Άρθρο 10 – Περιεχόμενο άδειας λειτουργίας καζίνο

1. Με την άδεια λειτουργίας ΕΚΑΖ που χορηγείται από την ΕΕΕΠ σε επιχείρηση καζίνο α) εγκρίνονται οι περί σκοπού διατάξεις του Καταστατικού της ΕΚΑΖ, β) απαριθμούνται οι δραστηριότητές της και γ) καθορίζονται i) η χρονική διάρκεια της άδειας, ii) η ακριβής θέση στην οποία επιτρέπεται η λειτουργία της επιχείρησης, όπως η θέση αυτή έχει καθοριστεί από την Κοινή Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου ή, προκειμένου περί επιχειρήσεων που διαθέτουν άδεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υφιστάμενη σύμβαση παραχώρησης, τηρουμένης της διατάξεως της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Α’ 62), όπως αυτή τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, iii) το είδος και η κατηγορία των παιγνίων στα οποία δικαιούται να δραστηριοποιείται η ΕΚΑΖ, και iv) τυχόν ειδικοί όροι και λοιπές προϋποθέσεις για τη λειτουργία της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και της σύμβασης παραχώρησης, όπως η εκτέλεση έργων, τα στάδια και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών, η τήρηση και εκπλήρωση τυχόν οικονομικών της υποχρεώσεων, θέματα πλήρωσης τυχόν αιρέσεων, αναβλητικών ή διαλυτικών, καθώς και θέματα διασφάλισης της τήρησης των όρων της προκήρυξης.
2. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ υποβάλλονται επίσης στην ΕΕΕΠ προς έλεγχο νομιμότητας:
α) η απόφαση της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία εγκρίνεται η επένδυση ως προς τις χρήσεις γης, καθώς και οι προεγκρίσεις, εγκρίσεις και άδειες δόμησης που απαιτούνται για την έναρξη υλοποίησης της επένδυσης,
β) οι απαιτούμενες τοπογραφικές, αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές, περιβαλλοντικές και λοιπές μελέτες για τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις όπου θα γίνει η εγκατάσταση,
γ) οι οικοδομικές άδειες ή, κατά περίπτωση, τα σχέδια ανέγερσης των κτιρίων αυτών
δ) και κάθε άλλο στοιχείο, δεδομένο ή έγγραφο, που κρίνεται σκόπιμο να υποβληθεί στην ΕΕΕΠ, προκειμένου αυτή να κρίνει τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου.
3. Η έναρξη λειτουργίας της ΕΚΑΖ προϋποθέτει την έκδοση βεβαιωτικής πράξης από την ΕΕΕΠ η οποία διαπιστώνει την πλήρωση των όρων που τυχόν έχουν τεθεί με τη σύμβαση παραχώρησης ή άλλων προϋποθέσεων που τυχόν απαιτούνται με την άδεια λειτουργίας, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος νόμου.
4. Με απόφαση της ΕΕΕΠ δύνανται να ρυθμίζονται ειδικά θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, καθώς και κανόνες και η διαδικασία για την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ, περιλαμβανομένης της διαδικασίας που πρέπει να τηρείται για τη δραστηριοποίησή της ΕΚΑΖ σε νέα παίγνια.