Άρθρο 16 – Λειτουργία, εποπτεία και έλεγχος των ΕΚΑΖ

1. Η λειτουργία των ΕΚΑΖ εξαιρείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ωραρίων ομοειδών επιχειρήσεων.
2. Οι ΕΚΑΖ εξομοιώνονται ως προς την καταβολή τελών και δικαιωμάτων υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης με τις επιχειρήσεις ξενοδοχείων πολυτελείας.
3. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΕΕΕΠ, ιδίως για τη συλλογή στοιχείων προς διενέργεια των ελέγχων που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας κατά τα άρθρα 7, 8, 9, 13 και 14 και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ΕΚΑΖ κατά τα άρθρα 15, 17 και το παρόν άρθρο, δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί επαγγελματικού ή άλλου απορρήτου. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και την άσκηση των εν γένει εποπτικών της καθηκόντων, η ΕΕΕΠ, μέσω των εντεταλμένων οργάνων της, έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που τηρούν οι ΕΚΑΖ, τόσο των ιδίων των ΕΚΑΖ, των μελών της διοίκησης, των μετόχων και όλων όσων εργάζονται και απασχολούνται σ’ αυτές, όσο και των πελατών τους και, γενικώς, κάθε συναλλασσομένου με αυτές, καθώς και σε κάθε έγγραφο που τηρούν, με τον τρόπο και στον χρόνο που ορίζει η ΕΕΕΠ, και δικαιούται να λαμβάνει αντίγραφα ή αποσπάσματα από έγγραφα, βιβλία και άλλα στοιχεία που τηρούνται σε οποιαδήποτε μορφή (έγγραφη, ηλεκτρονική, μαγνητική ή άλλη) στις εγκαταστάσεις όπου δραστηριοποιούνται οι ΕΚΑΖ. Το προσωπικό, τα εντεταλμένα όργανα και τα στελέχη της ΕΕΕΠ, εις γνώση των οποίων περιέρχονται πληροφορίες και στοιχεία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, υποχρεούνται στην τήρηση των διατάξεων περί εχεμύθειας του άρθρου 26 του ν. 3528/2007 (Α’ 26).
4. Η ΕΕΕΠ δικαιούται να ελέγχει, η ίδια ή μέσω ορκωτών ελεγκτών λογιστών α) τα βιβλία και στοιχεία που οφείλουν να τηρούν οι ΕΚΑΖ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων, καθώς και β) τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις. Οι ΕΚΑΖ υποχρεούνται να παρέχουν στην ΕΕΕΠ και τα όργανα που αυτή εντέλλεται για τη διενέργεια του ελέγχου όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την άσκησή του, με τον τρόπο και στον χρόνο που αυτή ορίζει, χωρίς οι ΕΚΑΖ να μπορούν να αντιτάξουν επαγγελματικό ή άλλο απόρρητο.

  • 11 Δεκεμβρίου 2017, 11:04 | ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

    2. Οι ΕΚΑΖ εξομοιώνονται ως προς την καταβολή τελών και δικαιωμάτων υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης με τις επιχειρήσεις ξενοδοχείων πολυτελείας ως προς όλες τις λοιπές υπηρεσίες τους πλην των τυχερών παιχνίων ως προς τα οποία δεν θα επιβαρύνονται.