης.Νομιζω οτι πρεπει να επανεξεταστουν οι συντελεστες προς το ορθολογικοτερο.Επισης,οπως ξερετε στο Ε9,το δικαιωμα υψουν,αναγραφεται ως ποσοστο του οικοπεδου.Πως θα υπολογιζεται η εκπτωση 25%,οταν το κτισμα αναγραφεται σε αλλη σειρα,συμφωνα με τη συσταση οριζοντιας ιδιοκτησιας.Ευχαριστω για την προσοχη σας.

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 11:01 | Μοσκωφ Νικολαος

  1>Σε αγροκτημα οπου υπαρχει κτισμα μη ηλεκτροδοτουμενο δεν θα επρεπε να εχει συντελεστη χ 5 αλλα εκπτωση 50%.2>οικοπεδα που προερχονται απο γονικη παροχη η κληρονομια θα επρεπε να εχουν εκπτωση 50% σε σχεση με εκεινον που το αγορασε.

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 11:37 | Κώστας Μαυροειδής

  30-10-2013
  Ο φόρος αυτός είναι ακόμη ένα επιπρόσθετο καρφί στο φέρετρο της Ελληνικής οικονομίας. «Οι πλούσιοι» πρέπει να πληρώσουν για τους απασχολούμενους στο δημόσιο που ελάχιστοι από αυτούς κάτι παράγουν, κάποιοι άλλοι ελάχιστα παράγουν και πάρα πολλοί απολύτως τίποτα εκτός από αέρα κοπανιστό. Συμπληρώνω, ότι εδώ «πλούσιος» δεν είναι αυτός που παράγει νόμιμα εισόδημα, αλλά αυτός που του έτυχε (π.χ. κληρονόμησε) να κατέχει νόμιμα πλούτο, είτε παράγει, είτε δεν παράγει εισόδημα.

  Έτσι εάν έχεις κληρονομήσει ένα οικόπεδο ενός στρέμματος π.χ. στην Εκάλη, που εννοείται δεν παράγει εισόδημα, πρέπει να πληρώσεις ετήσιο φόρο €30000.-!!! Το από που θα τα βρεις δεν ερωτάται. Αλλά ακόμη και εάν τα έχεις να τα πληρώσεις, δεν ερωτάται ποιό είναι το κόστος ευκαιρίας των πόρων αυτών. Απλά απόλυτα βλακωδώς οι ηλίθιοι γραφειοκράτες που εμπνεύστηκαν αυτό το τερατούργημα, υποθέτουν ότι οι πόροι αυτοί, στα χέρια τους θα αποδώσουν περισσότερα για όλους μας απ΄ότι εάν παρέμειναν στα χέρια των νομίμων ιδιοκτητών του, οι οποίοι με τον αντισυνταγματικό αυτό νόμο εξαναγκάζονται να τα παραδώσουν.

  Επιβεβαιώνεται λοιπόν η ρήση του παραλόγου, ότι τα λεφτά των άλλων στα χέρια των γραφειοκρατών αποδίδουν περισσότερα απ’ ότι όταν βρίσκονται στα χέρια των νομίμων ιδιοκτητών τους. Δυστυχώς αυτό είναι το απαύγασμα της οικονομικής σκέψης του πολιτικού κατεστημένου, που έχει επί κεφαλής ένα καθηγητή πανεπιστημίου των οικονομικών, και των παρατρεχάμενων συνοδοιπορούντων γραφειοκρατών.

  Πέραν των οικονομικών όμως, εάν και αυτό δεν είναι δήμευση και δεν μεταβάλλει το δικαίωμα ιδιοκτησίας, που κάποιοι αφελείς ακόμη πιστεύουν ότι προστατεύεται από το Σύνταγμα, σε υποχρέωση, τότε όποιος το ισχυρίζεται αυτό πρέπει να πάει να κοιταχθεί εάν λειτουργεί εκείνο το μέρος του εγκεφάλου του που εκτελεί την λειτουργία της λογικής σκέψης.

  Είναι καραμπινάτα αντισυνταγματικός ο νόμος αυτός και δεν χρειάζεται κανείς να είναι συνταγματολόγος για να το καταλάβει αυτό.

  Με δεδομένη την κατάσταση απόλυτης αβεβαιότητας στον φορολογικό τομέα και την επερχόμενη πλήρη κατάργηση της ατομικής ελευθερίας με το περίφημο περιουσιολόγιο, η ολοκληρωτική μεταβολή της Ελληνικής οικονομίας σε κολεκτιβιστική έχει συντελεσθεί. Δυστυχώς στην μεταβολή αυτή βοήθησε τα μάλα και η περίφημη Τρόϊκα, στην θετική παρέμβαση της οποίας μερικοί αφελείς από εμάς ελπίζαμε.

  Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας έχουν ήδη ουσία καταργηθεί και σύντομα είναι σχεδόν βέβαιο, ότι οι δημοκρατικιά εκλεγμένοι δυνάστες μας, θα πλιατσικολογήσουν και το 10% των τραπεζικών καταθέσεων απ’ όλους μας, για την ‘σωτηρία της πατρίδος’ βέβαια, γράφε την δική τους βραχύβια πολιτική επιβίωση μέσω παραπλάνησης του εκλογικού σώματος, έτσι ώστε το τελευταίο να μην αντιληφθεί, ότι ο κύριος, εάν όχι ο μόνος υπόλογος για την σημερινή κατάντια μας, είναι αυτοί οι ίδιοι. Το πολιτικό σύστημα και ο εσμός κομμάτων που συνεχίζει και σήμερα να κατέχει την Βουλή.

  Όλα αυτά οδηγούν αφεύκτως τον λογικά σκεπτόμενο πολίτη στο συμπέρασμα, ότι η δημοκρατία έχει και τυπικά καταργηθεί, η ανάπτυξη είναι αδύνατη με καταργημένα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και συνεπώς η σταδιακή αποπληρωμή του χρέους αδύνατη. Άλλωστε μέχρι στιγμής, εκτός του haircut που έγινε, δεν έχουμε πληρώσει ούτε ένα ευρώ από όσα οφείλουμε.

  Συνεπώς αργά ή (το πιθανότερο σχετικά) γρήγορα θα εμφανισθούν ακραίες λύσεις, μάλλον κολεκτιβιστικής απολυταρχικής μορφής είτε αριστερής, είτε δεξιάς έκφανσης.

  Τέλος επειδή το χρέος θα μείνει απλήρωτο, θα μας επιβληθούν έξωθεν και εξευτελιστικές για όλους μας και για το έθνος μας υποχρεώσεις μέσω δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και άλλων πόρων της χώρας, που θα εκτείνονται και στο απώτερο μέλλον (δυστυχώς έχει γίνει το ίδιο και στο παρελθόν). Έτσι μόνο θα καταλάβουμε τι σημαίνει βερίκοκο το να υποθηκεύεις το μέλλον των παιδιών σου δια του δανεισμού. Θα γίνουμε για κάποιες γενιές ένα είδος σκλάβων ξένων συμφερόντων, σε σημαντικά μεγαλύτερη έκταση από ότι σήμερα.

  Αυτή είναι πάντοτε η κατάληξη της ηλίθιας και λογικά λανθασμένης σκέψης, ότι μπορεί να λύσει κανείς το οικονομικό πρόβλημα με την παραγωγική δραστηριότητα και τα λεφτά των άλλων, ή με αυτά που δημιουργήθηκαν εκ του μηδενός (αύξηση της προσφοράς χρήματος) και δεν είναι αποτέλεσμα αμοιβής για παραγωγική δραστηριότητα.

  Καλό μας ταξίδι και όποιος είναι νέος και δεν φεύγει τάχιστα απ’ αυτήν την, από πολιτικής και οικονομικής άποψης απαράδεκτη χώρα του εξαναγκασμού και της ασυδοσίας των επαγγελματιών πολιτικών της, στο μέλλον θα πρέπει να κατηγορεί μόνο τον εαυτό του που δεν τόκανε εγκαίρως.

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 11:01 | ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  Να υπάρξει πρόβλεψη για τους πολύ μικρούς οικισμούς των δέκα έως είκοσι κατοίκων και στους οποίους δεν έχει εκδοθεί καμία οικοδομική άδεια τελευταία είκοσι τουλάχιστον χρόνια. Σημειώνω ότι τα κτήματα και οι καλλιέργειες αυτών οικισμών στην πλειοψηφία τους βρίσκονται εντός των ορίων του οικισμού. Το τίμημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δυσβάσταχτο.
  Ευχαριστώ

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 11:10 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

  29 Οκτωβρίου 2013, 17:30 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Μόνιμος Σύνδεσμος Παράκληση για μείωση αντικειμενικών αξιών και νέων συντελεστών φόρου στις εντός οικισμού αγροικίες, που περιβάλλονται συνήθως από αρκετή έκταση, παλιά αγρού και σήμερα οικοπέδου!!! Είναι εκτάσεις από τις οποίες δεν υπάρχει κανένα όφελος,έχουν περιέλθει στην κατοχή μας ακολουθώντας την οικογενειακή παράδοση απ’ τον παππού στον εγγονό και δεν είναι εκμεταλλεύσιμες. Συγκεκριμένα θα αναφερθώ στην ιδιαίτερη πατρίδα μου την Άνω Μεριά Φολεγάνδρου, όπου έχουμε πληρώσει αβάσταχτους φόρους και πληρώνουμε, για να διατηρούμε το πατρικό μας σπίτι! Το θέμα είναι γνωστό από καιρό στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου υπάρχει και η σχετική αλληλογραφία. Έγιναν κάποιες μικρές βελτιώσεις, αλλά αν ισχύσουν οι νέοι συντελεστές, θα είναι απόλυτη καταστροφή μας, αφού ούτε πωλήσεις γίνονται, ούτε χρήματα υπάρχουν για να πληρώνονται οι υψηλοί αυτοί φόροι. Δεν ζητώ και δεν ζητούμε οι κάτοικοι της Άνω Μεριάς Φολεγάνδρου καμία φοροαπαλλαγή!
  Ζητούμε ένα δίκαιο και ανθρώπινο σύστημα φορολόγησης! Ανθρώπινο και δίκαιο θα ήταν αν το Κτράτος που ορίζει τις τιμές αγόραζε τα ακίνητά μας στις ίδιες τιμές!!! Σίγουρα θα κάναμε και έκπτωση, για το καλό της Πατρίδας μας!!!
  Σας ευχαριστώ.

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 11:09 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

  Σας παρακαλώ να δημοσιεύσετε τα σχόλιά μου που σας υποβλήθηκαν χθες 29-10-2013 και ώρα 17:00 περίπου. Ευχαριστώ!

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 11:55 | Α.ΚΑΚΛΑΜΑΝΗς

  Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΗς ΥΨΗΛΟΤΕΡΗς ΤΙΜΗς ΦΟΡΟΥ ΠΡΟς ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΕΙΝΑΙ 30/0,02=1500

  Ας ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 1 ΣΤΡΕΜΜΑ ΣΕ ΑΚΡΙΒΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΑΔΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ, ΜΗΠΩς ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ 1500 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΙΑ. ΓΙΑΤΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΩΡΑΙΑ ΧΟΡΤΑ ΝΑ ΤΡΩΝΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΞΕΡΕΙς ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟ ΚΑΤΩ.