Άρθρο 15 – Διαρκείς υποχρεώσεις των ΕΚΑΖ σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσής τους

1. Προς διασφάλιση της σύννομης λειτουργίας της και την αποφυγή συγκρούσεως συμφερόντων ή της ανάπτυξης μεθόδων που θα έθεταν σε κίνδυνο τα συμφέροντα των παικτών και την αγορά παιγνίων, η ΕΚΑΖ πρέπει να πληροί καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της τις προδιαγραφές:
α) για την οργάνωση και υποδομή που προβλέπονται στο άρθρο 7 ως προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας,
β) για τη διοίκηση και τα διευθυντικά στελέχη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της, και
γ) για την αξιοπιστία και καταλληλότητα των μετόχων με ειδική συμμετοχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9.
Οι ΕΚΑΖ οφείλουν να συμμορφώνονται καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας τους με τις οργανωτικές και λειτουργικές απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, με τους κανόνες δεοντολογίας που θεσπίζει η ΕΕΕΠ και διέπουν τις σχετικές δραστηριότητες και, εν γένει, με τους κανόνες που θέτουν οι ίδιες με τον Εσωτερικό Κανονισμό τους.
2. Οι ΕΚΑΖ εφαρμόζουν κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για να εξασφαλίζεται επαρκώς η συμμόρφωσή τους, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών, υπαλλήλων και εν γένει του προσωπικού τους, με τις υποχρεώσεις που υπέχουν από τις διατάξεις του νόμου αυτού, καθώς και κανόνες για τη διενέργεια συναλλαγών σε καζίνο.
3. Οι ΕΚΑΖ διαθέτουν και εφαρμόζουν καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας τους Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, που περιέχει αποτελεσματικές οργανωτικές και διοικητικές ρυθμίσεις, ώστε να ενεργούν όλα τα ευλόγως πρακτέα προκειμένου να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας και να μην επηρεάζονται αρνητικά τα συμφέροντα των παικτών. Οφείλουν επίσης να διαθέτουν υγιείς και αποτελεσματικές διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, αποτελεσματικές διαδικασίες εκτίμησης των κινδύνων και κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου και ασφάλειας των συστημάτων ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων και λειτουργίας των παιγνίων. Λαμβάνουν επίσης όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζεται η συνεχής και κανονική εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους και χρησιμοποιούν για τον σκοπό αυτόν κατάλληλα και ανάλογα συστήματα, μέσα και διαδικασίες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας τους.
4. Οι ΕΚΑΖ καταγράφουν όλες τις δραστηριότητές τους, τις υπηρεσίες που παρέχουν και τις συναλλαγές που εκτελούν, κατά τρόπο που να επιτρέπει στην ΕΕΕΠ να ελέγχει τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεών τους έναντι των παικτών ή των εν δυνάμει παικτών.
5. Σε περίπτωση αλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων διοικητικών στελεχών της παρ. 1 του άρθρου 8, η ΕΚΑΖ γνωστοποιεί στην ΕΕΕΠ την αλλαγή και τα στοιχεία των νέων προσώπων που αναλαμβάνουν και ασκούν τα σχετικά καθήκοντα, με όλα τα απαιτούμενα για την αξιολόγησή τους δικαιολογητικά και πληροφορίες, αντίστοιχα με εκείνα που παρέχονται σ’ αυτή κατά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, εντός δέκα (10) ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Η ΕΕΕΠ αξιολογεί τα νέα πρόσωπα, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 8, και, εφόσον κρίνει με αιτιολογημένη απόφασή της ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι απαραίτητες προϋποθέσεις, ζητεί εντός εξήντα (60) ημερών από της γνωστοποιήσεως σ’ αυτήν των στοιχείων των νέων προσώπων την απομάκρυνση και αντικαστάστασή τους. Τέτοια απόφαση μπορεί να λάβει η ΕΕΕΠ και σε οποιαδήποτε φάση λειτουργίας της ΕΚΑΖ ως προς τα πρόσωπα αυτά, εφόσον περιέλθουν σε γνώση της στοιχεία που θα οδηγούσαν σε μη αποδοχή τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικών στελεχών της ΕΚΑΖ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, αφού παράσχει στην ΕΚΑΖ προσηκόντως δικαίωμα προηγούμενης ακροάσεως.
6. Το λοιπό διοικητικό, τεχνικό, κύριο ή βοηθητικό προσωπικό των ΕΚΑΖ, που, λόγω των καθηκόντων και εν γένει αρμοδιοτήτων του, μετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στη διεξαγωγή των παιγνίων, πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη αξιοπιστία και να είναι κατάλληλο για την εκτέλεση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στον Κανονισμό Παιγνίων της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) και τις σχετικές με τα θέματα αυτά αποφάσεις της ΕΕΕΠ. Οι ΕΚΑΖ γνωστοποιούν στην ΕΕΕΠ όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναλαμβάνουν και ασκούν τα παραπάνω καθήκοντα και αρμοδιότητες, εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, με τα στοιχεία του βιογραφικού και λοιπά δικαιολογητικά που αυτή καθορίζει με απόφασή της. Η ΕΕΕΠ αξιολογεί τα παραπάνω πρόσωπα, ανάλογα με τη θέση τους και τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται, λαμβάνοντας υπόψη και τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 8, και εφόσον κρίνει με αιτιολογημένη απόφασή της ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι απαραίτητες προϋποθέσεις αξιοπιστίας και καταλληλότητας, ζητεί εντός ενενήντα (90) ημερών από της γνωστοποιήσεως σ’ αυτήν των στοιχείων των εν λόγω προσώπων την απομάκρυνση και αντικαστάστασή τους. Τέτοια απόφαση μπορεί να λάβει η ΕΕΕΠ, με αιτιολογημένη απόφαση της, και σε οποιαδήποτε φάση λειτουργίας της ΕΚΑΖ ως προς τα πρόσωπα αυτά εφόσον περιέλθουν σε γνώση της στοιχεία που θα οδηγούσαν σε κρίση περί ακαταλληλότητος, αφού παράσχει στην ΕΚΑΖ προσηκόντως δικαίωμα προηγούμενης ακροάσεως.
7. Η ΕΕΕΠ με αιτιολογημένη απόφασή της δύναται να ζητήσει από ΕΚΑΖ την απομάκρυνση οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συνεργάτη της, εφόσον αυτός, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, θέτει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της ΕΚΑΖ, αφού παράσχει στην τελευταία προσηκόντως δικαίωμα προηγούμενης ακροάσεως.
8. Με τον Κανονισμό Παιγνίων της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) και, γενικώς, με αποφάσεις της ΕΕΕΠ, μπορεί να ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο πιστοποίησης της καταλληλότητας των προσώπων της παραγράφου 3, τα αρμόδια όργανα για την εξέταση των αιτήσεων και γνωστοποιήσεων, τα ακριβή στοιχεία, έγγραφα και δικαιολογητικά που πρέπει, κατά περίπτωση, να υποβάλλονται, ο χρόνος υποβολής, οι προθεσμίες επανεξέτασης και επαναξιολόγησης των αιτήσεων και γνωστοποιήσεων, οι θέσεις, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που χρήζουν ελέγχου καταλληλότητας για τα πρόσωπα που κατέχουν και ασκούν αυτές, οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου αυτού, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα.
9. Με την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κανονισμού Παιγνίων της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) ή των σχετικών με τα θέματα του παρόντος άρθρου αποφάσεων της ΕΕΕΠ, οι ΕΚΑΖ υποβάλλουν τις, κατά περίπτωση, γνωστοποιήσεις ή αιτήσεις πιστοποίησης του άρθρου αυτού με τον τρόπο και στον χρόνο που ορίζει η ΕΕΕΠ.
10. Δελτία καταλληλότητας που έχουν εκδοθεί για πρόσωπα που απασχολούνται σε επιχειρήσεις καζίνο σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσή τους, εξακολουθούν να ισχύουν και για το προσωπικό που θα απασχολείται στις ΕΚΑΖ, με την επιφύλαξη όσων δύναται με αποφάσεις της να ρυθμίζει η ΕΕΕΠ για την επαναξιολόγηση των προσώπων αυτών στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόμου.
11. Με απόφαση της ΕΕΕΠ μπορούν να εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται για τις ΕΚΑΖ στο παρόν άρθρο.

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 11:46 | ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

  11. Το σύνολο του άρθρου πρέπει να αναδιατυπωθεί. Δεν είναι νοητός τέτοιος βαθμός κρατικής παρέμβασης στην ιδιωτική επιχειρηματική πρωτοβουλία. Θα δημιουργηθούν έντονες στρεβλώσεις και πιθανώς αντιδικίες.

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 10:19 | Χρήστος Δαλματζής

  Προς:
  Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης: κο. Δήμο Παπαδημητρίου
  Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας: κο. Γεώργιο Σταθάκη
  Υπουργό Τουρισμού: κα. Έλενα Κουντουρά
  Βουλευτές Ξάνθης ΣΥ.ΡΙΖ.Α
  κο. Χουσείν Ζειμπέκ
  κο. Ευστάθιο Γιαννακίδη
  κο. Γρηγόριο Στογιαννίδη
  κο. Νίκο Μανιό Κοιν: Πρόεδρο Ε.Ε.Ε.Π.
  κο. Ευάγγελο Καραγρηγορίου

  Παράγραφος 7:

  Αξιότιμοι κύριοι,

  Η παράγραφος είναι εμφανώς πλημμελής και έωλη, εφόσον δεν θέτει με σαφήνεια, εκ των προτέρων, υπό ποιες προϋποθέσεις θεωρείται αιτιολογημένη η απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π, ώστε να γνωρίζουμε όλοι μας τι πρέπει να αποφεύγεται, κι επιπλέον, πότε τίθεται σε κίνδυνο η εύρυθμη λειτουργία της ΕΚΑΖ;
  Είμαι σίγουρος ότι δεν περιμένετε από απλούς υπαλλήλους να γνωρίζουν ρητά κι αυστηρά, όσα εσείς παραλείπετε ή αποφεύγετε να συμπεριλάβετε στο νομοσχέδιο αυτό.Δημιουργείτε μ’αυτόν τον τρόπο μία μόνιμη επαπειλούμενη κατάσταση ¨προαπόλυσης’, με τις συνεπακόλουθες ψυχολογικές προεκτάσεις σε εργαζόμενους ήδη πολύ ταλαιπωρημένους, από εργοδότες που τους καταδιώκουν ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ.
  Θα παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον επίσης, να μάθουμε εάν η συγκεκριμένη παράγραφος βρίσκει σύμφωνους τους υπάλληλους της Ε.Ε.Ε.Π. Θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε που βρισκόμαστε συνδικαλιστικά, σε σχέση και με άλλους κλάδους υπαλλήλων, και αν συμπλέουν τα συμφέροντα κι οι ανησυχίες μας.
  Έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην ευθυκρισία σας, Παρακαλώ για την κατάργηση της παραγράφου 7, για όλα όσα σας προανέφερα, αλλά και για πολλά άλλα, που δυστυχώς δεν έχω την πολυτέλεια χώρου, να σας περιγράψω.

  Με τιμή
  Χρήστος Δαλματζής

 • 8 Δεκεμβρίου 2017, 04:37 | Γιώργος Κοντογιαννίδης

  Η Επιτροπή των καζίνο και οι υπάλληλοι της Καλό θα ήταν να απολύουν γενικούς διευθυντές που παρανομούν και Όχι εργαζόμενους αλλιώς ας τους προσλάβει ο εκάστοτε καζιναρχης να γλιτώσει κι το κράτος από τους μισθούς.
  Επισεις θα έπρεπε να κάνουν καλύτερα την δουλειά τους και να κάνουν έλεγχο αν υπάρχει το αποθεματικό του καζίνο αιφνιδιαστικά και Όχι μετά από συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη.
  Επίσης θα έπρεπε να απαγορευτεί στους ελεγκτές να τρώνε και να πίνουν μέσα στα καζίνο δωρεάν διότι δημιουργείται σχέση εξαρτημένης εργασίας με αυτούς που πάνε να ελέγξουν.
  Και τέλος αντί να απολύουν Καλό θα ήταν να διασφάλιζαν την μισθοδοσία των εργαζομένων από τα κέρδη του καζίνο όπως ακριβώς διασφαλίζουν τον φόρο που πρέπει να πληρώσει ο επιχειρηματίας στο κράτος.

 • 6 Δεκεμβρίου 2017, 18:24 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ

  Άρθρο 17 παρ. 7 , κάπου στο νομοσχέδιο τα έχετε κάνει «μούσκεμα». Δεν είναι δυνατόν η επιτροπή καζίνο να μπορεί να κρίνει και να απολύει τους υπαλλήλους που δουλεύουν στα καζίνο. Πως θα μπορούν να προφυλαχτούν οι εργαζόμενοι από τέτοιου είδους αποφάσεις .Δηλαδή η ΕΕΕΠ να ταυτίζεται με τους επιχειρηματίες. Αν είναι έτσι τότε ποιος ο λόγος ύπαρξης της επιτροπής.

 • 6 Δεκεμβρίου 2017, 12:15 | Δημητρης

  Να καταργηθεί το άρθρο αυτό..οι ελεγκτές να είναι μορφωμένοι …ακέραιοι..να αλλάζουν κάθε χρονο..έλεγχο πόθεν έσχες..κι όχι υπάλληλοι κομματικών υπουργικών γραφείων..και βοηθοί των καζιναρχων..

 • 6 Δεκεμβρίου 2017, 11:46 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ

  Η εεεπ θα πρέπει να ασχολείται με το δημόσιο συμφέρον και όχι με τους υπαλλήλους του κάθε καζίνου.Ας ασχολείται με τους υπαλλήλους τους οποίους έχει και όχι με υπαλλήλους που ανήκουν σε ΙΔΙΩΤΗ.

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 23:01 | Georgios Lianos

  Παρ. 5 & Παρ. 6 – Αν είναι να υπάρξει έγκριση ή απόρριψη για κάθε μέλος ΔΣ ή και υπάλληλο, καλύτερα να γινεται ο έλεγχος πριν την πρόσληψη και όχι μετά και να υπάρξει όριο πόσους μπορεί να απορρίπτει για κάποια θέση (ειδικότητα) η ΕΕΕΠ. Επίσης οι 90 μέρες στην παράγραφο 5 & 6 είναι πάρα πολλές – το πολύ 15 μέρες για ΔΣ και 10μέρες για στελέχη, κλπ. (ημερολογιακές), με προυπόθεση υποβολής Βιογραφικού, ποινικό μητρώο.

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 21:24 | Νικολετα Νεραντζοπουλου

  Όσον αφορά την παράγραφο 7 του άρθρου 15, η ΕΕΕΠ ας κάνει πρώτα σωστά την δουλεία για την οποία έχει εξ αρχής συσταθεί,την εποπτεία καζίνο δηλαδή κ ας αφήσει τους εργαζόμενους κατα μέρος.Με αυτό το άρθρο τους κάνετε <> των επιχειρηματιών! Μου κάνει λίγο απο ομαδικές απολύσεις από παραθυράκι! Αριστερή κυβέρνηση είστε ή όχι? Δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζεται το κεφάλαιο!

 • 5 Δεκεμβρίου 2017, 17:01 | ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ

  Με ποιό δικαίωμα θα επιτρέπετε στην επιτροπή καζίνο να μπορεί να αποφασίζει για την απόλυση εργαζομένου? Η επιτροπή καζινο ειναι για την διασφαλιση των συμφεροντων του κρατους και των παικτων και μόνο. Οι εργαζόμενοι έχουν υπεύθυνους να κρίνουν για αυτούς και να αποφασίζουν. Γνωρίζεται ότι το καζίνο Αλεξανδρούπολης έχει κλείσει πολλές φορές ζημιώντας το κράτος? Γνωρίζεται ότι πολλές φορές λειτουργεί με λιγότερο αποθεματικό από το προβλεπόμενο? Τι έκανε για αυτό η επιτροπή? Ας κάνει λοιπόν καλύτερο έλεγχο στους κατόχους αδειών καζινο και κατα πόσο πληρούν τα νόμιμα και όχι στους εργαζομένους. Οι εργαζόμενοι κανούν την δουλεία τους και έχουν περάσει απο εκπαίδευση πριν προσληφθούν που σημαίνει ότι πληρούν τις προϋποθέσεις.

 • 4 Δεκεμβρίου 2017, 21:45 | Κώστας Σαμαράς

  Ζητω την απομάκρυνση του άρθρου 15

 • 4 Δεκεμβρίου 2017, 20:41 | Τζώρτζης Παναγιώτης

  Δεν είναι δυνατόν η επιτροπή καζινου να μπορεί να επεμβαίνει σε κάθε καζίνο για να κρίνει αν ένας εργαζόμενος είναι κατάλληλος η όχι με αποτέλεσμα να μπορεί να απολύει. Αυτό μόνο η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να είναι αποκλειστικά υπεύθυνη. Αντίθετα η επιτροπή καζινων θα πρέπει να κάνει επιτέλους τη δουλειά της η οποία είναι όπως το να ελέγχει αν είναι σωστό το αποθεματικό σε κάθε καζίνο και όχι να επιτρέπει να λειτουργεί ένα καζίνο με ελλειμματικό αποθεματικό. Π.χ:καζίνο Θράκης επανειλημμένα δουλεύει με ελλειματικο αποθεματικό. Επίσης παρανόμως κλείνει μεγάλα τζακ ποτ στα σλοτ για μεγάλα διαστήματα με την ανοχή της επιτροπής με όποια νομιμότητα σημαίνει αυτό για τους πελάτες. Επίσης θα πρέπει η επιτροπή να είναι πιο αυστηρή απέναντί στους καζιναρχες και να μην επιτρέπει να κλείνουν ακόμα και για μέρες η μήνες κάποια καζίνα με αποτέλεσμα να χάνει το Κράτος πολλά έσοδα. Όποιος καζιναρχης το κάνει θα πρέπει να χάνει την άδεια και όχι να υπάρχει όπως τώρα αυτή η ασυδοσία και η ανοχή της Επιτροπής εις βάρος βέβαια και των εργαζομένων.

 • 4 Δεκεμβρίου 2017, 19:46 | Μαργαρίτα Χουλιαρα

  Κατάργηση του άρθρου αυτού!

 • 4 Δεκεμβρίου 2017, 16:24 | Γιωργος

  Παραγραφος 7.
  Η εεεπ να ζητησει την απομακρυνση υπαλληλου;Με ποια κριτηρια σαν τι;
  Μονο σαν ανεξαρτητη αρχη δεν λειτουργει η εεεπ.
  Φυσικα δεν ενεργει με το δημοσιο συμφερον.
  Ας εφαρμοσει πρωτα η εεεπ την νομοθεσια και μετα να εχει αποψη για εργαζομενο.
  Παραμαγαζο εχει γινει η εεεπ και θελετε να περνει αποφαση για εργαζομενο.