Άρθρο 12 – Προϋποθέσεις έναρξης λειτουργίας ΕΚΑΖ

1. Η έναρξη λειτουργίας του καζίνο προϋποθέτει την προσήκουσα πλήρωση τυχόν όρων και αιρέσεων που περιλαμβάνονται στην άδεια λειτουργίας ΕΚΑΖ, σύμφωνα με το περιεχόμενό της, που βεβαιώνεται με απόφαση της ΕΕΕΠ.
2. Η πλήρωση τυχόν όρων και υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η ΕΚΑΖ με τη σύμβαση παραχώρησης ή την άδεια λειτουργίας, που πρέπει να πληρωθούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της, σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΕΠ που χορηγεί την άδεια λειτουργίας, πιστοποιείται προοδευτικά από την ΕΕΕΠ, με την έκδοση από αυτή βεβαιωτικών πράξεων που διαπιστώνουν την πλήρωση των όρων. Προς το σκοπό αυτό, η ΕΚΑΖ υποβάλλει στην ΕΕΕΠ προοδευτικά, σύμφωνα με τους όρους της άδειας λειτουργίας και το οικείο χρονοδιάγραμμα που περιέχεται σ’ αυτή, πλήρη αναφορά για την ολοκλήρωση της υλοποίησης των επιμέρους στοιχείων της επένδυσης, συνοδευόμενη από τις σχετικές με τις επιμέρους δραστηριότητες εγκρίσεις και άδειες λειτουργίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Εφόσον πρόκειται για υλοποίηση επιμέρους τμημάτων της επένδυσης, τα τμήματα αυτά πρέπει να έχουν καταστεί πλήρως λειτουργικά.