Άρθρο 06-Χορήγηση εκπτώσεων και αναστολή πληρωμής φόρου

1. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης χορηγείται έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%) στο φορολογούμενο, την σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του επί του ΕΝ.Φ.Α. που βεβαιώθηκε στα παραπάνω πρόσωπα, αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής για το οικείο έτος.

2. α. Η έκπτωση χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Α κάθε έτους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
αα) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε δεν υπερβαίνει τις επτά χιλιάδες ευρώ (€7.000), προσαυξημένο κατά χίλια ευρώ (€1.000) για τον/την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος,
ββ) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων και των γηπέδων στα οποία κατέχουν δικαιώματα της παραγράφου 2, του άρθρου 1, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του (λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας) δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 μ2) προκειμένου για κτίσματα, ή τα πεντακόσια τετραγωνικά μέτρα (500 μ2) προκειμένου για οικόπεδα, ή τα έξι χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα (6.000 μ2), προκειμένου για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού , και
γγ) ο φορολογούμενος, ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

β. Η έκπτωση της προηγουμένης υποπαραγράφου ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια που ορίζονται σε αυτήν και ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία.

3. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα μπορεί να χορηγείται αναστολή πληρωμής του φόρου. Η αναστολή πληρωμής χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Α. ενός έτους και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι τρεις φορές εντός διαστήματος δέκα (10) ετών από τη χορήγηση της πρώτης αναστολής. Για τη χορήγησή της πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) Ο συνολικός κύκλος εργασιών του νομικού προσώπου κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου,
β) ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, έχει παρουσιάσει μείωση άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση με το προηγούμενο προς αυτό φορολογικό έτος και
γ) δεν υπάρχουν ή δεν ευθύνεται για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ορίζονται οι διαδικασίες χορήγησης της έκπτωσης, οι διαδικασίες χορήγησης της αναστολής πληρωμής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 14:01 | Αντώνης

  Αν επιθυμούμε να έχουμε ιστορικά κτίρια, έστω και αν δεν επιδοτούνται οι ιδιοκτήτες διατηρητέων όπως κάνουν σε όλη την Ευρώπη, πρέπει τουλάχιστον ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ και ΝΑ ΕΚΠΙΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 14:03 | nsmoloktos

  Προτείνετε η παρακάτω διόρθωση στην υποπαράγραφο (β),β. Η έκπτωση της προηγουμένης υποπαραγράφου ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων υπερβαίνει τα τρία. για να μπορέσει η πολύτεκνη οικογένεια να δει άσπρη ημέρα γιατί μας έγινε η ζωή μαύρη από τους φόρους και τα χαράτσια, επίσης πρέπει να υπάρχει και το δημογραφικό κίνητρο με βάσει το άρθρο 21 πρα΄4 του Συντάγματος.- Δεν αντέχουμε άλλο ήμαρτον.Βοήθεια .

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 14:15 | X.M.

  Αξιότιμοι Κύριοι, θα σας πρότεινα να ξαναδιαβάσετε το άρθρο 6, διότι αυτό το άρθρο λέει το εξής:
  Κάτοχος οικοπέδου 480 τ.μ. σε μια από τις ακριβότερες περιοχές με μοναδιαία αξία οικοπέδου 10.000 ευρώ/τ.μ., δηλ. με αντικειμενική αξία οικοπέδου 4.800.000 ευρώ, θα έχει 100% έκπτωση στον φόρο ακινήτων αν δηλώνει χαμηλά εισοδήματα και είναι τρίτεκνος.
  Κάτοχος οικοπέδου 520 τ.μ. σε χωριό της υπαίθρου, συνταξιούχος του ΟΓΑ των 300 ευρώ, θα έχει 0% έκπτωση στον φόρο.

  Δε νομίζω ότι χρειάζονται άλλα σχόλια.

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 13:37 | Αντώνης Παπανδρέου, Αρχιτέκτων – Αναστυλωτής

  Ακόμη και τα πιό φτωχά κράτη, που σέβονται τον εαυτό των και την ιστορία των, επιδοτούν τους ιδιοκτήτες διατηρητέων. Στην Ελλάδα δεν προβλέπεται ούτε κάν έκπτωση γιά την συντήρησή των.
  ΠΡΟΤΑΣΗ: Καμμία φορολόγηση στα κλειστά διατηρητέα ακίνητα, έκπτωση από την φορολογία εισοδήματος των δαπανών ανακατασκευής και συντήρησης. Όταν χρησιμοποιούνται και αποδίδουν εισόδημα να τοποθετούνται στην ευμενέστερη φορολογική κλίμακα άν θέλουμε να έχουμε ιστορικά κτίρια.

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 12:38 | Δημήτρης

  Κύριοι,

  Οι οικογένειες, που κάποιο από τα μέλη τους είναι ΑΜΕΑ, -άτομα με βαριά αναπηρία πάνω από 80%-, πρέπει να απαλλάσσονται πλήρως από τη φορολογία ακινήτων. Είναι αρκετή η τιμωρία που τους έδωσε η τύχη τους, μην επιβαρύνεται και εσείς περισσότερο τη θέση τους. Στην οικογένεια μου δουλεύω ΜΟΝΟ ΕΓΩ αφού η γυναίκα μου είναι εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο δίπλα στο ανάπηρο παιδί μας. Πως είναι δυνατόν, από τη μια να έχω σταματήσει τις θεραπείες του παιδιού μου εδώ και δύο χρόνια λόγω οικονομικών και από την άλλη να μπορώ να αντεπεξέλθω σε νέα μόνιμα χαράτσια;
  Βάλτε λίγο λογική και ανθρωπιά στις αποφάσεις σας.

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 11:15 | NIKOS R

  Δείτε προσεκτικά αυτό το ακραίο αλλά πραγματικό παράδειγμα.μακροχρόνια άνεργος,με 3 παιδιά με μηδενικό εισόδημα και οικογενειακό 10,500€ κάτοικος Κηφισιάς φιλοξενούμενος του πατρός του κληρονομεί μεζονέτα στην Εκάλη 145 τ.μ (την δηλώνει κενή)οικόπεδο στη Βουλιαγμένη εντός σχεδίου 590 τ.μ και 5900 τμ παραθαλάσσιο οικόπεδο στην Μύκονο,αντικειμενικής αξίας πάνω από 2,000,000 και δεν χρωστάει πουθενά θα έχει έκπτωση φόρου 100% δηλαδή ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΣ.
  αντιθέτως ένας άνεργος που μένει σε ένα χωριό π.χ της Άρτας με 3 παιδιά και οικογενειακό 10,500€ που έχει δικό του σπίτι κληρονομεί ένα βοσκοτόπι στην πλαγιά ενός βουνού στα Τζουμέρκα 6500 τμ. αυτός θα πληρώσει κανονικά τον φόρο για το σπίτι και το βοσκοτόπι διότι ξεπερνάει τα 6000 τμ που προβλέπει το σχέδιο νόμου.τεράστια αδικία.

  έχω την εντύπωση ότι πρέπει να υπάρχει ΚΑΙ αντικειμενική αξία στούς δικαιούχους των εκπτώσεων.

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 11:42 | Νικόλαος

  Αδικο μέτρο η φορολόγηση ιδιοκτησίας που δεν αποφέρει εισόδημα μοιάζει σαν να είναι κρατική και την νοικιάζουμε. Επίσης είναι άδικο η πρώτη κατοικία των πολυτέκνων να φορολογείται αφου στεγάζει πολυμελή οικογένεια που δύσκολα τα βγάζει πέρα στην εποχή μας ακόμη και αν έχει ετήσιο εισόδημα 40 ακομη και 50 χιλιάδων €,(μόνο το γάλα, οι πάνες και το χαρτι υγείας σε ετήσια βάση είναι περίπου 5 χιλίάδες €).

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 10:24 | ΑΛΚΗΣ

  Άρθρο 06-Χορήγηση εκπτώσεων και αναστολή πληρωμής φόρου

  Ερώτηση επί του αρ. 1: Πως θα διαπιστώνεται «οικονομική αδυναμία» πληρωμής της συνολικής οφειλής για το οικείο έτος, για να δοθεί η έκπτωση του 50%? Από τη δήλωση του οικ. έτους ή από τα «σωρευτικά» κριτήρια του αρ. 2?
  Διότι εάν περί αυτού πρόκειται, τότε μάλλον δεν αφορά το 80-90% των υποχρέων, επομένως θεωρώ ότι δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά μια κίνηση εντυπωσιασμού. Εξάλλου υπάρχει περίπτωση-με τα σημερινά δεδομένα-να μπορεί να επιβιώσει μια 5μελής οικογένεια με 11.000 € και να δύναται να καταβάλει πλέον των άλλων επιβαρύνσεων και ΕΝ.Φ.Α.?? θα περιμέναμε μεγαλύτερη «γενναιότητα» από τους νομοθέτες, σε εποχές ιδιαίτερα δυσμενείς οικονομικά & ψυχολογικά, όπου αρκετοί από τους Έλληνες πολίτες δεν δύνανται-αν και θα το ήθελαν-να καταβάλλουν ακόμη και το φόρο του τρέχονντος Οικ. Έτους.
  Η διέρευνση των κριτηρίων κρίνεται κατά την άποψή μου «εκ των ουκ άνευ», διαφορετικά μάλλον θα οδηγήσει σε εισπρακτικό κόλαφο.

  Σχόλιο επί του αρ. 2: (σε συσχέτιση με το παραπάνω αρ. 1)
  1) Θεωρώ ότι η έννοια «σωρευτικά» πρέπει να απαλειφθεί και να τεθούν συγκεκεριμένες-κατά οικογενειακή κατάσταση & εισοδηματική κλάση ρεαλιστικοί όροι και προϋποθέσεις.

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 10:08 | ΓΙΑΝΝΗΣ Π

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΕΚΤΙΜΩ ΟΤΙ
  Α) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 30.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 300.000 ΕΥΡΩ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ 100% ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ.ΕΑΝ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ 30-50.000 ΕΥΡΩ ΕΚΠΤΩΣΗ 30% ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ 300-500.000 ΕΥΡΩ ΕΚΠΤΩΣΗ 30%ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ. ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΤΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 50.000 ΕΥΡΩ Ή ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 500.000ΕΥΡΩ ΚΑΜΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
  Β) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΓΟΝΕΑ (ΑΝΔΡΑ Ή ΓΥΝΑΙΚΑ) ΑΜΕΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 70% Ή ΕΝΑ ΤΕΚΝΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67% (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΠΑ)ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 50.000ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΩΣ 500.000ΕΥΡΩ ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ 100% ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ.
  ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 50.000ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 500.000ΕΥΡΩ ΚΑΜΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ.

 • Στην Ελλάδα ισχύει μέχρι σήμερα δυσμενέστατο φορολογικό καθεστώς για τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς πράγμα που επιτάθηκε με τους δύο νόμους και τις υπουργικές αποφάσεις του ειδικού τέλους φορολόγησης ακινήτων (χαράτσι) του 2011 και του 2013, όπου οι σχετικές διατάξεις οδηγούν στην εγκατάλειψη διατηρητέων κτηρίων και κτηρίων σε ενεργούς οικισμούς και αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικών και παραδοσιακών κτηρίων. Το άρθρο 24 του Συνάγματος αλλά και οι διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα επιβάλλουν ειδική μεταχείριση των κτηρίων αυτών πράγμα που άλλωστε ισχύει τόσο στην Κύπρο όπου επικρατεί ανάλογη οικονομική κρίση και στα υπόλοιπα κράτη της Ευρ. Ένωσης.
  Θεωρούμε ότι ο νέος φορολογικός νόμος θα πρέπει να θέσει τέρμα στην κατάσταση αυτή δεδομένου ότι για τη συντήρηση τέτοιων κτηρίων οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλονται σε αυξημένες δαπάνες. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι επιβάλλεται η απαλλαγή των κτηρίων αυτών από φορολογικά βάρη ή υπαγωγή τους σε χαμηλότατη φορολογική κλίμακα και να συνδυάζεται και με έκπτωση των δαπανών των ιδιοκτητών για τη συντήρηση ή αποκατάστασή τους, έκπτωση η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη φορολογία του εισοδήματος, πράγμα που δεν ισχύει μέχρι σήμερα, αφού οι δαπάνες συντήρησης δεν εκπίπτουν από τη φορολογία αυτή.

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 08:49 | ΜΙΧΑΛΗΣ

  Δεν υπάρχει τίποτα πιο άδικο από το να μεταχειρίζεσαι ίσα τους άνισους.

  Τους έχοντες αποκτήσει αυτό το ακίνητο το οποίο φορολογείται υπέρμετρα με στεγαστικό δάνειο δεν το λαμβάνεται καθόλου υπόψιν.

  Να προσπαθείς να είσαι ενήμερος με τις τράπεζες και πέρα από αυτές να σου βάζει τρικλοποδιές και το ίδιο το κράτος ( η μάλλον το κατεστημένο σάπιο πολιτικό σύστημα ).

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 23:23 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. ΣΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΓΥΡΩ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΧΗΜΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΑΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ, ΕΝΑ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΜΕ( ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 21:16 | Ευάγγελος σκορδας

  1. Ο Συνταγματικός νομοθέτης αναγνωρίζοντας τη συμβολή των πολυτέκνων οικογενειών στην πολιτεία, με την παρ. 2 του άρθρου 21 παρέχει ειδική προστασία, αφού με τη διάταξη αυτή ορίζεται πως:

  «2. Πολύτεκνες οικογένειες […] έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος»

  γ. Επίσης, στη παρ. 5 του ίδιου άρθρου του Συντάγματος ορίζεται:

  «5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του κράτους»

  2. Στο ισχύον άρθρο του Ν. 1910/1944 που θεσπίσθηκε για την προστασία των πολυτέκνων οικογενειών και υπερισχύουν ως ειδικές των γενικών διατάξεων αναφέρεται:

  «Προς ανέγερσιν λαϊκής κατοικίας δια τους απόρους και αστέγους πολυτέκνους παρέχεται εκ μέρους του Κράτους ή οιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, αναλόγως της αρμοδιότητος εκάστου, πάσα σχετικὴ ευκολία, ήτοι ατέλεια υλικών, απαλλαγὴ εκ φόρων. Αι άνω ευκολίαι παρέχονται και εις οικοδομικοὺς Συνεταιρισμοὺς πολυτέκνων» .

  3. Περαιτέρω, η Ολομέλεια του Σ.τ.Ε. με αλλεπάλληλες αποφάσεις του αποφάνθηκε πως:

  «Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικότερου δημόσιου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα»

  (Σ.τ.Ε.: 2216/1975, 4062/1990, 4069/1990, 4070/1990, 2773/1991, 2781/1991 κ.ά.).

  Προτείνω την κατάργηση του φόρου για τις ευπαθείς ομάδες τουλάχιστο. Μήπως και βγάλετε τον μήνα.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 21:54 | Ευάγγελος ΣΚΟΡΔΑΣ

  1. Ο Συνταγματικός νομοθέτης αναγνωρίζοντας τη συμβολή των πολυτέκνων οικογενειών στην πολιτεία, με την παρ. 2 του άρθρου 21 παρέχει ειδική προστασία, αφού με τη διάταξη αυτή ορίζεται πως:

  «2. Πολύτεκνες οικογένειες […] έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος»

  γ. Επίσης, στη παρ. 5 του ίδιου άρθρου του Συντάγματος ορίζεται:

  «5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του κράτους»

  2. Στο ισχύον άρθρο του Ν. 1910/1944 που θεσπίσθηκε για την προστασία των πολυτέκνων οικογενειών και υπερισχύουν ως ειδικές των γενικών διατάξεων αναφέρεται:

  «Προς ανέγερσιν λαϊκής κατοικίας δια τους απόρους και αστέγους πολυτέκνους παρέχεται εκ μέρους του Κράτους ή οιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, αναλόγως της αρμοδιότητος εκάστου, πάσα σχετικὴ ευκολία, ήτοι ατέλεια υλικών, απαλλαγὴ εκ φόρων. Αι άνω ευκολίαι παρέχονται και εις οικοδομικοὺς Συνεταιρισμοὺς πολυτέκνων» .

  3. Περαιτέρω, η Ολομέλεια του Σ.τ.Ε. με αλλεπάλληλες αποφάσεις του αποφάνθηκε πως:

  «Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικότερου δημόσιου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα»

  (Σ.τ.Ε.: 2216/1975, 4062/1990, 4069/1990, 4070/1990, 2773/1991, 2781/1991 κ.ά.).

  Πρότεινω. Να ΕΞΑΙΡΕΣΕΤΕ τις ευπαθείς ομάδες απο την παρούσα ληστεία, μήπως και βγάλετε τον μήνα.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 20:00 | Παναγιώτης Μπαζιωτόπουλος

  Κύριοι,
  ίσως φανώ αφελής αλλά πιστεύω ότι τελικά, τουλάχιστον αυτή τη φορά, θα λάβετε υποψιν εκείνους που αδυνατούν να πληρώσουν λόγω ξαφνικής ασθένειας που δεν τους επιτρέπει να εργαστούν.
  Είμαι καρκινοπαθής από μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος, έχω υποστεί την γνωστή παρέμβαση whipple, έχω παραμείνει σε νοσοκομεία 4.5 συνολικά μήνες και έχω επιβιώσει χάριν στην εξαιρετική και πρωτοποριακή θεραπεία του ογκολόγου μου με πείρα αποκτηθείσα στα καλλίτερα ογκολογικά νοσοκομεία των ΗΠΑ, του Ανδρέα Σαρρή, στον οποίο οφείλω μνεία.
  Ναι έχω περιουσία και δεν ζητώ απαλλαγή αλλά αναστολή του φόρου όσο ο ασφαλιστικός φορέας που με καλύπτει (ΟΑΕΕ) με κρίνει ανήμπορο προς εργασία (με έχουν κατηγοριοποιήσει με αναπηρία 80%)
  Παρακαλώ πολύ, δείτε αυτούς που έτυχε να αδικηθούν από αντίστοιχες περιπτώσεις, Δεν έχει έννοια να τους εξαιρείτε επειδή έχουν ακίνητη ιδιοκατοικούμενη περιουσία μεγαλύτερη κάποιου εμβαδού… Το επιπλέον εμβαδό δεν προσφέρει εισόδημα στον άρρωστο… Δώστε την δυνατότατα σε όσους υπήρξαν άτυχοι να έχουν λιγότερα που τους αγχώνουν όσο ευρίσκονται εν ζωή.
  Για την μη ιδιοκατοικούμενη περιουσία ας ισχύουν όσα και για τον υπόλοιπο πληθυσμό.
  Επιπλέον από διαδικαστικής πλευράς η αναφερομένη πρόταση απλοποιεί το σύστημα ελέγχων σημαντικά και επομένως το κάνει οικονομικότερο.
  Η απόφαση θα στηρίζεται σε δυο ήδη καταγεγραμμένα στοιχεία:
  A. Στην ιδιοκατοικούμενη ιδιοκτησία.
  B. Στην απόφαση αναπηρίας από τον ασφαλιστικό φορέα του ασθενούς.
  Καμία άλλη γραφειοκρατική πολυπλοκότητα δεν θα απαιτείται.
  Η μη ιδιοκατοικούμενη ιδιοκτησία δεν θα εξαιρείται (εκτός αν λάβετε μέτρα για όλους με οποιοδήποτε κριτήριο)
  Η λήξη της περιόδου αναπηρίας, αν είναι αναστρέψιμη, θα διαμορφώνει καθεστώς ικανότητας, και επομένως ανάλογα με το στάτους, ο πρώην ανάπηρος θα εντάσσεται στον μη εξαιρετέο πληθυσμό διότι είτε θα αναζητεί εργασία είτε θα καλύπτεται από το οιοδήποτε συνταξιοδοτικό εισόδημα/επίδομα.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 19:33 | ελια

  ΙΔΙΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΣΤΑΘΜΑ.
  ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 250.000 ΕΥΡΩ, ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΝ.Φ.Α.
  ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 250.000 ΕΥΡΩ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ.
  ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100.000 ΕΥΡΩ -ΕΙΤΕ ΣΕ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ, ΄Η ΣΥΛΛΟΓΕΣ, ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕ ΤΟ ΦΟΡΟ.
  ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ!!!
  ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΑΣ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΦΟΡΟ.
  Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 19:18 | Νίκος Λέκκας

  Το όριο εισοδήματος 7.000+1.000 ευρώ για Γ/Π που βάζετε είναι πολύ μικρό. Μια πολύτεκνη οικογένεια που έχει ένα σπίτι και στεγάζει την πολυμελή οικογένεια να έχει έκπτωση 100%. Στηρίξτε λίγο το δημογραφικό μας έχετε ισοπεδώσει εντελώς έχουμε μικρά παιδιά να μεγαλώσουμε.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 19:57 | ελια

  ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 10.000ΕΥΡΩ –ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΥΜΠΑΝΙΖΕΣΤΕ- ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ. ΛΑΜΠΡΑ!!!
  ΜΗ ΣΠΑΤΑΛΑΤΕ ΜΕΛΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΚ!!!
  ΑΥΤΟΥΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΦΕΡΕΤΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΕΤΕ ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ ΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ!!! ΖΟΥΝ ΜΕ ΛΙΓΑ. Ε, ΝΑ ΜΗ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΤΕ ΔΩΡΟ ΤΟΝ ΕΝ.Φ.Α.;;
  ΚΑΤΟΠΙΝ, ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ, ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΠΩΩΩΩΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΩΩΩΩΩΣ ΖΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ. ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΝΑ ΜΑΘΩ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΔΙΟΤΙ ΕΓΩ ΜΕ 4 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΕΕΕΕ ΖΩ. ΑΠΛΩΣ ΕΠΙΒΙΩΝΩ.

  ΔΕ ΘΑ ΜΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ;; ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ.

  ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ: ΜΗ ΓΙΝΕΣΤΕ ΚΟΥΒΑΡΝΤΑΔΕΣ! ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΣΕ ΚΑΙΡΟΥΣ ΧΑΛΕΠΟΥΣ.

  ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ:
  Στο 2.γγ. Φορτώθηκε το νοικοκυριό εδώ και δυο χρόνια από φόρους που δεν μπορεί να πληρώσει. Πολύ ωραία! Για αποτελείωμα του βάζετε και ρήτρα. Ο τελικός σκοπός σας αυτός είναι; Να πεθαίνει οικονομικά ο Έλληνας; και σεις να είστε πάνω από τον τάφο του για να είστε σίγουροι ότι πέθανε;;

  ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΥΕΛΠΙΣΤΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 19:27 | ANAR

  Αφού δεν απαλλάσσετε τους ΑΓΡΟΤΕΣ της Ελλάδος από τον φόρο αγροτεμαχίων, απαλλάξτε τους από την ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ εκείνους τους αγρότες που τους κάηκαν οι ελιές π.χ. Λειβαδιά, Άμφισσα κ.λ.π. στις φωτιές του καλοκαιριού. Δεν νοείται ένα ανίκανο κρατος (εκπροσωπείται από τις κατά τόπους ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) να μην προστατεύει τον αγρότη και επιπλέον να του ζητά φόρο για τις ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ που δεν προστάτεψε. Αναλογιστείτε πόσα χρόνια χρειάζεται μία καμμένη ελιά να αντικατασταθεί από καινούργια που θα καρπίσει και θα αποφέρειεισόδημα. ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΛΟΓΙΚΟ ΣΕ ΠΥΡΟΠΑΘΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΝΑ ΖΗΤΑΤΕ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ;
  Επειδή βλέπω δείχνετε μία πρόνοια στους άνεργους, ας φροντίσετε ΛΙΓΟ και του ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, διότι αυτοί είναι που συντηρούν το σύστημα των ΑΝΕΡΓΩΝ και των ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ. Ο φόρος αυτός είναι καθαρά δήμευση της περιουσίας των Ελλήνων. ΕΙΧΑΤΕ ΠΕΙ ΠΡΙΝ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΌΤΙ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΟΥΣΑΤΕ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΠ ΚΑΙ ΘΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΝ Σ’ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΟ.
  ΕΠΕΙΔΗ Ο ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΣ ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. ΦΑΝΕΙΤΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ ΜΕ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΑΣ, ΔΙΟΤΙ ΑΡΚΕΤΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΤΙ ΛΕΓΑΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 14:11 | Διονύσιος Βάδεν

  Επομένως, ένας άπορος, μακροχρόνια άνεργος, με μηδενικό εισόδημα, ο οποίος ζει από τά σκουπίδια ή συσσίτια ή επισκεπτόμενος τό σπίτι ενός διαφορετικού φίλου κάθε ημέρα, ο οποίος έχει κόψει τό ρεύμα επειδή αδυνατεί νά τό πληρώσει, και έχει ως μόνο περιουσιακό στοιχείο πχ. ένα δώμα 20 τετραγωνικών (με κομμένο τό ρεύμα), θά πρέπει νά κόψει τό κεφάλι του νά πληρώσει ένα σωρό χρήματα, ειδικά αν έχει τήν ατυχία τό δώμα αυτό νά βρίσκεται σε περιοχή με υψηλή τιμή ζώνης, λες και μπορεί νά τό βάλλει σε ρόδες και νά τό πάει σε φθηνότερη περιοχή ή λες και οι τιμές τών αγαθών τα οποία ούτως ή άλλως αδυνατεί νά αγοράσει είναι ακριβότερες στήν «ακριβή περιοχή».

  Άρα θά βγεί το ακίνητό του σε πλειστηριασμό, ο ίδιος θά ξεσπιτωθεί, θά ΄ναι χρεωμένος, θά τού φορτώσουν και πρόσθετα «χρέη» επί τή βάσει τού τεκμαρτού εισοδήματος διαβίωσης, θά τόν συλλάβουν, θά τόν δικάσουν, καταδικάσουν και φυλακίσουν.

  Επομένως η διάταξη τού συντάγματος «ανάλογα με τίς δυνάμεις του» και του Διεθνούς Συμφώνου για τά Κοινωνικά Δικαιώματα «ουδείς λαός επιτρέπεται νά στερηθεί τά μέσα επιβίωσής του», αλλά και τού συντάγματος για τήν υποχρέωση τού κράτους νά φροντίζει να μεριμνά για τούς άπορους, άστεγους και άπορους παραβιάζεται.

  Προδήλως, εις τήν Ελλάδα θα διαμένουν εκτός φυλακής μόνο όσοι δύνανται νά καταβάλλουν μίσθωμα εις τούς «λαοπρόβλητους» ηγεμόνες τους.

  Τό σύνταγμα «υποχρεώνει» τήν κυβέρνηση νά ασκεί εξουσία υπέρ τού λαού, επομένως η καταβύθιση τής χώρας στο χρέη εμπράκτως αποδεικνύει πως δέν ασκήθηκε υπέρ τού λαού η εξουσία και τώρα ο λαός και ιδιαίτερα τά ασθενέστατα στρώματα καλούνται νά πληρώσουν με τήν ίδια τους τήν ελευθερία και ζωή τά χρέη τών κακοδιαχειριστών.

  Εύγε, λοιπόν, στούς ισχυρούς οίτινες δικαιούνται τά πάντα καθότι δύνανται, κι αλίμονο εις τούς αδυνάμους είναι απλώς χρεούνται και υποχρεούνται.

  Δόξα εις υμάς τούς λεβέντες αφέντες με τίς παχιές κουβέντες.

  Μετά …αρνητικής τιμής,
  όλως υμέτερος-ουδόλως συνέταιρος,
  διάπυρος υμών ευχέτης, οσονούπω επαίτης
  και μή έχων τήν ψευδαίσθηση τού …«ελεύθερου πολίτη» δουλοπάροικός σας,
  _____________
  Διονύσιος Βάδεν

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 13:59 | ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΖΑΓΚΛΗ

  κύριοι, το Σύνταγμα εν ολίγοις προβλέπει την προστασία της ιδιοκτησίας, την ισότητα μεταξύ όλων των πολιτών και την φορολόγηση εκάστου αναλόγως των δυνατοτήτων του.
  λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη φορολογούνται τα κέρδη – εισοδήματα από κάθε περιουσία – ιδιοκτησία και εν προκειμένω τα ενοίκια από τα ακίνητα, οι τόκοι από τις καταθέσεις και τα μερίσματα από τις μετοχές, γιατί λοιπόν επιβάλετε φόρο κατοχής μόνο στα ακίνητα που σημειωτέον δεν ρευστοποιούνται (εκτός αν δέχεστε πληρωμές σε πέτρες, τούβλα, κ.λ.π.) και δεν επιβάλλετε φόρο κατοχής επί των καταθέσεων και επί των μετοχών; αυτό δε συνιστά άνιση και άδικη μεταχείριση πολλώ δε μάλλον αφού ο φόρος κατοχής θα καταβάλλεται και επί απρόσοδων ακινήτων;
  γιατί αφού θεωρητικά έχει επενδυθεί μαύρο χρήμα στα ακίνητα δεν ζητάτε πόθεν έσχες από όλους που αγόρασαν ακίνητο από την εφαρμογή του αντικειμενικού προσδιορισμού και εντεύθεν και διασταύρωση των καταθέσεων αγοραστή – πωλητή και καταλογισμό συμπληρωματικού φόρου επί της εμπορικής τιμής αγοράς του ακινήτου ή αλλιώς δίωξη πωλητή και αγοραστή με τις διατάξεις περί μαύρου χρήματος; αν ο συντελεστής φόρου της διαφοράς του ποσού μεταξύ αντικειμενικής και εμπορικής αξίας είναι λογικός (π. χ. 10-20 %) πιστεύω ότι πολλοί θα προσέλθουν αυτοβούλως και θα καταβάλλουν το τίμημα, εφόσον δεν θα υπάρχει και η επιβάρυνση φόρων κατοχής.
  κύριοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ο κατέχων οικόπεδο π. χ. 1.000 τ. μ. (1 στρέμμα)εντός σχεδίου με αντικειμενική αξία 500,00-600,00 € το τ.μ. πληρώνει ετήσιο φόρο κατοχής με 4,00 € το τ. μ., ήτοι :
  4,00 € Χ 1.000 τ.μ. = 4.000,00 € ετησίως (δηλαδή σε 5 έτη 20.000,00 €) για απρόσοδο οικόπεδο, εφόσον δεν έχει άλλες εκπλήξεις – προσαυξήσεις λόγω προσόψεων, κ.λ.π.. Συνειδητοποιείται ότι αυτό είναι παράλογο και ανέφικτο; ή είστε σε γυάλα; συνειδητοποιείται ότι πρόκειται περί κατάσχεσης των οικοπέδων;
  Όσον αφορά τα ακίνητα γιατί αναφέρεστε στην ενοποίηση – συγχώνευση των ΕΕΤΑ, πρώην ΕΕΤΗΔΕ με ΦΑΠ; Αν δεν απατώμαι ο ΕΕΤΗΔΕ και μετέπειτα ΕΕΤΑ έγινε ανεκτός από τους δικαστές με την προϋπόθεση της προσωρινότητας του φόρου λόγω εκτάκτων σοβαρών λόγων (κίνδυνος πτώχευσης της χώρας)δημοσίου συμφέροντος. Πως λοιπών μονιμοποιείται μια υπέρμετρη επιβάρυνση – φόρο το λεγόμενο ΕΕΤΗΔΕ,στη συνέχεια μετονομαζόμενο ΕΕΤΑ και τώρα ΕΝΦΑ και μας λέτε ότι συνολικά με το ΦΑΠ είναι και λιγότερο από ότι θα έπρεπε να πληρώνουμε;
  Στα κτίσματα γιατί δεν έχετε συντελεστή απομείωσης για τα διαμερίσματα ορόφων π. χ. 2ου, 3ου, κ.λ.π. στις πολυκατοικίες που δεν υπάρχει ασανσέρ; οι οποίες είναι πολλές προ του 1970, π. χ. προσφυγικές πολυκατοικίες, κ.λ.π.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 13:14 | Θανάσης Αγγελόπουλος

  Άρθρο 6/εδ. 2
  Είναι απαράδεκτο κοινωνικά και ανήθικο θεσμικά να προσδιορίζεται το επίπεδο της φτώχιας στα 7000 ευρώ +1000 ευρώ ανά παιδί, προκειμένου να αποκτήσει δικαίωμα έκπτωσης 50% επί του ούτως ή άλλως άδικου και παράλογου φόρου. Ήτοι η «πλούσια οικογένεια» με δύο παιδιά και ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ, θα κληθεί να καταβάλει (αλήθεια από ποιά περίσσεια χρημάτων;) ποσό έστω 3.000 ευρώ γιατί είχε την «ατυχία» να κληρονομήσει ένα οικόπεδο 300 τ.μ. σε αστική ζώνη των 3.300 ευρώ ο τ.μ.

  Προτείνω:
  Να διευρυνθούν τα κριτήρια χορήγησης έκπτωσης 50% σε όλα τα νοικοκυριά που εμπίπτουν στα κριτήρια της χορήγησης επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 12:32 | ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

  2.α.γγ)Η συγκεκριμμένη προυπόθεση εφόσον λειτουργεί σωρευτικά με την αα) και ββ)ουσιαστικά είναι απαγορευτική στην χορήγηση έκπτωσης επί του ΕΝ.Φ.Α., δεδομένου ότι η οικονομική κατάσταση του φορολογούμενου που καλύπτει τις δυο πρώτες προυποθέσεις δεν δικαιολογεί την μη οφειλή στο Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία.

 • Αναστολή Πληρωμής Φόρου

  Οι κτηματικές εταιρείες αντιμετωπίζουν διαφορετικά προβλήματα από τις άλλες εταιρείες, συνεπώς και έχουν συγκριτικά με τον κύκλο εργασιών τους πολύ υψηλότερα ποσοστά ΕΝΦΑ. Συνεπώς, θα πρέπει να αντιμετωπίζουν διαφορετικά κριτήρια προκειμένου να τους δίδεται το δικαίωμα αναστολής στην καταβολή του ΕΝΦΑ.

  Πρόταση: Άρθρο 6, παρ. 3 – Σχετικά με την αναστολή πληρωμής φόρου, αυτή να χορηγείται εάν η εταιρία έχει για 2 συνεχόμενα έτη ζημίες.

 • Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα που αναφέρεται είναι πάρα πολύ μικρό ανά οικογένεια και σε σχέση και με τα τεκμαρτά που λαμβάνονται υπόψη δεν θα υπάρχει ουσιαστική απαλλαγή. Οι υφιστάμενες προϋποθέσεις είναι ΄΄δώρον άδωρον΄΄.Ουσιαστικά αποκλείεται σχεδόν το σύνολο των οικογενειών με τρία τέκνα και άνω.Να υπάρχει κλιμάκωση.Γιατί σωρευτικά;
  Γιατί να φορολογούνται τα αγροτεμάχια,αφού το εισόδημα που τυχόν έχει ο δικαιούχος φορολογείται;
  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Για μια τρίτεκνη/πολύτεκνη οικογένεια η απαλλαγή πρέπει να προσδιορίζεται καλύτερα κλιμακωτά, προκειμένου κάθε οικογένεια να τυγχάνει απαλλαγής,θα μπορούσε να είναι ως εξής: α) με οικογενειακό εισόδημα έως 55.000 ευρώ να έχει έκπτωση 30%, β) με οικογενειακό εισόδημα έως 45.000 ευρώ να έχει έκπτωση 40%, γ) με οικογενειακό εισόδημα έως 35.000 ευρώ να έχει έκπτωση 50%, δ) με οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ να έχει έκπτωση 70% και ε) με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ να έχει έκπτωση 100%.
  Είναι άδικο εάν στο χωριό υπάρχει ένα οικόπεδο 600 μ2(πάνω από το όριο των 500τμ) ανεκμετάλλευτο να εξαιρείται από την έκπτωση;
  προκειμένου για κτίσματα, ή τα πεντακόσια τετραγωνικά μέτρα (500 μ2)
  Είναι απαράδεκτο και άδικο να εξαιρείται από την ανωτέρω έκπτωση
  ο φορολογούμενος, ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του που έχουν ή ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.Μα δεν πληρώνουν γιατί δεν έχουν και έρχεσθε να τους φορτώσετε και άλλο,φόρο άδικο;

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 10:09 | Παντελής

  γράφετε στο σχέδιο νόμου:
  «γ) Προκειμένου για ειδικά κτίρια, η επιφάνεια απομειώνεται με την
  εφαρμογή Συντελεστή Απομείωσης Επιφανείας (Σ.Α.Ε.). Ως ειδικά κτίρια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου νοούνται τα κτίσματα των περιπτώσεων δ’, ε’, στ’, ζ’, η’ και θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ’αριθμ.1129485/479/3-12-1996 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 1152)»

  Επειδή δεν είναι όλοι νομικοί, παρακαλώ για τη διαφάνεια και την ισονομία (η γυναίκα του καίσαρα….), παρακαλώ να φροντίσετε να γίνει γνωστό σε όλους ποια είναι τα ειδικά αυτά κτίρια.
  Προσωπικά έψαξα στο Internet να βρω την παραπάνω απόφαση αλλά δεν την βρήκα πουθενά

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 10:48 | NIKOS

  Δηλαδή, ένας που έχει 6 παιδιά θα πρέπει να έχει οικογενειακό εισόδημα 14.000 για να έχει έκπτωση, δηλαδή να έχει μηνιαίο εισόδημα για 8μελή οικογένεια 1100 ευρώ και να καλύπτει όλα τα έξοδα του. Αυτά ποιος μπορεί να τα έχει εκτός μόνο από εκείνους που αποκρύπτουν ή μπορούν να αποκρύψουν τα εισοδήματά τους και τους Ρομά που δεν μπορούν να ελέγξουν τον αριθμό των παιδιών τους.

  Η πρόταση είναι ξεκάθαρη χωρίς άλλα κριτήρια ή προϋποθέσεις και εφικτή.

  Μέχρι 20.000 οικογενειακό εισόδημα έκπτωση 50% στο ενιαίο φόρο ακινήτων.
  Μέχρι 30.000 οικογενειακό εισόδημα έκπτωση 40% στο ενιαίο φόρο ακινήτων.
  Μέχρι 40.000 οικογενειακό εισόδημα έκπτωση 30% στον ενιαίο φόρο ακινήτων.
  Η έκπτωση να αυξάνει κατά 2% ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών άνω των 3.

  Μόνο έτσι θα σταματήσει ο δημογραφικός κατήφορος της Ελλάδας και θα στηριχθούν οι απελπισμένες τρίτεκνες, πολύτεκνες και υπερπολύτεκνες οικογένειες.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 09:01 | Παντελής

  Νομίζω πως θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τα ΑΜΕΑ. Τουλάχιστον τα άτομα με Ειδικές Ανάγκες με ποσοστό 80% και άνω, να απαλλάσσονται από το φόρο για την πρώτη κατοικία (π.χ. 100 τ.μ.) . Προτείνω να μην μπει ο όρος των 150.000 € οικογενειακής ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας όπως ισχύει στο ΕΕΤΑ.
  Δηλαδή αν ένα ζευγάρι με άτομο ΑΜΕΑ έχει ένα διαμέρισμα 80-90 τ.μ. και κληρονόμησε το πατρικό σπίτι στο χωριό του ο σύζυγος και το πατρικό της στο χωριό της η σύζυγος. Τότε συμπληρώνονται σίγουρα 150.000 €.
  Σε αυτή την περίπτωση το ζευγάρι με ΑΜΕΑ (80% το τονίζω) πληρώνει όλο το χαράτσι για το διαμέρισμα, όλο το χαράτσι για το ένα σπίτι στο χωριό και όλο το χαράτσι για το άλλο σπίτι στο χωριό. Τρεις φόρους ακινήτων!!!
  Ενώ αν το ΑΜΕΑ είναι ανύπαντρος, τότε δεν συμπληρώνονται τα 150.000 € και παίρνει μείωση από το διαμέρισμα και πληρώνει μόνο το φόρο ακινήτων στο χωριό.
  Δηλαδή θα πρέπει να πάνε τα ΑΜΕΑ να κάνουν αίτηση διαζυγίου για να μην φορολογούνται διαφορετικά και υπέρμετρα τα παντρεμένα ΑΜΕΑ από τα ανύπαντρα!! Δεν θα ήθελα να κάνω αυστηρή κριτική στη διάταξη αυτή αλλά νομίζω πως είναι τουλάχιστον άδικη.
  Πρόταση:
  προτείνω να ισχύσει για τα ΑΜΕΑ (τουλάχιστον για αυτά που έχουν 80% αναπηρία και άνω) ότι ίσχυε για τους έκτακτους φόρους ακινήτων για την πρώτη κατοικία. Αλλά με πρόβλεψη το ανύπαντρο άτομο ΜΕΑ να έχει εισοδηματικό κριτήριο 150.000 € και αν είναι παντρεμένο να προστίθενται άλλα τουλάχιστον 40-50.0000 € και το εισοδηματικό κριτήριο να γίνεται για παντρεμένα ΑΜΕΑ 200.000 € για μείωση φόρου για πρώτη κατοικία.
  Τα τελευταία χρόνια , η πρόβλεψη για ΑΜΕΑ περιλαμβάνει μόνο τους τετραπληγικούς- κατάκοιτους. Νομίζω πως σίγουρα αυτή η ομάδα ΑΜΕΑ έχει πρώτη ανάγκη ελαφρύνσεων. Αλλά το 80% δεν το παίρνουν πια οι ανάπηροι αν δεν το δικαιούνται πραγματικά με τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας. Οπότε, αφού κάποιος/α έχει 80% και άνω, υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα υγείας. (Ο λαός λέει σχετικά «ο χορτάτος τον πεινασμένο δεν τον καταλαβαίνει». Παραφράζοντας αυτό λέω «Ο υγιής τον άρρωστο δεν τον καταλαβαίνει»)

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 06:40 | Γιώργος

  Είμαι πολύτεκνος με 4 μικρά παιδιά. Δεν ζητώ καμία ελεημοσύνη. Ζητώ να φορολογηθεί όπως το σύνταγμα επιτάσσει η ακίνητη περιουσία που παράγει εισόδημα και να τυγχάνουν απαλλαγής ή τουλάχιστον έκπτωσης 50% όλες οι α΄ κατοικίες των πολύτεκνων για τις οποίες αποπληρώνεται δάνειο α κατοικίας με πολύ κόπο εφόσον ένας από τους δυο γονείς είναι μακροχρόνια άνεργος και το πραγματικό και όχι τεκμαρτό εισόδημα των δεν υπερβαίνει ένα λογικό και όχι παράλογο όριο π.χ 25.000,00€. Μην ζητάτε να διαλέξουμε ανάμεσα στο γάλα των παιδιών μας και την πληρωμή επαχθούς χρέους για το οποίο δεν ευθυνόμαστε .

 • 28 Οκτωβρίου 2013, 23:54 | nsmoloktos

  Προτείνετε η παρακάτω διόρθωση στην υποπαράγραφο (β), για να μπορέσει η πολύτεκνη οικογένεια να δει άσπρη ημέρα γιατί μας έγινε η ζωή μαύρη από τους φόρους και τα χαράτσια, επίσης πρέπει να υπάρχει και το δημογραφικό κίνητρο με βάσει το άρθρο 21 πρα΄4 του Συντάγματος.- Δεν αντέχουμε άλλο ήμαρτον.Βοήθεια .

  β. Η έκπτωση της προηγουμένης υποπαραγράφου ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων υπερβαίνει τα τρία.

 • 28 Οκτωβρίου 2013, 19:19 | Παλασσόπουλος Γ.

  Άρθρο 6, παρ. 2, εδ. α (ββ): Είναι φανερό ότι η αξία 150 τ.μ. στο Κολωνάκι είναι εντελώς διαφορετική από την αξία 150 τ.μ. σε ένα ακριτικό Χωριό. Το ίδιο ισχύει για το Οικόπεδο των 500 τ.μ και για το Γήπεδο των 6.000 τ.μ.
  Προτείνεται να τεθεί, αντί του εκάστοτε Εμβαδού, η συνολική αξία, της Ακίνητης Περιουσίας (Κτίσματα, Οικόπεδα και Γήπεδα, μαζί), μέχρι την οποία χορηγείται η έκπτωση.
  Θεωρώ ότι, μέσα στην γενικότερη αδικία των πρωτοφανών για την Ακίνητη Περιουσία στην Ελλάδα μέτρων, αυτό είναι λιγότερο άδικο.

 • 28 Οκτωβρίου 2013, 18:28 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Ο ορισμός των προϋποθέσεων για την έκπτωση από τον φόρο ακινήτων με βάση ποσοτικά κι όχι αξιακά κριτήρια αντιβαίνει κάθε έννοια δικαιοσύνης και λογικής. Δεν μπορεί λοιπόν να τυγχάνει έκπτωσης κάποιος με χαμηλό εισόδημα που έχει ένα οικόπεδο 400 τ.μ. στην πιο ακριβή περιοχή της Ελλάδος (φορολογική ζώνη 25) και να μπορεί να απαλλαγεί του φόρου των 12.000 ευρώ που αντιστοιχεί στο οικόπεδό του, και η συνταξιούχος αγρότισσα που έχει ένα οικόπεδο 600 τ.μ. σε χωριό της υπαίθρου (φορ. ζώνη 5) να μη δικαιούται έκπτωσης στον φόρο των 120 ευρώ που της αναλογεί.

  Όπως δεν μπορεί να δικαιούται έκπτωσης κάποιος που έχει ένα αγροτεμάχιο 5,5 στρ. πρώτο στη θάλασσα σε κοσμικό νησί και αυτός που έχει έναν βοσκότοπο 6,5 στρ. να μη τη δικαιούται.

  Είναι λοιπόν ανεπίτρεπτο να αποτελεί κριτήριο έκπτωσης το μέγεθος του οικοπέδου (μικρότερο ή μεγαλύτερο των 500 τ.μ.) ή το μέγεθος του αγροτεμαχίου (μικρότερο ή μεγαλύτερο των 6 στρ.). Η έκπτωση θα πρέπει να βασίζεται σε κριτήρια αξιακά, δηλ. να δικαιούται έκπτωσης όποιος πέραν των υπολοίπων κριτηρίων που θα πρέπει να πληροί να μην έχει ακίνητα αξίας πάνω από κάποιο ορισμένο ύψος.

  Με εκτίμηση

 • 28 Οκτωβρίου 2013, 18:07 | Αργύρης Στακιας

  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΟΙ ΔΗΘΕΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ.ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ.ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΑΝΕΛΕΗΤΑ.ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ.ΜΑ ΤΟΤΕ ΖΟΥΝΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ.ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΔΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣ Ο ΦΟΡΟΣ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ.ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΠΟΙΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΟΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ.ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΡΟΠΗ.ΚΑΝΤΕ ΕΥΝΟΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΓΕΝΝΟΥΝ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ.Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΓΕΡΝΑΕΙ…

 • 28 Οκτωβρίου 2013, 18:23 | Κώστας Χαρίτος

  Κύριοι,

  Θεωρώ ότι η υποχρέωση καταβολής οιουδήποτε φόρου πρέπει να βρίσκεται σε αντιστοιχία με την πραγματική και συνολική φοροδοτική ικανότητα του υπόχρεου και μάλιστα όταν αντικείμενο του φόρου είναι απρόσοδο περιουσιακό στοιχείο [ιδιοκατοίκηση ή αμίσθωτα ακίνητα].

  Ηρθε ίσως η ώρα να θεσπισθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ανώτατο ποσό καταβολής φόρου, μη υπερβαίνον κάποιο ποσοστό των πραγματικών ετήσιων εισοδημάτων του υπόχρεου. Στην περίπτωση του ΕΦΑ πρέπει να εκτιμάται το οικογενειακό εισόδημα των συζύγων και όταν υπάρχουν προστατευόμενα τέκνα, να υπολογίζεται και το τυχόν δικό τους εισόδημα.

  Εφόσον πρόκειται να λειτουργήσει -από το 2014- το περιουσιολόγιο, είναι εφικτός ο προσδιορισμός των πραγματικών εισοδημάτων [και των δαπανών διαβίωσης] κάθε υπόχρεου.

  Πρέπει να υπολογίζεται ο ετήσιος φόρος εισοδήματος και ο ΕΦΑ, ως ποσοστό επί του συνόλου του ετησίως παραγόμενου εισοδήματος και το σύνολο των δύο αυτών φόρων να μην υπερβαίνει κάποιο θεμιτό και εύλογο ποσοστό, ώστε αφενός να μην διακινδυνέυεται η διαβίωση του υπόχρεου και αφετέρου να μην αναγκάζεται μόνο εξ αυτού του λόγου να εκποιεί ακίνητη περιουσία του.

 • 28 Οκτωβρίου 2013, 18:26 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Καλά δεν ντρέπεστε καθόλου;ποιές είναι οι ελαφρύνσεις σε σχέση με το χαράτσι;ο πολύτεκνος με το χαράτσι είχε μειωμένο τέλος με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ.Τώρα έχει μείωση με εισόδημα 11000 ευρώ.Είτε άγαμος κάποιος με σπίτι 80 τ.μ είτε με 6 ,7,8,9….μέλη πληρώνει το ίδιο !!
  Ο Συνταγματικός νομοθέτης αναγνωρίζοντας τη συμβολή των πολυτέκνων οικογενειών στην πολιτεία, με την παρ. 2 του άρθρου 21 παρέχει ειδική προστασία, αφού με τη διάταξη αυτή ορίζεται πως:

  «2. Πολύτεκνες οικογένειες […] έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος»

  γ. Επίσης, στη παρ. 5 του ίδιου άρθρου του Συντάγματος ορίζεται:

  «5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του κράτους»

  Το σύνταγμα βέβαια το έχετε »γραμμένο»…….ΝΤΡΟΠΗ και πάλι ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ !!!!!!

 • 28 Οκτωβρίου 2013, 17:14 | Μ.Τ.

  Για τους αναπήρους βλέπω δεν προβλέπεται τίποτα. Να πεθάνουν!… Έτσι σώζεται η Ελλάδα!..

  Έχω δύο συγγενικά πρόσωπα, και τα δύο κατάκοιτα από εγκεφαλικό, που ζουν στην ίδια μονοκατοικία την οποία τώρα εσείς θα υπερφολογήσετε με την απίθανη έμπνευση να φορολογείτε το υπόλοιπο οικοπέδων που απομένουν από μονοκατοικίες με βάση τον συντελεστή. Επειδή η τσιμεντούπολη Αθήνα δεν έχει αρκετές πολυκατοικίες και θέλουμε κι άλλες. Επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν αγοραστές μονοκατοικιών στην Αθήνα. Επειδή υπάρχει σοβαρή πολιτική προστασίας των αναπήρων στη χώρα…

  Δώστε απαλλαγές στους ανάπηρους. Πολλοί από μας που τους φροντίζουμε είμαστε άνεργοι και είναι αδύνατο να ανταπεξέλθουμε πια.

  Έχω ξανασυμμετάσχει σε διαβούλευση για τη φορολογία με βάση τεκμαρτά εισοδήματα των ανέργων και αγνοήσατε τις παρατηρήσεις τόσο τις δικές μου όσο και πολλών άλλων που έλεγαν τα ίδια. Είδα ότι σας έστειλε επιστολή και το ΙΟΒΕ με ανάλογες επισημάνσεις και το αγνοήσατε επίσης. Τι σόι διαβούλευση είναι αυτή;

 • 27 Οκτωβρίου 2013, 21:34 | ΚΑΡΑΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Ποιός εμπιστεύεται τη ορθή κρίση της φορολογικής διοίκησης;Προσωπική εμπείρια.
  Το κριτήριο εισοδήματος των 7000 ευρώ είναι πολύ μικρό. Τα 7000 ευρώ αντιστοιχούν σε 580 ευρώ το μήνα. Ας μην γελιόμαστε, με το εισόδημα αυτό ποιος μπορεί να ζήσει με την ακρίβεια που επικρατεί στην Ελλάδα.

 • Στο άρθρο 2 παρ.α περ. αα το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα που αναφέρεται είναι πάρα πολύ μικρό ανά οικογένεια και σε σχέση και με τα τεκμαρτά που λαμβάνονται υπόψη δεν θα υπάρχει ουσιαστική απαλλαγή. Για μια τρίτεκνη οικογένεια (όπως και η δική μου) η απαλλαγή πρέπει να προσδιορίζεται καλύτερα κλιμακωτά, προκειμένου κάθε οικογένεια να τυγχάνει κάποιας απαλλαγής και κάπως έτσι: α) με οικογενειακό έως 55.000 € να έχει έκπτωση 20%, β) με οικογενειακό έως 44.000 € να έχει έκπτωση 40%, γ) με οικογενειακό έως 33.000 € να έχει έκπτωση 60%, δ) με οικογενειακό έως 22.000 € να έχει έκπτωση 80% και ε) με οικογενειακό έως 11.000 € (ως είναι δηλαδή) να έχει έκπτωση 100%.

 • 26 Οκτωβρίου 2013, 16:30 | Πέτρος Βαφειάδης

  Παρακαλώ πολύ να συμπεριληφθεί ουσιώδης έκπτωση γιά εμπορικά ακίνητα συνήθως μεγάλης αξίας που πλήτονται απο μακροχρόνια έργα όπως το μετρό Θεσσαλονίκης αφού μειώνουν προσωρινά έστω την αξία επί της οποίας υπολογίζεται ο φόρος. Κατάστημα ιδιοκτησίας μου εκτιμάται αξίας 1.080.000 ευρώ ενώ το πεζοδρόμιο που το εξυπηρετεί είναι πλάτους 1-1,50μ όσο εκτελούνται εργασίες για στάση του μετρο και γίνονται και αρχαιολογικές ανασκαφές. Κοντά στην είσοδο και βιτρίνα δουλεύουν βαρέα και θορυβώδη μηχανήματα που καθιστούν την εμπορικότητα (4,1 στο συγκεκριμένο) ανύπαρκτη. Τα έργα συνεχίζονται για αρκετά χρόνια και η πρόβλεψη της Αττικό Μετρό είναι οτι δεν θα παύσουν για τουλάχιστον 18 μήνες ακόμη. Χρειάζεται για όσο διαρκούν τα έργα αυτά μιά γενναία μείωση του συντελεστού εμπορικότητος, που αναμένεται να αυξηθεί όταν ολοκληρωθούν με το καλό τα έργα αυτά.
  Ανάλογα καταστήματα είτε παραμένουν ανοίκιαστα είτε διατίθενται με ειδικούς όρους που μειώνουν την μισθωτική τους αξία γιά όσο διάστημα εκτελούνται αυτές οι εργασίες.

 • 25 Οκτωβρίου 2013, 18:19 | χρηστος

  ΕΛΕΩΣ,ΣΧΕΦΤΟΜΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΝΑ ΖΗΣΩ ΩΣ ΓΥΦΤΟΣ
  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΟΓΑ//ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΦΟΥΛ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
  ΔΙΟΤΙ

  1)στα κριτηρια για απαλλαγη απο τον φορο αυτον εχετε βαλει να εχουμε τουλαχιστον 3 παιδια//Δυστιχως εχουμε 2 παιδια αποφοιτους πανεπιστημιου Αρα εγω ως εχων μονο εισοδημα των 5000ευρω ετησιως δεν ειμαι μεσα//Το σπιτι το εχουμε φτιαξει με δανειο στο σεισμο του 81 και ειναι 170τετρ με αδιαμορφωτη πιλωτη σε ορεινη κορινθια

  2)Η γυναικα μου χρωσταει ασφαλιστικα 6000ευρω για ενα περιπτερο στο τεβε//Δεν υπαρχει εργαζομενος στην οικογενεια τωρα ,για κατι καλιτερο
  ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ//ΝΑ ΧΑΡΙΣΟΥΜΕ τουσ κοπους μιας ζωης????

  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
  ΟΙ ΓΥΦΤΟΙ που δεν εχουν ποτε πληρωσει ασφαλιστικα κανενα ταμειο,δηλωνουν για επιδοματικους λογους 4 οικογενειακες μεριδες,κλεβουν ρευμα κτλ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ????

  ευχαριστω πολυ

 • 25 Οκτωβρίου 2013, 16:43 | Μακροδημόπουλος Δημήτρης

  Πέραν του αγροτικού πληθυσμού, δεδομένου ότι και η πλειονότητα του αστικού πληθυσμού έχει αγροτική καταγωγή είναι προφανές ότι ή τα έξι χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα (6.000 μ2)που βάζετε ως ανώτατο όριο στην παράγραφο 2ββ, προκειμένου για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού, είναι πολύ λίγα. Διότι θα αφαιρέσουν τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος έκπτωσης που θα παρέχει ο νόμος από μεγάλο αριθμό δικαιούχων που θα πληρούν τα άλλα κριτήρια.Ουσιαστικά αναιρούν τα άλλα δύο κριτήρια, δηλαδή τα όρια για κτίσματα και οικόπεδα που αντιστοιχούν σε πολύ μεγαλύτερες αξίες. Νομίζω ότι το όριο των 6000τ.μ. θα πρέπει να ανέλθει στα 20000 τουλάχιστον για να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των κριτηρίων. Πρόσθετα, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι η αξία της αγροτικής γης είναι πολύ μικρή ώστε να αποτελεί κριτήριο.

 • 24 Οκτωβρίου 2013, 18:40 | 33 χρονη

  Είμαι 33 ετών, άνεργη (εγγεγραμμένη στον ΟΑΕΔ εδώ και 8 μήνες). Ο σύζυγός μου (υπάλληλος) με τις μειώσεις έχει φτάσει τα 7.200 ευρώ το χρόνο καθαρά.
  Έχω κληρονομήσει από τον πατέρα μου, που πέθανε το 2003, ένα οικόπεδο (εντός οικισμού) πέντε στρεμμάτων, στην Άνω Γατζέα Ν. Μαγνησίας. Εκεί τα οικόπεδα, έχουν εμπορική και πραγματική αξία αγρών (πρόκειται για ορεινό-μη τουριστικό χωριό, όπως πολλά άλλα στην Ελλάδα), δηλαδή αντιμετωπίζονται ως χωράφια.
  Όταν έχασα τον πατέρα μου, με τιμωρήσατε επιπλέον και εσείς τότε με φόρο κληρονομιάς –σε ηλικία 23 ετών φοιτήτρια-, καθώς τότε τα αφορολόγητα όρια ήταν γελοία (6.500.000 δρχ/ 19.000,00 ευρώ, ενώ σήμερα είναι 150.000,00 ευρώ …. προς το παρόν).
  Βάσει του σχεδίου νόμου, με αντικειμενική αξία 24,00 ευρώ /τ.μ. στην περιοχή, θα μου επιβάλλετε φόρο 1.500,00 ευρώ, κάθε χρόνο !!!! Ακόμη και αν βρω να το πουλήσω, τα χρήματα που θα πάρω, θα σας τα χρωστάω από τους φόρους που θα έχουν προκύψει μέχρι να βρω αγοραστή.
  Εμείς ήδη ζούμε οριακά, παιδιά δε σκεφτόμαστε να κάνουμε γιατί δε θα μπορούμε να τα ζήσουμε, μας φορολογείτε για το εισόδημα άνω των 5.000 ευρώ του συζύγου μου, και αξιώνετε και επιπλέον φόρο για ένα ακίνητο, που δεν μου αποφέρει κανένα εισόδημα. Είναι δυνατό να ζήσουμε, και να πληρώνουμε και τους φόρους που σκέφτεστε κάθε φορά;
  Νομίζω είναι λογικό να διευρυνθούν τα άτομα που θα απαλλάσσονται από το φόρο εντελώς, και να εξορθολογιστούν οι φόροι σε οικόπεδα περιοχών που δεν έχουν πραγματική αξία, με βάση την πραγματικότητα και όχι φανταστικά σενάρια.

 • 24 Οκτωβρίου 2013, 16:11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ

  Θα πρέπει να υπάρχει κλιμακωτη έκπτωση ανάλογα με το εισόδημα για να υπάρχει φορολογική δικαιοσύνη. Δηλαδή η έκπτωση από το φόρο να είναι ως εξής:
  1) από 0-5000 Ευρώ έκπτωση 50%.
  2) από 5000-10000 Ευρώ έκπτωση 30%.
  3) από 10000-15000 Ευρώ έκπτωση 10%.
  Για κάθε προστατευόμενο μέλος να αυξάνει το παραπάνω εισόδημα κατά 2000 Ευρώ.

 • 24 Οκτωβρίου 2013, 13:20 | Ανδρέας

  Πρέπει να προβλεφθεί έκπτωση για όλα τα προστατευόμενα τέκνα.Άλλες κοινωνικές και στεγαστικές ανάγκες έχει κάποιος με 1,2,3 τέκνα και άλλες ένας εργένης ή ένας με ενήλικα ή παντρεμένα παιδιά.
  Επίσης, σε ενήλικο παιδί μπορείς να έχεις γράψει το ακίνητο και να το πληρώνει αυτό, ενώ τα ανήλικα προστατευόμενα τέκνα δεν έχουν φορολογική ικανότητα και θα τα πληρώνει ο γονιός.
  Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρει ο γονιός να κρατήσει το σπιτάκι μέχρι να ενηλικιωθεί το τέκνο και μετά να αρχίσει να πληρώνει το ίδιο το παιδί.Είναι απαραίτητο για κοινωνικούς και εθνικούς λόγους.
  Προτείνω να ισχύσει έκπτωση φόρου 10% για 1 τέκνο, 20% για 2 τέκνα κπλ ως ένα μέγιστο ποσοστό πχ.30%.
  Αν αυτή η έκπτωση δεν ισχύσει για όλα τα ακίνητα, να ισχύσει τουλάχιστον για τα αστικά οικόπεδα, στα οποία μπορούν να στεγαστούν τα τέκνα, μόλις ενηλικιωθούν και τα οποία ΑΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ο νέος νόμος τα δημεύει.