Άρθρο 03 – Κατηγορίες αδειών λειτουργίας καζίνο και χρονική διάρκεια

1. Οι άδειες λειτουργίας καζίνο διακρίνονται σε:
α) άδεια λειτουργίας καζίνο κλασικού τύπου και
β) άδεια λειτουργίας επιχείρησης καζίνο – θερέτρου.
2. Με απόφαση της ΕΕΕΠ καθορίζονται κριτήρια για την υπαγωγή των ΕΚΑΖ στις ανωτέρω κατηγορίες, όπως το ύψος της επένδυσης, το είδος των εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων, ο αριθμός των τεχνικών μέσων και υλικών που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των παιγνίων, το μέγεθος και η έκταση των κύριων και επικουρικών χώρων και εγκαταστάσεων, ο αριθμός και ο τύπος των θέσεων εργασίας και άλλα πρόσφορα κριτήρια. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ρυθμίζεται και κάθε άλλο ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω. Για υφιστάμενες επιχειρήσεις, που λαμβάνουν άδεια ΕΚΑΖ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, λαμβάνονται υπόψη το ύψος της υφιστάμενης επένδυσης και, εν γένει, της αξίας της επιχείρησης, όπως αυτή αποτιμάται κατά το χρόνο χορήγησης άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ. Η μέθοδος και οι κανόνες της αποτίμησης, καθώς και η διαδικασία διενέργειάς της καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού, ύστερα από γνώμη της ΕΕΕΠ.
3. Οι ΕΚΑΖ δύνανται με αίτησή τους να ζητήσουν από την ΕΕΕΠ να εγκρίνει με απόφασή της την υπαγωγή τους στην ετέρα των ανωτέρω δύο κατηγοριών, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. Με απόφαση της ΕΕΕΠ δύνανται να ρυθμίζονται ειδικά θέματα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, μεταξύ των οποίων και ο χρόνος κατά τον οποίο δύνανται να υποβάλουν την αίτηση σε σχέση με τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, την τήρηση των όρων προκήρυξης και της σύμβασης παραχώρησης, τυχόν σκοπιμότητα αλλαγής κατηγορίας για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος ή διασφάλισης της συνέχισης της λειτουργίας της ΕΚΑΖ και άλλα κριτήρια.
4. Η άδεια λειτουργίας καζίνο ισχύει για συγκεκριμένη γεωγραφική θέση που έχει χωροθετηθεί σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου και είναι ορισμένου χρόνου. Η χρονική διάρκεια της άδειας ή το χρονικό εύρος αυτής καθορίζονται από την ΕΕΕΠ, εντός των ορίων των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου, είτε στην προκήρυξη του διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, είτε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος νόμου και συναρτάται κάθε φορά με το ύψος της αιτούμενης επένδυσης και τον εκτιμώμενο για την απόσβεση αυτής αναγκαίο χρόνο.
5. Η χρονική διάρκεια της άδειας [παραχώρησης] επιχείρησης καζίνο κατηγορίας κλασικού τύπου είναι τουλάχιστον δέκα (10) έτη και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) έτη.
6. Η χρονική διάρκεια παραχώρησης άδειας κατηγορίας καζίνο – θερέτρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι (20) και μεγαλύτερη από τριάντα (30) έτη.

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 11:05 | ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

  6. Η διάρκεια της αδείας είναι θεμελιακό στοιχείο και πρέπει να καθορίζεται με Νόμο και όχι να εξαρτάται από την εκτίμηση μιας Διοικητικής Αρχής.
  Δεν υπάρχει αιτιολόγηση του λόγου για τον οποίο εισάγεται η έννοια των αδειών «ορισμένου χρόνου». Η επιλογή του νομοθέτη διαχρονικά ήταν η διάρκεια να σχετίζεται με την αποκλειστικότητα ως αντάλλαγμα της υλοποίησης επενδύσεων αλλά και ως κίνητρο.
  Το νομσχέδιο δεν καθορίζει ούτε τις προϋποθέσεις ανανέωσης ούτε ΚΥΡΙΩΣ τις συνέπειες τυχόν μη παράτασης της άδειας. Δηλαδή αν λήξει η άδεια ενός καζίνο μετά από 20 έτη και για κάποιον λόγο τότε δεν εγκριθεί η ανανέωση της αδείας ενώ το καζίνο τηρεί το νόμο και τις υποχρεώσεις του τι θα συμβεί ; Θα υποχρεούται να διακόψει τη λειτουργία του, να απολύσει προσωπικό κλπ ;
  Προτείνεται ως ορθότερη η υιοθέτηση διάρκειας αποκλειστικότητας.

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 11:06 | ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

  4. Πρέπει να υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Πρέπει να προσδιοριστεί με τον νόμο το πλαίσιο και να μην είναι τόσο ευρύ ως προς κρίσιμα ζητήματα όπως η διάρκεια, το ύψος της επένδυσης κλπ.

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 11:17 | ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

  3. Εφόσον πληρούν τους όρους του νόμου και των Υπουργικών Αποφάσεων θα πρέπει να επιτρέπεται η αλλαγή κατηγορίας.

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 11:02 | ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

  2. Οι εξουσιοδοτικές διατάξεις είναι ευρύτατες και δεν θέτουν συγκεκριμένα όρια και πλαίσια.