Άρθρο 20 – Μεταβατικές διατάξεις

Μέχρι την έκδοση των Υπουργικών αποφάσεων του παρόντος νόμου η διαδικασία διορισμού των δικηγόρων που παρέχουν τη νομική βοήθεια από τους αντίστοιχους δικηγορικούς συλλόγους πραγματοποιείται με την τήρηση της υπόλοιπης διαδικασίας που προβλέπεται στον ν. 3226/2004.