Άρθρο 22 – Γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις που λειτουργούν καζίνο

1. Όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν καζίνο, τόσο εκείνες που έχουν λάβει άδεια καζίνο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2206/1994 (Α’ 62) και του ν. 3139/2003 (A’ 100), όσο και αυτές που θα λάβουν άδεια λειτουργίας ΕΚΑΖ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
2. Απαγορεύεται η είσοδος στο καζίνο ατόμων που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους..
3. H παρακολούθηση, η εποπτεία και ο έλεγχος της τήρησης όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών και υποχρεώσεων που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία των καζίνο που κατέχουν άδεια σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 2206/1994 (Α’ 62), ασκούνται από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στην απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία χορηγείται η άδεια, καθώς και στις σχετικές με τα θέματα αυτά διατάξεις που ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και των εποπτευόμενων αυτού φορέων, αρχών και υπηρεσιών. Η εφαρμογή και τήρηση των μέτρων που λαμβάνουν τα ανωτέρω καζίνο στο πλαίσιο της διάταξης της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) ελέγχεται από τα αρμόδια όργανα και με τις διαδικασίες που ορίζονται στον Κανονισμό Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ίδιου νόμου και στις σχετικές αποφάσεις της ΕΕΕΠ. Για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των καζίνο μπορούν να συγκροτούνται μικτά κλιμάκια ελέγχου, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 3229/2004 (Α’ 38), όπως κάθε φορά ισχύει.
4. Τα μέσα πληρωμής και τα μέσα συμμετοχής, που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή παιγνίων στα καζίνο καθορίζονται με τον Κανονισμό Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) ή τις σχετικές με τα θέματα αυτά αποφάσεις της ΕΕΕΠ.
5. Τα παίγνια που επιτρέπεται να διοργανώνονται στα καζίνο πρέπει να διεξάγονται νόμιμα σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην Αυστραλία, στην Ιαπωνία, στην Κίνα ή σε άλλες χώρες, υπό τις προϋποθέσεις, τους όρους, τις τεχνικές και λοιπές προδιαγραφές που τίθενται κάθε φορά από την ΕΕΕΠ.
6. Για την πιστοποίηση παιγνίων και τεχνικών μέσων και υλικών καταβάλλονται: α) παράβολο με την υποβολή της αίτησης, β) εφάπαξ τέλος πιστοποίησης.
7. Τα παίγνια που πιστοποιούνται, καταχωρούνται σε ειδικό μητρώο παιγνίων καζίνο που τηρεί η ΕΕΕΠ, το οποίο αναρτάται στον ιστότοπό της. Η ανάρτηση αυτή είναι επαρκής γνωστοποίηση και απόδειξη της συνδρομής των, κατά περίπτωση, προβλεπόμενων όρων και προϋποθέσεων πιστοποίησης των παιγνίων προς διεξαγωγή. Στο ανωτέρω μητρώο καταχωρούνται υποχρεωτικά και όσα παίγνια έχουν λάβει σχετική άδεια καταλληλότητας μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
8. Για τη χορήγηση της πιστοποίησης που απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις περί παιγνίων, μπορεί, μέχρι τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών από την ΕΕΕΠ, να εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 27 του ν. 4002/2011 (Α’ 180).
9. Κάθε επιχείρηση καζίνο εκδίδει για τα παίγνια που διεξάγει Οδηγό Συμμετοχής, ο οποίος περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις γενικές πληροφορίες, τους όρους, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των παικτών και επισκεπτών για την πρόσβαση στο χώρο παιγνίων και τη συμμετοχή στα παίγνια, τους κανόνες διεξαγωγής για κάθε παίγνιο που διεξάγεται και πληροφορίες για την εφαρμογή των αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού (Responsible Gambling). Ο Οδηγός Συμμετοχής επέχει θέση σύμβασης προσχώρησης στο παίγνιο κατά την έννοια της περίπτωσης 11 της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) και είναι διαθέσιμος στους παίκτες και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Για τον σκοπό αυτό η επιχείρηση καζίνο υποχρεούται να διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση των παικτών και επισκεπτών σε κάθε σχετική με τον Οδηγό Συμμετοχής, γενική ή ειδική πληροφορία, τόσο στον χώρο παιγνίων όσο και στον ιστότοπό της. Πριν τη θέση του σε ισχύ, ο Οδηγός γνωστοποιείται στην ΕΕΕΠ, η οποία έχει το δικαίωμα να ζητήσει, οποτεδήποτε, την αλλαγή ή τροποποίηση, μέρους ή του συνόλου των όρων και κανόνων που περιλαμβάνονται σε αυτόν, αιτιολογώντας ειδικώς την απόφασή της αυτή. Με τον Κανονισμό Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) ή τις σχετικές με τα θέματα αυτά αποφάσεις της ΕΕΕΠ, καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο που πρέπει να περιλαμβάνουν οι γνωστοποιήσεις εισαγωγής νέου παιγνίου προς διεξαγωγή, ο Οδηγός Συμμετοχής, ο τρόπος και ο χρόνος της κατά τα ανωτέρω γνωστοποίησης, η προθεσμία εντός της οποίας η ΕΕΕΠ δύναται να απαιτήσει αλλαγές ή τροποποιήσεις, ο τρόπος αποδοχής των κανόνων συμμετοχής και διεξαγωγής από τον παίκτη, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Εκτός των ανωτέρω, ειδικότερα θέματα που συναρτώνται με τον Οδηγό Συμμετοχής, δύναται να αποτελούν αντικείμενο, συμπληρωματικής ρύθμισης που περιλαμβάνεται στην εσωτερική πολιτική (house policy) των επιχειρήσεων που λειτουργούν καζίνο.
10. Με απόφαση της ΕΕΕΠ, κατόπιν αίτησης επιχείρησης που λειτουργεί καζίνο, μπορεί να χορηγείται «Ειδική άδεια για δοκιμαστική λειτουργία νέων παιγνίων στην αγορά», με διάρκεια ισχύος έως δύο (2) μήνες. Στην ειδική αυτή άδεια περιλαμβάνεται ειδική μνεία για το δοκιμαστικό χαρακτήρα του παιγνίου, καθορίζεται η διαδικασία ενημέρωσης των παικτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της δοκιμαστικής λειτουργίας. Με τον Κανονισμό Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) ή τις σχετικές με τα θέματα αυτά αποφάσεις της ΕΕΕΠ, καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την χορήγηση της ειδικής άδειας της παρούσας παραγράφου.
11. Κάθε επιχείρηση καζίνο υποχρεούται να καταβάλει αυθημερόν σε κάθε παίκτη, εφόσον αυτός το ζητήσει, οποιοδήποτε ποσό κέρδους του ή οποιοδήποτε ποσό αυτός διέθεσε για την αγορά μέσων συμμετοχής στα παίγνια και το οποίο δεν διέθεσε για τη συμμετοχή αυτή. Προς διασφάλιση της παραπάνω υποχρέωσης και για την αντιμετώπιση των αναγκών διεξαγωγής των παιγνίων, η επιχείρηση καζίνο οφείλει να διαθέτει, κατά την ημερήσια λειτουργία της, χρηματικό απόθεμα ασφαλείας. Το απόθεμα ασφαλείας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο λόγο πλην της πληρωμής των παικτών. Για την προσμέτρηση του αποθεματικού είναι δυνατόν να συνυπολογίζονται τα ποσά που διαθέτει η επιχείρηση καζίνο σε ξένο νόμισμα. Με τον Κανονισμό Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) ή τις σχετικές με τα θέματα αυτά αποφάσεις της ΕΕΕΠ, ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού του ελάχιστου αποθέματος ασφαλείας για κάθε επιχείρηση καζίνο, ο τρόπος ελέγχου τήρησης του αποθεματικού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
12. Η παρακολούθηση, η εποπτεία και ο έλεγχος της τήρησης όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών και υποχρεώσεων που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία των καζίνο, ασκούνται από την ΕΕΕΠ, σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στην άδεια λειτουργίας, στη σύμβαση παραχώρησης, στον Κανονισμό Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) ή τις σχετικές με τα θέματα αυτά αποφάσεις της ΕΕΕΠ, στο άρθρο 18 του ν. 3229/2004 (Α’ 38) και στις κείμενες διατάξεις.
13. Οι υπόλοιπες οικονομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων καζίνο προς το Ελληνικό Δημόσιο, τους δικαιούχους φορείς του και τους Ο.Τ.Α., που προβλέπονται από τις άδειες λειτουργίας και τις συμβάσεις, καταβάλλονται με τον τρόπο και στον χρόνο που προβλέπεται, η δε καταβολή τους αποδεικνύεται με την υποβολή, αυθημερόν της καταβολής, των αποδεικτικών πληρωμής στην ΕΕΕΠ.
14. Η λειτουργία καζίνο δεν επιτρέπεται, αν δεν έχουν καταβληθεί πλήρως και εγκαίρως τα χρήματα της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και των λοιπών οικονομικών υποχρεώσεων . Αν τα χρήματα δεν καταβληθούν, όπως ορίζουν οι διατάξεις , αυτοδικαίως, αναστέλλεται προσωρινά, από την επόμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία όφειλαν να καταβληθούν τα χρήματα, η ισχύς της άδειας και αυτοδικαίως διακόπτεται η λειτουργία του καζίνο, γεγονός που διαπιστώνεται με πράξη της ΕΕΕΠ. Εφόσον τα οφειλόμενα χρήματα, με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις τους, καταβληθούν, με νεότερη πράξη της ΕΕΕΠ διαπιστώνεται η παύση της αναστολής και εκκινεί η λειτουργία του καζίνο. Η λειτουργία του καζίνο κατά παράβαση της αναστολής, επιφέρει οριστική αυτοδίκαια ανάκληση της άδειας, γεγονός που διαπιστώνεται με πράξη της ΕΕΕΠ και επιφέρει τις συνέπειες της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180).
15. Κάθε μη έγκαιρη και πλήρης καταβολή της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου και των λοιπών οικονομικών υποχρεώσεων συνιστά αυτοτελή παράβαση, η οποία διαπιστώνεται με την πράξη που εκδίδει η ΕΕΕΠ, με βάση τη διάταξη της παραγράφου 14 του άρθρου αυτού. Ανεξάρτητα από τις συνέπειες της παραγράφου 14, η διαπίστωση τριών (3) τέτοιων παραβάσεων, ανά έτος, επιφέρει προσωρινή ανάκληση της άδειας για τρεις (3) μήνες. Προσωρινή ανάκληση της άδειας, πριν την παρέλευση των δύο (2) επόμενων της προηγούμενης ανάκλησης, οικονομικών ετών, επιφέρει οριστική ανάκληση της άδειας και καταγγελία της σύμβασης από την ΕΕΕΠ.
16. Η καταβολή των χρημάτων που οφείλονται από ρυθμίσεις υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους δικαιούχους φορείς του αποδεικνύεται με ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας της παραγράφου 14. Αν η ρύθμιση παύσει να ισχύει εξαιτίας μη εξυπηρέτησής της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές κείμενες διατάξεις, επέρχονται οι συνέπειες των παραγράφων 16 και 15 του άρθρου αυτού, εφαρμοζόμενης της ίδιας διαδικασίας.
17. Οι συνέπειες των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου αυτού επέρχονται ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις διοικητικές κυρώσεις.
18. Οι υπάλληλοι των επιχειρήσεων καζίνο που μετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διεξαγωγή των παιγνίων οφείλουν να φέρουν, καθ’ όλη τη διάρκεια εισόδου και παραμονής στον χώρο εργασίας τους, δελτίο καταλληλότητας που εκδίδεται από την ΕΕΕΠ.
19. Με απόφαση της ΕΕΕΠ μπορούν να διευκρινίζονται θέματα ως προς την εφαρμογή εποπτικών διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας για τα τυχερά παίγνια και στις επιχειρήσεις καζίνο και να καθορίζεται επέκταση της εφαρμογής των διατάξεων αυτών και στις επιχειρήσεις που λειτουργούν καζίνο.
20. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μεταφέρονται στην ΕΕΕΠ οι αρμοδιότητες εποπτείας και ελέγχου των θεμάτων που αφορούν στα αντισταθμιστικά οφέλη, τα οποία συμβατικά αναλαμβάνουν να παρέχουν οι επιχειρήσεις καζίνο.

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 11:08 | Χρήστος Δαλματζής

  Προς:
  Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης: κο. Δήμο Παπαδημητρίου
  Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας: κο. Γεώργιο Σταθάκη
  Υπουργό Τουρισμού: κα. Έλενα Κουντουρά
  Βουλευτές Ξάνθης ΣΥ.ΡΙΖ.Α
  κο. Χουσείν Ζειμπέκ
  κο. Ευστάθιο Γιαννακίδη
  κο. Γρηγόριο Στογιαννίδη
  κο. Νίκο Μανιό Κοιν: Πρόεδρο Ε.Ε.Ε.Π.
  κο. Ευάγγελο Καραγρηγορίου

  Παράγραφος 11:

  Αξιότιμοι κύριοι,

  Απ’ ότι φαίνεται, πριν την κατάρτιση του νομοσχεδίου, είχατε ενδελεχή διάλογο με τους ιδιοκτήτες Καζίνο, αλλά όχι με τους εκπροσώπους εργαζομένων. Οι ανησυχίες των πρώτων είναι πρόδηλες, κι εκφράζονται μέσα από την παράγραφο αυτή. Οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι πολλές δικαστικές αποφάσεις επέβαλαν την κατάσχεση του εν λόγω αποθεματικού, ως αποζημίωση οικονομικών ατασθαλιών ή παραλήψεων των ιδιοκτητών Καζίνο. Με την αλλαγή αυτή δημιουργείτε εκόντες άκοντες, καταφύγιο για μελλοντικές οικονομικές παρεκτροπές ή έντεχνους οικονομικούς ελιγμούς των ιδιοκτητών Καζίνο. Εάν το κύριο και πρωταρχικό μέλημα σας είναι να θωρακίσετε το συμφέρον των παικτών-πελατών, καλό είναι να ξεκινήσετε από την διασφάλιση της επιχειρηματικής και οικονομικής φερεγγυότητας των ιδιοκτητών κι όχι αντίστροφα. Το εγγυημένο αποθεματικό δεν μπορεί και φυσικά δεν πρέπει να καλύπτεται από τους μονίμως παρακρατηθέντες μισθούς των εργαζομένων, κι αυτό είναι μία άποψη που οφείλετε να εκτιμήσετε πολύ σοβαρά. Παρακαλούμε λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη, ότι με την αλλαγή αυτή θ’ ανοίξετε τους ασκούς του Αιόλου και θα αφήσετε, πολλάκις καταδικασθέντες και υποτροπιάζοντες, για πλείστα όσα οικονομικά αδικήματα, χωρίς καμία αντίσταση. Σκεφτείτε το περιβάλλον που πάτε να δημιουργήσετε.
  Παρακαλώ για την διαγραφή ή διόρθωση της παραγράφου 11, σύμφωνα με τα παραπάνω.

  Με τιμή
  Χρήστος Δαλματζής

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 11:27 | ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

  14. Αν τα χρήματα δεν καταβληθούν, όπως ορίζουν οι διατάξεις , αυτοδικαίως, αναστέλλεται προσωρινά, από την επόμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία όφειλαν να καταβληθούν τα χρήματα, η ισχύς της άδειας και αυτοδικαίως διακόπτεται η λειτουργία του καζίνο, γεγονός που διαπιστώνεται με πράξη της ΕΕΕΠ, η οποία εκδίδεται και επιδίδεται στην επιχείρηση καζίνο νομίμως.

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 11:27 | ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

  13. Από την δημοσίευση του παρόντος καταργείται η υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίων εισόδου στα καζίνο , απόδοσης στο Δημόσιο και κάθε άλλη σχετική διαδικασία και διάταξη.

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 11:25 | ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

  11. Το απόθεμα ασφαλείας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο λόγο πλην της πληρωμής των παικτών και από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθίσταται απολύτως ακατάσχετο κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 953 ΚΠολΔ, απαγορευόμενης κάθε κατάσχεσης για την ικανοποίησης οιαδήποτε απαίτησης ή αξίωσης ακόμα και του Δημοσίου .

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 11:16 | Γαλάτεια Βούρβουλη

  Πρόταση συνένωσης των ανεξάρτητων Αρχών ΑΑΔΕ ΚΑΙ ΕΕΕΠ χάριν του δημοσίου συμφέροντος

  Με το άρθρο 16 του Ν.3229/2004 συνετέθη ως Σώμα υπαγόμενο στο Υπουργείο Οικονομικών «η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών» η όποια μετενομάσθη με το άρθρο 28 του Ν.4002/2011 σε «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» (Ε.Ε.Ε.Π.).

  Η «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» από Σώμα υπαγόμενο στο Υπουργείο Οικονομικών μετετράπη σε ανεξάρτητη Αρχή με την παράγραφο 10 του άρθρου 7 του Ν.4038/2012 (τροποποιήθηκε με την παρ.29 του αρθρου 173 του Ν.4261/2014) και συνέπεια αυτού η αμοιβές του Προέδρου και των 8 μελών της αυξήθηκαν σχεδόν στο διπλάσιο ήτοι 4.750€ έκαστος σε μηνιαία βάση (δηλαδή σύνολο μηνιαίας δαπάνης 42.750€ (555.750€ ετησίως) συν τα έξοδα μετακίνησης τους, εντός επικράτειας καθώς και στο εξωτερικό. Εάν η ΕΕΕΠ είχε παραμείνει Σώμα του Υπουργείου Οικονομικών οι δαπάνες αυτές θα ήταν μειωμένες τουλάχιστον κατά το ήμισυ.

  Με το άρθρο 14 της «αριθ.218/2/22-9-2016 απόφαση της ΕΕΕΠ – Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΦΕΚ-3404-Β)» ορίζονται: μία (1) θέση Νομικού Σύμβουλου, πέντε (5) θέσεις Προϊστάμενων επιπέδου Διεύθυνσης, τρεις (3) θέσεις Προϊστάμενων επιπέδου Υποδιεύθυνσης και (24) θέσεις Προϊστάμενων επιπέδου Τμήματος και κατά συνέπεια για τα πρόσωπα που έχουν καταλάβει τις θέσεις αυτές απαιτούνται δαπάνες για την μισθοδοσίας τους, για το επίδομα θέσεως συν τα έξοδα μετακίνησης τους, εντός επικράτειας καθώς και στο εξωτερικό.

  Στην ΕΕΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 29 της «Τ.6736/2003 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 929/4-7-03) Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο – όπως τροποποιήθηκε» καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους σε 24ωρη βάση, λειτουργούν εννέα (9) «κλιμάκια ελέγχου καζίνο ανά την Επικράτεια, τα αναφερόμενα κλιμάκια στελεχώνονται κάθε μήνα με τουλάχιστον 5 ελεγκτές το κάθε ένα, σύνολο ελεγκτών 45. Εξαιρώντας το Κλιμάκιο του καζίνο Πάρνηθας το οποίο βρίσκεται εντός έδρας (κάθε ελεγκτής που εργάζεται σε αυτό λαμβάνει πλέον του μισθού ως αποζημίωση 100€ μηνιαίως) και το καζίνο Λουτρακίου (κάθε ελεγκτής που εργάζεται σε αυτό λαμβάνει πλέον του μισθού ως αποζημίωση 660€ μηνιαίως) για τα υπόλοιπα 7 «κλιμάκια ελέγχου καζίνο» που βρίσκονται στους εναπομείναντες Νομούς κάθε ελεγκτής λαμβάνει ως μηνιαία αποζημίωση 1200€, ως έξοδα διαμονής 1860€, ως αποζημίωση νυκτερινής εργασίας και αργιών 300€ και περίπου 300€ οδοιπορικά έξοδα. Εάν προστεθεί στα παραπάνω αναφερόμενα ποσά και η μισθοδοσία των ελεγκτών, προκύπτει ένα εξαιρετικά μεγάλο χρηματικό ποσό σε σχέση με το ελεγκτικό έργο που παράγεται. (Μόνο η δαπάνη για την εκτός έδρας αποζημίωση και για την διανυκτέρευση των ελεγκτών κοστίζει πάνω 2.000.000€, προσθέτοντας σε αυτό το ποσό την νυχτερινή εργασία, την αποζημίωση αργιών, τα οδοιπορικά έξοδα και τις δαπάνες αποζημίωσης των κλιμακίων καζίνο Λουτρακίου και Πάρνηθας το συνολικό ποσό μαζί με τη μισθοδοσία ξεπερνά 3.500.000€).

  Από όσα εκτέθηκαν παραπάνω, προκύπτει το συμπέρασμα ότι, η ΕΕΕΠ είναι μια ιδιαιτέρως δαπανηρή υπηρεσία ως προς το ζήτημα των δαπανών του προσωπικού της, στις δαπάνες αυτές εάν προστεθούν και οι δαπάνες ενοικίου και κόστους λειτουργίας της κεντρικής υπηρεσίας σχηματίζεται ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό το οποίο βαρύνει τον φορολογούμενο με τρόπο δυσανάλογο του έργου (παροχή υπηρεσίας) που προσφέρεται.

  Η ΕΕΕΠ διαθέτει πολλές υπηρεσιακές μονάδες όπως λ.χ. την Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων, την Διεύθυνση Πληροφορικής κ.ά. Το σύνολο του ελεγκτικού έργου της ΕΕΕΠ (οικονομικός και διοικητικός έλεγχος όλων των επιχειρήσεων παροχής τυχερών παιγνίων) παράγεται από την Διεύθυνση Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης.

  Στα πλαίσια της υλοποίησης από την Κυβέρνηση της εξαγγελίας περί συνένωσης Ανεξαρτήτων Αρχών για λόγους μείωσης των δαπανών λειτουργίας των Δημοσίων Αρχών, ενδεχόμενη συνένωση της ΕΕΕΠ με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων(ΑΑΔΕ) εξυπηρετεί σε μέγιστο βαθμό το σκοπό αυτό διότι, πρόκειται για δύο Αρχές πρώην υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών οι οποίες και οι δύο έχουν ως αντικείμενο την είσπραξη φορολογικών εσόδων και τελών, δηλαδή το αντικείμενο τους συμπίπτει ως προς τον επιδιωκόμενο σκοπό. Η ΑΑΔΕ διαθέτει πλήρως στελεχωμένες υπηρεσιακές μονάδες που καλύπτουν το αντικείμενο κάθε υπηρεσιακής μονάδας της ΕΕΕΠ πλην αυτού της Διευθύνσεως Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης (παρόχων τυχερών παιγνίων). Εάν συνενωθεί η ΑΑΔΕ με την ΕΕΕΠ, θα δημιουργηθεί (προφανώς) στην ΑΑΔΕ μια ακόμη υπηρεσιακή μονάδα η «Διεύθυνση Ελέγχου Τυχερών Παιγνίων» που ως συνέπεια θα έχει: α)την κατάργηση των θέσεων: του Πρόεδρου, των Συμβούλων, των Διευθυντών, των Υποδιευθυντών και των Προϊσταμένων της ΕΕΕΠ με ταυτόχρονη παύση καταβολής των κατ αντιστοιχία δαπανών μισθοδοσίας, επιδομάτων, των πάσης φύσεως απολαβών, αποζημιώσεων και των εξόδων εντός και εκτός Ελλάδος β) την κατάργηση των πάσης φύσεως δαπανών και πρόσθετων απολαβών, αποζημιώσεων και εξόδων των ελεγκτών καζίνο διότι οι ελεγκτές που θα αποτελέσουν πλέον προσωπικό της ΑΑΔΕ (λόγω συνένωσης) θα μετατεθούν στην αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. του Νομού που λειτουργεί καζίνο και θα ασκούν τα καθήκοντα τους υπο άλλο υπηρεσιακό καθεστώς (κατάργηση των πολυδάπανων μετακινήσεων εκτός έδρας). γ) θα εκλείψει η υποχρέωση καταβολής ενοικίου και κάλυψη κόστους λειτουργίας ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Τηλεπικοινωνίες, κλπ) της κεντρικής υπηρεσίας της ΕΕΕΠ λόγω στέγασης του προσωπικού της, στις εγκαταστάσεις της ΑΑΔΕ δ) λόγω των υποδομών, του υφιστάμενου υπηρεσιακού εξοπλισμού και του εξειδικευμένου προσωπικού της ΑΑΔΕ ο έλεγχος επί των τυχερών παιγνίων θα γίνει ιδιαιτέρως αποτελεσματικώς (ως παράδειγμα αναφέρουμε ότι στην Γερμανία ο έλεγχος των τυχερών παιγνίων διενεργείται από την Τελωνειακή Υπηρεσία).

  Κατά την ίδια επιχειρηματολογία η ΕΕΕΠ θα ήταν δυνατό να αποτελέσει οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών.

  Το σύνολο του ποσού – 8.000.000€ περίπου – που θα εξοικονομείται σε ετήσια βάση, από την τυχόν υλοποίηση της παραπάνω προτάσεως (ποσό το οποίο θα απαιτείτο κάθε έτος για την περίπτωση μη συγχώνευσης της ΕΕΕΠ και συνέχισης της λειτουργίας της, ως Ανεξάρτητης Αρχής), προφανώς και θα χρησιμοποιηθεί προς όφελος των φορολογούμενων λ.χ. δαπάνες υποδομών στον τομέα της δημόσιας υγείας, κατασκευή υποδομών για τους πλημμυροπαθείς της Μάνδρας του Ν. Αττικής(2017), πληρωμή επιδομάτων ανεργίας του ΟΑΕΔ, επισκευές και βελτίωση οδικού δικτύου, δαπάνες εξοπλισμού σωμάτων ασφαλείας, κατασκευές έργων κοινής ωφέλειας κλπ.

 • 8 Δεκεμβρίου 2017, 03:11 | Γιώργος Κοντογιαννίδης

  Απαράδεκτο διότι τα τελευταία 8 χρόνια οι εργαζόμενοι στα καζίνο πληρώνονται πολλές φορές από την κατάσχεση του αποθεματικού διότι δεν έχουν κάποιο άλλο τρόπο να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους.
  Επισεις οι εργαζόμενοι στο καζίνο της Αλεξανδρούπολης είναι συνεχώς πίσω στην μισθοδοσία από τρεις μήνες έως και έξι μήνες και μόνο με δικαστική απόφαση αρκετές φορές παίρνουν αυτά που δικαιούνται.
  Ασ δούμε και έναν νόμο που δεν θα αφήνει απλήρωτους εργαζόμενους αλλά θα τιμωρεί τον επιχειρηματία που το κάνει εσκεμμένα και για να εκβιάζει καταστάσεις.

 • 6 Δεκεμβρίου 2017, 20:51 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ

  Κάνοντας το αποθεματικό ακατάσχετο , πως διασφαλίζονται οι εργαζόμενοι από κακοπληρωτές εργοδότες; Το αποθεματικό είναι ο μόνος τρόπος που έχουν οι εργαζόμενοι για να μπορέσουν να πάρουν τα δεδουλευμένα τους . Όλα υπέρ των εργοδοτών , για τους εργαζόμενους στα καζίνο καμία μέριμνα.

 • 6 Δεκεμβρίου 2017, 14:20 | Βασιλικη Χρονη

  αρθρο 22 παρ.11
  Πολυ καλα κανετε και θελετε να διασφαλισετε τον παικτη, ομως ο εργαζομενος που ειναι για μηνες απληρωτος με ποιον τροπο θα διασφαλιστει?

 • 6 Δεκεμβρίου 2017, 12:04 | Δημητρης

  Κατάργηση του άρθρου 22…να μην είναι οι εργαζόμενοι έρμαια του κάθε κακό διαχειριστή καζίνο..διασφαλιστε νομοθετικά τις θέσεις εργασίας.την μισθοδοσια και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομενων στα ελληνικά Νταχάου καζίνο..

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 21:04 | Νικολετα Νεραντζοπουλου

  Με την παράγραφο 11 αυτού του άρθρου στην ουσία αφήνετε τους εργαζόμενους στο έλεος του εκάστοτε εργοδότη κ στην ασυδοσία του. Δεν τους δίνεται το δικαίωμα να διεκδικήσουν τα οφειλόμενα δεδουλευμένα κ τους οδηγείται στην ουσία στην απόγνωση κ ότι προκύψει!Δεν πρέπει επ ουδενί να ψηφιστεί αυτό το άρθρο! Παρακαλώ για την απόσυρση του!

 • 4 Δεκεμβρίου 2017, 21:12 | Κώστας Σαμαράς

  Ζητώ την απομάκρυνση του άρθρου 22

 • 4 Δεκεμβρίου 2017, 19:37 | Μαργαρίτα Χουλιαρα

  Άμεση κατάργηση των άρθρων 15 21 22!!

 • 4 Δεκεμβρίου 2017, 17:48 | ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ

  Αρθρο 22 Παράγραφος 11 » Προς διασφάλιση της παραπάνω υποχρέωσης και για την αντιμετώπιση των αναγκών διεξαγωγής των παιγνίων, η επιχείρηση καζίνο οφείλει να διαθέτει, κατά την ημερήσια λειτουργία της, χρηματικό απόθεμα ασφαλείας. Το απόθεμα ασφαλείας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο λόγο πλην της πληρωμής των παικτών.» Η διασφάλιση των απλήρωτων εργαζομένων
  Κ. Υπουργέ? Διασφαλίζεται τους παίκτες και δεν υπάρχει καμιά διασφάλιση για τους εργαζόμενους οι οποίοι καταφεύγουν στα δικαστηρία κάθε φορά που ο εργοδότης καθυστερεί να τους πληρώσει και διεκδικεί τα δεδουλευμένα μηνών ( από 4 μεχρι και 6 μήνες ) και ο μόνος τρόπος είναι η πρόσβαση στο αποθεματικό.Κατά αυτό τρόπο ασκεί πίεση στον εργοδότη για την καταβολή των μισθών του. Εαν το αποθεματικό το «κλειδώσετε» μόνο για τους παίκτες, τότε δίνεται το δικαίωμα στον εκάστοτε εργοδότη να αφήνει τους εργαζόμενους απλήρωτους για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τι θα πάρει όταν καταφύγει στα δικαστήρια και δικαιωθεί……τα έπιπλα και σκεύη? τα κτήρια? ή τα τραπέζια και μηχανάκια? Ο εργοδότης μας προσπαθεί τα τελευταία χρόνια μέσω δικαστηρίων να κάνει το αποθεματικό ακάτασχετο έτσι ώστε να μην μπορούμε να διεκδικήσουμε τα χρωστούμενα και εσείς με αύτο το άρθρο τον ευννοείτε….Εύγε σας …Αφήστε μας λοιπόν στο έλεος του….και πιστέψτε με ΔΕΝ ΕΧΕΙ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2017, 17:56 | ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ

  Κ.Υπουργε, όσον αφορά το άρθρο 21 όπου ορίζεται το καζινο Αλεξανδρούπολης ως Θράκης,να σας ενημερώσουμε ότι το καζίνο ήταν Ξάνθης και μεταφέρθηκε εν μια νυκτί στην κυριολεξία στην Αλεξανδρούπολη δίχως να ενημερωθούν οι 140 εργαζόμενοι με αποτέλεσμα 140 οικογένειες να διανύουν καθημερινά 200 και κάποιο άλλοι 260 χιλιόμετρα για να εργαστούν με ότι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους και τις οικογένείες τους.Η μεταφορά έγινε με την υπογραφή της τότε Υπουργού Κ. Κεφαλογιάννη σε κρυφή συμφωνία με τον εργοδότη μας.Ζητήσαμε ακρόαση από την Υπουργό αλλά ποτέ δεν μας δέχτηκε.Επίσης έχουμε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την νομιμότητα αυτής της μεταφοράς και έχουμε πάρει μέχρι τώρα 4 αναβολές. Επίσης η μεταφορά έγινε με την υπόσχεση του εργοδότη μας ότι σε μικρό χρονικό διάστημα θα εξομαλυνθεί η μισθοδοσία κάτι που δεν έγινε ποτέ.Είμαστε «μέσα» πάντα 3 και 4 μήνες με ότι αυτό συνεπάγεται για το βιοτικό μας επίπεδο. Πως γίνεται μια κυβέρνηση της αριστεράς να μην υπερασπίζεται τα δικαιώματα των εργαζομένων? Συνυπογράφεται και εσείς όπως και η Κεφαλογιάννη την καταδίκη 140 εργαζομένων και των οικογενειών τους? Είσαστε με τους εργαζόμενους ή δεν είσαστε? Θα ακουστεί επιτέλους η φωνή μας ή όχι.