Άρθρο 21 – Καταργούμενες, τροποποιούμενες και μεταβατικές διατάξεις

1. Η παράγραφος 1 στοιχεία α΄ έως ια΄ του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Α’ 62) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Για τη χορήγηση νέων αδειών λειτουργίας καζίνο απαιτείται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν γνώμης της ΕΕΕΠ, για τη χωροθέτηση της άδειας. Κατά τη χωροθέτηση της άδειας δεν θίγονται τυχόν δικαιώματα επιχειρήσεων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καζίνο.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 καταργείται και εισάγεται νέα παράγραφος 2 ως εξής:
Α. Το στοιχείο ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Α’ 62) αριθμείται ως στοιχείο α. της νέας παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου και προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Η ΕΕΕΠ γνωμοδοτεί, εισηγείται και προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια που θα της ζητηθεί από τον Υπουργό Οικονομικών με σκοπό την απόδοση της άδειας της παρούσας παραγράφου.»
Β. Προστίθενται τρία νέα στοιχεία β., γ. και δ. στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Α’ 62) που έχουν ως εξής:
«α. Με απόφαση της ΕΕΕΠ χορηγείται άδεια λειτουργίας καζίνο στην Κρήτη, στη γεωγραφική θέση που θα ορισθεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
β. Με απόφαση της ΕΕΕΠ χορηγείται άδεια λειτουργίας καζίνο στη Μύκονο, στη γεωγραφική θέση που θα ορισθεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
γ. Με απόφαση της ΕΕΕΠ χορηγείται άδεια λειτουργίας καζίνο στη Σαντορίνη, στη γεωγραφική θέση που θα ορισθεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Α’ 62) τροποποιείται ως εξής:
«3. Απαγορεύεται η μεταφορά των καζίνο των επιχειρήσεων στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια βάσει του παρόντος νόμου εκτός των γεωγραφικών θέσεων που ορίζονται στην οικεία άδεια, για όλη τη διάρκεια του χρόνου της άδειας. Ειδικώς για τις παρακάτω επιχειρήσεις, το καζίνο μπορεί να μεταφερθεί και εντός των παρακάτω ζωνών ανά επιχείρηση καζίνο, για όλη τη διάρκεια του χρόνου της άδειας:
α) Για το καζίνο που λειτουργεί στη θέση του Μον Παρνές στην Πάρνηθα είτε στη θέση αυτή είτε στην περιοχή που έχει χωροθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 επ. του ν. 4499/ 2017, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στις οικείες διατάξεις.
β) Για το καζίνο που λειτουργεί στην κοινότητα Νέου Ρυσίου Θεσσαλονίκης, εντός του νομού Θεσσαλονίκης μέσα σε περιμετρική ζώνη δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων από την πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης.
γ) Για το καζίνο που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας, θέση Λειβαδάκι (Ο.Τ.Α. 278, Α279), εντός του δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας.
δ) Για το καζίνο που λειτουργεί στην κοινότητα του Ρίο στον νομό Αχαΐας, εντός του νομού Αχαΐας.
ε) Για το καζίνο που λειτουργεί στην Αλεξανδρούπολη, εντός της περιοχής της Θράκης.
στ) Για το καζίνο που προβλέπεται σύμφωνα με τον ν. 2206/1994 (Α’ 62) να λειτουργήσει, εντός του νομού της Φλώρινας.
4. Η παράγραφος 17 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Α’62) καταργείται.
5. Η περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 92 του ν. 4182/2013 (Α’ 185) καταργείται.
6. Η περίπτωση 9, της υποπαραγράφου Ε.7., του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) καταργείται από 1.1.2020 για τις ΕΚΑΖ που λαμβάνουν άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
7. Ειδικώς για την άδεια του στοιχείου ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Α’ 62), το οποίο αριθμήθηκε ως στοιχείο α. της νέας παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου και το πρώτο της εδάφιο αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ο πλειοδοτικός διαγωνισμός για την επιλογή του παραχωρησιούχου νέας άδειας καζίνο διενεργείται από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος δύναται να αναθέσει τη διενέργεια μέρους ή όλου του πλειοδοτικού διαγωνισμού στην ΕΕΕΠ. Για τη διενέργεια του πλειοδοτικού διαγωνισμού εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 5. Όπου στο τελευταίο άρθρο γίνεται λόγος για την ΕΕΕΠ ως αρχή που διενεργεί τον πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την περίπτωση του διαγωνισμού του στοιχείου α΄ της νέας παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 ως αναθέτουσα αρχή νοείται ο Υπουργός Οικονομικών.
8. Με την επιφύλαξη του άρθρου 22, διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τις επιχειρήσεις καζίνο που έρχονται σε αντίθεση με διατάξεις του παρόντος νόμου για τις ΕΚΑΖ δεν εφαρμόζονται ως προς τις τελευταίες και εξακολουθούν να ισχύουν για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ήδη άδεια καζίνο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2206/1994 και του ν. 3139/2003. Διατάξεις της νομοθεσίας για τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις καζίνο που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2206/1994 και του ν. 3139/2003 εφαρμόζονται και στις ΕΚΑΖ, εκτός και αν έρχονται σε αντίθεση με διατάξεις του παρόντος νόμου για τις ΕΚΑΖ. Με απόφαση της ΕΕΕΠ μπορούν να διευκρινίζονται θέματα ως προς την εφαρμογή και στις ΕΚΑΖ διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας για την εποπτεία των καζίνο και να καθορίζεται επέκταση της εφαρμογής τους και στις ΕΚΑΖ.
9. Η περίπτωση ιβ του άρθρου 25 του ν.4002/2011 (Α 180) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιβ) «Μικτό Κέρδος» (Gross Gaming Revenue ή Gross Gaming Yield): το χρηματικό ποσό που απομένει εάν από το συνολικό χρηματικό ποσό συμμετοχής των παικτών αφαιρεθούν τα αποδιδόμενα σε αυτούς ποσά. Στην περίπτωση παιγνίων, στα οποία οι παίκτες συμμετέχουν αγωνιζόμενοι ο ένας εναντίον του άλλου (peer to peer games), το μικτό κέρδος ισούται με την προμήθεια (γκανιότα ή rake ή commission), που παρακρατείται από το πρόσωπο που διοργανώνει ή/και διεξάγει το παίγνιο, ανάλογα με τη συμμετοχή κάθε παίκτη.».

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 11:57 | ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

  3. ζ) για το καζίνο της Σύρου οπουδήποτε εντός των Κυκλάδων και Σποράδων.

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 11:21 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ «ΚΑΖΙΝΟ ΑΙΓΑΙΟΥ»

  Σχετικά με το άρθρο 21 § 2 υποπαράγραφος Β, στην υπό σχέδιο προσθήκη “τριών νέων στοιχείων”, αναφέρεται ως “β” η χορήγηση άδειας λειτουργίας Καζίνο, στην Μύκονο.
  Θεωρούμε πως είναι απαραίτητο, να αντικατασταθεί από το δικαίωμα μεταφοράς και λειτουργίας του ήδη λειτουργούντος καζίνο με την ονομασία “ΚΑΖΙΝΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.”, στην νήσο Μύκονο, με βέλτιστη για εμάς εφαρμογή την διαδοχικά περιοδική λειτουργία του ώς κατά την “θερινή περίοδο” στην Μύκονο και κατά την “χειμερινή περίοδο” στην Σύρο.

  Ως εργαζόμενοι στην παραπάνω επιχείρηση σας παραθέτουμε τα εξής:

  1) Η απόσταση Σύρου – Μυκόνου είναι ελάχιστη (περίπου μια ώρα με το πλοίο), το οποίο σημαίνει ότι θα επέλθει μείωση του ήδη μειωμένου πελατολογίου της Καζίνο Αιγαίου, με ολέθριες συνέπειες για τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας και την βιωσιμότητα του καζίνο.
  2) Οι τουριστικές και συγκοινωνιακές υποδομές της Σύρου, έχει αποδειχθεί πως δεν προσφέρονται για την ανάπτυξη πελατολογίου για το υπάρχον καζίνο, εν αντιθέσει με τις δυνατότητες που παρέχει η Μύκονος.

  3) Η διαδοχικά περιοδική λειτουργία της επιχείρησης Καζίνο Αιγαίου στην Μύκονο και την Σύρο, θα τις δώσει την δυνατότητα για οικονομική ανάπτυξη, συμβάλλοντας στην διατήρηση και ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας, καθώς και στην αποτελεσματικότερη οικονομική ενίσχυση της τοπικής αγοράς στην Σύρο, κατά τους χειμερινούς μήνες.

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 11:19 | Χρήστος Δαλματζής

  Προς:
  Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης: κο. Δήμο Παπαδημητρίου
  Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας: κο. Γεώργιο Σταθάκη
  Υπουργό Τουρισμού: κα. Έλενα Κουντουρά
  Βουλευτές Ξάνθης ΣΥ.ΡΙΖ.Α
  κο. Χουσείν Ζειμπέκ
  κο. Ευστάθιο Γιαννακίδη
  κο. Γρηγόριο Στογιαννίδη
  κο. Νίκο Μανιό Κοιν: Πρόεδρο Ε.Ε.Ε.Π.
  κο. Ευάγγελο Καραγρηγορίου

  Άρθρο 21 Παράγραφος 3 ε):

  Αξιότιμοι κύριοι,

  Όπως γνωρίζετε, εκκρεμεί δικαστήριο σε υψηλό επίπεδο, για την εγκυρότητα ή όχι της υπουργικής απόφασης, όσον αφορά τη μεταφορά του Καζίνο Ξάνθης στην Αλεξανδρούπολη. Το δικαστήριο καθυστερεί εμφατικά, ο εργοδότης πιέζει γι’ απολύσεις των παλαιότερων υπαλλήλων με επαίσχυντους τρόπους που παραπέμπουν σε άλλες εποχές και υποβαθμίζουν την ποιότητα της δημοκρατίας μας, οι ζωές των 100 και πλέον υπαλλήλων που μεταφέρονται από την Ξάνθη καθημερινά, αλλά και των οικογενειών τους, έχουν αλλάξει δραματικά σε μία νύχτα, χωρίς καμία μέριμνα ούτε από την υπουργική απόφαση αυτή καθεαυτή, αλλά ούτε από οποιονδήποτε φορέα. Έχετε αφήσει όλους εμάς να αιωρούμαστε σ’ ένα απέραντο κενό δικαιοσύνης και ασθενούς γραφειοκρατίας. Το επιστέγασμα όλων ο γεωγραφική θέση του Καζίνο Ξάνθης (Αλεξανδρούπολης),που εντέχνως προσδιορίζεται ευρέως στην περιφέρεια. Κύριοι ΠΡΟΔΙΚΑΖΕΤΕ, και σε αυτή σας την απόφαση θα μας βρείτε ολοκληρωτικά, ολόψυχα ενάντιους. Το χρονικό της σκηνοθετημένης «παρανομίας», θα δημοσιευθεί όπου βρούμε βήμα, και θα φωνάξουμε με όποιο τρόπο μπορέσουμε τα ονόματα που θα την υπογράψουν ένα προς ένα. Δεν οπισθοχωρήσαμε ποτέ,και δεν θα το κάνουμε τώρα.
  Κύριοι δεν παρακαλούμε, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την διαγραφή κι επανεξέταση του γεωγραφικού προσδιορισμού του Καζίνο Ξάνθης (Αλεξανδρούπολης), με αμεροληψία και κοινωνική ευαισθησία, αλλά πάνω απ’ όλα ΔΙΚΑΙΟ.

  Με τιμή
  Χρήστος Δαλματζής

 • 10 Δεκεμβρίου 2017, 19:10 | Κυριαζατη Γλυκερία

  Η μεταφορά του καζίνο Ξάνθης έγινε παράνομα,μετα απο υπογραφή της τότε υπουργού κ.Κεφαλογιάννη. Είναι το μονο καζίνο που έχει μεταφερθεί χιλιομετρα μακρια απο την αρχική του θέση, την στιγμή που αλλά καζίνο δεν έχουν μεταφερθεί ούτε πόντο. Πρέπει να δείτε και τους εργαζόμενους οι οποίοι ταλαιπωρούνται καθημερινά!

 • 10 Δεκεμβρίου 2017, 16:48 | Αφροδίτη Γρηγοριάδου

  Κατάργηση των άρθρων 15,20 και 21 το καζίνο Αλεξανδρούπολης μεταφέρθηκε με παράνομο τρόπο!!!

 • 9 Δεκεμβρίου 2017, 18:25 | Γιώργος Πομακιδης

  Η έδρα του καζίνο είναι η Ξάνθη. Παράνομα μεταφέρθηκε στην Αλεξανδρούπολη από την πρώην υπουργό κ. Κεφαλογιάννη.Κ απλήρωτοι είμαστε. Όλο πληρωνόμαστε με έναντι του μισθού εδώ κ 7 χρόνια. Συν τις 12 ώρες στον δρόμο που κάνουμε κ για να πληρωθούν τα οφειλόμενα πηγαίνουμε όλο στα δικαστήρια.

 • 9 Δεκεμβρίου 2017, 06:05 | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ

  Συγγνώμη αλλά νομίζω ότι ξεχάσατε να συμπεριλάβετε στο νομοσχέδιο,
  1.Άμεση κατάργηση των μη εργοδοτικών σωματείων.
  2. Η πληρωμή των εργαζομένων θα γίνεται όποτε θέλει ο εργοδότης , και φυσικά αν θέλει .
  Ευχαριστώ.

 • 8 Δεκεμβρίου 2017, 17:04 | Κωνσταντίνος Τσικουράς

  Κάποιοι παίκτες της αγοράς προφανώς είναι πιο “ίσοι” από άλλους.

  Έχεις στο μαγαζί σου VLTs, πουλάς ΤΖΟΚΕΡ ή ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ή προσφέρεις διαδικτυακά παιχνίδια… τότε θα περάσεις από το ταμείο για να πληρώσεις πάνω κάτω το ίδιο χαράτσι: 35%.
  Πού ακούστηκε το 20%, που για τους χοντρά πετσωμένους καζινάδες θα φθάνει ακόμη και 8%;
  Το Δημόσιο καταλήγει δωρητής… για ποιους; Για εταιρίες που πέσαν έξω γιατί κατέληξαν δεινόσαυροι;
  Σα δεν ντρεπόμαστε λιγάκι!
  Όταν καθένας από μας άνοιξε το μαγαζί του με δυο ντουζίνες μηχανάκια VLT, διάβαζε στις φυλλάδες ότι πλημμυρίσαμε μίνι-καζίνο την Ελλάδα και κοιταζόμασταν στον καθρέφτη κι αναρωτιόμασταν “Ρε μπας κι έγινα καζινάς;”.
  Την επομένη συνερχόμασταν, διαβάζοντας για το καζίνο του Μοντ Παρνές να μετακομίζει στο Μαρούσι και να εμφανίζονται σαν μανιτάρια καζίνο για ”τουριστικές ψυχές” και χάριν της πολυπόθητης ανάπτυξης σε Μύκονο, Σαντορίνη και Κρήτη. Άσε δε που θα διαφημίζονται ασταμάτητα με τηλεοπτικά σποτ και γιγαντοαφίσες, ενώ εμείς ούτε καν την πόρτα δεν μπορούμε να έχουμε ανοιχτή, ούτε δε να αφήσουμε ή μοιράσουμε ένα flyer στο διπλανό καφέ για να ξέρει κάποιος ότι έχουμε ανοίξει…!

  Ομάδα Επενδυτών Play ΟΠΑΠ
  Αμοιρίδης Περικλής
  Ιλιάδης Στέφανος
  Μακρίδης Νικόλαος
  Μήτσου Παράσχος
  Μιχαήλ Αθανάσιος
  Τσικουράς Κωνσταντίνος
  Χοκούρογλου Μαγδαληνή

 • Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
  από το πρακτικό της 18/07-12-2017 τακτικής
  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου

  ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

  Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έκπληξη διαπιστώσαμε ότι αναρτήθηκε για διαβούλευση το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων καζίνο στο διαδικτυακό τόπο opengov με καταληκτική ημερομηνία τις 11.12.2017.

  Ενδιαφέρον γιατί πρόκειται για μία σημαντική πρωτοβουλία, που επηρεάζει σημαντικά σε όλα τα επίπεδα την μελλοντική προοπτική του νησιού.
  Έκπληξη, γιατί παρά τις δεσμεύσεις και διακηρύξεις της Κυβέρνησης για ουσιαστική συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν ενημερωθήκαμε ποτέ -ούτε προφορικά, ούτε γραπτά- για την κυβερνητική πρωτοβουλία και βεβαίως δεν μας ζητήθηκε ποτέ να εκφράσουμε τη δική μας γνώμη.

  Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την την παράγραφο 3 του άρθρου 1, προβλέπεται πως «για τη χορήγηση από την ΕΕΕΠ άδειας λειτουργίας νέας επιχείρησης καζίνο απαιτείται η προηγούμενη προκήρυξη της παραχώρησης νέας άδειας λειτουργίας καζίνο από την ΕΕΕΠ, αφού εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία καθορίζεται η γεωγραφικό θέση ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης καζίνο, εφόσον έχει γίνει σχετική χωροθέτηση με νόμο».

  Στο εδάφιο β. της περίπτωσης Β της παραγράφου 2 του άρθρου 21 προβλέπεται πως «Με απόφαση της ΕΕΕΠ χορηγείται άδεια λειτουργίας καζίνο στη Μύκονο, στη γεωγραφικό θέση που θα ορισθεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

  Επιπλέον στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 3, προβλέπεται η χρονική διάρκεια της άδειας, η οποία ανάλογα τον τύπο δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 10 ή 20 έτη αντίστοιχα.

  Από τα ανωτέρω προκύπτει προδήλως, πως την αποκλειστική αρμοδιότητα για την αδειοδότηση επιχείρησης καζίνο στη Μύκονο έχουν τα Υπουργεία Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τουρισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
  Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι από τη μία δεν ζητείται τουλάχιστον η γνώμη του οικείου ΟΤΑ, ενώ από την άλλη δεν υπάρχουν αντισταθμιστικά οφέλη για το νησί μας.

  Είναι πραγματικά σοκαριστικό ότι το επίσημο κράτος νομοθετεί μόνο και μόνο με βάση τις εισπρακτικές ανάγκες της κεντρικής Διοίκησης, αγνοώντας κάθε κοινωνική, πολιτιστική, αναπτυξιακή παράμετρο σε τοπικό επίπεδο.
  Ειδικότερα, το κράτος εκμεταλλευόμενο το νησί μας, ως κορυφαίο διεθνή τουριστικό προορισμό θα εισπράττει τίμημα για την άδεια λειτουργίας, τέλη λειτουργίας, ειδικό ετήσιο τέλος για την κατοχή της άδειας και επιπλέον θα συμμετέχει στα ακαθάριστα έσοδα με το αστρονομικό ποσοστό του 20% έως το ποσό των 100.000.000 ευρώ, ενώ όσον αφορά τις οικονομικές υποχρεώσεις προς το δήμο θα εξομοιώσει την ΕΚΑΖ με τις επιχειρήσεις ξενοδοχείων πολυτελείας.

  Επιπλέον, η άδεια λειτουργίας μπορεί να παρέχει δικαίωμα αποκλειστικότητας ως προς τη δραστηριοποίηση στη γεωγραφική περιοχή και η διάρκειά της θα συναρτάται με το ύψος του ανταλλάγματος που θα καταβάλει ο παραχωρησιούχος.
  Ουσιαστικά η κυβέρνηση παραβλέπει τις συνεχείς προειδοποιήσεις μας ότι το νησί έχει ξεπεράσει εδώ και χρόνια τη φέρουσα ικανότητά του σε επίπεδο υποδομών, και χρειάζεται άμεσα τη σοβαρή αναβάθμισή τους, αλλά και τη στελέχωση όλων των δημόσιων υπηρεσιών για να εξυπηρετεί εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες και λειτουργεί με μία φοροεισπρακτική λογική.

  Την ίδια ώρα μάλιστα που μας επιβάλουν το ληστρικό ΦΠΑ 24% παραβλέποντας την κατοχυρωμένη από το σύνταγμα νησιωτικότητα, επιθυμούν να δημιουργήσουν μια επιχείρηση καζίνο, με σκοπό να εισπράξουν, αδιαφορώντας για τη μείωση των τζίρων των τοπικών επιχειρήσεων και τις τραγικές συνέπειες στον κοινωνικό ιστό της Μυκόνου. Μάλιστα, εξαιρούν το καζίνο από τις διατάξεις ωραρίων ομοειδών επιχειρήσεων, ενώ για την παράταση ωραρίου μουσικής που έχουμε ζητήσει επανειλημμένως και είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις της χώρας Μυκόνου σφυρίζουν αδιάφορα.

  Κύριοι της Κυβέρνησης,
  Σταματήστε να λειτουργείτε με λογικές άλλων εποχών και σεβαστείτε το δικαίωμά μας στην ανάπτυξη με σεβασμό στον πολιτισμό και την ιστορία μας. Είναι βέβαιο ότι δεν γνωρίζετε καλύτερα από εμάς ούτε τις πραγματικές ανάγκες μας, ούτε ακόμα περισσότερο τις ευαισθησίες μας. Θα ήσασταν περισσότερο χρήσιμοι εάν εκπληρώνατε τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις σας σε αυτά που, χρόνια τώρα ,σας ζητάμε.

  Σε κάθε περίπτωση με ευθύνη, σοβαρότητα και πάνω απ΄όλα με σεβασμό στη γνώμη των συμπατριωτών μας το δημοτικό συμβούλιο Μυκόνου

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα,

  Α. Την έντονη διαμαρτυρία αναφορικά με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο που αφορά στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων καζίνο, ως το ανωτέρω κείμενο της εισήγησης του Δημάρχου στο σκεπτικό της παρούσας.

  Β. Την διεξαγωγή τοπικού δημοψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 216 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010, σχετικά με το ανωτέρω νομοσχέδιο.

  Γ. Την συλλογή υπογραφών διαμαρτυρίας.

  Δ. Την συμμετοχή του Δήμου Μυκόνου στη ηλεκτρονική διαβούλευση που αφορά το ως άνω νομοσχέδιο.

  Δ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο Μυκόνου για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.

  Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 232/2017.

 • 8 Δεκεμβρίου 2017, 09:35 | Όλγα Γρ.

  Δυστύχως οι κόποι των εργαζομενών δεν λαμβάνονται υπόψη. Ζητούμε την κατάργηση του άρθρου 21, όπως και των άρθρων 15 και 22. Γενικά ζητούμε επανεξέταση του σχεδίου νόμου και να ληφθούν υπόψιν και τα αιτήματα των εργαζομένων.

 • 8 Δεκεμβρίου 2017, 02:59 | Γιώργος Κοντογιαννίδης

  Όσα αφορούν το άρθρο 21 και το καζίνο της Αλεξανδρούπολης
  Είναι απαράδεκτα διότι εκκρεμεί δικαστήριο εδώ και 4 χρόνια στο οποίο έχουν προσφύγει οι εργαζόμενοι του καζίνο.
  Αν περάσει αυτό το άρθρο θα είναι σαν να προκαταβαλει την απόφαση του δικαστηρίου και η προσφυγή των εργαζομένων θα είναι μάταιη.
  Οι οποίοι υποστηρίζουν πως η μετεγκατάσταση του καζίνο από την ξανθη στην Αλεξανδρούπολη είναι τουλάχιστον παράνομη η παράτυπη διότι κανένα άλλο καζίνο δεν έχει μετακινηθεί ούτε πόντο

 • 8 Δεκεμβρίου 2017, 02:02 | Μπεμπελου θωμαη

  Το καζινο Ξανθης οπως ονομαζεται απο το 1995 μεσα σε μια νυχτα η’ μαλλον ξημερωματα εν ωρα λειτουργιας του αποφασηστικαι με την καλολοβουλη πανω απο ολα συμετοχη της κυριας υπουργου ,ονοματη Κεφαλογιαννη,να μετεγκατασταθει καπου στο νομο θρακης ετσι βολεψε!!!! Αλεξανδρουπολη λοιπον τωρα το καζινο ,χωρις κανεις φυσικα απο αυτους που συμερηστικαν τα θελω του εργοδοτη και καζιναρχη 3καζινο να νιαστει για την τυχη τον εργαζομενων

 • 6 Δεκεμβρίου 2017, 23:24 | Νικολετα Νεραντζοπουλου

  Το καζίνο Αλεξανδρούπολης επί 19 χρόνια λεγόταν καζίνο Ξάνθης!Εν μία νυκτί μεταφέρθηκε 100 χιλιόμετρα μακριά, ενώ η αρχική άδεια ξεκάθαρα αναφερόταν στον νομό Ξάνθης!Εκκρεμεί προσφυγή των εργαζομένων στο ΣΤΕ για ακύρωση της μεταφοράς εδώ κ 3 χρόνια!Εμείς οι εργαζόμενοι στο Καζίνο Ξάνθης περιμένουμε δικαίωση!

 • 6 Δεκεμβρίου 2017, 17:04 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ

  Άρθρο 21 παρ. 3 φωτογραφική διάταξη υπέρ του συγκεκριμένου επιχειρηματία που διαχειρίζεται την επιχείρηση. Ο υπουργός και οι σύμβουλοι του μάλλον έχουν ξεχάσει ότι το σωματείο και ο Δήμος Ξάνθης (οι 5500 υπογραφές που έχει μαζέψει το σωματείο από τον κόσμο της Ξάνθης μάλλον ξεχάστηκαν ) έχουν προσφύγει στο Σ.Τ.Ε. γιατί την παράνομη μετά εγκατάσταση του Καζίνου στην Αλεξανδρούπολη. Μία μετά εγκατάσταση που είχε ως αποτέλεσμα ο επιχειρηματίας να μην πληρώνει τίποτα σε κανέναν. Ούτε στο κράτος ούτε και τους εργαζόμενους με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να προσφεύγουν συχνά στα δικαστήρια για τους μισθούς τους.

 • 6 Δεκεμβρίου 2017, 13:46 | Βασιλικη Χρονη

  Αρθρο 21 παρ.3
  Οσον αφορα το καζινο της Ξανθης το οποιο μεταφερθηκε νυχτα στην Αλεξανδρουπολη με την υπογραφη της κ. Κεφαλογιαννη.Ειναι ο τεταρτος χρονος που περιμενουμε το δικαστηριο(το οποιο παιρνει συνεχεια αναβολη) για το πως καταφερε ο κ.Πηλαδακης να μεταφερει το καζινο απο τον νομο Ξανθης στον νομο Εβρου.Ελπιζω εσεις να σκεφτειτε τους εργαζομενους και να μην συνεχισετε την τακτικη της Ν.Δ προς οφελος του κ.Πηλαδακη ο οποιος συνεχιζει να μην πληρωνει ακομα και στην Αλεξανδρουπολη που οπως ειπε το πηγε εκει για καλυτερα.

 • 6 Δεκεμβρίου 2017, 12:01 | Δημητρης…

  Άμεση κατάργηση του άρθρου…επιστροφη του καζίνο στην αρχική του θέση και τοποθεσία,υπαρχουν ιδιοκτήτες εγκαταστάσεις,αυξήθηκε ο χρόνος εργασίας μας ξαφνικα γιατί ηκεφαλλογιαννη νύχτα έκανε δώρο στον καζιναρχη την μεταφορά της έδρας…Προστατέψτε τους οικογενειάρχες εργαζόμενους που κανουν ταξίδι 210 χιλιομέτρων κάθε μέρα με τα σάπιο λεωφορεία …3

 • 6 Δεκεμβρίου 2017, 11:48 | Πακαισερ Παναγιωτης

  Κυριε υπουργε εχετε δει καμια φορα τον χαρτη της ελλαδος;
  Αμα τον εχετε δει τοτε θα ξερετε που ειναι το τριεθνες.
  Εκει δινετε την δυνατοτητα με αυτο το αρθρο να παει το καζινο ο ιδιοκτητης.
  300 χιλιομετρα απο το σπιτι των εργαζομενων.
  Χωρις την δυνατοτητα να εχουν λογο οι εργαζομενοι,αποφασιζοντας και διαταζοντας ξεροντας πως η μεταφορα απετυχε και ο επιχειρηματιας κυνηγαει τον πτωχευτικο κωδικα για να σωθει γινεστε ενα με το επιχειρηματικο συμφερον και οχι το δημοσιο συμφερον.

 • 6 Δεκεμβρίου 2017, 11:16 | Κικιδακη Αννα

  Σε ολα τα καζινο επιτρεπετε η μεταγκατασταση εντος των νομων τους.
  Υπαρχει ειδικη μεταχειρηση για το καζινο θρακη που επιτρεπει τον επιχειρηματια να μεταγκαταστησει το καζινο σε οποιοδηποτε μερος της περιφερεια Θρακης;
  Μην ξεχνατε πως μετα απο 18 χρονια εργασιας στην Ξανθη ο επιχειρηματιας μαζι με την Κυρια Κεφαλογιαννη αποφασισαν μονοι τους να μεταγκαταστησουν το καζινο στην Αλεξανδρουπολη.

 • 6 Δεκεμβρίου 2017, 09:46 | Νικολετα Νεραντζοπουλου

  Στο προηγούμενο σχόλιο στην αρχή του, μέσα στις παρενθέσεις στην πρώτη αναφέρομαι ώς <> κ στην δεύτερη παρένθεση ώς <>

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 12:26 | Ηλίας Γιαννουλάκος

  Καλά όλα αυτά και σίγουρα προτεραιότητα πρέπει να έχει ο πελάτης/παίκτης/επισκέπτης, όπως θέλετε πείτε το. Το πρόβλημα όμως με τις ΕΚΑΖ είναι ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται για το προσωπικό που εργάζεται εκεί. Προσωπικό που εργάζεται απλήρωτο και σε ορισμένες περιπτώσεις κάνει ταξίδι για να βγάλει αυτό το μεροκάματο, που για να το βάλει τελικά στη τσέπη του πρέπει να πάει στα δικαστήρια.
  Η Διαβούλευση δεν πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά. Αν θέλετε να δουλέψουν οι ΕΚΑΖ και να πάρει το κράτος το μερίδιο που του αναλογεί από τα κέρδη (ουσιαστικά αυτός είναι ο υπέρτατος στόχος για κάθε κυβέρνηση), η όποια διαβούλευση πρέπει να γίνει παρουσία όλων των εμπλεκόμενων υπουργών, των ΕΚΑΖ, των σωματείων εργαζομένων και όποιων άλλων εμπλέκονται σε όλη αυτή τη διαδικασία, ώστε να έχει αντίκρισμα.

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 02:18 | Μποσνάκ Ασήμ Ισμέτ

  Για το Άρθρο 21
  Όσο αφορά για το Καζίνο της Ξάνθης που μεταφέρθηκε στην Αλεξανδρούπολη με απόφαση της κυρίας Κεφαλογιάννη, το ωράριο τον εργαζομένων από οχτάωρο έχει γίνει δωδεκάωρο έχουμε διαλυθεί δεν βλέπουμε τα παιδιά μας και αυτό δεν το είδε κανένας υπεύθυνος,τα δικαστήρια συνεχώς αναβάλλονται από το Σ.Τ.Ε μεταφέρθηκε στο Δ.Ε.Α εδώ και τέσσερα χρόνια περίπου.
  Και όσο αφορά τον ιδιοκτήτη του Καζίνο όποτε θέλει το κλείνει όποτε θέλει το ανοίγει και αυτό δεν το βλέπει κανένας υπεύθυνος……

 • 4 Δεκεμβρίου 2017, 21:26 | Κώστας Σαμαράς

  Ζητώ την απομάκρυνση του άρθρου 21

 • 4 Δεκεμβρίου 2017, 19:20 | Μαργαρίτα Χουλιαρα

  Άμεση κατάργηση του άρθρου 15 21 22!το καζίνο Ξάνθης είναι σε δικαστήριο για την μετεγκατάσταση του!

 • 4 Δεκεμβρίου 2017, 14:31 | Νίκος Χρόνης

  Στο Αρθρο21 παράγραφος 3, ε , νομιμοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ την παράνομη μετ’ εγκατάσταση που έγινε επί Ν.Δ και ΠΑΣΟΚ του Καζίνο Ξάνθης στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Και η απόφαση αυτή θα έχει και την υπογραφή του βουλευτή Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ και εργαζομένου στο Καζίνο Γρηγόρη Στογιαννίδη. Ευχαριστώ.

 • 3 Δεκεμβρίου 2017, 17:07 | Τζώρτζης Παναγιώτης

  Όσο αφορά το καζίνο Αλεξανδρούπολης θα πρέπει να ξαναεπιστρεψει στη φυσική του θέση όπου είναι η Ξάνθη. Διότι η μεταφορά του έγινε εν μέσω μιας νυκτις με την υπογραφή της Υπουργού κεφαλογιανης καταχρηστικά. Αν δεν ήταν καταχρηστικη γιατί δεν ενημέρωσαν όλους εμάς τους εργαζομενους για την μεταφορά αλλά την έκαναν ξαφνικά σαν κλέφτες αυτό και μόνο κάτι λέει. Το αποτέλεσμα είναι όλοι οι εργαζόμενοι από Ξάνθη καθημερινά να κάνουμε 200 χιλιόμετρα για να φτάσουμε στο χώρο εργασίας το οποίο μεταφράζεται σε 11 σχεδόν ώρες Καθημερινή ταλαιπωρία εργασίας. Εκκρεμεί βέβαια εδώ και καιρό η εκδίκαση της απόφασης από το συμβούλιο της Επικρατείας. Έχουν περάσει 4 Χρόνια και πάμε από αναβολή σε αναβολή με ότι ταλαιπωρία συνεπάγεται για όλους εμάς τους εργαζόμενους. Υποτίθεται ότι ο εν λόγω επιχειρηματίας έκανε αυτή την μεταφορά έτσι όπως την έκανε για να μπορεί να είναι συνεπής στις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στο κράτος οσοκαι απέναντι στους εργαζόμενους. Αντ’αυτού όχι μόνο δεν είναι συνεπής αλλά χειροτερεψαν τα χρέη του απέναντι σε όλους Και φυσικά απέναντι σε όλους εμάς τους εργαζόμενους έχει ξεχάσει τη θα πει μισθός τον οποίο κάθε φορά καταφεύγουμε στα δικαστήρια για το αυτονόητο δηλαδή τους μισθούς μας.Παρακαλώ να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι η επιστροφή του καζινου ξανά στη παλιά του θέση όπου υπάρχουν και ιδιοκτητες εγκαταστάσεις και όχι ενοίκιο όπως τώρα είναι μονόδρομος παρακαλώ για τις ενέργειες σας.

 • 3 Δεκεμβρίου 2017, 14:45 | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ

  Για το αρ.21 . Δεν ξέρει ο υπουργός ότι οι εργαζόμενοι του καζίνο Θράκης έχουν προσφύγει στο Σ.Τ.Ε. Κατά της υπουργικής απόφασης της κας Κεφαλογιάννη, πουεπέυρεψε τη μετεγκατάσταση του καζίνο από την Ξάνθη στην Αλεξανδρούπολη ; Εκτός κι αν θέλει να προκαταβάλει την απόφασή του δικαστηρίου υπερ τπυ εργοδότη. Όσο αναφορά τα αποθεματικά των καζίνο , πάλι η πρόταση νόμου εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ειχειρηματιών . Υπάρχει πουθενά στο νομοσχέδιο , αναφορά για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων ; Έτσι όπως είναι μερικά άρθρα του νομοσχεδίου , φαίνονται φωτογραφικά ή μάλλον και χαριστικά θα έλεγα , προς επιχειρηματίες του κλάδου . Εσείς που είστε » σροστεροί » , τους εργσζόμενους τους ρωτήσατε γισ όλα αυτά που πάτε να περάσετε ,

 • 2 Δεκεμβρίου 2017, 21:28 | Χρησταλας Αντωνης

  Αρθρο21 παραγραφος 3.
  Ειδικη μεταχειριση εχει ο ιδιοκτητης του καζινου Αλεξανδρουπολης που μπορεσε να μεταφερει το καζινο απο το νομο Ξανθης στο νομο Εβρου;
  Περιοχη Θρακης ειναι κατι αοριστο.
  Μην ξεχνατε πως ο συγκεκριμενος κακοπληρωτης ιδιοκτητης, πηρε με υπουργικη αποφαση (της Κυριας Κεφαλογιαννη)και χωρις την συγκαταθεση των 140 εργαζομενων του καζινου απο την ξανθη και σε ενα βραδυ το μετεφερε στην Αλεξανδρουπολη,χωρις κανενας να ελεγξει την νομιμοτητα της μεταφορας του.
  Περιμενουμε ενα δικαστηριο εδω και 3 χρονια να γινει για να μαθουμε αμα πληρουσε η μεταφορα τα νομιμα κριτηρια.
  Μαζεψαμε 5.500 υπογραφες και οι βουλευτες της Ν.Δ. μας εγραψαν, η κυρια Κεφαλογιαννη δεν μας ειδε ποτε για να ακουσει την πλευρα των εργαζομενων ενω το ζητησαμε επιμονα παρα πολλες φορες.
  Πιστευω εσεις να ακουσετε τους εργαζομενους απο το καζινο Αλεξανδρουπολης και να μην ακολουθησετε την τακτικη της Ν.Δ.

  Ευχαριστω.

 • 2 Δεκεμβρίου 2017, 21:49 | Δημητρης

  Το καζινο στην αλεξανδρουπολη ονομαζεται casino xanthi το σωματειο εργαζομενων του καζινο νρισκεται στα δικαστηρια με την εταιρια υποστηριζοντας την μετεγκατασταση ως παρανομη.