Άρθρο 08-Συμπλήρωση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

1. α. Η περίπτωση γ’ του άρθρου 2 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Ενιαίος Φόρος Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Α.)».

β. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του ν.4174/2013, οι λέξεις «τη φορολογία ακινήτων» αντικαθίστανται με τις λέξεις «τον ενιαίο φόρο ακινήτων».
2. Μετά το άρθρο 39 του ν.4174/2013 προστίθεται νέο άρθρο 39 Α που έχει ως εξής:
«Άρθρο 39 Α
Υποχρεώσεις τρίτων για τον ενιαίο φόρο ακινήτων

1. Απαγορεύεται, επί ποινή ακυρότητας του συμβολαιογραφικού εγγράφου, η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, με το οποίο μεταβιβάζεται με οποιαδήποτε αιτία η κυριότητα ακινήτου ή μεταβιβάζονται ή δημιουργούνται από οποιαδήποτε αιτία εμπράγματα δικαιώματα σε αυτό ή γίνεται σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή εγγράφεται υποθήκη επί ακινήτου, αν δεν επισυναφθεί από το συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης, με το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο, με τα ίδια στοιχεία, περιλαμβάνεται στη δήλωση ενιαίου φόρου ακινήτων, καθώς και ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει, ή νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Α. για το συγκεκριμένο ακίνητο και έχει καταβάλει, ρυθμίσει ή νόμιμα απαλλαγεί για τα υπόλοιπα ακίνητα για τα οποία είναι υπόχρεος κατά τα προηγούμενα έτη, εφόσον δεν έχει επέλθει παραγραφή. Το αυτό ισχύει και για τη σύνταξη κατακυρωτικής έκθεσης επί εκούσιου πλειστηριασμού.

2. Οι φύλακες μεταγραφών και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων υποχρεούνται να αρνηθούν τη μεταγραφή ή την καταχώριση στα κτηματολογικά βιβλία συμβολαιογραφικού εγγράφου, με το οποίο μεταβιβάζεται με οποιαδήποτε αιτία η κυριότητα ενός ακινήτου ή μεταβιβάζονται ή δημιουργούνται εμπράγματα δικαιώματα σε αυτό ή γίνεται σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή εγγράφεται υποθήκη επί ακινήτου εάν δεν επισυνάπτεται το πιστοποιητικό της προηγούμενης παραγράφου. Το αυτό ισχύει και κατά τη μεταγραφή ή καταχώρηση της κατακυρωτικής έκθεσης επί εκούσιου πλειστηριασμού.

3. Εάν δεν είναι δυνατή η επισύναψη στο συμβολαιογραφικό έγγραφο του πιστοποιητικού του ΕΝ.Φ.Α. της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και για τα προηγούμενα της μεταβίβασης έτη, επισυνάπτεται για τα υπόλοιπα έτη το πιστοποιητικό του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 (Α’ 58) για το σύνολο των ακινήτων του φορολογούμενου.

4. Επιτρέπεται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου και πριν την εξόφληση του οφειλόμενου φόρου των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος, με την προϋπόθεση ότι επί των οικείων πιστοποιητικών αναγράφεται το συνολικά οφειλόμενο ποσό κύριων και πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων, το οποίο υποχρεούται να αποδώσει, επί ποινή ακυρότητας του συμβολαίου, ο συμβολαιογράφος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών από τη σύνταξή του. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, το καταβληθησόμενο τίμημα δεν μπορεί να υπολείπεται του οφειλόμενου ποσού. Κατά τη μεταγραφή ή την καταχώρηση του συμβολαιογραφικού εγγράφου στα κτηματολογικά γραφεία οι φύλακες μεταγραφών και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων υποχρεούνται να αρνηθούν τη μεταγραφή ή την καταχώρηση, αν δεν προσκομισθεί κυρωμένο αντίγραφο του παραστατικού εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού.

5. Απαγορεύεται η κατάθεση αγωγής ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ενώπιον δικαστηρίου ή δημόσιας αρχής από υπόχρεο στον ΕΝ.Φ.Α. επί ακινήτου του ιδίου προσώπου, αν δεν προσκομισθεί κατά περίπτωση το πιστοποιητικό των παραγράφων 1 ή 3 του άρθρου αυτού.

6. Οι συμβολαιογράφοι, οι φύλακες μεταγραφών και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, υπόκεινται σε πρόστιμο που ορίζεται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, για κάθε παράβαση. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης.

7. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού ενιαίου φόρου ακινήτων, η διαδικασία χορήγησής του και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

3. Στο άρθρο 50 του ν.4174/2013 οι υφιστάμενες παράγραφοι 5 και 6 αναριθμούνται αντιστοίχως σε 7 και 8 και προστίθενται νέες παράγραφοι 5 και 6, ως εξής:

«5. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υπόχρεων σε ενιαίο φόρο ακινήτων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, ο εκτελεστής διαθήκης κληρονομιαίας περιουσίας που τελεί υπό εκκαθάριση και η οποία έχει καταλειφθεί υπέρ νομικών προσώπων με τον όρο της εκτέλεσης κοινωφελών ή φιλανθρωπικών έργων, ο εκκαθαριστής ή προσωρινός διαχειριστής νομικού προσώπου, που έχει τεθεί σε εκκαθάριση ή βρίσκεται κάτω από αναγκαστική διαχείριση, καθώς και ο σύνδικος της πτώχευσης ευθύνονται σε ολόκληρο, μαζί με τους υπόχρεους, για την πληρωμή των τόκων και προστίμων που οφείλονται σε δικές τους πράξεις ή παραλείψεις.

6. Οι τελευταίοι κύριοι ή επικαρπωτές ή επιφανειούχοι των ακινήτων ευθύνονται σε ολόκληρο μαζί με τους υπόχρεους για την πληρωμή του ΕΝ.Φ.Α. που βαρύνει το δικαίωμα που απέκτησαν. Τα πρόσωπα αυτά έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στη διαδικασία του άρθρου 63 του παρόντος εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση με συστημένη επιστολή της Φορολογικής Διοίκησης.»
4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) η απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή ή η απόκρυψη στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο ή συνθέτουν το αντικείμενο του ενιαίου φόρου ακινήτων με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή φόρου εισοδήματος ή του ενιαίου φόρου ακινήτων.»

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 13:42 | Οδ. Παπαπέτρου

  Αστοχη η διεύρυνση του άρ. 50 ν.4174/2013 που επιχειρείται με την παρ. 3.
  Το εν λόγω άρθρο κατουσίαν αίρει την αυτοτέλεια νομικών προσώπων, και για αυτό έγινε εύστοχα λόγος για καταστροφή του θεσμού της Ανώνυμης Εταιρίας σε άρθρο του Αρ. Δοξιάδη στην Καθημερινή, διαθέσιμο παρακάτω.
  http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_2_20/10/2013_537422

  Δεν είναι δυνατόν μέτοχοι άνω του 5% να ευθύνονται προσωπικά για φόρους όταν λύεται η εταιρία, έστω και με το ανώτατο όριο των μερισμάτων των τελευταίων 3 ετών.

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 11:06 | Κώστας Μαυροειδής

  30-10-2013
  Ο φόρος αυτός είναι ακόμη ένα επιπρόσθετο καρφί στο φέρετρο της Ελληνικής οικονομίας. «Οι πλούσιοι» πρέπει να πληρώσουν για τους απασχολούμενους στο δημόσιο που ελάχιστοι από αυτούς κάτι παράγουν, κάποιοι άλλοι ελάχιστα παράγουν και πάρα πολλοί απολύτως τίποτα εκτός από αέρα κοπανιστό. Συμπληρώνω, ότι εδώ «πλούσιος» δεν είναι αυτός που παράγει νόμιμα εισόδημα, αλλά αυτός που του έτυχε (π.χ. κληρονόμησε) να κατέχει νόμιμα πλούτο, είτε παράγει, είτε δεν παράγει εισόδημα.

  Έτσι εάν έχεις κληρονομήσει ένα οικόπεδο ενός στρέμματος π.χ. στην Εκάλη, που εννοείται δεν παράγει εισόδημα, πρέπει να πληρώσεις ετήσιο φόρο €30000.-!!! Το από που θα τα βρεις δεν ερωτάται. Αλλά ακόμη και εάν τα έχεις να τα πληρώσεις, δεν ερωτάται ποιό είναι το κόστος ευκαιρίας των πόρων αυτών. Απλά απόλυτα βλακωδώς οι ηλίθιοι γραφειοκράτες που εμπνεύστηκαν αυτό το τερατούργημα, υποθέτουν ότι οι πόροι αυτοί, στα χέρια τους θα αποδώσουν περισσότερα για όλους μας απ΄ότι εάν παρέμειναν στα χέρια των νομίμων ιδιοκτητών του, οι οποίοι με τον αντισυνταγματικό αυτό νόμο εξαναγκάζονται να τα παραδώσουν.

  Επιβεβαιώνεται λοιπόν η ρήση του παραλόγου, ότι τα λεφτά των άλλων στα χέρια των γραφειοκρατών αποδίδουν περισσότερα απ’ ότι όταν βρίσκονται στα χέρια των νομίμων ιδιοκτητών τους. Δυστυχώς αυτό είναι το απαύγασμα της οικονομικής σκέψης του πολιτικού κατεστημένου, που έχει επί κεφαλής ένα καθηγητή πανεπιστημίου των οικονομικών, και των παρατρεχάμενων συνοδοιπορούντων γραφειοκρατών.

  Πέραν των οικονομικών όμως, εάν και αυτό δεν είναι δήμευση και δεν μεταβάλλει το δικαίωμα ιδιοκτησίας, που κάποιοι αφελείς ακόμη πιστεύουν ότι προστατεύεται από το Σύνταγμα, σε υποχρέωση, τότε όποιος το ισχυρίζεται αυτό πρέπει να πάει να κοιταχθεί εάν λειτουργεί εκείνο το μέρος του εγκεφάλου του που εκτελεί την λειτουργία της λογικής σκέψης.

  Είναι καραμπινάτα αντισυνταγματικός ο νόμος αυτός και δεν χρειάζεται κανείς να είναι συνταγματολόγος για να το καταλάβει αυτό.

  Με δεδομένη την κατάσταση απόλυτης αβεβαιότητας στον φορολογικό τομέα και την επερχόμενη πλήρη κατάργηση της ατομικής ελευθερίας με το περίφημο περιουσιολόγιο, η ολοκληρωτική μεταβολή της Ελληνικής οικονομίας σε κολεκτιβιστική έχει συντελεσθεί. Δυστυχώς στην μεταβολή αυτή βοήθησε τα μάλα και η περίφημη Τρόϊκα, στην θετική παρέμβαση της οποίας μερικοί αφελείς από εμάς ελπίζαμε.

  Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας έχουν ήδη ουσία καταργηθεί και σύντομα είναι σχεδόν βέβαιο, ότι οι δημοκρατικιά εκλεγμένοι δυνάστες μας, θα πλιατσικολογήσουν και το 10% των τραπεζικών καταθέσεων απ’ όλους μας, για την ‘σωτηρία της πατρίδος’ βέβαια, γράφε την δική τους βραχύβια πολιτική επιβίωση μέσω παραπλάνησης του εκλογικού σώματος, έτσι ώστε το τελευταίο να μην αντιληφθεί, ότι ο κύριος, εάν όχι ο μόνος υπόλογος για την σημερινή κατάντια μας, είναι αυτοί οι ίδιοι. Το πολιτικό σύστημα και ο εσμός κομμάτων που συνεχίζει και σήμερα να κατέχει την Βουλή.

  Όλα αυτά οδηγούν αφεύκτως τον λογικά σκεπτόμενο πολίτη στο συμπέρασμα, ότι η δημοκρατία έχει και τυπικά καταργηθεί, η ανάπτυξη είναι αδύνατη με καταργημένα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και συνεπώς η σταδιακή αποπληρωμή του χρέους αδύνατη. Άλλωστε μέχρι στιγμής, εκτός του haircut που έγινε, δεν έχουμε πληρώσει ούτε ένα ευρώ από όσα οφείλουμε.

  Συνεπώς αργά ή (το πιθανότερο σχετικά) γρήγορα θα εμφανισθούν ακραίες λύσεις, μάλλον κολεκτιβιστικής απολυταρχικής μορφής είτε αριστερής, είτε δεξιάς έκφανσης.

  Τέλος επειδή το χρέος θα μείνει απλήρωτο, θα μας επιβληθούν έξωθεν και εξευτελιστικές για όλους μας και για το έθνος μας υποχρεώσεις μέσω δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και άλλων πόρων της χώρας, που θα εκτείνονται και στο απώτερο μέλλον (δυστυχώς έχει γίνει το ίδιο και στο παρελθόν). Έτσι μόνο θα καταλάβουμε τι σημαίνει βερίκοκο το να υποθηκεύεις το μέλλον των παιδιών σου δια του δανεισμού. Θα γίνουμε για κάποιες γενιές ένα είδος σκλάβων ξένων συμφερόντων, σε σημαντικά μεγαλύτερη έκταση από ότι σήμερα.

  Αυτή είναι πάντοτε η κατάληξη της ηλίθιας και λογικά λανθασμένης σκέψης, ότι μπορεί να λύσει κανείς το οικονομικό πρόβλημα με την παραγωγική δραστηριότητα και τα λεφτά των άλλων, ή με αυτά που δημιουργήθηκαν εκ του μηδενός (αύξηση της προσφοράς χρήματος) και δεν είναι αποτέλεσμα αμοιβής για παραγωγική δραστηριότητα.

  Καλό μας ταξίδι και όποιος είναι νέος και δεν φεύγει τάχιστα απ’ αυτήν την, από πολιτικής και οικονομικής άποψης απαράδεκτη χώρα του εξαναγκασμού και της ασυδοσίας των επαγγελματιών πολιτικών της, στο μέλλον θα πρέπει να κατηγορεί μόνο τον εαυτό του που δεν τόκανε εγκαίρως.

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 10:29 | Κάτια Βασιλοπούλου

  Η παράγραφος 5 του άρθρου 39Α έχει τουλάχιστον εκβιαστικό χαρακτήρα.
  Δεν αντιλαμβάνεται ο συντάκτης ότι αυτός που καλείται να δαπανήσει πολλά χρήματα και χρόνο για την δικαίωσή του (δικηγορική αμοιβή, δικαστικά ένσημα, χαρτόσημα κλπ.), απλώς συναντά ένα επιπλέον πρόσκομμα;
  Είναι δυνατόν να εξαρτάται -όχι απλά η δικαστική δικαίωση αλλά- η ίδια η ΠΡΟΣΒΑΣΗ στη δικαιοσύνη από την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων;

  Ακόμη και αν δεχθεί κανείς την άποψη «γιατί ο μη συνεπής να μπορεί να εισπράξει χρήματα;», τότε ας υπήρχε ανάλογη ρύθμιση στο κομμάτι της είσπραξης, πχ. η παρακατάθεση των οφειλομένων μισθωμάτων στη ΔΟΥ, η οποία θα μπορούσε να παρακρατήσει τα οφειλόμενα.
  Και πάλι, ωστόσο, μιλάμε για δήμευση περιουσίας, που, όπως και να το δει κάποιος, είναι λυπηρό. Τουλάχιστον, δεν θα ήταν τόσο εξώφθαλμα ίσως αντισυνταγματικό..
  Ελπίζω να τα διαβάζει κάποιος αυτά που γράφουμε…

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 15:54 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ – ΡΕΘΥΜΝΟ

  ΚΥΡΙΟΙ ,

  ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ , ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΩΝΤΑΣ , ΟΤΙ Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΚΑΛΑ.
  ΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΑΡΘΡΟ ( 39Α ) , ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1 ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ «καταβάλει, ρυθμίσει ή νόμιμα απαλλαγεί για τα υπόλοιπα ακίνητα για τα οποία είναι υπόχρεος κατά τα προηγούμενα έτη » ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ .ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΛΟΓΙΚΟ ;;;; ΟΠΟΥ ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ !!!!!!!!!!! ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΜΗΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΕΤΣΙ ΜΙΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ;;;;;;; ΤΗΝ «ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ» , ΑΔΥΝΑΤΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ !!!!!!!!!

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 14:37 | ΕΛΕΝΗ Δ.

  Να ξεκαθαριστεί το <>.Αν αφορά και αιτία θανάτου συμβάσεις, να αναγραφεί ρητά.Επιπλέον καθιστά το άρθρο αυτό αδύνατη οποιαδήποτε μεταβιβαση στο μέτρο που συνδέει την πληρωμή του φόρου , όχι μόνο με το μεταβιβαζόμενο ακίνητο , αλλά με το σύνολο των ακινητων.
  <>
  Το Ελληνικό Δημόσιο θεωρεί ότι θα κερδίσει κάτι απο όλη αυτή τη διαδικάσία ?? ( ρητορικό ερώτημα) .

 • Βάση της 5ης παραγράφου, δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε αίτηση ενωπίου οιασδήποτε δημοσίας αρχής εφόσον δεν έχει εξοφληθεί ο ΕΝΦΑ. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η αντιμετώπιση κακόπιστων μισθωτών, η ρευματοδότηση ακινήτων, η έκδοση οικοδομικής άδειας κλπ., με συνέπεια την αδυναμία διαχείρισης του ακινήτου που θα έδινε έσοδα προκειμένου να είναι δυνατη η καταβολή του φόρου.

  Πρόταση: Άρθρο 8, παρ. 2 – Σχετικά με το άρθρο 39Α, να διαγραφεί η 5η παράγραφος

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 12:45 | ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΓΚΛΗΣ

  κύριοι, το Σύνταγμα εν ολίγοις προβλέπει την προστασία της ιδιοκτησίας, την ισότητα μεταξύ όλων των πολιτών και την φορολόγηση εκάστου αναλόγως των δυνατοτήτων του.
  λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη φορολογούνται τα κέρδη – εισοδήματα από κάθε περιουσία – ιδιοκτησία και εν προκειμένω τα ενοίκια από τα ακίνητα, οι τόκοι από τις καταθέσεις και τα μερίσματα από τις μετοχές, γιατί λοιπόν επιβάλετε φόρο κατοχής μόνο στα ακίνητα που σημειωτέον δεν ρευστοποιούνται (εκτός αν δέχεστε πληρωμές σε πέτρες, τούβλα, κ.λ.π.) και δεν επιβάλλετε φόρο κατοχής επί των καταθέσεων και επί των μετοχών; αυτό δε συνιστά άνιση και άδικη μεταχείριση πολλώ δε μάλλον αφού ο φόρος κατοχής θα καταβάλλεται και επί απρόσοδων ακινήτων;
  γιατί αφού θεωρητικά έχει επενδυθεί μαύρο χρήμα στα ακίνητα δεν ζητάτε πόθεν έσχες από όλους που αγόρασαν ακίνητο από την εφαρμογή του αντικειμενικού προσδιορισμού και εντεύθεν και διασταύρωση των καταθέσεων αγοραστή – πωλητή και καταλογισμό συμπληρωματικού φόρου επί της εμπορικής τιμής αγοράς του ακινήτου ή αλλιώς δίωξη πωλητή και αγοραστή με τις διατάξεις περί μαύρου χρήματος; αν ο συντελεστής φόρου της διαφοράς του ποσού μεταξύ αντικειμενικής και εμπορικής αξίας είναι λογικός (π. χ. 10-20 %) πιστεύω ότι πολλοί θα προσέλθουν αυτοβούλως και θα καταβάλλουν το τίμημα, εφόσον δεν θα υπάρχει και η επιβάρυνση φόρων κατοχής.

  κύριοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ο κατέχων οικόπεδο π. χ. 1.000 τ. μ. (1 στρέμμα)εντός σχεδίου με αντικειμενική αξία 500,00-600,00 € το τ.μ. πληρώνει ετήσιο φόρο κατοχής με 4,00 € το τ. μ., ήτοι :
  4,00 € Χ 1.000 τ.μ. = 4.000,00 € ετησίως (δηλαδή σε 5 έτη 20.000,00 €) για απρόσοδο οικόπεδο, εφόσον δεν έχει άλλες εκπλήξεις – προσαυξήσεις λόγω προσόψεων, κ.λ.π.. Συνειδητοποιείται ότι αυτό είναι παράλογο και ανέφικτο; ή είστε σε γυάλα; συνειδητοποιείται ότι πρόκειται περί κατάσχεσης των οικοπέδων;
  Όσον αφορά τα ακίνητα γιατί αναφέρεστε στην ενοποίηση – συγχώνευση των ΕΕΤΑ, πρώην ΕΕΤΗΔΕ με ΦΑΠ; Αν δεν απατώμαι ο ΕΕΤΗΔΕ και μετέπειτα ΕΕΤΑ έγινε ανεκτός από τους δικαστές με την προϋπόθεση της προσωρινότητας του φόρου λόγω εκτάκτων σοβαρών λόγων (κίνδυνος πτώχευσης της χώρας)δημοσίου συμφέροντος. Πως λοιπών μονιμοποιείται μια υπέρμετρη επιβάρυνση – φόρο το λεγόμενο ΕΕΤΗΔΕ,στη συνέχεια μετονομαζόμενο ΕΕΤΑ και τώρα ΕΝΦΑ και μας λέτε ότι συνολικά με το ΦΑΠ είναι και λιγότερο από ότι θα έπρεπε να πληρώνουμε;
  Στα κτίσματα γιατί δεν έχετε συντελεστή απομείωσης για τα διαμερίσματα ορόφων π. χ. 2ου, 3ου, κ.λ.π. στις πολυκατοικίες που δεν υπάρχει ασανσέρ; οι οποίες είναι πολλές προ του 1970, π. χ. προσφυγικές πολυκατοικίες, κ.λ.π.

 • 28 Οκτωβρίου 2013, 09:35 | Δημήτρης

  Είναι πλέον προδοτικό και εξοργιστικό τα έκτακτα χαράτσια τα οποία έχουν κριθεί ως αντισυνατγματικά ως μόνιμα, να προσπαθούν να μονιμοποιηθούν ενσωματούμενα στο έκτρωμα που θα έπρεπε να λέγεται απαξίωση της περιούσίας του Ελληνα φορολογούμενου.
  Είναι αντισυνταγματικό να επιβάλλονται φόροι σε κεφάλαιο που δεν αποδίδει για να συνεχίσετε να πληρώνετε τους τοκογλύφους εντολοδόχους σας.
  Τόσα σας έλειπαν, τόσα ζητάτε…θα τα πούμε στις επόμενες εκλογές αν προλάβουν να γίνουν και δεν σας καθαρίσει ο κόσμος.

 • 25 Οκτωβρίου 2013, 10:43 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Σε ένα κράτος δικαίου δεν νοείται η προστασία των ληξιπρόθεσμων οφειλετών εις βάρος των δανειστών τους, για το λόγο αυτό προτείνω πλήρη απαλειφή της παραγράφου 5 του α. 39 καθώς συντελεί στην περαιτέρω προστασία των μισθωτών ακινήτων και στην εν τοις πράγμασοι μείωση των κρατικών εσόδων καθώς η περισσή γραφειοκρατία στην οποία υποβάλλει τους εκμισθωτές το παρόν άρθρο θα συντελέσει στην αύξηση των μισθωμένων διαμερισμάτων που δεν προσφέρουν χρήματα στον κρατικό προυπολογισμό. το ζήτημα είναι ο εκμισθωτής να μπορεί ταχύτατα να εκδιώξει έναν κακοπληρωτή προκειμένου να εκμισθώσει εκ νέου το ακίνητό του και να αποδώσει τους νόμιμους φόρους.

 • 25 Οκτωβρίου 2013, 08:52 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

  Οι ρυθμίσεις ημιθπαιθρίων κ.λπ. που έγιναν με τον Ν. 3843/10 δεν περιλαμβάνονται στα τετραγωνικά μέτρα των αντίστοιχων ιδιοκτησιών που δηλώνονται στο Ε9 βάσει του νόμου αυτού αλλά και βάσει σχετικής εγκυκλίου του ΥΠΟΙΚ προς τις εφορίες.
  Στην περίπτωση αυτή δεν είναι δυνατή έκδοση πιστοποιητικού της Φορολογικής Διοίκησης, με το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο, με τα ίδια στοιχεία, περιλαμβάνεται στη δήλωση ενιαίου φόρου ακινήτων αφού θα διαφέρουν κατά τα παραπάνω τετραγωνικά μέτρα.
  Πρέπει να γίνει ρύθμιση για να καλύπτει την περίπτωση αυτή άλλως παραβιάζονται τα προβλεπόμενα στον Ν. 3843/10 βασει των οποίων είχαν ενταχθεί στον νόμο αυτόν χιλιάδες πολίτες εμπιστευόμενοι αυτά που έλεγε το κράτος όταν τον εξέδωσε.

 • 24 Οκτωβρίου 2013, 21:06 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ

  Το ποσό του φόρου ακινήτων που αντιστοιχεί σε οικία που έχει δάνειο, να αφαιρείται από το φολογητέο εισόδημα του υπόχρεου. Ο λόγος είναι ότι ο φορολογούμενος έχει διπλό οικονομικό βάρος.