Άρθρο 01 – Χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνο

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της νομοθεσίας για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ήδη άδεια καζίνο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2206/1994 (Α’ 62) και του ν. 3139/2003 (A’ 100), για τη λειτουργία καζίνο απαιτείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας στην οικεία επιχείρηση κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η άδεια λειτουργίας χορηγείται από την «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» (ΕΕΕΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Α’ 62), όπως αυτές τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο.
2. Η ΕΕΕΠ χορηγεί άδεια λειτουργίας επιχείρησης καζίνο σε υπό ίδρυση ή υφιστάμενη ανώνυμη εταιρία («ΕΚΑΖ»), κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλεται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 2, 4, 7, 8 και 9.
3. Για τη χορήγηση από την ΕΕΕΠ άδειας λειτουργίας νέας επιχείρησης καζίνο απαιτείται η προηγούμενη προκήρυξη της παραχώρησης νέας άδειας λειτουργίας καζίνο από την ΕΕΕΠ, αφού εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία καθορίζεται η γεωγραφική θέση ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης καζίνο, εφόσον έχει γίνει σχετική χωροθέτηση με νόμο. Η ΕΕΕΠ προκηρύσσει διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση της άδειας εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της εν λόγω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 και 6 του παρόντος νόμου.
4. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια καζίνο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2206/1994 (Α’ 62) και του ν. 3139/2003 (A’ 100) εξακολουθούν να λειτουργούν υπό το υφιστάμενο καθεστώς και κατά τις υφιστάμενες διατάξεις, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν ως προς αυτές τις επιχειρήσεις. Οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να υπαχθούν στο καθεστώς του παρόντος νόμου, εφόσον τους χορηγηθεί άδεια λειτουργίας καζίνο από την ΕΕΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, οπότε εφαρμόζονται και σ’ αυτές οι διατάξεις οι διατάξεις του παρόντος νόμου.
5. Με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καζίνο βάσει των διατάξεων του ν. 2206/1994 (Α’ 62) και του ν. 3139/2003 (Α’ 100), η λειτουργία καζίνο προϋποθέτει τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης άδειας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών, και του παραχωρησιούχου. Για επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καζίνο βάσει των διατάξεων του ν. 2206/1994 (Α’ 62) και του ν. 3139/2003 (Α’ 100) και υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4, τροποποιούνται η σχετική σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της επιχείρησης και, με απόφαση της ΕΕΕΠ, η υφιστάμενη άδειά τους, εκδιδομένης νέας αδείας λειτουργίας κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
6. Οι άδειες είναι προσωπικές και αμεταβίβαστες. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της άδειας με τρίτους.

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 12:31 | αριστείδης κοντοάγγελος

  Από την ανάγνωση του νομοσχεδίου φαίνεται να δημιουργείται ένα διαφορετικό ανισομερές καθεστώς μεταξύ αφενός των παλαιών επιχειρήσεων καζίνο και αφετέρου όσων θα αδειοδοτηθούν βάσει των προβλέψεων του νομοσχεδίου. Οι πρώτες θα συνεχίσουν να λειτουργούν με ένα ιδιαίτερα επαχθές καθεστώς ως προς το GGR «tax», αλλά πιο ανέλεγκτες ως προς την εποπτεία της Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων. Οι δεύτερες – παρότι με νέες άδειες στην αγορά – θα είναι φορολογικά λιγότερο επιβαρυμένες (χωρίς κάποιο εμφανή λόγο περί αυτού) αλλά τουλάχιστον θα ελέγχονται πληρέστερα από την ΕΕΕΠ.
  Αν βάλουμε όμως στην ανάλυση και τους υπόλοιπους φορείς τυχερών παιγνίων της ευρύτερης αγοράς (βλ. Όμιλο ΟΠΑΠ και τους 24 που προσφέρουν παίγνια online μεταβατικά, επίσημα από το 2011), η πλάστιγγα γέρνει θεαματικά υπέρ των νέων αδειούχων καζίνο. Δεν είναι αμελητέες οι επιβαρύνσεις στους μεν, που δύνανται να είναι τέσσερις φορές υψηλότερες από αυτές που ισχύουν στους δε (βλ. αντιπαραβολή 8-20% προς 30-35%). Το 8% δίνει μάλιστα την εντύπωση ότι πρόκειται γεννά πολλά ερωτηματικά για το μοναδικό καζίνο που θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να ξεπεράσει το κατώφλι των 500 εκατ. ευρώ GGR: το υπό ίδρυση καζίνο του Ελληνικού. Συνολικά, η θετική διάκριση υπέρ των νέων αδειούχων καζίνο φαίνεται να έχει προβλήματα συμβατότητας με το κοινοτικό δίκαιο (αρχή της ίσης μεταχείρισης, κρατικές ενισχύσεις κλπ.).

 • 1

 • ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
  (πρώην Ο.Ε.Σ.Ι.Κ.)
  Αθήνα,11/12/2017

  «ΕΠΑΝΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ»

  Σε συνέχεια επιστολών και συναντήσεών μας, σχετικά με την βούλησή σας για την επαναρρύθμιση της Βιομηχανίας Τυχερών Παιγνίων και βελτιώσεων στο νομοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης, Ελέγχου, Εποπτείας και Λειτουργίας Καζίνο και Τυχερών Παιγνίων, σας δηλώνουμε ότι η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τυχερών Παιχνιδιών – που συνιστά τη μοναδική και πιο αντιπροσωπευτική δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση όλων των εργαζομένων στην Ελληνική Βιομηχανία Τυχερών Παιχνιδιών είναι έτοιμη να εισέλθει στο δημόσιο διάλογο και να συνεισφέρει με θέσεις, σκέψεις, ιδέες, προβληματισμούς και διαφωνίες.
  Όπως σας έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν απαιτείται η χάραξη μιας ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, με έμφαση:
  1. Στην προστασία του κοινωνικού συνόλου.
  2. Στη διασφάλιση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας στη Βιομηχανία Τυχερών Παιχνιδιών και την δημιουργία νέων εξειδικευμένων, ποιοτικών και πιστοποιημένων.
  3. Στην κατάρτιση κανόνων υγειούς ανταγωνισμού μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων, θέτοντας κανόνες και περιορισμούς με βάση τη διαθεσιμότητα και την ευκολία της πρόσβασης.
  4. Στην καταπολέμηση του παράνομου τζόγου.
  5. Στην άμεση αντιμετώπιση των αθέμιτων και μη ανταγωνίσιμων πρακτικών των διασυνοριακών καζίνο.
  6. Στην ενιαία φορολογική αντιμετώπιση όλων των επίγειων και επιγραμμικών εταιρειών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, με βάση την κατηγοριοποίηση τους σε επιχειρήσεις αμιγώς ηλεκτρονικού στοιχηματισμού, σε επιχειρήσεις που ενισχύουν το παραγόμενο τουριστικό προϊόν και σε επιχειρήσεις έντασης εργασίας και μη.
  7. Στην Κατάρτιση Νέου Κανονισμού Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων για όλες τις επίγειες και επιγραμμικές εταιρείες της Ελληνικής Βιομηχανίας Τυχερών Παιγνίων.
  8. Στην ανάπτυξη και διασύνδεση του κλάδου με το διαρκώς αυξανόμενο τουριστικό προϊόν, μέσω της χορήγησης νέων αδειών λειτουργίας καζίνο σε περιοχές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος.
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
   ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΖΙΝΟ: Οι ισχύουσες άδειες λειτουργίας των Ελληνικών Καζίνο καλύπτουν γεωγραφικά 9 διαφορετικά σημεία της χώρας και σε σημαντικό βαθμό υπερκαλύπτουν την Ηπειρωτική Ελλάδα. Θεωρούμε όμως ότι υπάρχει αναγκαιότητα κάλυψης περιοχών που είναι προορισμοί υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, όπως Κρήτη (2 τουλάχιστο άδειες), Μύκονος (ως τουριστικός προορισμός επισκεπτών με υψηλά εισοδήματα), Χίος (λόγω εγγύτητας με τα Τουρκικά παράλια), αλλά και της Φλώρινας για την οποία έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ειδικότερα για την άδεια της Μυκόνου να υπάρξει μέριμνα για το ήδη απασχολούμενο προσωπικό στο Καζίνο Σύρου, ώστε ο κάτοχος της νέας άδειας ή εφόσον νομοθετεί η εποχική λειτουργία τους θερινούς μήνες του Καζίνο Σύρου στη Μύκονο κατά τους θερινούς μήνες (αυτή τη λύση εμείς προκρίνουμε) να υποχρεούται στο πλαίσιο των αντισταθμιστικών οφελών να προσλάβει το υφιστάμενο προσωπικό, κατόπιν σχετικής αιτήσεως εκάστου εργαζόμενου, με τους ίδιους όρους, συμβάσεις εργασίας και δικαιώματα. Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα να χορηγούνται εποχικές άδειες λειτουργίας Mini Casino (5 τραπέζια Maximum και μέχρι 25 slot machines) αποκλειστικά και μόνο σε νησιωτικές περιοχές και όχι στην υπόλοιπη Ηπειρωτική Ελλάδα ή εκεί που λειτουργούν καζίνο αδειοδοτημένα για ετήσια λειτουργία, αποκλειστικά και μόνο σε ξενοδοχειακές μονάδες 5* και άνω που απευθύνονται σε τουρίστες υψηλών εισοδηματικών κριτηρίων. Οι άδειες αυτές θα έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τα υπόλοιπα επίγεια καζίνο, θα χορηγούνται κατόπιν διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, ενώ κάθε έτος θα καταβάλλεται ειδικό τέλος στην έναρξη κάθε σεζόν, δηλαδή για λειτουργία από 1η Μάϊου έως και 30 Σεπτεμβρίου και αφού προσκομιστούν στην ΕΕΕΠ συμβάσεις εργασίας 6μηνης διάρκειας (από 15 Απριλίου έως 15 Οκτωβρίου) με την ελάχιστη σύνθεση εξειδικευμένου προσωπικού ως αποδεικτικό υποστήριξης της λειτουργίας τους και ελάχιστης διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος. Η λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων θα είναι καθημερινή και δεν θα υπερβαίνει τις 10 ώρες ημερησίως, ενώ το ακριβές ωράριο λειτουργίας θα είναι προκαθορισμένο από την ΕΕΕΠ (π.χ 22.00 – 08.00) συμπεριλαμβανομένου του χρόνου ανοίγματος και κλεισίματος του καζίνο.
  Ενδεικτικά προτείνουμε ως ελάχιστη σύνθεση προσωπικού:
  10 Γκρουπιέρ (Dealers),
  4 Επιθεωρητές (Inspectors),
  2 Τμηματάρχες (Pit Bosses).
  1 Διευθυντής επιτραπέζιων τυχερών παιχνιδιών,
  3 Υπάλληλοι ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών (Slots Attendants),
  1 Τεχνικός ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών (Slots Technician),
  1 Διευθυντής ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών (Slot Manager),
  2 Ταμίες (Cashiers),
  1 Προϊστάμενος Ταμείου (Cash Desk Supervisor),
  2 Υπάλληλοι Υποδοχής (Receptionists),
  1 Προϊστάμενος Υποδοχής (Reception Supervisor),
  2 Υπάλληλοι Ασφαλείας (Casino Security),
  2 Χειριστές Συστήματος Οπτικοακουστικής Παρακολούθησης (Surveillance Operators),
  1 Διευθυντής Ασφαλείας,
  1 Συντηρητής,
  4 Τμήμα Τροφοδοσίας Μπαρ (Μπάρμαν, Σερβιτόροι, κ.λ.π),
  2 άτομα στην Καθαριότητα,
  1 Διευθυντής Καζίνο (Casino Manager),
  1 Οικονομικός Διευθυντής,
  1 Γενικός Διευθυντής και
  2 Άτομα άλλων υποστηρικτικών ειδικοτήτων.
  Σύνολο ελάχιστης σύνθεσης προσωπικού 45 άτομα.

  Σημειώνουμε ότι δεν αναφερόμαστε στις υφιστάμενες άδειες καζίνο και δη των καζίνο που βρίσκονται στην Ηπειρωτική Ελλάδα και βεβαίως δεν συζητούμε τροποποίηση των όρων λειτουργίας τους προς το δυσμενέστερο για το Ελληνικό Δημόσιο, τους εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες.

   ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ
  Για το εισιτήριο εισόδου θέση μας είναι η πλήρης κατάργηση της υποχρέωσης για επιβολή εισιτηρίου εισόδου, όπως ακριβώς προβλέπεται στη σχετική εισήγηση της ΕΕΕΠ του έτους 2014 προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών. Όσα καζίνο δε επιθυμούν να ανακόψουν την αθρόα προσέλευση «ανεπιθύμητων» επισκεπτών, θα μπορούν, στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής τους, να επιβάλλουν ελάχιστο αντίτιμο εισόδου στους επισκέπτες τους, προσφέροντάς τους κάποιες minimum παροχές (ποτά, καφέδες, κ.λ.π) με τη μορφή κουπονιού. Εξάλλου στην κείμενη νομοθεσία περί καζίνο προβλέπεται και η αναιτιολόγητη απαγόρευση εισόδου, δικαίωμα το οποίο μπορεί να ασκήσει κάθε καζίνο.
  Για εμάς η κατάργηση του εισιτηρίου εισόδου είναι επιβεβλημένη, διότι αφενός το εισιτήριο λειτουργεί αποτρεπτικά για τους ενδιαφερόμενους επισκέπτες μας, αφετέρου στερεί σημαντικά κονδύλια που θα μπορούσαν να διατεθούν για αναβάθμιση της εμπορικής πολιτικής των χειμαζόμενων από την οικονομική κρίση καζίνο. Επίσης το εισιτήριο εισόδου στερεί και σημαντικά έσοδα από το Gaming Tax για το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο μόνο να κερδίσει μπορεί από την άνοδο της επισκεψιμότητας και τη συνεπακόλουθη άνοδο που αυτή θα φέρει στα έσοδα των καζίνο.

   ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΚΑΖΙΝΟ (Live Casino Games)
  Στο θέμα των διαδικτυακών παιχνιδιών Ζωντανού Καζίνο (Live Casino) η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Όλα τα επιτραπέζια τυχερά παιχνίδια καζίνο που διεξάγονται σε επίγεια καζίνο και μπορούν να μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου, θα πρέπει να είναι αποκλειστικής εκμετάλλευσης και αποκλειστικού δικαιώματος διαδικτυακής διεξαγωγής από τα ίδια τα επίγεια καζίνο (LICENSE PLUS). Η δε έδρα διεξαγωγής αυτών των παιχνιδιών θα πρέπει να είναι τα νόμιμα αδειοδοτημένα επίγεια καζίνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας και εντός των αιθουσών τους και με προσωπικό που απασχολείται στα καζίνο. Επίσης επιτέλους θα πρέπει να αφαιρεθεί κάθε δυνατότητα διεξαγωγής παιχνιδιών καζίνο στο διαδίκτυο από τους υποτίθεται προσωρινούς – μεταβατικούς παρόχους, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στη μεταβατική διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν.4002/2011 (Α180) σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίστηκε από την ΠΟΛ 1248/2011, έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό και με την ανοχή της πολιτείας εφαρμόζουν στην πράξη τη ρήση «ουδέν μονιμότερον του προσωρινού»…

   ΦΟΡΟΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (Gaming Tax)
  Σε μια χειμαζόμενη από την οικονομική κρίση Βιομηχανία Τυχερών Παιχνιδιών και με την ισορροπία επιτραπέζιων και ηλεκτρονικών – διαδικτυακών παιχνιδιών να έχει ανατραπεί υπέρ των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών παιχνιδιών, γεγονός που καθιστά επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας όπως είναι τα καζίνο προβληματικές και ζημιογόνες, είναι επιτακτική ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί το καθεστώς φορολόγησης και οι «παίκτες» της αγοράς να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με τον χαρακτήρα τους σε επιχειρήσεις αμιγώς ηλεκτρονικού στοιχηματισμού, σε επιχειρήσεις που ενισχύουν το παραγόμενο τουριστικό προϊόν και σε επιχειρήσεις έντασης εργασίας και μη.
  Συγκεκριμένα προτείνουμε:
   Το Gaming Tax Επιτραπέζιων Τυχερών Παιχνιδιών Καζίνο μειώνεται σε ποσοστό 15% επί των μεικτών κερδών παιγνίων.
   Ενιαίο Gaming Tax για όλους τους παρόχους Ηλεκτρονικών και Διαδικτυακών Τυχερών Παιχνιδιών το οποίο μειώνεται σε ποσοστό 25% επί των μεικτών κερδών παιγνίων.
   Για επιχειρήσεις Καζίνο που το 45% και πλέον του πελατολογίου είναι επισκέπτες από χώρες του εξωτερικού τα παραπάνω ποσοστά μειώνονται κατά 1,5% αντίστοιχα για τα επιτραπέζια και ηλεκτρονικά τυχερά παίγνια. Το ποσοστό αυτό θα πιστοποιείται από την ΕΕΕΠ, η οποία θα ελέγχει τα προσκομιζόμενα από τις επιχειρήσεις στοιχεία εισόδων. Το μέτρο αυτό προτείνεται ώστε οι επιχειρήσεις καζίνο να στρέψουν το επιχειρηματικό τους ενδιαφέρον στην προσέλκυση πελατολογίου από το εξωτερικό.
   Για να τύχουν οι πάροχοι καζίνο των παραπάνω μειώσεων θα πρέπει να μην έχουν οφειλές προς το προσωπικό τους από δεδουλευμένες αποδοχές και να μην έχει μειωθεί η αριθμητική δύναμη των απασχολουμένων το τελευταίο εξάμηνο. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προσκομιστούν στην ΕΕΕΠ, πριν την ισχύ του μέτρου αυτού, αποδεικτικά εξόφλησης της μισθοδοσίας, κατατεθειμένους μέχρι 31.12.2016 στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πίνακες προσωπικού και βεβαίωση της πιο αντιπροσωπευτικής επιχειρησιακής συνδικαλιστικής οργάνωσης της επιχείρησης ή εφόσον δεν υπάρχει επιχειρησιακή συνδικαλιστική οργάνωση, της Ομοσπονδίας του κλάδου Ο.Σ.Ε.ΤΥ.Π, που να βεβαιώνει την εξόφληση των οφειλών από μισθούς και ότι δεν έχει μειωθεί η αριθμητική δύναμη της επιχείρησης το τελευταίο εξάμηνο.
   Από την ισχύ του μέτρου εξαιρούνται όσες επιχειρήσεις καζίνο υπάγονται ήδη σε ευνοϊκότερο καθεστώς φορολόγησης (π.χ Αλεξανδρούπολη, κ.λ.π).

   ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΣ ΜΕΤΡΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ

  Εισηγητικά: Στην Ελλάδα, δυστυχώς δεν υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο οικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που απασχολούνται, παρότι πλέον η θεσμοθέτηση ενός τέτοιου πλαισίου θα έλεγε κανείς ότι είναι απαραίτητο, προκειμένου να καλύψει ανάγκες και να ρυθμίσει καταστάσεις που de facto έχουν πλέον δημιουργηθεί. Έχει έρθει η ώρα, με δεδομένη την πολυετή οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας και την συρρίκνωση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, να επεξεργασθεί η πολιτεία ένα πλαίσιο που θα διευκολύνει την συμμετοχή των εργαζομένων στην επιχείρηση που εργάζονται, καθώς μια τέτοια εναλλακτική φαίνεται να αναδεικνύεται σε μηχανισμό διάσωσης. Η φιλοσοφία εντός τέτοιου μοντέλου εδράζεται στην αρχή ότι δεν πρέπει να έχεις κεφάλαιο, αλλά μπορείς να συμμετέχεις σε αυτό μέσω της εργασίας σου, ενώ στόχος είναι η δημιουργία και η διατήρηση βιώσιμων θέσεων εργασίας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων, η δημοκρατική αυτοδιαχείριση και η προώθηση της τοπικής ανάπτυξης.
  Εκφράζεται η ελπίδα ότι πολλές επιχειρήσεις που βρίσκονται σήμερα στα πρόθυρα χρεοκοπίας, με κίνδυνο να δημιουργήσουν χιλιάδες άνεργους, μπορούν να διασωθούν και να παραμείνουν ενεργές αν η διοίκηση αυτών αναληφθεί από τους εργαζόμενους, σε συνδυασμό με οικονομικά σχέδια αναδιάρθρωσης, προνομιακές φοροαπαλλαγές και χρηματοπιστωτικά προγράμματα που θα βοηθήσουν τη διαδικασία εξυγίανσης.
  Αν προσπαθούσαμε να εντοπίσουμε τρέχοντα ελληνικά παραδείγματα επιχειρήσεων, στις οποίες παρεμβλήθηκαν οι εργαζόμενοι, διεκδικώντας τη διάσωσή τους, θα ξεχωρίζαμε την ΒΙΟΜΕ και την Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία, στις οποίες παρότι υπάρχει η κινητοποίηση των εργαζομένων, δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο.
  Μοναδική απόπειρα νομοθετικής παρεμβάσεως αποτέλεσε το άρθρο 32 του Ν. 4109/2013, κατά το οποίο σε περίπτωση οριστικής παύσης ή διακοπής τουλάχιστον επί εξάμηνο της λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ή καθυστέρησης καταβολής επί τετράμηνο των αποδοχών στο 1/3 τουλάχιστον του προσωπικού ή του 1/3 των συνολικών αποδοχών του από τους υπόχρεους προς τούτο, η άδεια λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού ανακαλείται από τον ως τότε αδειούχο της και ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης από το ήμισυ πλέον ενός τουλάχιστον των εργαζομένων −περιλαμβανομένου του 1/3 τουλάχιστον των δημοσιογράφων αν πρόκειται για ενημερωτικό σταθμό − χορηγείται σε αυτούς άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού στην αντίστοιχη συχνότητα με πρόταση του Ε.Σ.Ρ. και απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε..
  Ωστόσο στην πράξη παρατηρούνται και άλλες περιπτώσεις, όπου σε ενεργές, αλλά με επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι μόνο δια της παρεμβάσεώς τους θα εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα.
  Παράδειγμα τέτοιας συμμετοχής είναι το Καζίνο Ρίο, στο οποίο οφείλονται μεγάλα χρηματικά ποσά από επιδικασθείσες εργατικής φύσεως αξιώσεις, αλλά και από δεδουλευμένες αποδοχές. Στην περίπτωση αυτή ήδη από το 2012 οι εργαζόμενοι αναζητούν μοντέλο υπαγωγής της επιχείρησης υπό την διοίκηση και διαχείριση των εργαζομένων. Θα έλεγε μάλιστα κανείς ότι χάριν στη συμμετοχική δράση των εργαζομένων, η έχουσα την εκμετάλλευση του καζίνο επιχείρηση, η οποία βρίσκεται μια ανάσα πριν την πτώχευση έχει παραμείνει επί 5 σχεδόν έτη ζωντανή, διατηρώντας τους μισθούς των εργαζομένων σταθερούς και όλες τις θέσεις εργασίας αλώβητες.
  Το 2012 οι εργαζόμενοι του καζίνο Ρίο έκαναν το πρώτο βήμα, με σκοπό να πάρουν την τύχη της επιχείρησης στα χέρια τους, διασφαλίζοντας το εισόδημα 250 οικογενειών. Μη υπάρχοντος νομικού πλαισίου, προσπάθησαν να δημιουργήσουν συμβατικές δεσμεύσεις με μία συμφωνία, στο οποίο προβλέπονταν εξόφληση των εργατικών αξιώσεων δια μεταβίβασης προς τους εργαζομένους μετοχών της εταιρείας που εκμεταλλεύεται το Καζίνο. Συγκεκριμένα προβλέφθηκε ότι οι εργαζόμενοι θα συνέστηναν νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου συλλογικών συμφερόντων με μετόχους όλους τους εργαζόμενους, οι οποίοι θα συμμετείχαν σε αυτή βάσει της αναλογίας που θα προέκυπτε από τις αξιώσεις τους. Τις αξιώσεις αυτές θα εκχωρούσαν στην Εταιρεία των Εργαζομένων, η οποία θα λάμβανε περαιτέρω αντίστοιχες μετοχές της Εταιρείας Καζίνο, μετά από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Καζίνο και μεταβίβαση μετοχών προς την Εταιρεία Εργαζομένων αντίστοιχων με τις εκχωρούμενες αξιώσεις των εργαζομένων. Δια του τρόπου αυτού προβλέφθηκε η μετοχική συμμετοχή των εργαζομένων στην Εταιρεία Καζίνο. Τέλος συμφωνήθηκε ότι έναντι της συμφωνηθείσας ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων, η οποία αναδείχθηκε απαραίτητη για τη βιωσιμότητα του Καζίνο (προβλέφθηκε για ορισμένο χρόνο εξάωρη απασχόληση), οι εργαζόμενοι, δια προγράμματος stock option ή άλλου ισοδύναμου εταιρικού τρόπου, μέσω του εταιρικού τους σχήματος, θα λάμβαναν πρόσθετες μετοχές της Εταιρείας Καζίνο, αυξάνοντας την μετοχική τους συμμετοχή. Μάλιστα, προς διασφάλιση της μετοχικής συμμετοχής των εργαζομένων έγιναν διάφορες προβλέψεις για τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, για τη διανομή μερίσματος, για τη διαχρονική διατήρηση του αριθμητικού ποσοστού συμμετοχής της Εταιρείας Εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Καζίνο, για συμμετοχή της εταιρείας των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Καζίνο, για δυνατότητα παρακολούθησης της οικονομικής διαχείρισης από την Εταιρεία των Εργαζομένων κλπ. Επίσης μεταξύ της Εταιρείας Καζίνο και της Εταιρείας των Εργαζομένων συνήφθη σύμβαση παροχής υπηρεσιών οργάνωσης του καζίνο. Η χρονική διάρκεια της ως άνω σύμβασης ταυτίστηκε με το χρόνο εξόφλησης των αξιώσεων των εργαζομένων, ενώ τα έσοδα από τη σύμβαση αυτή για την Εταιρεία Εργαζομένων συνδέθηκαν και με τα κέρδη που θα επέρχονταν, βάσει της ορθής διαχείρισης που θα εισηγούνταν η Εταιρεία Εργαζομένων.
  Πράγματι προς υλοποίηση όσων παραπάνω προβλέφθηκαν οι εργαζόμενοι του Καζίνο Ρίο προέβησαν σε σύσταση της εταιρείας συλλογικών συμφερόντων με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΓΚΕΙΜΙΝΓΚ ΑΕ». Και παρότι μεσολάβησαν διάφορα γεγονότα που δεν επέτρεψαν μέχρι σήμερα τη μεταβίβαση μετοχών από την Εταιρεία Καζίνο στην Εταιρεία των Εργαζομένων, η ως άνω εταιρεία έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στην κατεύθυνση ανάληψης του management της εργοδότριας εταιρείας. Δια του τρόπου αυτού οι εργαζόμενοι επιχειρούν, μέσω συστήματος ηθικών αρχών και εταιρικής διακυβέρνησης, απόλυτης διαφάνειας, επικοινωνίας και «ευφυούς» επιχειρηματικότητας, να αντιμετωπίσουν παθογένειες στη λειτουργία της επιχείρησης, προς άνοδο της επιχειρηματικής αποδοτικότητας, προς δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών, προς επίτευξη ικανοποιητικών οικονομικών αποτελεσμάτων, προς επαύξηση της αξιοπιστίας της εταιρεία, προς εξυγίανση αυτής, προς εμπέδωση καλού ενδοεταιρικού κλίματος, και προς διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Στο εγχείρημα αυτό συμβάλουν οι εργαζόμενοι με απώτερο στόχο να αποτρέψουν τον κίνδυνο παύσης λειτουργίας της επιχείρησης, από την οποία βιοπορίζονται αυτοί και οι οικογένειές τους
  Το παράδειγμα του Καζίνο Ρίο και όσα εκεί επιχειρούνται ίσως συνιστούν μία ένδειξη ότι θα πρέπει ο νομοθέτης να μεριμνήσει για τις περιπτώσεις που οι κοινωνικοί εταίροι, παρά τις διαφορές τους, προσπερνούν τις ιδεοληψίες που χρόνια ταλανίζουν τις σχέσεις εργοδοτών – εργαζομένων και από κοινού επιδιώκουν σε εποχή κρίσης τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, τη διατήρηση των αποδοχών των εργαζομένων στο ίδιο επίπεδο και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Η εποχή των στείρων αντιπαραθέσεων έχει πλέον παρέλθει, ενώ είναι μάλλον αναχρονιστικό να μιλάμε για άσκηση διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη, χωρίς δυνατότητα τουλάχιστον «εργατικού ελέγχου» της διοίκησης μιας επιχείρησης.
  Σε εποχές κρίσης η βασική αρχή ότι το κεφάλαιο προσλαμβάνει εργασία, μάλλον ανατρέπεται ή συμπορεύεται με τη δυνατότητα της εργασίας να προσλαμβάνει κεφάλαιο.
  ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ Ν. 2206/1994
  Προσθήκη στο άρθρο 1 ως παρ. 18
  «18. Σε περίπτωση οριστικής παύσης ή διακοπής ή αναστολής της λειτουργίας Καζίνο επί τρίμηνο ή σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής επί τριμήνου των αποδοχών στο 1/3 τουλάχιστον του προσωπικού ή του 1/3 των συνολικών αποδοχών του προσωπικού, η άδεια λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Καζίνο ανακαλείται οριστικά από την αδειούχο επιχείρηση.
  Στην ως άνω περίπτωση δύναται, εντός διαστήματος 30 ημερών, να υποβληθεί στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων από το ήμισυ πλέον ενός τουλάχιστον των εργαζομένων -περιλαμβανομένου του 1/3 τουλάχιστον των εργαζομένων στα τυχερά παίγνια – αίτημα επαναλειτουργίας και εκμετάλλευσης του Καζίνου. Επί του αιτήματος αυτού αποφαίνεται για την πλήρωση των ως άνω προϋποθέσεων η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων εντός διαστήματος 30 ημερών. Από τη γνωστοποίηση της ως άνω απόφασης οι εργαζόμενοι που υπέβαλαν την αίτηση υποχρεούνται εντός προθεσμίας τριών μηνών να συστήσουν νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου συλλογικών συμφερόντων, το οποίο θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και στο οποίο θα παραχωρηθεί εντός 5 ημερών η ανακληθείσα άδεια. Με την ανάκληση της αδείας και την χορήγησή της στο νομικό πρόσωπο των εργαζομένων αυτοδικαίως καταγγέλλονται οι συμβάσεις εργασίας του συνόλου του προσωπικού με την προκάτοχο δικαιούχο της αδείας επιχείρηση. Η καταγγελία αυτή θεωρείται ότι έγινε από την πλευρά του εργοδότη και οφείλεται η νόμιμη αποζημίωση.
  Το νομικό πρόσωπο των εργαζομένων, θα λειτουργήσει το Καζίνο χρησιμοποιώντας την υφιστάμενη υλικοτεχνική υποδομή. Η αξία της υλικοτεχνικής υποδομής θα αποτιμηθεί από την ΕΕΕΠ εντός έτους από τη χορήγηση της άδειας στο νομικό πρόσωπο των εργαζομένων και θα εξοφληθεί εντός πενταετίας από αυτό. Έναντι εξοφλήσεως της αξίας αυτής θα συμψηφιστούν οι απαιτήσεις των οφειλομένων δεδουλευμένων αποδοχών και των αποζημιώσεων καταγγελίας των εργαζομένων που θα συστήσουν το νομικό πρόσωπο και τις οποίες απαιτήσεις θα εκχωρήσουν σε αυτό κατά το χρόνο συστάσεώς του, με σκοπό τον ως άνω συμψηφισμό.
  Η λειτουργία και εκμετάλλευση του Καζίνο θα γίνεται από τους εργαζομένους, σύμφωνα με τους όρους της χορηγηθείσας αδείας στην επιχείρηση από την οποία ανακλήθηκε, εκτός κι αν ειδικά στην απόφαση με την οποία χορηγείται η άδεια στο νομικό πρόσωπο των εργαζομένων ορίζονται παρεκκλίσεις προς διευκόλυνση της λειτουργίας του Καζίνο.
  Η παραπάνω ανάκληση και επαναχορήγηση της άδειας δεν μπορεί να θεωρηθεί μεταβίβαση επιχείρησης, ενώ σε αυτή δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρο 479 του Α.Κ. ή άλλη διάταξη που προβλέπει ευθύνη του νομικού προσώπου των εργαζομένων για υποχρεώσεις του προκατόχου δικαιούχου της αδείας. Στο νέο κάτοχο της άδειας δεν μπορεί να επιβληθεί κύρωση από τις προβλεπόμενες στο νόμο για τυχόν παραβάσεις που ανάγονται σε χρόνο προγενέστερο της χορήγησης της άδειας σε αυτό. Επίσης ο νέος κάτοχος της άδειας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπότροπος από παραβάσεις, που ανάγονται στο χρόνο που η άδεια ανήκε στον προκάτοχο από τον οποίο ανακλήθηκε.»
  Προσθήκη στο άρθρο 1 παρ. 17 ως τελευταίο εδάφιο
  «Κατά τη διάρκεια της διακοπής ή εν όψει αυτής απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόλυση εργαζομένου ή η επιβολή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας.
  Για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή, το σύνολο του προσωπικού -πλην ορισμένων ειδικοτήτων, η πλήρης απασχόληση των οποίων θεωρείται απαραίτητη από την επιχείρηση και κατά τη διάρκεια της διακοπής – τίθεται σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας ο μισθωτός λαμβάνει το 70% του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Ο χρόνος διαθεσιμότητας θεωρείται ως χρόνος ασφαλίσεως και υπολογίζεται για τη χορήγηση της ετήσιας άδειας αναψυχής.»

   ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
  Σύμφωνα με το ν.2206/1994 (Α 62) «Ίδρυση, Λειτουργία, Έλεγχος Καζίνων και άλλες διατάξεις» απαγορεύεται στις επιχειρήσεις καζίνων να προσλαμβάνουν και να απασχολούν σε θέσεις υπαλλήλων παιγνίων πρόσωπα που δεν έχουν λάβει Δελτία Καταλληλότητας.
  Μέχρι και το 2014, αρμόδιος φορέας πιστοποίησης ήταν – ορθώς κατά την άποψή μας – η ΕΕΕΠ. Από 1 Ιουνίου 2014 και έπειτα, σύμφωνα με την με αριθμό 98/5/21.3.2014 (Β 767) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., φορείς πιστοποίησης των εργαζομένων στα καζίνα, οι οποίοι εκδίδουν και τα απαραίτητα δελτία καταλληλότητας αυτών, είναι πλέον οι ίδιες οι επιχειρήσεις των καζίνων, με γνωστοποίηση στην Ε.Ε.Ε.Π. Η αλλαγή δε αυτή αιτιολογήθηκε με την μείωση του χρόνου έκδοσης των δελτίων καταλληλότητας και τα διοικητικά κόστη.
  Το Δελτίο Καταλληλότητας έχει το μέγεθος και το υλικό κατασκευής μιας κοινής πιστωτικής κάρτας, φέρει, μεταξύ άλλων, στην κύρια όψη του, τη φωτογραφία, το ονοματεπώνυμο, και τον αριθμό μητρώου του κατόχου και στην πίσω όψη του, την υπογραφή του κατόχου. Εφόσον χρησιμοποιηθεί χρώμα, η επιλογή του χρώματος αυτού δεν πρέπει να δυσχεραίνει την ανάγνωση των στοιχείων του Δελτίου.
  Κάθε επιχείρηση καζίνου είναι υποχρεωμένη να παρέχει πρόσβαση στην Ε.Ε.Ε.Π. σε όλα τα στοιχεία που αφορούν τη διαδικασία χορήγησης της πιστοποίησης και των δελτίων καταλληλότητας. Στην περίπτωση που δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις, προβλέπονται οι σχετικές διοικητικές κυρώσεις. Το Δελτίο Καταλληλότητας έχει διάρκεια ισχύος πέντε (5) έτη, μετά τη λήξη της οποίας επανεκδίδεται με νέα πρόσφατη φωτογραφία του πιστοποιημένου προσώπου.
  Ένα πρόσωπο, προκειμένου να λάβει Δελτίο Καταλληλότητας πρέπει: να µην έχει καταδικαστεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση για οποιοδήποτε κακούργημα ή για το έγκλημα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, απιστίας, αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, εκβίασης, πλαστογραφίας, ενεργητικής ή παθητικής δωροδοκίας, επικίνδυνης ή βαριάς σωματικής βλάβης, παρασιώπησης εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα σχετικό µε την παραβίαση της νομοθεσίας περί παιγνίων.
  Τα πιστοποιημένα πρόσωπα, κάθε έτος από την ημερομηνία ισχύος του Δελτίου Καταλληλότητας, υποβάλλουν στο φορέα πιστοποίησης υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, με την οποία δηλώνουν την ύπαρξη ή μη μεταβολών στο ποινικό τους μητρώο.
  Κατά την άποψη μας, τόσο το προηγούμενο καθεστώς έκδοσης Δελτίων Καταλληλότητας, όσο και αυτό που προέκυψε με τις συμπληρώσεις και τις αλλαγές της με αριθμό 98/5/21.3.2014 (Β 767) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π, δημιούργησαν πλείστα προβλήματα καθώς αποτέλεσαν «εργαλεία» στα χέρια ορισμένων επιχειρήσεων (ευτυχώς όχι όλων) για να προχωρήσουν σε εκτεταμένη αποειδίκευση του προσωπικού καζίνο, γεγονός που υποβαθμίζει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους επισκέπτες και θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου και τα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου. Τέτοια αρνητικά παραδείγματα είναι π.χ τα καζίνο Πόρτο Καρράς, Σύρου, Κέρκυρας και Ρόδου, για τα οποία έχουμε δεχθεί σωρεία καταγγελιών, κάποιες εκ των οποίων έχουμε περιέλθει σε γνώση και της ΕΕΕΠ, μέσω των επιχειρησιακών σωματείων εργαζομένων.
  Τα καζίνο παγκοσμίως αποτελούν ιδιαίτερους χώρους, υψηλών προτύπων ασφαλείας, και δεν είναι χώροι που φέροντες Δελτία Καταλληλόλητας «Γενικών Καθηκόντων» εργαζόμενοι – τα οποία δεν αναγράφουν καμία απολύτως ειδικότητα – δύνανται να περιφέρονται σε ΟΛΟΥΣ τους χώρους των αιθουσών διεξαγωγής παιγνίων, ασκώντας διαφορετικά καθήκοντα ακόμα και κατά τη διάρκεια της ίδιας βάρδιας. Δεκάδες είναι οι καταγγελίες εργαζομένων που απασχολούνται μέσα στην ίδια βάρδια στην υποδοχή, στο ταμείο, στο μπαρ ή ακόμα και στα slot machines του καζίνο, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο κάποια στιγμή να γίνουμε μάρτυρες εικόνων και επικίνδυνων σκηνικών βγαλμένων από Χολιγουντιανές ταινίες…
  Την ίδια στιγμή και ενώ σε πολλούς κλάδους εργαζομένων υιοθετούνται συστήματα πιστοποίησης των επαγγελματικών δεξιοτήτων – και όχι απλής πιστοποίησης των δικαιολογητικών – δυστυχώς στα καζίνο, κυρίως με ευθύνη της πολιτείας, δεν υπάρχει εναρμόνιση του κλάδου με τέτοιου είδους συστήματα, ενώ για την έκδοση των Δελτίων Καταλληλόλητας, δεν απαιτούνται τέτοιου είδους πιστοποιήσεις για τις διάφορες ειδικότητες τυχερών παιχνιδιών.

  Για το λόγο αυτό προτείνουμε να υπάρξουν οι ακόλουθες προσθήκες – τροποποιήσεις στη με αριθμό 98/5/21.3.2014 (Β 767) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π ως ακολούθως:

  «Άρθρο 33
  Πιστοποίηση εργαζομένων και συνεργαζομένων
  προσώπων με επιχειρήσεις καζίνο.
  1. Ορισμοί: Πρόσωπα προς Πιστοποίηση θεωρούνται, για τους σκοπούς του νόμου και της απόφασης αυτής, και ανεξάρτητα από την έννομη σχέση με την οποία συνδέονται με την επιχείρηση καζίνο, οι εξής:
  1.1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος.
  1.2 Ο Γενικός Διευθυντής, οι Διευθυντές και Υποδιευθυντές όλων των τμημάτων ή υπηρεσιών του Καζίνο.
  1.3 Ο Οικονομικός Διευθυντής και ο Αρχιλογιστής του Καζίνο.
  1.4 Το προσωπικό Ασφαλείας, ελέγχου και επιτήρησης του Καζίνο.
  1.5 Οι Ταμίες και Λογιστές.
  1.6 Το προσωπικό παιγνίων που απασχολείται ή πρόκειται να απασχοληθεί σε ειδικότητες που έχουν άμεση συνάφεια με τη διεξαγωγή παιχνιδιών ή με ταμειακές και λογιστικές συναλλαγές όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: Τεχνικός Επιτραπέζιων Τυχερών Παιχνιδιών (Casino Dealer), Επιθεωρητής (Inspector), Τμηματάρχης (Pit Boss), Διευθυντής επιτραπέζιων τυχερών παιχνιδιών, Υπάλληλος ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών (Slots Attendant), Τεχνικός ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών (Slots Technician), Συντηρητής Τυχερών Παιχνιδιών, Διευθυντής ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών (Slot Manager), Ταμίας (Cashier), Προϊστάμενος Ταμείου (Cash Desk Supervisor), Υπάλληλο Υποδοχής (Receptionist), Προϊστάμενος Υποδοχής (Reception Supervisor), Υπάλληλος Ασφαλείας (Casino Security), Χειριστής Συστήματος Οπτικοακουστικής Παρακολούθησης (Surveillance Operator), Διευθυντής Ασφαλείας, Συντηρητής, Διευθυντής Καζίνο (Casino Manager), Οικονομικός Διευθυντής, Γενικός Διευθυντής
  1.7. Το λοιπό διοικητικό, τεχνικό κύριο ή βοηθητικό προσωπικό του Καζίνο, που λόγω της φύσης της εργασίας του, είτε είναι υπεύθυνο των παιγνίων, είτε εισέρχεται και παραμένει στους χώρους των παιγνίων κατά τη διεξαγωγή τους.
  1.8 Φορέας Πιστοποίησης ενός Καζίνο είναι η Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων. Υπεύθυνοι Πιστοποίησης είναι οι εντεταλμένοι προς τούτο υπάλληλοι της ΕΕΕΠ που θα ελέγχουν τη συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 της απόφασης αυτής και τη χορήγηση σχετικού κωδικού αριθμού Πιστοποίησης σε κάθε πιστοποιούμενο πρόσωπο.
  1.9 Πιστοποιημένο Πρόσωπο είναι κάθε πρόσωπο που έχει λάβει Πιστοποίηση από την ΕΕΕΠ, αφού προηγουμένως έχει καταθέσει τα εκ της παρούσας απόφασης απαιτούμενα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων βεβαίωση ή πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων της εκάστοτε ειδικότητας, από πιστοποιημένο στην εκπαίδευση – κατάρτιση τυχερών παιγνίων εκπαιδευτικό φορέα. Εφόσον το προς πιστοποίηση πρόσωπο είναι αλλοδαπός θα πρέπει να προσκομίζεται Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 363/15.10.1998 (ΦΕΚ 242/29.10.1998).
  1.10 Δελτίο Καταλληλότητας είναι η κάρτα που εκδίδει ο Φορέας Πιστοποίησης για κάθε Πιστοποιημένο Πρόσωπο, από το οποίο αποδεικνύεται η Πιστοποίηση.
  1.11 Χώρος παιγνίων είναι ο χώρος των παιχνιδιών του Καζίνο.
  2. Γενικές αρχές.
  2.1. Πρόσωπο που ανήκει στα Πρόσωπα προς Πιστοποίηση, απαγορεύεται, κατά τη διάρκεια της εργασίας του να εισέρχεται στους χώρους των παιγνίων, χωρίς να φέρει Δελτίο Καταλληλότητας που να αναγράφει με σαφήνεια την ειδικότητα για την οποία έχει πιστοποιηθεί. Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της εργασίας του σε οποιοδήποτε πρόσωπο να περιφέρεται άσκοπα εντός του καζίνο ή και ειδικότερα να απασχολείται σε χώρους μη προβλεπόμενους από την ειδικότητα που αναγράφει το Δελτίο Καταλληλότητάς του.
  2.2. Η Πιστοποίηση ενός προσώπου είναι ατομική, πραγματοποιείται και ισχύει για εργασία σε οποιοδήποτε αδειοδοτημένο καζίνο ανά την Ελληνική Επικράτεια, με χρήση για μια μόνο σύμβαση εργασίας κάθε φορά, για μια μόνο ειδικότητα και για ένα μόνο καζίνο κάθε φορά.
  2.3. Το Δελτίο Καταλληλότητας είναι ατομικό και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται και για άλλες λειτουργίες της επιχείρησης Καζίνο, όπως π.χ. ως μαγνητική κάρτα πρόσβασης. Προς τούτο κάθε επιχείρηση μπορεί να εκδίδει ειδική χωριστή μαγνητική κάρτα ή και εσωτερική ταυτότητα εργαζόμενου.
  3. Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης της Πιστοποίησης.
  3.1 Ένα πρόσωπο για να λάβει την Πιστοποίηση και το Δελτίο Καταλληλότητας πρέπει να:
  3.1.1 Έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
  3.1.2 Μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.
  3.1.3 Η απασχόλησή του στο Καζίνο να μην αντίκειται στις διατάξεις της παραγράφου α του άρθρου 4 του Ν. 2206/1994 (Α΄ 62), της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του Ν. 3229/2004 (Α΄ 38) και της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180).
  3.1.4 Εφόσον απασχολείται ή πρόκειται να απασχοληθεί σε ειδικότητες που έχουν άμεση συνάφεια με τη διεξαγωγή παιχνιδιών ή με ταμειακές συναλλαγές όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: Τεχνικός Επιτραπέζιων Τυχερών Παιχνιδιών (Casino Dealer), Επιθεωρητής (Inspector), Τμηματάρχης (Pit Boss), Διευθυντής επιτραπέζιων τυχερών παιχνιδιών, Υπάλληλος ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών (Slots Attendant), Τεχνικός ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών (Slots Technician), Συντηρητής Τυχερών Παιχνιδιών, Διευθυντής ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών (Slot Manager), Ταμίας (Cashier), Προϊστάμενος Ταμείου (Cash Desk Supervisor), Υπάλληλο Υποδοχής (Receptionist), Προϊστάμενος Υποδοχής (Reception Supervisor), Υπάλληλος Ασφαλείας (Casino Security), Χειριστής Συστήματος Οπτικοακουστικής Παρακολούθησης (Surveillance Operator), Διευθυντής Ασφαλείας, Συντηρητής, Διευθυντής Καζίνο (Casino Manager), Οικονομικός Διευθυντής, Γενικός Διευθυντής, να διαθέτει κατ’ ελάχιστον: α) αναγνωρισμένο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), ειδικότητας σχετικής με την ειδικότητά του εντός του καζίνο ή β) αναγνωρισμένο πτυχίο μεταλυκειακής εκπαίδευσης, ειδικότητας σχετικής με την ειδικότητά του εντός του καζίνο και τουλάχιστον, τρία (3) έτη τεκμηριωμένης εργασιακής εμπειρίας στο αντικείμενο ή βεβαίωση – πιστοποίηση (εφόσον υπάρχει αναγνωρισμένο πιστοποιητικό επαγγελματικών δεξιοτήτων) εκατόν πενήντα (150) ωρών συναφούς επαγγελματικής κατάρτισης, από πιστοποιημένο στην εκπαίδευση – κατάρτιση τυχερών παιγνίων εκπαιδευτικό φορέα ή γ) αναγνωρισμένο πτυχίο δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, ειδικότητας σχετικής με την ειδικότητά του εντός του καζίνο ή βεβαίωση – πιστοποίηση (εφόσον υπάρχει αναγνωρισμένο πιστοποιητικό επαγγελματικών δεξιοτήτων) εκατόν πενήντα (150) ωρών συναφούς επαγγελματικής κατάρτισης, από πιστοποιημένο στην εκπαίδευση – κατάρτιση τυχερών παιγνίων εκπαιδευτικό φορέα. δ) απολυτήριο γενικού λυκείου ή βεβαίωση – πιστοποίηση (εφόσον υπάρχει αναγνωρισμένο πιστοποιητικό επαγγελματικών δεξιοτήτων) εκατόν πενήντα (150) ωρών συναφούς επαγγελματικής κατάρτισης από πιστοποιημένο στην εκπαίδευση – κατάρτιση τυχερών παιγνίων εκπαιδευτικό φορέα. Εφόσον το προς πιστοποίηση πρόσωπο είναι αλλοδαπός θα πρέπει να προσκομίζεται Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 363/15.10.1998 (ΦΕΚ 242/29.10.1998).
  3.1.5 Οι τομείς σπουδών καθώς και η εμπειρία και κατάρτιση που είναι σχετικές με την ειδικότητά, αποτελούν προϋποθέσεις για την πιστοποίηση από την ΕΕΕΠ ειδικοτήτων υπευθύνων, προϊσταμένων και γενικότερα διευθυντικών στελεχών και προσώπων της εμπιστοσύνης του κατόχου της άδειας λειτουργίας καζίνο. Ειδικότερα για τις ειδικότητες υπευθύνων στα επιτραπέζια τυχερά παιχνίδια απαιτείται η παρακάτω προϋπηρεσία:

  Επιθεωρητής (Inspector) τουλάχιστο 5 χρόνια προϋπηρεσίας στην ειδικότητα του Τεχνικού Επιτραπέζιων Τυχερών Παιχνιδιών,
  Τμηματάρχης (Pit Boss) τουλάχιστο 10 χρόνια προϋπηρεσίας στην ειδικότητα του Επιθεωρητή Επιτραπέζιων τυχερών παιχνιδιών.
  Διευθυντής Επιτραπέζιων Τυχερών Παιχνιδιών – τουλάχιστο 15 χρόνια προϋπηρεσίας στην ειδικότητα του Τμηματάρχη Επιτραπέζιων τυχερών παιχνιδιών.

  3.1.6 Πιστοποίηση προσώπου χορηγείται ύστερα από αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π., η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του προσώπου που την υποβάλλει, καθώς και την ειδικότητα, για την οποία θέλει να πιστοποιηθεί.

  Η αίτηση συνοδεύεται από:
  1) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος την πιστοποίηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, με την οποία δηλώνεται ότι: α) όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν, είναι αληθή, β) δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής, γ) δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για έγκλημα που προβλέπεται στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί παιγνίων. δ) την ειδικότητα, στην οποία ο αιτών θέλει να πιστοποιηθεί. ε) ουδέποτε στο παρελθόν έχει απωλέσει άδεια καταλληλότητας σε ειδικότητες καζίνο σε οποιαδήποτε χώρα.
  2) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα και δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
  3) Ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1995 (Α΄/45), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄/74) και ισχύει: α) του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, β) των τίτλων σπουδών, γ) των στοιχείων τεκμηρίωσης της εργασιακής εμπειρίας, όπως ενδεικτικά: βεβαιώσεις ή/ και καταστάσεις ενσήμων, από τις οποίες να προκύπτει ο αριθμός των ενσήμων, το αντικείμενο δραστηριότητας του εργοδότη, κ.λπ., δ) των βεβαιώσεων παρακολούθησης ή και των πιστοποιήσεων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης (εφόσον υπάρχει αναγνωρισμένο πιστοποιητικό επαγγελματικών δεξιοτήτων) από πιστοποιημένο στην εκπαίδευση – κατάρτιση τυχερών παιγνίων εκπαιδευτικό φορέα. Εφόσον το προς πιστοποίηση πρόσωπο είναι αλλοδαπός θα πρέπει να προσκομίζεται Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 363/15.10.1998 (ΦΕΚ 242/29.10.1998).
  4) Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παραβόλου 50€.
  5) Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει την απόφαση πιστοποίησης, εγγράφει το πιστοποιημένο πρόσωπο στο αντίστοιχο Μητρώο και χορηγεί βεβαίωση εγγραφής. Η εγγραφή στο Μητρώο πιστοποιημένων προσώπων ανανεώνεται κάθε 3 χρόνια με την εκ νέου υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και την καταβολή του τριετούς τέλους διατήρησης εγγραφής.

  3.1.6 Οι εντεταλμένοι υπάλληλοι Πιστοποίησης, έχουν την ευθύνη για κάθε Πιστοποιούμενο Πρόσωπο, να ζητούν και να διατηρούν, διαρκώς σε ισχύ, τα παρακάτω έγγραφα: α. Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του. β. Στην περίπτωση που το πιστοποιούμενο πρόσωπο είναι πολίτης χώρας μη μέλους της Ε.Ε., επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας παραμονής και εργασίας του στην Ελλάδα και πιστοποιητικό . γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει η συνδρομή των όρων της παραγράφου 3.1.2. Κάθε μεταβολή στο ποινικό μητρώο Πιστοποιημένου Προσώπου σε σχέση με τα αδικήματα της παραγράφου 3.1.2 γνωστοποιείται άμεσα στο Φορέα Πιστοποίησης, με ευθύνη του προσώπου αυτού. Ανεξάρτητα από αυτό, κάθε έτος από την ημερομηνία ισχύος του Δελτίου Καταλληλότητας τα Πιστοποιημένα Πρόσωπα υποβάλλουν στο Φορέα Πιστοποίησης υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, με την οποία δηλώνουν την ύπαρξη ή μη μεταβολών στο ποινικό τους μητρώο σε σχέση με τα αδικήματα της παραγράφου 3.1.2.
  3.1.7 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του Προσώπου προς Πιστοποίηση, με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, ότι δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 4.α του άρθρου 4 του Ν. 2206/1994 (Α΄ 62), της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του Ν. 3229/2004 (Α΄ 38) και της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180).
  3.2 Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3.1, η ΕΕΕΠ προβαίνει στην Πιστοποίηση και εκδίδει το Δελτίο Καταλληλότητας.
  3.3 Η Πιστοποίηση και το Δελτίο Καταλληλότητας έχουν τριετή (3) διάρκεια, εφόσον το Πιστοποιημένο Πρόσωπο πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3.1. Μετά τη λήξη της οποίας επανεκδίδεται με νέα πρόσφατη φωτογραφία του Πιστοποιημένου Προσώπου.
  3.4 Η Πιστοποίηση ανακαλείται αμέσως μόλις ένα πρόσωπο πάψει να ανήκει, για οποιονδήποτε λόγο, πάψει να πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3.1.
  3.5 Ανάκληση της Πιστοποίησης ενός προσώπου συνεπάγεται την άμεση επιστροφή στην ΕΕΕΠ του Δελτίου Καταλληλότητας του προσώπου αυτού. Μετά την επιστροφή, το Δελτίο Καταλληλότητας καταστρέφεται.
  3.6 Σε περίπτωση απώλειας του Δελτίου Καταλληλότητας, εκδίδεται νέο, με τον ίδιο κωδικό αριθμό Πιστοποίησης. Στην περίπτωση αυτή ζητείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του Πιστοποιημένου Προσώπου, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, με την οποία δηλώνεται η απώλεια.
  3.7 Τα σχετικά με τις Πιστοποιήσεις έγγραφα και αρχεία φυλάσσονται από τον Φορέα Πιστοποίησης που είναι η ΕΕΕΠ και οι εντεταλμένοι προς τούτο υπάλληλοι, που συνεχίζει να τα διατηρεί επί τρία (3) έτη μετά την ανάκληση κάθε Πιστοποίησης.
  3.8 Για την πιστοποίηση προσώπου, την εγγραφή και τη διατήρηση της εγγραφής στο Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων, καταβάλλονται:
  3.8.1 Παράβολο με την υποβολή της αίτησης. Υποχρέωση για την καταβολή του παραβόλου έχει η επιχείρηση που απασχολεί ή πρόκειται να προσλάβει το προς πιστοποίηση πρόσωπο.
  3.8.2 Προκαταβλητέο τριετές τέλος διατήρησης της εγγραφής στο Μητρώο. Το ετήσιο τέλος καταβάλλεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη της σχετικής ειδοποίησης της Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία ο αιτών ενημερώνεται ότι η αίτησή του έχει, κατ’ αρχήν, ελεγχθεί και εγκριθεί. Μη εμπρόθεσμη καταβολή του ετήσιου τέλους συνεπάγεται μη χορήγηση της πιστοποίησης.
  3.8.3. Για τη διατήρηση της εγγραφής στο Μητρώο καταβάλλεται τριετές τέλος διατήρησης εγγραφής. Η καταβολή του τριετούς τέλους πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης ενός (1) έτους από την αρχική καταβολή του. Μη εμπρόθεσμη καταβολή του ετήσιου τέλους επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης πιστοποίησης.
  3.9. Τα ποσά των παραβόλων και των τελών, που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, ορίζονται με οικείες κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται από την ΕΕΕΠ.
  3.10. Τα παράβολα και τα τέλη που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. για το σκοπό αυτό. Η σχετική κατάθεση συνιστά είσπραξη του αντίστοιχου παραβόλου ή τέλους, που αποδεικνύεται με το τραπεζικό έγγραφο της κατάθεσης, στο οποίο ρητά αναφέρεται ως αιτιολογία το είδος του παραβόλου ή τέλους, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου. Η Ε.Ε.Ε.Π., όταν ο υπόχρεος προσκομίσει το παραπάνω έγγραφο, εκδίδει και χορηγεί το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης.
  4. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας λειτουργίας καζίνο
  4.1 Μέσα στις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, οι επιχειρήσεις καζίνο αποστέλλουν στην Ε.Ε.Ε.Π. κατάσταση Πιστοποιημένων Προσώπων, συνοδευόμενο από του κατατεθειμένου στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας πίνακα προσωπικού. Η κατάσταση αναφέρει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο, τον αριθμό της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, τον κωδικό της κατηγορίας του Πιστοποιημένου Προσώπου και τον κωδικό αριθμό Πιστοποίησης. Η ίδια κατάσταση με τα ίδια στοιχεία, αναφέρει τα πρόσωπα που απώλεσαν την Πιστοποίηση.
  4.2 Ο Φορέας Πιστοποίησης υποχρεούται να χορηγεί στα Πιστοποιημένα Πρόσωπα, κατόπιν αίτησής τους, βεβαίωση Πιστοποίησης, για κάθε νόμιμη χρήση.
  4.3 Το Πιστοποιημένο Πρόσωπο φέρει το Δελτίο Καταλληλότητας σε εμφανές σημείο, έτσι ώστε να είναι ευχερής ο άμεσος οπτικός έλεγχος, σε όλη τη διάρκεια παραμονής του στους χώρους παιγνίων.
  4.4 Κατ’ εξαίρεση, το προσωπικό ασφαλείας μπορεί να μη φέρει το Δελτίο Καταλληλότητας σε εμφανές σημείο αλλά να το επιδεικνύει, σε κάθε περίπτωση που θα του ζητηθεί από τα ελεγκτικά όργανα.
  5. Δελτίο Καταλληλότητας.
  5.1. Η ΕΕΕΠ χορηγεί στο Πιστοποιημένο Πρόσωπο Δελτίο Καταλληλότητας, το οποίο φέρει στην κύρια όψη του τα εξής στοιχεία:
  5.1.1. Το ονοματεπώνυμο ή το όνομα του Πιστοποιημένου Προσώπου.
  5.1.2. Πρόσφατη, ευκρινή, έγχρωμη φωτογραφία του, διαστάσεων, τουλάχιστον, 2.00. x 2,50cm.
  5.1.4. Τον κωδικό αριθμό Πιστοποίησης.
  5.1.5. Τον μήνα και το έτος λήξης της ισχύος του.
  5.1.6. Την ειδικότητα του Πιστοποιημένου Προσώπου
  5.2 Το Δελτίο Καταλληλότητας φέρει στην πίσω όψη του θέση για την υπογραφή του κατόχου και το εξής κείμενο:
  (Το Δελτίο αυτό ανήκει στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Η χρήση του είναι αυστηρώς προσωπική. Εάν βρεθεί, παρακαλούμε να επιστραφεί στην ΕΕΕΠ, τηλέφωνο ……….).
  5.3 Το Δελτίο Καταλληλότητας έχει το μέγεθος και το υλικό κατασκευής μιας κοινής πιστωτικής κάρτας. Ορισμένα από τα στοιχεία που φέρει μπορεί, κατά την κρίση της ΕΕΕΠ, να αποτυπώνονται ανάγλυφα. Η χρήση χρώματος είναι στη διακριτική ευχέρεια της ΕΕΕΠ. Εφόσον χρησιμοποιηθεί χρώμα, η επιλογή του δεν πρέπει να δυσχεραίνει την ανάγνωση των στοιχείων του Δελτίου.
  5.4 Ο κωδικός αριθμός πιστοποίησης αποτελείται από διαφορετικά πεδία που αναγράφουν τα διακριτικά της ειδικότητας, την ημερομηνία πιστοποίησης και τον αύξοντα αριθμό του Δελτίου Καταλληλότητας.
  6. Κυρώσεις
  6.1. Σε Πρόσωπο προς Πιστοποίηση, το οποίο, ενώ δεν έχει λάβει την απαιτούμενη Πιστοποίηση εισέρχεται στους χώρους παιχνιδιών ή σε Πιστοποιημένο Πρόσωπο, του οποίου τα έγγραφα, στα οποία βασίστηκε η Πιστοποίηση δεν βρίσκονται σε ισχύ, επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 1.000 ευρώ και, σε περίπτωση υποτροπής, μέχρι το τριπλάσιο του ποσού αυτού.
  6.2. Σε Φορέα Πιστοποίησης, στον χώρο των παιχνιδιών του οποίου καταλαμβάνονται Πρόσωπα χωρίς Πιστοποίηση ή/και με Πιστοποίηση, της οποίας τα έγγραφα επί των οποίων αυτή βασίστηκε δεν είναι σε ισχύ, επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 5.000 ευρώ, σε περίπτωση πρώτης υποτροπής μέχρι το τριπλάσιο του ποσού αυτού και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής, προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για τρεις μήνες.
  6.3. Σε Πιστοποιημένο Πρόσωπο, το οποίο, ενώ εργάζεται στο χώρο των παιχνιδιών, δεν φέρει το Δελτίο Καταλληλότητας ή απασχολείται σε αντικείμενο διαφορετικό της ειδικότητας για την οποία έχει πιστοποιηθεί, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ και, σε περίπτωση υποτροπής, μέχρι το τριπλάσιο του ποσού αυτού. Εάν το συγκεκριμένο παράπτωμα σημειωθεί περισσότερες από δύο φορές, εντός του ίδιου έτους, ακυρώνεται η Πιστοποίηση.
  6.4. Στην περίπτωση που διαπράττεται η παράβαση της παραγράφου 6.3, στον Φορέα Πιστοποίησης επιβάλλεται 5πλάσιο πρόστιμο από αυτό που επιβάλλεται στο Πιστοποιημένο Πρόσωπο και, στην περίπτωση ακύρωσης της Πιστοποίησης, πρόστιμο 5.000 ευρώ.
  7. Ισχύς
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου τίθενται σε ισχύ την …./…/…… Από την ημερομηνία αυτή, τα Δελτία Καταλληλότητας αρχίζουν να εκδίδονται με βάση τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Τα Δελτία Καταλληλότητας που εκδόθηκαν με βάση τις προγενέστερες διατάξεις, αντικαθίστανται σταδιακά με νέα και η διαδικασία αντικατάστασης ολοκληρώνεται έως την …./…./….., ημερομηνία μετά από την οποία Δελτία Καταλληλότητας, που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες διατάξεις, παύουν να ισχύουν.
  8.Τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση έγγραφα, διακινούνται καταρχήν σε έντυπη μορφή. Εναλλακτικά, για τις διαδικασίες πιστοποίησης προσώπων, η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να εφαρμόζει ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
  Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων συγκροτείται από εννέα μέλη, που διορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών και είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους, διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα και διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα της αρμοδιότητας που τους ανατίθεται. Θεωρούμε αδιανόητο στη σύνθεση της ΕΕΕΠ να μην υπάρχει πρόβλεψη κοινωνικής συμμετοχής των εργαζομένων, ως εμπειρογνώμονες του κλάδου.
  Για το λόγο αυτό προτείνουμε τη διεύρυνση της ΕΕΕΠ από εννεαμελή (9) σε ενδεκαμελή (11) με την προσθήκη δύο (2) εκπροσώπων της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τυχερών Παιχνιδιών (Ο.Σ.Ε.ΤΥ.Π).

   ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
  1. Σε περίπτωση κατάσχεσης του αποθεματικού, το Καζίνο θα παραμένει ανοιχτό διατηρώντας σε λειτουργία τόσα τραπέζια και τόσα μηχανάκια όσα αναλογούν στο εναπομείναν στο ταμείο, μετά την κατάσχεση, αποθεματικό, ενώ η επιχείρηση Καζίνο θα υποχρεούται εντός 24 ωρών από την επιβολή της κατασχέσεως να προβαίνει σε πλήρη συμπλήρωσή του, ώστε να επαναλειτουργήσει στο σύνολό του.
  2. Κατά τη διεξαγωγή κάθε επιτραπέζιου παιχνιδιού εκτός του Τεχνικού Διεξαγωγής Επιτραπέζιων Τυχερών Παιχνιδιών (Γκρουπιέρ), υποχρεωτική είναι και η παρουσία επιθεωρητή, ο οποίος δύναται να εποπτεύει μέχρι δύο τραπέζια, τα οποία δεν θα απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από 1 μέτρο.
  3. Μέχρι την 5η ημέρα εκάστου μηνός το κάθε Καζίνο έχει υποχρέωση να καταβάλει στους εργαζομένους την μισθοδοσία του προηγούμενου μήνα. Σε περίπτωση μη καταβολής της μισθοδοσίας των εργαζομένων έως την 5η ημέρα εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την μη καταβολή του ποσοστού συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου επί των Ακαθαρίστων Εσόδων Τυχερών Παιγνίων − GGR (Μικτό Κέρδος), δηλαδή σε περίπτωση μη πλήρους και έγκαιρης καταβολής της μισθοδοσίας του προσωπικού, η άδεια λειτουργίας τίθεται σε αυτοδίκαιη, εκ του νόμου, προσωρινή αναστολή, και διακόπτεται αυτοδίκαια εκ του νόμου, η λειτουργία του Καζίνο εφαρμοζομένων αναλογικώς των διαδικασιών της υπ’ αριθμ. 111/2/24.6.2014 αποφάσεως της ΕΕΕΠ.
  4. Το σύστημα οπτικοακουστικού ελέγχου που λειτουργεί στο Καζίνο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη νόμιμη διεξαγωγή των παιχνιδιών και όχι για να ελέγχει την εργασιακή συμπεριφορά του προσωπικού.
  5. Κατά τις ώρες λειτουργίας των Καζίνο επιβάλλεται να λειτουργούν τουλάχιστον: ένα τραπέζι Μπλακ Τζάκ (BJ), ένα τραπέζι Καρίμπιαν Σταντ Πόκερ (CSP) και ένα τραπέζι Ρουλέτας (AR).
  6. Τα επιτραπέζια τυχερά παιχνίδια και τα μηχανικά παιχνίδια του Καζίνο θα λειτουργούν τις ίδιες ώρες σε καθημερινή βάση. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία του ενός τμήματος του Καζίνο χωρίς την παράλληλη λειτουργία και του άλλου τμήματος.

  Για όλα τα επιμέρους του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, για το οποίο έχουμε πολλές αντιρρήσεις και επιφυλάξεις καθώς πολλές από τις διατάξεις του είτε είναι ανεφάρμοστες, είτε οδηγούν σε άμεση χρεοκοπία τις περισσότερες από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις καζίνο, λόγω των «φωτογραφικών» διατάξεων που αυτό συμπεριλαμβάνει υπέρ συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων της αγοράς τυχερών παιχνιδιών, επιφυλασσόμαστε να επανέλθουμε με νεότερο υπόμνημά μας, αλλά και με αίτημα για συνάντηση με τον Υπ. Οικονομικών.
  Για το Διοικητικό Συμβούλιο
  Ο Πρόεδρος H Γεν. Γραμματέας

  Ιωάννης Λογοθέτης Γεωργία Τερζάκη

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 11:01 | ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

  6. Ο νόμος δημιουργεί, θέτοντας ζητήματα συμβατότητας με διατάξεις του Συντάγματος, του Δικαίου του Ανταγωνισμού και του Ενωσιακού Δικαίου, δυο κατηγορίες καζίνο, τα «παλαιά» καζίνο και τα «νέα «(ΕΚΑΖ) και με βάση αυτή τη δομική διαφοροποίηση οικοδομεί μια πυραμίδα ρυθμίσεων -ίσως και διακρίσεων- που κατατείνουν στην ενίσχυση των νέων σε βάρος των παλαιών οντοτήτων, νοουμένων ως μορφών οργάνωσης και λειτουργίας της συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

  Η λογική του «δικαιώματος» προσαρμογής και οικειοθελούς συμμόρφωσης προς το νέο Θεσμικό Πλαίσιο δια της ανταπόκρισης των «παλαιών» καζίνο στο νέο νομοθετικό και λειτουργικό καθεστώς, παραγνωρίζει μεταξύ άλλων και το ότι τα «παλαιά» καζίνο, έχουν ήδη υποστεί μια συντριπτική οικονομική κρίση επί οκτώ έτη ήδη και δεν βρίσκονται στην ίδια οικονομική κατάσταση με τυχόν νέα σχήματα ή επενδυτές.

  Το νομοσχέδιο διαμορφώνει αδικαιολόγητα δύο νέες κατηγορίες επιχειρήσεων του ιδίου κλάδου επιβάλλοντας ισότιμη μεταχείριση άνισων καταστάσεων. Συνεπώς αντίκειται σε συνταγματικές διατάξεις.

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 11:36 | ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

  3. Η χωροθέτηση προβλέπεται από τον νόμο 2206/1994 όπως τροποποιημένος ισχύει. Δεν είναι δυνατόν να παραπέμπει ο παρών νόμος σε μελλοντικό νόμο !

 • 10 Δεκεμβρίου 2017, 20:09 | Enrico Aidan

  Προς:
  Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης: κο. Δήμο Παπαδημητρίου

  Κοιν: Πρόεδρο Ε.Ε.Ε.Π.
  κο. Ευάγγελο Καραγρηγορίου

  Οι θέσεις της εταιρείας μας σχετικά με το προς ψήφιση νομοσχέδιο που αφορά τις άδειες χορήγησης ΕΚΑΖ και την υπαγωγή σε αυτό των υπαρχουσών αδειών Καζίνο
  είναι οι παρακάτω:

  Το προς ψήφιση και διαβούλευση σχέδιο νόμου κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, όπως προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση αυτού. Έχοντας αναγνωρίσει τα υπαρκτά προβλήματα του κλάδου, τα οποία έχουν οδηγήσει σε τρομακτική συρρίκνωση των εργασιών όλων των Καζίνο και έχουν φέρει πολλές από τις επιχειρήσεις ένα βήμα πριν από το «κλείσιμο», καθώς αντιμετωπίζουν πολλαπλά και πολυσχιδή οικονομικά προβλήματα, προτείνει την κατάργηση του εισιτηρίου εισόδου, το οποίο επί της ουσίας ουδέν σκοπό εξυπηρετούσε, και τη μείωση των συντελεστών συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα. Σύμφωνα πάντα με την αιτιολογική έκθεση, με τα μέτρα αυτά θα μπορούσε να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων Καζίνο, τόσο στην ελληνική επικράτεια, όσο κυρίως ως προς τις αντίστοιχες επιχειρήσεις που λειτουργούν σε άλλα κράτη και ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Δυστυχώς όμως, για την υπαγωγή των ήδη υπαρχόντων επιχειρήσεων στο νέο θεσμικό πλαίσιο, ζητούνται αφενός μεν αντίτιμα τα οποία δεν προσδιορίζονται επαρκώς ώστε να μπορεί με ασφάλεια κάποιος να λάβει μια τέτοια ουσιαστική απόφαση για το μέλλον της επιχείρησής του και αφετέρου ζητείται η κατάργηση του ουσιαστικότερου δικαιώματος που έφερε ο κάτοχος της άδειας, δηλαδή την επ’ αόριστον κατοχή και όχι για ορισμένο χρόνο. Αυτό θα πρέπει πάντα να αποτιμάται σαν ένα πολύ ισχυρό και ουσιαστικό αντίτιμο το οποίο θα καταβάλουν όλοι οι παλαιοί κάτοχοι αδειών εάν επιλέξουν την αλλαγή του νομικού πλαισίου που υπάγονται, και το οποίο και αυτό θα πρέπει να αποτιμηθεί με τους κανόνες και τις διαδικασίες που περιγράφονται για άλλες περιπτώσεις στο προς ψήφιση νομοσχέδιο.

  Οι κύριες αντιθέσεις μας, σε ορισμένες από τις προβλέψεις του νέου νόμου, οφείλονται σε δύο ουσιαστικά παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος αφορά την ισονομία στην ανταγωνιστικότητα μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και η δεύτερη ότι δεν λαμβάνεται ουσιαστικά υπόψη η νέα οικονομική κατάσταση που θα δημιουργηθεί μετά την ανάθεση και λειτουργία των νέων αδειών σε συνδυασμό με αυτές που θα λειτουργούν μετά βεβαιότητας σε γειτονικά κράτη καθώς και με την μεγαλύτερη ενεργοποίηση των Slot Halls που έχουν αρχίσει να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.
  1. Παράμετρος 1η:
  Α) Η διάταξη του άρθρου 18 περί θέσπισης κλίμακας μείωσης του ποσοστού συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα, θέτοντας όρια των 100, 200 κλπ εκατομμυρίων ευρώ είναι ένας όρος ο οποίος πρακτικά είναι αδύνατον να αφορά περιφερειακά Καζίνο που λειτουργούν στην επαρχία. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι είναι αδύνατον τέτοιοι τζίροι να επιτευχθούν από περιφερειακά Καζίνο, που δεν δραστηριοποιούνται μέσα ή δίπλα σε μεγάλα αστικά κέντρα. Ως εκ τούτου η διάταξη αυτή αποτελεί στόχο ανέφικτο για την επιχείρησή μας, όπως και για άλλες ομοειδείς που φέρουν τα ίδια χαρακτηριστικά, καθιστώντας τον ανταγωνισμό άνισο. Θεωρούμε ότι για τα περιφερειακά Καζίνο θα πρέπει να υφίσταται μια διαφορετική κλίμακα μείωσης του συντελεστή αυτού, προσαρμοσμένη στις πραγματικές δυνατότητες και δυναμική των επιχειρήσεων αυτών, αφού μια επιχείρηση που κινείται σε ποσά τάξης μεγέθους των 20 εκατομμυρίων ευρώ, όποια επένδυση και αν πραγματοποιήσει δεν δύναται ούτε σε τριάντα χρόνια που θα διαρκεί η νέα της άδεια να πετύχει τζίρους της τάξεως των 100 εκατομμυρίων ευρώ.
  Β) Οι υπάρχουσες εταιρείες εκμετάλλευσης Καζίνο απασχολούν προσωπικό του οποίου οι βασικοί μισθοί έχουν ήδη αυξηθεί σε σχέση με τον υπάρχοντα κατώτατο μισθό. Αν οι νέες επιχειρήσεις δυνηθούν να προσλάβουν εργαζόμενους ίδιας ειδικότητας με τον υπάρχοντα κατώτατο μισθό η διαφορά του εργατικού κόστους μεταξύ των επιχειρήσεων παλαιάς και νέας «κοπής» θα καθιστά τον ανταγωνισμό αθέμιτο.
  Γ) Αν επιτραπούν εποχιακά λειτουργούντα Καζίνο, και δοθεί αυτή η δυνατότητα στους νέους αδειούχους και όχι στους παλαιούς που θα το επιλέξουν, αυτό επίσης θα καταστήσει σημαντικά δυσχερέστερη ανταγωνιστικά την θέση των υπαρχόντων αδειούχων, αφού είναι γνωστό ότι τουλάχιστον στα περιφερειακά Καζίνο όπως τα δικά μας κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου συσσωρεύονται κυρίως ζημίες.
  2. Παράμετρος 2η:
  Στο σχέδιο νόμου δεν διαλαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι τόσο η ελληνική , όσο και η ξένη αγορά πελατών θα επιμεριστεί σε πολύ περισσότερες άδειες. Μάλιστα ορισμένες θα ευνοηθούν υπέρμετρα και από την μεταφορά του τόπου δραστηριοποίησής τους. Η πελατειακή αυτή διασπορά σε περισσότερες ελληνικές άδειες σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση αδειών στη νήσο Κύπρο (προβλέπεται η δημιουργία μέσα στην επόμενη διετία του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού Καζίνο με τέσσερις δορυφορικές επιχειρήσεις μέσα στην ελληνοκυπριακή επικράτεια και με συντελεστή συμμετοχής του κυπριακού δημοσίου στα έσοδα σε ποσοστό 15%, επιχείρηση ευθέως ανταγωνιστικής της δικής μα και ειδικά αναφορικά με τους πελάτες μας του εξωτερικού στους οποίους στηριζόμαστε κατά ποσοστό περίπου 80%), όσο και σε άλλες όμορες χώρες με την Ελλάδα. Επίσης η ενεργοποίηση των slot holes ανά την Ελλάδα, είτε σε ειδικά διασκευασμένους χώρους ή στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ, αυξάνει τον ανταγωνισμό ακόμα περισσότερο. Άρα σε επιχειρήσεις που επί σειρά ετών ακολουθούν πτωτική πορεία λόγω της συρρίκνωσης του εθνικού προϊόντος και της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα την τελευταία εννιαετία, όπως και εσείς αναφέρετε στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, η επιβολή οποιουδήποτε περαιτέρω οικονομικού μέτρου είτε με την μορφή επιβάρυνσης είτε με την μορφή επένδυσης για την χορήγηση του δικαιώματος αποκλειστικότητας, στερεί από αυτές ξεκάθαρα το «δικαίωμα» και την «δυνατότητα» να αντιμετωπίσουν με επάρκεια τις δυσμενείς αυτές καταστάσεις, να εξυγιανθούν οικονομικά, να καταστούν πραγματικά ανταγωνιστικές, και να διατηρήσουν και να επαυξήσουν τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας.

  Επιπροσθέτως, υπάρχουν διάφορα θέματα στα οποία επιλαμβάνεται ο νέος νόμος και τα οποία όπως έχει αποδειχθεί (και το έχει καταδείξει η πλέον των είκοσι ετών εμπειρία μας με το αντικείμενο) λειτουργούν αποφευκτικά στην προσέλκυση πελατών τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού π.χ. η δημιουργία φήμης ότι υπάρχει περίπτωση οικονομικά στοιχεία πελατών να χορηγούνται απευθείας, χωρίς το δικαίωμα επαγγελματικού απορρήτου, στην Ε.Ε.Ε.Π. (άρθρο 16), είναι σίγουρο ότι θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην προσέλκυση πελατών τόσο από το Ισραήλ (που σε αυτούς στηριζόμαστε καθόλη τη διάρκεια του έτους), όσο και στους έλληνες.

  Η εταιρεία μας είναι υπέρ της διαφάνειας, δεν έχει ουδέν πρόβλημα να χορηγήσει οποιοδήποτε στοιχείο της ζητηθεί για οποιονδήποτε και ιδιαίτερα μετόχους, μέλη της διοίκησης, διευθυντικά στελέχη και εμπορικά συναλλασσόμενους με αυτήν. Γνωρίζουμε όμως και εφιστούμε την προσοχή σας, ότι πελάτες-παίκτες που θα θεωρήσουν ότι γίνεται έλεγχος στον τρόπο και στα ποσά που ξοδεύουν για την διασκέδασή τους στην επιχείρηση Καζίνο, θα προτιμήσουν κάποια άλλη ομοειδή επιχείρηση εξωτερικού που τέτοια στοιχεία δεν θα χορηγούνται (εάν η διάταξη του άρθρου 16 περιλαμβάνει και την χορήγηση τέτοιων οικονομικών στοιχείων των πελατών).
  Επίσης θα πρέπει να συνεκτιμηθεί από την πλευρά σας το γεγονός ότι εκτός από τις ιδιότητες και τυπικά προσόντα που θα πρέπει να φέρει κάποιο μέλος της διοίκησης ή μέλος του ΔΣ, το κυριότερο εξ αυτών είναι για τους μετόχους της εταιρείας που την εκμεταλλεύεται η ύπαρξη εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό τους, ακόμα και αν τα τυπικά προσόντα δεν είναι τόσο ιδιαίτερα. Ας μην διαλανθάνει της προσοχής κανενός ότι οι επιχειρήσεις Καζίνο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες, διαχειρίζονται μετρητά χρήματα σε καθημερινή βάση και η τιμιότητα και η εμπιστοσύνη είναι τα δύο πρώτα προσόντα από τα οποία οφείλουν τα μέλη της διοίκησης να περιβάλλονται, από τους μετόχους.

  Τελειώνοντας θεωρούμε ως παραλείψεις ότι δεν επιλαμβάνονται ο νέος νόμος των παρακάτω θεμάτων:
  1) Πρόβλεψη χορήγησης αδειών On Line Καζίνο στις επιχειρήσεις ΕΚΑΖ και
  2) Εταιρίες σαν τη δική μας, που στηρίζονται κατά κύριο λόγο στην πρόσκληση πελατών του εξωτερικού με την ανάλογη εισαγωγή συναλλάγματος από αυτούς για την κάλυψη των εξόδων τους, θα πρέπει να προστατεύονται από διατάξεις οι οποίες θα μειώνουν το αντίστοιχο κόστος πρόσκλησης τους και θα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να καλούν όσο περισσότερους γίνεται ώστε να εκπληρώνεται και ο κυριότερος λόγος εφαρμογής του νόμου περί καζίνο δλδ η αύξηση του τουρισμού και η εισαγωγή συναλλάγματος.
  Αντίθετα, με την αντιμετώπιση της πολιτείας, έως και σήμερα, στα έξοδα αυτά και τον υπολογισμό αυτών με ποσά που δεν αντιστοιχούν στο πραγματικό κόστος ούτε στα πραγματικά οφέλη που στην ουσία αποκομίζουν οι επιχειρήσεις, (αφού η προσέλκυση αυτών των πελατών απαιτεί γιγαντιαία έξοδα τόσο διαφημιστικά όσο και κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας τους), λειτουργεί ανασταλτικά στην προσέλκυση τέτοιων πελατών. Σημειωτέον ότι σε άλλες ανταγωνιστικές αγορές όπως αυτή της Κύπρου έχουν αναγνωριστεί με νομοθετικές διατάξεις τα έξοδα αυτά και ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο πραγματικό κόστος της εταιρίας. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ανάλογη νομοθετική πρόβλεψη – ρύθμιση που να προωθεί – διευκολύνει την πρόσκληση τέτοιων αλλοδαπών παικτών στην Ελληνική επικράτεια και στο χώρο των επιχειρήσεων καζίνο, και να μην αναγκάζονται οι επιχειρήσεις να καταβάλουν υπέρογκα ποσά και πρόστιμα για δήθεν έσοδα και δήθεν ωφελήματα που οι φορολογικές αρχές θεωρούν ότι έχουν επωφεληθεί. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί αν έχει προσδιοριστεί εκ των προτέρων με έναν ακριβή τρόπο το κόστος της αυτοπαράδοσης και να μην εξαρτάται ο προσδιορισμός αυτού από τους φορολογικούς ελεγκτές οι οποίοι προσέρχονται για έλεγχο συνήθως 3 με 5 χρόνια μετά την πραγματοποίηση των εξόδων, διατηρουμένου ενός αβέβαιου φορολογικού περιβάλλοντος και οι οποίοι από μόνοι τους έχουν σήμερα το δικαίωμα να προσδιορίσουν το ύψος του κόστους αυτού. Είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο συγκεκριμένο θέμα διότι είμαστε η μοναδική επιχείρηση Καζίνο στην Ελληνική επικράτεια που τα έσοδα μας κατά ποσοστό τουλάχιστον 70% στηρίζονται σε πελάτες που προσκαλούμε εμείς καταβάλλοντας τα έξοδα φιλοξενίας τους και οι οποίοι προσφέρουν πολύτιμο για την χώρα συνάλλαγμα.

  Για την ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.

 • 8 Δεκεμβρίου 2017, 17:46 | Κωνσταντίνος Τσικουράς

  Κάποιοι παίκτες της αγοράς προφανώς είναι πιο “ίσοι” από άλλους.

  Έχεις στο μαγαζί σου VLTs, πουλάς ΤΖΟΚΕΡ ή ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ή προσφέρεις διαδικτυακά παιχνίδια… τότε θα περάσεις από το ταμείο για να πληρώσεις πάνω κάτω το ίδιο χαράτσι: 35%.
  Πού ακούστηκε το 20%, που για τους χοντρά πετσωμένους καζινάδες θα φθάνει ακόμη και 8%;
  Το Δημόσιο καταλήγει δωρητής… για ποιους; Για εταιρίες που πέσαν έξω γιατί κατέληξαν δεινόσαυροι;
  Σα δεν ντρεπόμαστε λιγάκι!
  Όταν καθένας από μας άνοιξε το μαγαζί του με δυο ντουζίνες μηχανάκια VLT, διάβαζε στις φυλλάδες ότι πλημμυρίσαμε μίνι-καζίνο την Ελλάδα και κοιταζόμασταν στον καθρέφτη κι αναρωτιόμασταν “Ρε μπας κι έγινα καζινάς;”.
  Την επομένη συνερχόμασταν, διαβάζοντας για το καζίνο του Μοντ Παρνές να μετακομίζει στο Μαρούσι και να εμφανίζονται σαν μανιτάρια καζίνο για ”τουριστικές ψυχές” και χάριν της πολυπόθητης ανάπτυξης σε Μύκονο, Σαντορίνη και Κρήτη. Άσε δε που θα διαφημίζονται ασταμάτητα με τηλεοπτικά σποτ και γιγαντοαφίσες, ενώ εμείς ούτε καν την πόρτα δεν μπορούμε να έχουμε ανοιχτή, ούτε δε να αφήσουμε ή μοιράσουμε ένα flyer στο διπλανό καφέ για να ξέρει κάποιος ότι έχουμε ανοίξει…!

  Ομάδα Επενδυτών Play ΟΠΑΠ
  Αμοιρίδης Περικλής
  Ιλιάδης Στέφανος
  Μακρίδης Νικόλαος
  Μήτσου Παράσχος
  Μιχαήλ Αθανάσιος
  Τσικουράς Κωνσταντίνος
  Χοκούρογλου Μαγδαληνή

 • 7 Δεκεμβρίου 2017, 14:30 | ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

  Προς:
  Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης: κο. Δήμο Παπαδημητρίου
  Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας: κο. Γεώργιο Σταθάκη
  Υπουργό Τουρισμού: κα. Έλενα Κουντουρά

  Βουλευτές Κυκλάδων ΣΥ.ΡΙΖ.Α
  κο. Νίκο Συρμαλένιο
  κο. Αντώνη Συρίγο
  κο. Νίκο Μανιό

  Κοιν: Πρόεδρο Ε.Ε.Ε.Π.
  κο. Ευάγγελο Καραγρηγορίου

  ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

  Η Καζίνο Αιγαίου ΑΕ εκφράζει τον προβληματισμό και την απογοήτευσή της από την κίνηση του Υπουργείου Οικονομικών να ικανοποιήσει το αίτημα μεταφοράς του Καζίνο Πάρνηθας σε άλλο σημείο εντός του Νομού Αττικής, αφήνοντας αναπάντητο το αντίστοιχο πάγιο αίτημα του Καζίνο Αιγαίου για μεταφορά από τη Σύρο στη Μύκονο, δηλαδή για μεταφορά εντός του Νομού Κυκλάδων.
  Λόγοι ισότητας και ισονομίας θα το επέβαλαν.
  Ο Υπουργός κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος και η ΕΕΕΠ έχουν στα χέρια τους την από 16.09.2016 αναλυτική αίτηση μας για την ανάγκη μεταφοράς του καζίνο στη Μύκονο.
  Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί μια «κατά παρέκκλιση», ικανοποίηση αιτημάτων μεταξύ ομοειδών περιπτώσεων.
  Ειδικά μάλιστα όταν έχουν ήδη προηγηθεί και ικανοποιηθεί αιτήματα μεταφορών άλλων καζίνο εντός Περιφερειών ή Νομών.

  Υπενθυμίζεται ότι η επιλογή της Σύρου, ως θέση λειτουργίας του καζίνο, έγινε με πρόταση της εταιρείας μας και δεν επιβλήθηκε από το Δημόσιο στο πλαίσιο του Διαγωνισμού που έγινε το 1996 για την απόκτηση της άδειας, όπως είχε επιβληθεί με το Καζίνο Πάρνηθας και την λειτουργία του στο Μοντ Παρνές.

  Η μεταφορά του καζίνο Αιγαίου στη Μύκονο δεν επηρεάζει κανέναν ανταγωνιστή, όπως υπήρχε ο σχετικός προβληματισμός για τα καζίνο Πάρνηθας και Λουτρακίου.
  Η διαφορά άλλωστε των μεγεθών ανάμεσα στην Αθήνα και τις Κυκλάδες είναι συντριπτική.
  Στις Κυκλάδες δεν «χωράει» δεύτερο καζίνο.
  Η επέκταση των Vlts του ΟΠΑΠ έχει δημιουργήσει τεράστιο ανταγωνισμό στην ήδη συρρικνωμένη αγορά των καζίνο.
  Η μεταφορά του καζίνο Αιγαίου στη Μύκονο αποτελεί μονόδρομο για την σωτηρία της επιχείρησης και των θέσεων εργασίας.
  Από την εταιρεία μας και τον μέτοχό της έχουν εισρεύσει στην χώρα μας πάνω από 110.000.000 δολάρια Αυστραλίας τα τελευταία 20 χρόνια.
  Η καζίνο Αιγαίου συντηρεί, για πάνω από 20 χρόνια, το καζίνο με ζημία, λόγω του τοπικού χαρακτήρα του, προσφέροντας όμως θέσεις εργασίας και πληρώνοντας εκατομμύρια σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

  Αν το καζίνο Αιγαίου δεν μεταφερθεί στη Μύκονο οδηγείται σε κλείσιμο.

  Έχουμε εκπονήσει μελέτες και έρευνες αγοράς για τη σημασία που θα έχει η μεταφορά του καζίνο στη Μύκονο για τα δημόσια έσοδα αλλά και για την τόνωση της τουριστικής κίνησης και της απασχόλησης, ακόμη και τους Χειμερινούς μήνες, στις Κυκλάδες.

  Έχουμε δεσμευτεί για διαφοροποίηση των όρων λειτουργίας με αύξηση των δημόσιων εσόδων εφόσον υπάρξει υπεραξία από τη μεταφορά στη Μύκονο.

  Έχουμε δεσμευτεί για διασφάλιση των υπαρχουσών θέσεων εργασίας αλλά και για νέες θέσεις εργασίας.

  Έχουμε δεσμευτεί για υλοποίηση επένδυσης σε κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές αντίστοιχες της τουριστικής κίνησης της Μυκόνου.

  Μια επιχείρηση που έχει προσφέρει τόσα πολλά στον τόπο και θα μπορούσε να συνεισφέρει πολύ περισσότερα δεν πρέπει να αφεθεί στον μαρασμό και το κλείσιμο ενώ θα μπορούσε να διασωθεί και να αναπτυχθεί προς όφελος της Εθνικής Οικονομίας.

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΖΙΝΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ

 • 3 Δεκεμβρίου 2017, 22:18 | Νικολαος Κατσιουλης

  Θα είναι καλό στις τουριστικες περιοχές της χώρας να μπορέσουν να λειτουργήσουν ΕΚΑΖ έστω και 6 μήνες τον χρονο. Τουριστικοί προορισμοί όπως η Σαντορίνη η Μυκονος η Ζακυνθος η Κρητη και γενικά οπου υπάρχει τουρισμος θα πρεπει να εχουν Επιχειρήσεις καζίνο. Καλο θα ειναι για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας να υπαρχουν προϋποθέσεις απασχολησης ντόπιου πληθυσμού. Οι λειτουργια μπορει να ειναι την τουριστική σαιζόν και τον χειμωνα να κλεινουν.